Вправа 19. Утворіть дієприкметники від дієслів. Поясніть їх творення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 19. Утворіть дієприкметники від дієслів. Поясніть їх творення.Зразок: підписаний документ, укладена угода.

Будувати, постачати, обирати, супроводжувати, застосовувати, проголошувати, друкувати, використовувати, підписувати, укладати.

 

Вправа 20. Перекладіть українською мовою.

По зову сердца, поехать во главе делегации, забота о благосостоянии народа, использовать по назначению, блестящий результат, ошибка по рассеянности, отсутствовать около месяца, заплаканное лицо, явиться по требованию, по мнению агронома, искренне удивляться, равнодушие к судьбе, конспект по деонтологии, следующий вопрос, лучший по качеству, назвать по фамилии, принимать во внимание, идти по лесу, француз по происхождению, интереснейшая газета, спектакль по роману.

 

Вправа 21. Виправте випадки порушення порядку слів у реченнях.

1. Це повідомлення було зроблено від імені в договорі названої особи. 2. Реставрація будинку триватиме від приблизно шести до дев’яти місяців. 3. Прошу з відповідача стягти суму матеріальної шкоди( 500 гривень), мені завданої. 4. Британія намагається зберегти чисте для свого народу середовище. 5. Спеціально до Національного університету ДПС України відомі юристи на міжнародну конференцію приїхали. 6. Законом України «Про рекламу» поширювати інформацію про недозволену продукцію, впливати на підсвідомість, використовувати зображення державного герба, прапора, гімну, а також зображення особи без її згоди, плагіат заборонено.

 

Вправа 22. Перебудуйте речення за граматичними і стилістичними нормами.

1. Читаючи звіт, розболілася мені голова. 2. Вимагає від мене звіт, він не поспішав з поданням своїх документів. 3. Повернувшись з відрядження, радо зустріла мене дворічна донечка. 4. Впоравшись із завданням, нам не доведеться ризикувати. 5. Шукаючи друзів, нас здолала втома. 6. Учитуючи ситуацію, ми зуміли вийти зі скрутного становища. 7. Підвівши підсумки, з’явилось відчуття задоволення. 8. Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до порядку денного пленарного засідання.

 

Вправа 23.Перепишіть текст, вставляючи, де потрібно, розділові знаки. Підкресліть однорідні члени речення, підрядні та вставні конструкції, дієприкметникові й дієприслівникові звороти.

Проблема розбудови громадянського суспільства демократичної правової держави є безпосередньо пов’язаною із розвитком правової культури. Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. Слід зауважити що наукове мислення та наукова правосвідомість у взаємодії із правовим мисленням і правосвідомістю особистості які є головними елементами правової культури здійснюють активний вплив на реалізацію верховенства правового закону.

Проблема правової культури населення ще тривалий час буде актуальною а необхідність її дослідження безпосередньо випливає із конституційного проголошення України правовою державою. Це обумовлює потребу в неухильному зростанні і досягненні високого рівня правової культури кожного громадянина, кожної посадової особи кожного державного службовця і особливо професійних юристів на яких припадає головна робота у законотворчості і застосуванні права. Лише тоді рівень правової культури населення досягне найвищого щабля розвитку лише тоді кожен громадя­нин держави відчує власну приналежність до правового життя країни буде активним учасником правового процесу і матиме змогу самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки і недоліки (Зі статті).

 

Вправа 24.Перепишіть текст, вставляючи, де потрібно, розділові знаки, розкрийте дужки. Усуньте наявні мовностилістичні помилки.

(Р, р)ахункова палата здійснює перевірки та ревізії відповідно до функцій визначених статтею 6 цього (З, з)акону. Терміни обсяги і засоби їх проведення встановлюються (Р, р)ахунковою палатою. У ході перевірок та ревізій на основі документального підтвердження їх результатів достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності визначаються своєчасність і достатність взаємних розрахунків об’єкта що перевіряється і (Д, д)ержавного (Б,б)юджету України. Якщо перевірка чи ревізія належить до компетенції як (Р, р)ахункової (П,п)алати так і іншого державного контрольного органу вона повинна проводитись ними спільно. За підсумками проведених перевірок і ревізій складаються звіти за достовірність яких відповідні посадові особи (Р,р)ахункової (П,п)алати несуть персональну відповідальність.

Про результати проведених перевірок і ревізій (Р,р)ахункова (П,п)алата інформує (В, в)ерховну (Р,р)аду України доводить до відома керівників відповідних центральних органів виконавчої влади підприємств установ і організацій.

Про виявлені факти порушення закону а також заподіяння державі шкоди (Р,р)ахункова (П,п)алата інформує (В, в)ерховну (Р, р)аду України а у разі виявлення порушень закону що тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність за рішенням (К, к)олегії (Р,р)ахункової (П,п)алати передає відповідні матеріали до правоохоронних органів.

Посадовим особам (Р,р)ахункової (П,п)алати забороняється втручатися в оперативну діяльність об’єктів що перевіряються а також оприлюднювати свої висновки до завершення перевірок чи ревізій та оформлення їх результатів актом, який затверджується (К, к)олегією (Р,р)ахункової (П,п)алати. Відомості що надаються посадовим особам (Р,р)ахункової (П,п)алати в ході перевірок та ревізій не можуть бути використані з іншою метою або в іншому випадку ніж це передбачено цим Законом (Із законодавчих актів).

 

Вправа 25. Відредагуйте словосполучення, уникаючи калькування.

Змагання по стрільбі, по самим скромним підрахункам, по закінченні терміну покарання, по неуважності, живе по цьому адресу, нарада по цьому питанню розпочнеться, помилка по неуважності, заняття проведено згідно плану, хочу звернутися по приватній справі, по ділам служби, роз’їхались по домам, по юридичним питанням, повідомити по факсу, розмовляти на українській мові, по дотриманню Декларації по правам людини, по програмі захисту свідків, по вашій вині, іти по лісу, старший по віку.

 

Вправа 26. Перекладіть українською мовою.

Подниматься по лестнице, договор об оренде, по недоразумению, по выходным дням, мероприятия по улучшению быта, агент по снабжению, менеджер по продаже, дежурный по отделению, протокол об изятии, большой по объему, по состоянию на 1 января, переслать по почте, по состоянию здоровья, в девять часов, идти за водой, ввести в состав, при жизни, при исполнении служебных обязанностей, согласно приказу, говорить на двух языках, на следующий день.

 

Вправа 27.Перепишіть речення, усунувши мовностилістичні, орфографічні та синтаксичні помилки.

1. Трудовий договір є угода, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. 2.Розкрити узагальнення досвіду являється можливим. 3. Використовував грубі жести. 4. Відчував, що народ його відкидає.5. Ви коли-небудь брали що-небудь «в займи» таким чином без наміру повернути. 6. Збільшується число проявів винної обізнаності. 7.Нехвилюються, так як не розглядають нічого подібного стосовно себе. 8. Онуки і правнуки успадковують порівно у тій частці, яка належала б при спадкоємстві за законом їх померлому родителю. 9.Строк відстрочки визначається судом в межах строку, на який за діючим законодавством жінка може бути звільнена від роботи.

 

Вправа 28. Поставте замість крапок потрібні закінчення, узгоджуючи підмет з присудком.

1. Автомобіль «Нива» зазна… значних пошкоджень. 2. Три офіцер… відділу пода… рапорт про звільнення в запас. 3. Сто двадцять чотири абітурієнт… ста… студентами нашого ВНЗ. 4. П’ятдесят один експонат… українського живопису надійш… від митниці до художньої галереї. 6. Значна кількість мешканців будинку звернул…ся до органів прокуратури. 7. Усі, хто взя… участь у прес-конференції, дійш… згоди.

 

Вправа 29. Виконайте тестове завдання (Правильною є тільки одна відповідь).

1. Іменник як частина мови має такі постійні морфологічні ознаки:

а) загальні, власні назви, назви істот і неістот, рід, відміна, група;

б) загальні, власні назви, назви істот і неістот, рід, число;

в) назви істот і неістот, рід, число, відмінок, відміна, група.

2. Пишуться з великої літери і в лапки не беруться іменники:

а) назви вистав, магазинів, готелів тощо;

б) прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин, географічні назви, назви історичних подій тощо;

в) назви наукових праць, назви прозових, поетичних, драматичних творів.

3. Кличний відмінок називає:

а) особу або предмет, на який спрямовано дію;

б) місце або час дії;

в) особу, до якої звертається мовець, тому його форму мають переважно іменники – назви істот.

4. Рід незмінюваних іменників, що означають назви людей, їх імена, визначаємо за:

а) статтю, родом прикметника, який належить до незмінюваного іменника;

б) закінченням незмінюваних іменників у непрямих відмінках однини;

в) закінченням у називному відмінку множини.

5. Проста форма вищого ступеня порівняння прикметників твориться:

а) додаванням суфікса -ш, -іш до основи прикметника;

б) додаванням префікса най- до основи прикметника;

в) сполученням слів більш, менш із прикметником.

6. Проста форма найвищого ступеня порівняння прикметників твориться:

а) сполученням слів найбільш, найменш із прикметником вищого ступеня;

б) сполученням слів найбільш, найменш із простою формою прикметника вищого ступеня;

в) приєднанням префікса най- до простої форми прикметника вищого ступеня.

7. У простих кількісних числівниках типу п’ятдесят, вісімдесят відмінюється:

а) перша і друга частини;

б) друга частина;

в) третя частина.

8. Числівники сорок, дев’яносто, сто мають:

а) у всіх відмінках, крім називного і знахідного, закінчення -а;

б) закінчення -а у давальному відмінку;

в) у кожному з відмінків різне закінчення.

9. У числівниках – назвах сотень (двісті…дев’ятсот) змінюється:

а) перша частина;

б) друга частина;

в) перша і друга частини.

10. У складених кількісних числівниках відмінюються:

а) всі складові частини;

б) перша й остання складові частини;

в) остання й передостання складові частини.

11. У складених порядкових числівниках відмінюється:

а) остання складова частина;

б) перша складова частина;

в) перша й остання складові частини.

12. У дробових числівниках відмінюється:

а) перша частина як порядковий, а друга – як кількісний числівник;

б) перша і друга частини як кількісний числівник;

в) перша частина як кількісний, а друга – як порядковий числівник.

13.У дієприкметника пишеться н, а прикметниках ннтоді, коли прикметники мають:

а) ненаголошений суфікс -енн,-анн;

б) наголошений суфікс -енн,-анн і означають належність предмета першій особі;

в) ненаголошений суфікс -енн,-анні означають можливість чи неможливість дії .

14. Не з дієприкметниками пишеться разом, якщо дієприкметник:

а) є означенням і не має залежних слів;

б) є означенням і має при собі залежні слова;

в) має протиставлення.

15. Не з дієприкметниками пишеться окремо, якщо дієприкметник виступає у ролі:

а) одиничного означення;

б) означення, незалежно від того, є чи немає залежного слова;

в) присудка, має залежні слова, протиставлення, що передається за допомогою сполучника а.

16. Не з дієприслівниками пишеться разом:

а) коли дієприслівник без нене вживається;

б) коли дієприслівник стоїть у реченні перед словом-присудком;

в) коли дієприслівник виражає спосіб дії.

 

Вправа 30. Виконайте тестове завдання.

1. Офіційними назвами посад, професій, звань є іменники:

а) жіночого роду;

б) чоловічого роду;

в) середнього роду.

2. Назви документів, незалежно від їх виду, пишемо:

а) з великої літери;

б) з малої літери;

в) беруться в лапки.

3. Іменники чоловічого роду у давальному відмінку однини можуть мати:

а) тільки закінчення -у, -ю;

б) тільки закінчення -ові, -еві, -єві;

в) паралельні закінчення -ові, -еві, -єві, -у, -ю.

4.Простий кількісний числівник, без вказівки на одиницю виміру, записується:

а) словом;

б) цифрою;

в) словами і цифрами.

5. Складні і складені числівники записуються:

а) словами;

б) цифрами;

в) словами і цифрами.

6. Іменники у сполученні з числівниками два, три, чотири вживаються:

а) у родовому відмінку однини;

б) у родовому відмінку множини;

в) у називному відмінку множини.

7. Іменники у сполученні з дробовими числівниками вживаються у:

а) називному відмінку множини;

б) родовому відмінку однини;

в) родовому відмінку множини.

8. У датах назви місяців вживаються тільки у:

а) родовому відмінку;

б) називному відмінку;

в) знахідному відмінку.

9. В офіційних документах назви міст (сіл) із родовою назвою:

а) узгоджуються;

б) не узгоджуються;

в) узгоджуються в деяких випадках.

10. Правильно вжито іменники у словосполученнях рядка:

а) старша лаборантка, працює лікаркою;

б) виступив професор Куницька;

в) декан факультету Петрова відзначила.

11. Правильно вжито закінчення іменників у словосполученнях рядка:

а) начальнику відділу, ректору Коваленку;

б) професору Микитюку, пану генералу;

в) Олегові Ігоровичу, деканові Петренку.

12. Правильно вжито закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни у рядку:

а) Києва, Львову, Кривого Рога;

б) Миколаєва, Нового Бугу, Парижа;

в) Пирятину, Тернополя, Житомиру.

13. Правильно вжито закінчення родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни у рядку:

а) заводу, прейскуранта, періоду;

б) внеска, винятка, обсяга;

в) екземпляру, підсумка, авангарда.

14. Правильно утворено ступені порівняння прикметників у рядку:

а) самий розумний, більш кращий;

б) менш порядний, більш відповідальний;

в) найвищі ціни, старший від інших.

15. Правильно узгоджено іменники з числівниками у рядку:

а) три відсотки, двадцять три громадян;

б) два бали, три з половиною рока;

в) чотири відсотки, п’ять гривень.

16. Правильно узгоджено іменники з числівниками у рядку:

а) перше вересня, двадцятого грудня;

б) з Восьмим березням, перше люте;

в) з першим квітням, з першим травнем.

17. Правильно утворено словосполучення у рядку:

а) вірне рішення, на протязі тижня;

б) безпідставне звинувачення, відновлювальні роботи;

в) слідуючі питання, дружніми зусиллями.

18. Синтаксис як розділ мовознавства вивчає:

а) будову словосполучень і речень, способи зв’язку слів у словосполученні й реченні;

б) стильові особливості мови, принципи і способи добору мовних засобів у кожному стилі;

в) систему розділових знаків і правила їх уживання.

19. У ділових текстах переважає:

а) прямий порядок слів;

б) непрямий порядок слів.

20. Інфінітивні конструкції вживаються:

а) для надання документові офіційності;

б) у пасивних конструкціях;

в) у реченнях резолютивного змісту.

21. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти у разі вживання в документах:

а) увиразнюють їх;

б) ускладнюють їх;

в) надають їм стислості.

22. Віддієслівні іменники забезпечують діловому стилю:

а) атмосферу вільної, невимушеної розмови;

б) однозначність, офіційність;

в) наявність термінологічних сполук.

23. Розщеплення присудка – це:

а) заміна однослівного присудка двослівним;

б) можливість урізноманітнення мовлення;

в) спосіб уникнення тавтології.

24. Однорідні члени речення в офіційно-діловому стилі:

а) увиразнюють мовлення;

б) сприяють повноті та логіці викладу;

в) надають виразності прозовому тексту.

25. Вставні конструкції у діловому мовленні:

а) сприяють логічності викладу думок;

б) пом’якшують відмову, вказують на джерело мовлення;

в) служать для зв’язку слів у реченні.

 

Контрольні питання

1. Назвіть розряди числівників за будовою і значенням.

2. Охарактеризуйте правила передачі цифрової інформації у ділових паперах.

3. Розкажіть про особливості відмінювання складних та складених числівників.

4. Поясніть правила узгодження числівників з іменниками.

5. Розкажіть про особливості вживання службових частин мови у діловому спілкуванні.

6. Розкрийте загальні риси синтаксису ділових паперів.

7. З’ясуйте правила узгодження присудка з підметом.

8. Проаналізуйте складні випадки керування у синтаксичних конструкціях.

9. Вкажіть особливості перекладу конструкцій із прийменником по.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.178.91 (0.022 с.)