Вправа 13. Наведіть етикетні формули ділового листування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 13. Наведіть етикетні формули ділового листування. 

Вправа 14. Відредагуйте наведені речення.

1. План оперативно-слідчих міроприємств по кримінальній справі № 372-5656. 2. Начальнику Ірпінського міського ВВС майору міліції Калинець Максиму Вікторовичу від дільничого інспектора міліції Власенко Костянтина Петровича. 3. Право на оскарження санкції на арешт у суд мені роз’яснено. 4. З результатів бесід з піднаглядним видно, що він став законопослушним громадянином. 5. Необхідно прикласти всі зусилля для вирішення багаточисленних соціальних проблем, що виникли завдяки підвищенню цін. 6. Згідно запропонованого співробітниками інституту проекту кожне господарство має заключити договір на виробництво продукції із суттєво меншим вмістом шкідливих речовин. 7. На протязі останнього часу у нас скоротився великий об’єм нерозкритих справ. 8. Працівники ДАІ на протязі 2011 року оказали допомогу 35 тис. водіям.

Вправа 15. Відредагуйте текст оголошення. Допишіть відсутні реквізити.

сьогодні о півтретьої відбудуться збори трудового колективу. всі повинні бути присутні обов’язково. адміністрація.

 

Вправа 16. Напишіть ділові листи: лист-попередження, лист-відмову, лист-пропозицію.

 

Вправа 17. Напишіть протокол профспілкових зборів студентської групи.

 

Вправа 18.Виконайте тестове завдання.

1. Діловодством називають:

а) діяльність, що охоплює організацію роботи з документами;

б) один із видів писемного мовлення;

в) сукупність документів.

2. Основною класифікаційною ознакою документів є їх:

а) форма;

б) структура;

в) зміст.

3. Основними поняттями діловодства є:

а) підпис, дата, нумерація;

б) реквізити, формуляр, бланк;

в) назва, гриф, індекс.

4. Документом називають:

а) зафіксовану на матеріальному носієві інформацію про розумову та господарську діяльність людини;

б) один з видів ділового мовлення;

в) будь-яке посвідчення.

5. За призначенням виділяють такі документи:

а) довідки, інструкції, протоколи;

б) внутрішні й зовнішні;

в) розпорядчі, щодо особового складу.

6. Власне українськими за походженням документи стають:

а) у 17–18 ст.;

б) у 19 ст.;

в) у 20 ст.

7. Вимогами до мови документів є:

а) категоричність, доречність;

б) відповідність чинному законодавству;

в) об’єктивність, точність, логічність, лаконізм, повнота інформації.

8. Реквізити – це:

а) мовні кліше;

б) елементи документа;

в) рубрикація.

9. До постійних реквізитів належать:

а) герб, емблема, код установи;

б) індекс, адреса, печатка;

в) назва, текст, дата, підпис.

10. Формуляром називають:

а) модель побудови однотипних документів;

б) текст ділового документа;

в) структуру тексту.

11. Рубрикація – це:

а) структура документа;

б) поділ тексту на логічні складові частини;

в) сукупність окремих елементів документа.

12. Функції, права та обов’язки установи закріплюють такі документи:

а) розпорядчі;

б) особові;

в) організаційні.

13. Інформацію про стан справ в установах містять такі документи:

а) інформаційні;

б) кадрові;

в) організаційні.

14. До документів щодо особового складу належать:

а) заява, трудовий договір, доручення;

б) автобіографія, резюме, заява, оголошення;

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика.

15. Укладений на вимогу керівника документ з поясненням своїх вчинків називається:

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

16. На адресованому установі листі поштову адресу вказують:

а) перед назвою установи чи структурного підрозділу;

б) після назви установи чи структурного підрозділу;

в) у будь-якому порядку.

17. Реквізит «адресат» у листі слід оформляти так:

а) Професійно-технічне училище № 8

Василенку П.П.

б) До професійно-технічного училища № 8

Василенко П.П.

в) Професійно-технічному училищу № 8

ВасиленкуП.П.
18. Правильний варіант оформлення підпису й дати під документом:

а) підпис дата

б) дата підпис;

в) дата

підпис

19. Резюме – це:

а) опис свого життя;

б) особовий листок;

в) документ з переліком відомостей про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи.

20. В автобіографії відомості подаються :

а) в будь-якій послідовності;

б) на розсуд особи;

в) в хронологічній послідовності.

21. У складній заяві подаються ще й такі відомості:

а) зазначається повна домашня адреса;

б) перераховуються додатки;

в) зазначається склад сім’ї.

22. Для досягнення успіху в резюме треба вказати:

а) розмір заробітної плати;

б) досвід роботи й набуті навички;

в) особисті відомості (вік, зріст).

23. Доручення – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

24. Додаки до заяви треба оформити так:

а) до заяви додаю слідуючі документи;

б) до заяви додаю такі документи;

в) до заяви прикладаються такі документи.

25. В автобіографії слід писати так:

а) народився в 1956 році 28 серпня;

б) народився 28.08.1956 року;

в) народився 28 серпня 1956 року.

26 Виклад нової думки в документі з відступом управо в початковому рядку називається:

а) рубрикацією;

б) абзацом;

в) текстом.

27. Мету резюме слід формулювати так:

а) хочу працювати нотаріусом;

б) заміщення вакантної посади юриста;

в) пошук посади юрисконсультом.

28. Автобіографію слід починати:

а) Я, Олена Володимирівна Гришко;

б) Я, Гришко О.В.;

в) Я, Гришко Олена Володимирівна .

29. Адресат без зазначення посадової особи подається у:

а) називному відмінку;

б) родовому відмінку;

в) давальному відмінку.

30. За стадіями створення виділяють такі документи:

а) оригінали, копії, виписки;

б) стандартні й індивідуальні;

в) оформлені на папері, диску, фотоплівці.

Контрольні питання

1. Опишіть основні поняття діловодства.

2. Розкажіть про документи та особливості їх оформлення.

3. Вкажіть ознаки класифікації документів.

4. Охарактеризуйте вимоги до мовного оформлення ділових паперів.

5. Проаналізуйте особливості оформлення автобіографії.

6. Опишіть вимоги до оформлення резюме.

7. З’ясуйте специфіку написання характеристики.

8. Вкажіть реквізити та структуру заяви.

9. Розкажіть про доручення та його види.

10. Вкажіть вимоги до складання позовної заяви.

11. З’ясуйте особливості оформлення протоколу, витягу з протоколу.

12. Зазначте формули мовленнєвого етикету під час складання ділового листа.

 

 

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

І РЕДАГУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТЕКСТІВ

Вправи на закріплення

Вправа 1. Відредагуйте речення.

1. Це питання не вартує нашої уваги. 2. Ця обставина має виключно серйозне значенння. 3. Необхідно розвивати добросусідські відношення між країнами. 4. Практикант працював у якості заступника адвоката. 5. Із-за цього порушується велика кількість договорів. 6. Я рахую, що ми діяли згідно законів України. 7. Наприкінці виступаючий подякував присутніх за увагу. 8. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє робітник відділу. 9. Виписка з протоколу зборів прикладається. 10. У разі розірвання договору устав втрачає юридичну силу. 11. Цього року Іван Гришко поступив на перший курс юридичного факультету університету. 12. До порушників університетського уставу слід приміняти сурові міри покарання. 13. На протязі двох тижнів студенти повинні визначитись по темах курсових робіт.14. Він з успішністю впорається з поставленими перед ним задачами.

 

Вправа 2. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Акт судебного осмотра, бежать из места заключения, билль о правах, брать деньги под залог, бумажно-денежное обращение, быть под присмотром, вводить в заблуждение, видимые признаки преступления, встречный иск, вызывать в качестве свидетеля, государственный исполнитель, давать клятву, достоверность источников, заводить уголовное дело, лишение свободы со строгой изоляцией, ложное свидетельское показание, наибольшее благоприятствование, нарушитель государственной границы, наследственное имущество, не зависящие от воли виновного, обратное действие закона, оказаться в безвыходном положении, осмотр вещественных доказательств, повышение в звании в зависимости от стажа, принуждение к даче ложных показаний, приостановить дознание, предварительное заключение, показания свидетелей значатся в протоколе, проводить медицинское освидетельствование.

 

Вправа 3. Перекладіть українською мовою.

Резолюция по правам человека. Декларация о равенстве мужчин и женщин. Декларацияотносительно эвтаназии. Положение о торговле живыми органами. Правила на время вооруженных конфликтов. Декларация по химическому и биологическому оружию. Положение об обыске тела заключенного.

 

Вправа 4. Запишіть текст. Поставте пропущені розділові знаки. Усуньте стилістичні недоречності.

Завдання захисника розкрити внутрішній світ підсудного його світогляд і світосприймання зрозуміти його психологію переживання і пояснити їх суддям. І коли захисник зможе це зробити його промова стане яскравою переконливою а отже вплине на всіх учасників судового розгляду.

Захисник зобов’язаний зібрати і доповісти суду все що говорить на користь підзахисного що здатне полегшити його участь і що дозволить виявити обставини сприятливі для підсудного.

«Закон вимагає щоб поблажливість базувалася на обставинах справи. Але з усіх обставин справи звичайно найголовніша сам підсудний» писав А.Коні.

 

Вправа 5. Запишіть речення. Вставте пропущені розділові знаки.

1. Юридичний факультет Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка один із провідних в Україні юридичних навчальних закладів. 2. Факультет має дев’ять кафедр теорії та історії держави і права конституційного та адміністративного права прав людини цивільного права трудового права і права соціального захисту господарського права кримінального права правосуддя і прокурорського нагляду криміналістики. 3. Підготовка фахівців здійснюється з таких спеціальностей конституційно-правової цивільно-правової фінансово-правової господарсько-правової прав людини права соціального захисту криміналістичної теорії (філософії) права. 4. Сторони та інші особи які беруть участь у справі а також особи які не брали участі у справі якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково. 5. У клопотанні про призначення судової експертизи слід вказати експертну установу якій слід доручити її проведення та сформулювати питання які суд має винести на вирішення експертові. 6. На підтвердження обставин якими обґрунтовуються позовні вимоги позивач зазначає докази про які йому відомо і які можуть бути використані судом.

 

Вправа 6. Відредагуйте наведені словосполучення.

Відкрив затвор,відстрочка виконання вироку, відшкодування шкоди у разі ушкодження, визначений срок ув’язнення, взяти ссуду, дати довіреність, договір перевозки, жиле приміщення, займатися вимагательством, заповідальний відказ, зיявлення з повинною, міри примусу, на протязі неділі, обтяжуючі обставини, один з родителів, орієнтіровка на місцевості, піти на уступки, призначення хранителя, проходити стажировку, позауставні відносини, перекупщики товарів, погранзона, порубка лісу, предоставив план дій, пред’явити претензію, правоохоронцями задержаний, промотання майна, розлиті ядохімікати, скрився від переслідування, состав поїзда,спроба самовбивства, стояв регуліровщик, угон автомобіля, упав снаряд, ходатайство про звільнення, явочний лист.

 

Вправа 7. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Благоприятные обстоятельства; быть осведомленным; взять под стражу; вменять в обязанность, вооруженный разбой, возмещать убытки, вещественное доказательство; видимые признаки преступления; гражданский брак; потерять сознание; подавать апелляцию; законный повод к возбуждению уголовного дела, представлять общественную опасность, заверитель, лишать мандата, идентификация личности, поймать с поличным, подвергаться санкциям, взыскивать штраф, совершить вооруженную кражу; совершить правонарушение, лишать родительских прав, действовать согласно предписанию, находиться под арестом; обвиняемый в преступлении, обвинительный акт; право собственности, рассмотрение дела в административном порядке.

 

Вправа 8.Перепишіть текст, розкрийте дужки, поставте розділові знаки.

У деяких документах була визначена мета створити таке податкове законодавство яке було б економічно(обгрунтова(нн,н)им) стабільним сприяло б розвитку виробництва і поліпше(нн,н)ю фінансового стану підприємств (не)допускало проявів податкової дискримінації відрізнялося б єдиним підходом до розробки податкових законів та інше і звичайно щоб воно забезпечувало надходже(нн,н)я до бюджету коштів (не)обхідних для викона(нн,н)я державою своїх функцій. Зазначе(нн,н)і програмні документи передбачають удосконале(нн,н)я існуючої (п)одаткової системи її раціоналізацію ліквідацію існуючих у ній недоліків еволюційним шляхом створе(нн,н)я (не)обхідної інформативно(правової) бази.

При цьому ставиться завдання забезпечити комплексний підхід до врегулюва(нн,н)я податковий відносин ліквідацію (не)доліків у податковому законодавстві узгодже(нн,н)я податкового законодавства з іншими нормативними актами України.

 

Вправа 9.Відредагуйте текст. Вкажіть випадки тавтології та алогізмів, які заважають засвоєнню наукової інформації.

Податки – це дуже складна, багатогранна та надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. З однієї сторони, податки виступають як фінансова необхідність існування держави та мірило її можливостей в світовому економічному просторі як гарантія економічної безпеки, можливість розвитку освіти, науки, культури, рівня суспільного добробуту народу. З іншої сторони, податки є інструментом в руках держави для перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб. Мобілізація та використання таких коштів на державному рівні викликана необхідністю врахування не тільки інтересів кожного конкретного підприємця, громадянина як фізичної чи юридичної особи, але й цілих соціальних груп та верств населення. Тому об’єктивною реальністю в цивілізованій державі є обов’язкова необхідність віддавати частину доходу всіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами частину своїх доходів на загальні суспільні потреби в обмін на безоплатні блага, права та послуги від держави. Виходячи з цього, одним із основних резервів раціоналізації податкової системи є удосконалення форм і методів передачі коштів до держави та форми і методи розподілу та перерозподілу їх державою. Досконалість форм і методів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних та правових інститутів. Інакше кажучи, в основі лежить модель податкової системи держави. Сьогодні в Україні модель податкової системи є незавершеною, що призводить до цілої низки проблем та негараздів. В кожній державі модель податкової системи держави включає методи, об’єкти та ставки оподаткування, строки сплати податків та контроль за їх витрачанням.

Створення податкової системи – це не швидке та не просте завдання. Побудова податкової системи це не тільки практична діяльність. В основу практики повинна бути покладена наукова діяльність. Так, будь-яким змінам, новизні повинні передувати детальний аналіз господарського життя в державі, аналіз рівня, структури та факторів збільшення доходів підприємницьких структур та населення, всебічний аналіз зарубіжної практики та вивчення передового досвіду, розрахунок прогнозних показників впливу на економічні та соціальні процеси на багато десятиріч вперед тощо. Лише за такими матеріалами науковці та практики разом повинні робити висновки та приймати рішення про доцільність введення нових податкових платежів та зміни існуючих. Податки в руках держави повинні бути ефективним знаряддям втілення державної економічної та соціальної політики, а не небезпечним інструментом, який гальмує її економічний розвиток.

 

Вправа 10. Відредагуйте текст документа.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

У Макарівському районі Київської області

 

НАКАЗ

 

« » 201_ р. №

смт. Макарів

 

Про вдосконалення системи діловодства

На виконання наказу ДПА України від 01.07.98 № 315 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства в органах державної податкової служби України» та з метою вдосконалення роботи з документами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити міроприємства по забезпеченню безумовного виконання інструктивних вимог щодо ведення діловодства (додаються).

2. Заступнику начальника ДПІ Базя Я.О. в недільний строк організувати вивченя всіма працівниками нормативних вимог щодо оформлення служебних документів, провести з бажаючими заняття з поглибленого вивчення української мови.

3. Начальнику адміністративногосподарського відділу Базя Я.О. в двохнедільний строк забезпечити виготовленя бланків організаційно-розпорядчих документів.

4. Контроль за виконанням покласти на першого замістника начальника ДПІ Коваль С.О.

 

Начальник ДПІ

К.І.Бессараб

Вправа 11.Відредагуйте текст, усунувши наявні помилки. До якого виду документів можна віднести поданий зразок. Визначте синтаксичні особливості, за якими виокремлюється стиль та підстиль цього тексту.

Начальнику ВДС УГБ

ГУ МВС України

в м. Києві

З А Я В А

Прошу видати дозвіл на виготовлення круглої печаті, згідно ескізів, що додаються, для ведення фінансовогосподарської діяльності _____________________________ «__________________________», зареєстрованого _____________________________________

Дата проведення державної реєстрації ____________________р. № ______________________

Ідентифікаційний код 195678302

Місце знаходження м. Ірпінь, вул. Цетральна, 37.

ДиректорПікулик К.О.,що проживає в м. Ірпінь, вул. Радянська, 76 паспорт серії СК,№ 156 198.

На займаній посаді з 01. 10. 2009.

Печать виготовляється вперше.

Право на отримання дозволу на виготовлення печаті і на здачу та отримання замовлення на виготовлення печаті надано:

____________________________________________________________

 

Достовірність та повноту даних підтверджую.

Спірних питань, що до володіння та користування печатями на підприємстві не має.

Директор Пікулик К.О.

 

Вправа 12. Відредагуйте текст документа.

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ

м. Київ 12 серпня 2011 року

Ми, що нижче підписались, Солонський Іван Миколайович, що проживає в м. Київі, вул. Артема, 21, кв. 2, далі іменований ОРЕНДОДАВЕЦЬ, та Кучеренко Світлана Олександрівна, що проживає в м. Київі, вул. Толстого, 12, кв.22, далі іменована ОРЕНДАР, уклали цей договір про таке:

1. Гр-н Солонський Іван Миколайович ЗДАЄ В ОРЕНДУ Кучеренко Світлані Олександрівній КВАРТИРУ номер 2 (два) в будинку номер 21 (двадцять один) по вулиці Артема в місті Київі строком на ОДИН рік, тобто з 12 серпня 2010 року по 12 серпня 2011 року.

2. Ця квартира належить гр-ну Солонському Івану Миколайовичу на підставі куплі-продажу, посвідченого ПЕРШОЮ державною нотаріальною конторою 12.03.94 р. за реєстровим № 12-365 та зареєстрованого у Києвському міськкому бюро технічної інвентаризації 25.03.94 р. за №2312 (З посібника).

 

Вправа 13. Відредагуйте словосполучення.

Виключи струм, він має статус юридичного лиця, отримати широке розповсюдження, учбова практика, підтримувати контакти з любими організаціями, наносити шкоди, накладна плата, понести втрати, порядний заробіток, винести подяку, особовий рахунок, працювати на комп’ютері, рахувати питання вирішеним, згідно протоколу.

 

Вправа 14. Відредагуйте речення.

1. По слідуючому питанню виступив голова комісії. 2. Неохідно додержуватись регламента. 3. Представники декларацій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню. 5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги.

 

Вправа 15.Виявити помилки у доборі варіантів керування, інші хиби, виправити речення.

1. Для громадського життя основне значення має повага закону. 2. Українські громадяни теж повинні робити висновки, інакше так звана керівна еліта буде зневажати. 3. Касетні записи тому підтвердження. 4. Поки що мене, як до міського голови, і як до особи, зі сторони вищих посадових осіб держави, і обласної ради, є сприяння та розуміння. 5. А пільговика не цікавить те, що держава за нього не відшкодовує. 6. Тим більше, що майже всі без винятку свідки по цій справі проживають у Києві. 7. Бо ж саме він натякав і про російський слід, і про арешт виконавців замаху, господарі яких, мовляв перебувають за кордоном. 8. Не проходить і дня без ляпаса по громадській думці. 9. Але це можливо тільки при умові, якщо ви не будуватимете нереальних планів. 10. Порок спочатку перекручує людське життя, а потім поступово руйнує благополуччя родин, перетворюючи звичайних людей у виродків. 11. Під час виборної компанії ми все робили у відповідності із діючим законодавстом. 12. Газета виходить по вівторках. 13. Винесено вердикт по цій справі. 14. Прийшла податкова міліція і вилучила всі документи з 2010 по 2011 рік. 15. Внаслідок знущань судмедекспертиза встановила у загиблого перелом правої гомілкової кістки. 16. Свідок бачив, що М. перебував у гамівній сорочці з явно вираженими ознаками повільної смерті, але не вжив заходів щодо надання медичної допомоги.

 

Контрольні питання

1. З’ясуйте види перекладу.

2. Сформулюйте правила виконання перекладу.

3. Проаналізуйте на прикладах складні випадки перекладу з російської мови на українську.

4. Поясніть особливості редагування юридичних текстів.

5. З’ясуйте особливості редакторського аналізу тексту.

6. Охарактеризуйте основні завдання правки тексту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.041 с.)