Тема 5. Українська термінологія у професійному спілкуванні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Українська термінологія у професійному спілкуванніВправи на закріплення

Вправа 1. Перекладіть українською мовою терміни і термінологічні словосполучення. Складіть із ними 6-8 речень.

Надзор, обвиняемый, лишение родительских прав, поличное, правонарушение, взыскивать штраф, подвергаться санкциям, возмещать убытки, возбуждать уголовное дело, преследуя нарушителя, следуя советам адвоката, из сказанного следует, отсюда следует вывод, вам следует сто гривен, продолжение следует, лестный отзыв, крупные недостатки, прошло собрание, состоять на учете, следующим будет выступать, считать возможным, действующее законодательство, аккуратная запись, ложная мысль, приступить к обсуждению.

 

Вправа 2. Поясніть значення юридичних термінів та вкажіть джерела їх походження. Утворіть словосполучення з виділеними словами.

Санкція, злочин, закон, правова держава, реалізація норм права, випадок, юридична відповідальність, корупція, акти громадянського стану, явка з повинною, законність, правовідносини, консолідація, усиновлення, шлюбний контракт, рекламація.

 

Вправа 3. Складіть словосполучення з наведеними нижче словами, які виступали б у юридичних і неюридичних значеннях.

Захист, оголошувати, вчинок, акт, утримувати, місце, скарга, подавати, розглядати, розкрити.

 

Вправа 4. Прочитайте текст, випишіть із нього юридичні терміни. Класифікуйте їх за походженням, будовою.

15 листопада 1959 року в США було скоєне жахливе вбивство. В містечку Голкомб, штат Канзас, невідомі холоднокровно вбили фермера Г. Клатера, його дружину та двох неповнолітніх дітей. Готівки в будинку не тримали, цінних речей також не було, тож оселя навіть не була пограбована. Така невідповідність між мізерністю здобичі та жорстокістю вбивства додала події сенсаційності. Злочинців було затримано 30 грудня того ж року, засуджено і страчено 14 квітня 1965 року. Подія широко висвітлювалася в американській пресі, матеріали справи використовувалися і досі використовуються при обговоренні проблем злочинності в країні і в дискусії щодо можливості скасування смертної кари в США.

Саме про це групове вбивство і його розкриття розповідає роман Т.Капоте «З холодним серцем». Автор працював над романом шість років, мешкав в Голкомбі під час слідства, опитував людей, що добре знали Клатерів, постійно спілкувався з засудженими, коли ті перебували в камері смертників, очікуючи виконання вироку. В роботі над романом йому активно допомагала письменниця Харпер Лі, правник за професією.

«З холодним серцем» є, фактично, художнім звітом про злочин, шляхи до його розкриття, засудження і покарання вбивць. Докладно розповідаючи про життя злочинців, Т.Капоте намагається зрозуміти, які обставини перетворили пересічних американських хлопців на жорстоких убивць. Юридичні терміни виконують тут властиву їм функцію — придання подіям очевидності. Використання юридичної лексики додає твору документальності, створює атмосферу репортажу. Автор нібито йде поруч з дійовими особами. Також докладно зображена робота різних ланок правоохоронних органів США – від прибуття поліції на місце злочину до суду і, через процедури оскарження вироку, до його виконання (Зі статті).

 

Вправа 5. До українських слів запишіть іншомовний відповідник.

Владний, вимога, виторг, відповідний, відступник, договір, запас, захисник, з’їзд, криза, модний, неспроможність, оточення, помилування, посередник, порука, перелік, підтримка, постанова, погроза, послуги, розширення, чин.

(довідка: ранг, резолюція, гарантія, амністія, пакт, інкасо, протекція, експансія, конгрес, адвокат, дистриб’ютор, ультиматум, еквівалентний, ренегат, авторитарний, занепад, стильний, шантаж, блокада, сервіс, банкрутство, номенклатура, резерв).

 

Вправа 6. Прочитайте текст, випишіть із нього юридичні терміни. Класифікуйте їх за походженням, будовою.

Сучасна українська нормативно-правова база загалом відповідає міжнародним нормам і теоретично здатна забезпечити правову охорону об’єктів інтелектуальної власності та правомірний порядок їх використання. Однак на практиці виявляється низка проблем, які не дають забезпечити ефективний захист прав на об’єкти інтелектуальної власності та унеможливлюють створення цивілізованого ринку цих об’єктів. Саме тому найважливішим завданням держави є не стільки вдосконалення законодавства, скільки розробка ефективного механізму його застосування та захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Одна з основних проблем України – правовий нігілізм у сфері інтелектуальної власності. Тому доцільно впровадити послідовну та ефективну програму просвітницької діяльності серед населення, метою якої має стати формування правової культури, поваги до інтелектуальної власності, інформування про обов’язковість відповідних відрахувань на користь суб’єктів авторського права. Необхідно змінити думку суспільства щодо безкарності порушення прав інтелектуальної власності (З газети).

 

Вправа 7. Від поданих іменників утворіть прикметники, складіть з ними словосполучення, які не втратили б термінологічного значення.

Валюта, дискримінація, дипломат, депутат, закон, злочин, інвестиція, касація, компетенція, консул, контрабанда, кримінал, мито, наклеп, план, податок, позов, спекуляція, спонсор, суд, рентабельність, розшук, прокурор, товар, фермер, шлюб, штраф, юрист.

 

Вправа 8. З фахових джерел (підручники, законодавчі акти тощо) випишітьпрофесіоналізми, що вживаються в юридичній галузі.

 

Вправа 9. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок, випишіть ключові слова, юридичні терміни.

Гегель у «Філософії права», розмежовуючи мораль і моральність, наполягав на зв’язку останньої з інститутами сім'ї, соціального стану, держави. Важливість уведення цих та інших соціальних інститутів у поле загального розуміння моральної ситуації в суспільстві є для сучасної етики річчю цілком очевидною. Безсумнівний прогрес саме з точки зору моралі становить інституціоналізація тих норм, які цього потребують. За останні роки почастішали випадки, коли ті чи інші правові акти приводяться у відповідність із вимогами моралі, починають адекватніше відображати їхню суть. Зрушення в моральній свідомості, безперечно, впливають нині на законодавство в галузі захисту прав громадян, національних відносин, охорони природи тощо. Взагалі, чим гармонійніше узгоджуються за своїм змістом моральні й правові норми, чим більше спільного закладено в їхній основі, чим більше здатні вони доповнювати й конкретизувати одні одних – тим краще для суспільства, для кожної свідомої особистості.

У цьому зв’язку варто зауважити, що ще в XI ст. предки нинішніх українців мали правничий кодекс, який саме за своїми моральними засадами посідав гідне місце в тодішньому європейському світі – славнозвісну «Руську правду». Як указують дослідники цієї пам’ятки вітчизняної правової культури, вона засвідчує, зокрема, високу повагу до гідності людини (щоправда, лише вільної), розвинене поняття честі, піклування про правову охорону чужинців та ін. Жінка згідно з настановами «Руської правди» дістає відчутно вищий правовий статус, ніж це було властиво візантійським або давньонімецьким юридичним стандартам. Зберігаючи зв’язок із візантійськими джерелами права («Еклогою» імператора Лева Ісавра, укладеною у VIII ст., «Прохіроном» X ст. та ін.), «Руська правда», на відміну від них, відмовляється у судових вироках від тілесних покарань (часто-густо надзвичайно жорстоких у Візантії), замінюючи їх грошовими стягненнями (вирою) і викупами тощо. Всі ці її особливості, безперечно, підтверджують досить високий моральний рівень правової культури Київської Русі (В. Малахов).

 

Вправа 10. Поясніть значення професійних висловів, підібравши синоніми.

Липовий звіт, заморозити рахунки, тверді ціни, ліпити справу, фабрикувати справу, відмивання грошей, брудні гроші, вакуум права, правове поле, тіньова економіка.

 

Вправа 11. Виконайте тестове завдання (Правильною є тільки одна відповідь).

1. Термінами називаються слова, які:

а) вживаються у певному професійному середовищі;

б) образні слова і вирази;

в) вживаються для точного визначення спеціальних понять.

2. За структурою терміни бувають:

а) питомі та запозичені;

б) однокомпонентні та багатокомпонентні;

в) загальнонаукові та вузькоспеціальні.

3. За походженням терміни поділяються:

а) власне терміни та терміноїди;

б) загальнонаукові та вузькоспеціальні;

в) створені власними засобами та запозичені.

4. Терміни мають такі ознаки:

а) системність, однозначність, точність, мотивованість;

б) образність, емоційність, експресивність;

в) багатозначність, поліфункціональність.

5. Наука, що вивчає терміни, називається:

а) терміносистемою;

б) термінознавством;

в) термінологією.

6. До терміноїдів належать:

а) жаргони;

б) терміни;

в) професіоналізми та номенклатури.

7. Професійними називаються слова, які:

а) запозичені з інших мов;

б) вживаються всіма і зрозумілі всім;

в) вживаються у певному професійному середовищі.

8. Різниця між термінами і професіоналізмами полягає в тому, що:

а) в основі терміна лежить загальне поняття, а в основі професіоналізма – одиничне;

б) терміни є офіційними назвами спеціальних понять, а професіоналізми – неофіційними їх замінниками;

в) терміни однозначні, а професіоналізми багатозначні.

9. До номенклатури відносять:

а) соціальні діалекти;

б) запозичені слова-терміни;

в) сукупність назв об’єктів певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо.

10. Термін «номенклатура» з’явився вперше у:

а) ХVІ ст.;

б) ХVІІІ ст.;

в) ХІХ ст.

11. Термінологія – це:

а) система номенклатурних назв;

б) сукупність термінів певної галузі;

в) наука, що вивчає терміни.

12. Терміносистема – це:

а) система назв певної галузі;

б) поняття, позначене певним терміном;

в) структурне утворення, до якого входять терміни.

13. У рядку всі слова – терміни:

а) апеляція, прокурор, банк, кредит;

б) стіл, дієслово, вікно, рубанок;

в) справа, дерево, баркас, квартет.

14. У рядку всі слова – терміни:

а) вклад, вивірка, стимул, сюжет;

б) санкція, законодавство, базис, депонент;

в) шпон, трус, кок, кубрик.

15. Всі слова та словосполучення у рядку є професіоналізмами:

а) демократія, циркуляр, пенальті, катер;

б) межа, мінерал, персонаж, рослина;

в) ляп, пересадка, вікно, бублик.

16. Всі слова та словосполучення у рядку є професіоналізмами:

а) підбити баланс, зняти касу, ліпити справу;

б) пити воду, подати позов, мама;

в) інтеграція, судова справа, сюжет.

17. Слова такого рядка мають синоніми:

а) юриспруденція, адвокат;

б) дебет, термометр;

в) банк, позов.

18. Слова такого рядка мають синоніми:

а) прокурор, діловодство;

б) вклад, канцелярія;

в) уряд, мережа.

19. Номенклатурними є назви в рядку:

а) організація, бюджет, фабрика, клопіт;

б) професор, доцент, старший викладач, асистент;

в) бекон, водій, довідник, інспектор.

20. Номенклатурними є назви в рядку:

а) показник, редактор, податок, обмін;

б) бесіда, експерт, вимога, перепустка;

в) береза, дуб, липа, каштан, осика.

 

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттю «термінознавство». Розкажіть, що вам відомо з історії його становлення.

2. Охарактеризуйте основні напрямки термінознавства.

3. Дайте визначення поняттю «термін» та назвіть ознаки терміна.

4. Розкрийте значення поняття «термінологія».

5. Поясніть, на які групи поділяються терміни за походженням, структурою.

5. Зясуйте сутність поняття «терміносистема» та назвіть її типові ознаки.

6. Вкажіть, на які групи поділяються терміни за семантичним значенням.

7. Розкрийте значення понять «професіоналізми» та «номенклатурні назви». Наведіть приклади.

ТЕМА 6. Застосування ТА роль морфологічних ІСИНТАКСИЧНИХ засобів у ділових паперах

Вправи на закріплення

Вправа 1. Поставте наведені нижче іменники у родовому відмінку однини.

Адвокат, акт, арбітр, біжненець, бланк, вердикт, власник, висновок, вирок, випадок, відбиток, відгул, діагноз, договір, долар, замовник, заповіт, зв’язок, злочин, з’їзд, зразок, інцидент, інструктор, Ірпінь, епізод, етап, квартал, клієнт, конкурс, контроль, конфлікт, кодекс, компроміс, корпус, Крим, мандат, мільйон, начальник, натяк, об'єкт, обов’язок, обшук, оратор, орган, ордер, позов, папір, позивач, правочин, припис, перепис, предмет, претендент, прокурор, припис, сантиметр, секрет, секретар, сертифікат, спосіб, стаж, статут, студент, суїцид, суддя, термін, факт, фініш, фонд, фрагмент, шлюб, юрист.

 

Вправа 2. Утворіть форму родового відмінка однини. Розкрийте дужки, вибравши написання разом, окремо, через дефіс.

Аналіз, аналог, аукціон, бакалавр, бойовик, ватажок, (виставка)ярмарок, візит, (військово)зобов’язаний, (віце)президент, громадянин, ґрунт, документ, (законо)проект, (законо)давець, захист, запит, (земле)устрій, інвестор, (екс)міністр, кадастр, кілер, керівник, (контр)атака, (падо)лист, механізм, (обер)лейтенант, обсяг, оптимізм, погляд, податок, (політ)в’язень, (право)охоронець, (право)свідомість, (право)суддя, протокол, пункт, (рай)відділ, (фін)ринок, розшук, розбійник, розвиток, рух, спадок, ступінь, (судо)чинство, (теле)марафон, (заява)ультиматум, учасник, форум, (міні)футбол, шантаж, (юрис)консульт.

 

Вправа 3. Утворіть від іменників форму кличного відмінка.

Петро Михайлович, Людмила Василівна, голова зборів, пан директор, доповідач, шановний претендент, адвокат, високоповажний суддя, засновник фірми, редактор, секретар, посередник, громада, референт, економіст, Максим Петрович, Нінель Миколаївна, Зоя Павлівна, товариш командир, народний депутат, друг Андрій, пані Марія, колега Бондарчук, шановний прокурор, пан полковник, громадянин слідчий, добродій Клименко.

 

Вправа 4. Провідміняйте прізвища, імена та по батькові.

Ігор Дмитрович Гайдамака, Олег Максимович Білокінь, Марія Василівна Коваленко, Любов Іванівна Петльоха, Поліщук Ілля Савович, Гончаренко Олександр Євгенович, Ваньо Ярослав Васильович, Панікаровська Ольга Яківна.

 

Вправа 5. Утворіть від поданих імен форми по батькові для осіб чоловічої та жіночої статі.

Ілля, Лука, Сава, Броніслав, Кузьма, Валерій, Олексій, Микола, Василь, Микита, Данило, Анатолій, Савелій, Юрій, Олег, Ігор, Петро, Артем, Мар’ян, Вадим, Степан.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 625; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.064 с.)