ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичний курс з перекладу термінології комп’ютерних систем з англійської на українську мовуПрактичний курс з перекладу термінології комп’ютерних систем з англійської на українську мову

 

Навчальний посібник

для студентів і аспірантів спеціальності 6.020303 «Переклад»

 

Затверджено редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № 3 від 28.12.09

 

 

Харків

НТУ «ХПІ»


УДК 088.8:03 :811.111

ББК 30у:81.2

Б 18

 

Рецензенти: М. Д. Годлевський, д-р. техн. наук, проф., НТУ “ХПІ”

В. М. Сердюк, канд. філол. наук, доц., Харківський національний університет

 

 

Зміст

Вступ. 4

Unit 1. What is an Information System?. 5

Unit 2. Basic Types of Information Systems. 9

Unit 3. Expert Systems. Office Information Systems. Executive Suppоrt Systems. 13

Listening comprehension: Artificial Intelligence. 17

Unit 4. E-commerce. 17

Listening comprehension: Operating systems. 20

Unit 5. Marketing on the World Wide Web. 21

Listening comprehension: New online trading information system sees early successes. 23

Progress Test 23

Variant I 23

Variant II 24

Unit 6. Information Systems and Databases. File Storage. 25

Listening comprehension: Smart house. 28

Unit 7. Database Models. 28

Listening comprehension: Internet technologies for authentic language learning experiences 32

Unit 8. Banner Displays. 32

Listening comprehension: America online. 35

Unit 9. Information is Power. 36

Listening Comprehension: Staying legal in cyberspace. 39

Unit 10. Internet Service through the Cable. 39

Listening Comprehension: Fiber optic cable. 41

Final test 42

Variant I 42

Variant II 42

Texts for listening comprehension and oral translation. 43

Unit 1. Computer Applications. 43

Unit 2. Computer Languages. 44

Unit 3. Understanding a lecture: Artificial Intelligence. 44

Unit 4. Operating systems. 44

Unit 5. New Online Trading Information System Sees Early Successes. 45

Unit 6. Smart House. 45

Unit 7. Internet Technologies for Authentic Language Learning Experiences. 46

Unit 8. America online. 47

Unit 9. Staying Legal in Cyberspace. 47

Unit 10. Fiber Optic Cable. 48

Texts for independent class and home translation. 48

Text 1. Computer science. 48

Text 2. Computer 49

Text 3. Software. 50

Text 4. Expert system.. 50

Text 5. Computer memory. 51

Text 6. Nonvolatile memories. 52

Text 7. Computer program.. 53

Text 8. Computer programming language. 54

Text 9. Computer-aided engineering (CAE) 54

Text 10. Computer simulation. 55

Text 11. Computer graphics. 55

Text 12. Hypertext 56

Text 13. Computer network. 57

Text 14. Computer security. 57

Text 15. Computer crime. 58

Text 16. Computer virus. 58

Appendix 1. The most widely used computer terminology dictionary. 59

Appendix 2. E-mail abbreviations. 60

English-Ukrainian Vocabulary. 62

Ukrainian-English Vocabulary. 72

Список літератури. 82

 


Вступ

Підготовка перекладачів у галузі інформаційних технологій має відповідати викликам часу, а саме фаховому володінню термінологією у відповідній галузі технічного перекладу, яка у більшій мірі спирається вже усталену термінологію інформаційних систем.

Комунікативна компетенція перекладача, однак, потребує не лише відповідного знання лексичного прошарку термінології даної галузі, але й практичних умінь швидкого розпізнавання і майже автоматичного перекладу вже добре знайомих лексичних одиниць. Така перекладацька компетенція складається, на нашу думку, із трьох основних елементів:

· фонових знань у відповідній галузі;

· знань відповідної термінології у двох мовах (у нашому випадку —українській і англійській);

· і, нарешті, перекладацьких умінь.

Виходячи із цього, посібник побудовано таким чином, що кожний розділ містить у собі матеріал та вправи, в ході виконання яких студенти мають набути вказаних вище перекладацьких умінь і навичок, а саме:

1) ознайомлення з текстами, що сприяють отриманню фонових знань (тексти і міни-тексти, що містять відповідну термінологію і опис якогось явища, наприклад, особливостей функціонування веб-сайтів);

2) вправи для перевірки знання термінологічних еквівалентів, зокрема, переклад міні-текстів з англійської на українську і навпаки;

3) аудіовправи, які закріплюють знання термінології і готують перекладача до усного перекладу у зазначеній галузі.

Під час підготовки посібника автори опиралися на теоретичні дослідження фахівців з підготовки перекладачів Київської та Харківської шкіл (див. В. І. Карабан, О. І. Чередниченко, І. В. Корунець, Г. Е. Мірам, Л. М. Черноватий). Аудіозапис зроблено носієм англійської мови (американський варіант) Кірою Дженссен.

Зміст текстів для читання і перекладу пройшов певну апробацію у групах технічних спеціальностей, де студенти добре обізнані у галузі інформаційних систем.

 


Listening comprehension: Artificial Intelligence

Exercise 1. Listen to the lecture on artificial intelligence and then speak about advantages and disadvantages of robots.

Exercise 2. Listen again and translate the lecture sentence by sentence orally.

Unit 4. E-commerce

Exercise 1. Answer the following questions:

Where do you usually buy things?

Have you ever heard of buying the product through the Web?

What are the people's impressions of this kind of purchasing?

Exercise 2. Study the list of IT terms below:

List of active terms

angle кут; ракурс
auction аукціон, торг, аукціонний продаж
e-commerce електрона комерція (комерційна діяльність, що здійснюється через Інтернет)
fraud обман; шахрайство, підробка
internet Інтернет, всесвітня комп’ютерна мережа
internet tax freedom act акт "Про свободу від податків в Інтернеті"
maintain підтримувати; обслуговувати; утримувати у справності
on-line неавтономний, управляючий ЕВМ; інтерактивний, онлайновий; підключений до комп’ютера або доступний через комп’ютер
privacy секретність
retailer роздрібний торговець
rotate обертати(ся)
site сайт
techniques техніка, технічні засоби, методи
three-dimensional тримірний, просторовий; об’ємний, стереоскопічний
track стежити, простежувати; вистежувати
world wide web мережа, веб, (всесвітня) павутина

Exercise 3. Read and translate the following text:

E-commerce

During the last few years the phenomenal growth of the Internet has been the dominant theme in computers and information systems. New World Wide Web-based companies became familiar names; ordinary people bid in on-line auctions; and traditional companies, such as banks, pursue e-commerce strategies.

E-commerce is growing with meteoric speed, powered by Internet retailers that expanded beyond selling books on-line to offering toys, consumer electronics, videos, music, auctions, gifts, and electronic greeting cards and prepared to get into the on-line grocery business. E-commerce sites continue to pop up as investors seem to believe that e-commerce will provide big paybacks in the future.

Meanwhile, technology is being adopted that will make shopping on-line more attractive. Among the new techniques are three-dimensional on-line catalogs that allow products being viewed on the screen to be rotated so they can be viewed from any angle. In addition, models with the same physical measurements as the viewer can "try on" clothes and be viewed from all angles on a computer screen. Booksellers use software to track the buying preferences of customers; the software recommends a book to a customer on the basis of buying habits of other consumers with similar tastes.

Other forms of commerce are also blooming on the Net, particularly on-line Wall Street brokerages that allow investors to buy stock at lower commission prices and to trade stocks at times when the stock exchanges are not open. These stock-trading sites have proved to be so popular, recording hundreds of thousands of stock trades daily, that the number of would-be participants often overwhelms them.

Non-Web businesses are also getting into the e-commerce act. The Bank of America disclosed a pilot project for viewing and paying bills on-line, in effect acting as a billing intermediary for other companies. Banks are said to have an interest in allowing consumers to pay bills on-line because it allows the banks to maintain control over transactions. Other nonbanking firms are pursuing a similar strategy by consolidating bills from such varied companies as utilities, credit card firms, mortgage companies, and cable TV firms.

Not everyone is happy about the growth of e-commerce. State governments fear losing substantial sales tax revenues to on-line purchases that are not currently taxed. The states complain that a lack of taxes will hamper the ability of state and local governments to deliver essential services, such as fire protection. The Internet Tax Freedom Act, a law passed in 1998, prohibited states from taxing on-line sales and on-line access for three years. Late in the year, however, a congressional panel began studying potential Internet taxes in light of projections by firms such as Forrester Research, which predicted that e-commerce would total billions of dollars.

The arrival of e-commerce also created problems with unorthodox selling efforts. On-line sales of prescription drugs raised concerns about medical ethics when it became clear that some on-line pharmacies were shipping drugs across state lines without the proper authority and that some doctors were writing prescriptions for people on the Net whom they had never examined or even met.

Other types of on-line fraud are also troublesome. While on-line auction sites are public, the resulting transactions are between buyer and seller, and some sellers proved to be swindlers who took money without providing the purchased goods. In addition, some auctioned merchandise was shown to be stolen property. Authorities recommend that consumers minimize fraud by using credit cards for Internet transactions rather than check, money order, or cash. Credit-card purchases in particular can be disputed if fraud is suspected.

E-commerce also raises privacy issues. European and U.S. trade negotiators become enmeshed in a dispute over data-privacy issues, with the European Union advocating stronger privacy protections than its U.S. counterpart. In addition to protecting consumer privacy, Europeans are concerned about whether consumers will have access to data companies collected on them as a result of Net transactions.

Exercise 4. Study the supplementary list of words below.

Supplementary list of words and phrases

bid пропонувати ціну на торгах
billing виставляння рахунку
brokerage брокерські операції
consumer electronics побутова електроніка
counterpart колега
interest процент, процентний прибуток
intermediary посередник
money order грошовий поштовий переказ
mortgage застава (що стосується нерухомого майна); іпотека
panel група фахівців-учасників публічної дискусії
payback віддача, повернення
pilot project дослідний план/проект/програма
prescription drugs прописані ліки
purchase покупка; закупка, купівля
revenue дохід, надходження
sales tax податок з обороту
shipping відвантаження
stock акція (на біржі)
stock exchange фондова біржа
swindler шахрай
unorthodox неправомірний, не загальноприйнятий
utilities комунальні послуги

Exercise 5. Are the sentences true or false? If they are false, correct them.

1. Internet retailers stopped selling books on-line.

2. E-commerce is very profitable because investors receive big paybacks.

3. New on-line catalogs allow users to rotate products on the screen.

4. On-line brokerages are popular because investors can buy stock at lower prices.

5. Nonbanking firms often act as billing intermediaries to maintain control over transactions.

6. Governments aren’t allowed to collect taxes from on-line sales.

7. To minimize fraud customers should use check, money order, or cash for Internet transactions.

Exercise 6. Fill in the gaps with the words from the box. Translate the sentences into Ukrainian:

competition, fraud, on-line, negotiations, catalog, prohibit, prices, auction, stock exchange, transactions, shipping

1. Experts project that …… advertising will increase sharply in the next few years.

2. Traditional companies seek to meet the ……. from on-line marketers.

3. E-commerce companies raised …….. in several ways: they reduced discounts and raised ………. charges.

4. Most ………. are conducted with a view to reaching a compromise agreement.

5. The commission said on-line stock ……… was one of the greatest challenges facing www-based companies.

6. Amazon.com shut down an ……….. on its site in which stock in software company was being sold.

7. Share prices fell rapidly on the London ……. today.

8. The prices are as shown in our ………… .

9. Once a week we receive a printout of all ……….. .

10. On-line auctions ……….. sales of firearms, alcohol, and tobacco.

Exercise 7. Complete as much of the table as possible. Find the words in the text. Make your own sentences with some of the words.

Verb Noun person Adjective Abstract noun
Retail      
Negotiate      
Compete      
Attract      
Invest      
Trade      
Ship      
Analyse      

Exercise 8. Translate into English.

Аукціони у режимі on-line продовжують зростати, включаючи регіональні аукціони та аукціони у великих містах, які пропонують більш привабливі угоди з продажу таких товарів, як машини та меблі. Ці товари можуть бути замінені після того, як аукціон закінчився. Домінуючим Web-аукціоном є eBay, який пропонує більш ніж три мільйони товарів на продаж у будь-який час. Інші електронні аукціони намагаються не відставати, в результаті чого сотні різних Web-сайтів кажуть, що вони могли б об‘єднати списки товарів на продаж. Це означає, що учасник аукціону з одного сайту може пропонувати ціну на аукціоні, що знаходиться на іншому Web-сайті. Однак завантаженість аукціонів іноді стає причиною того, що Web-сайти виходять з ладу на декілька годин.

Оператори онлайнових аукціонів намагаються визначити, які товари можна виставити на продаж. Аукціон eBay, наприклад, забороняє продаж вогнепальної зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Одна з нових компаній, що займається електронною комерцією, Amazon.com, заснувала аукціон на своєму сайті, на якому продавалось програмне забезпечення. Закриття цього сайту співпало із зростанням скарг з приводу шахрайства на сайтах. Федеральна комісія з цінних паперів та операції з обміну (Securities and Exchange) проголосила, що електронне шахрайство є однією із значних проблем.

Більшість компаній, що займаються комерцією на електронних фондових ринках, поки що отримують невеликі прибутки або не отримують жодних.

Progress Test

Variant I

1. Translate into Ukrainian:

Internet

The Internet is the worldwide, publicly accessible network of interconnected computer networks that transmit data by packet switching using the standard Internet Protocol (IP). It is а "network of networks" that consists of millions of smaller domestic, academic, business, and government networks, which together carry various information and services, such as electronic mail, online chat, file transfer, and the interlinked Web pages and other documents of the World Wide Web.

Contrary to some common usage, the Internet and the World Wide Web are not synonymous: the Internet is а collection of interconnected computer networks, linked by copper wires, fiber-optic cables, wireless connections, etc.; the Web is а collection of interconnected documents, linked by hyperlinks and URLs. The World Wide Web is accessible via the Internet, as are many other services including e-mail, file sharing and others described below.

Aside from the complex physical connections that make up its infrastructure, the Internet is facilitated by bi- or multi-lateral commercial contracts (for example peering agreements), and by technical specifications or protocols that describe how to exchange data over the network. Indeed, the Internet is essentially defined by its interconnections and routing policies.

All services on the Internet make use of defined application protocols. Of these, e-mail and the World Wide Web are among the best known, and other services are built upon these, such as mailing lists and blogs.

Some application protocols were created as part of proprietary commercial or private experimental systems. They becamе much more widely used and have now become de facto or actual standards in their own right. Examples of these include IRC chat rooms, and various instant messaging and peer-to-peer file sharing protocols.

2. Translate into English:

1. У наші часи комп’ютери, що застосовуються у системах безпеки, сприяють зростанню безпеки навколишнього середовища; застосування комп’ютерів у автомобілях сприяє ефективному використанню палива, а комп’ютери у телефонах дають широкі можливості переадресації дзвінків і контролю за з’єднанням у мережі.

2. Дані – це вимірювання характеристик об‘єктів, які подаються у вигляді символів, таких як числа або слова, та у вигляді кодів, що складаються з числових, алфавітних та інших знаків.

3. Адміністративно-інформаційна система надає інформацію менеджерам для використання її у вирішенні проблем, контролюванні та прийнятті рішень.

4. Одна з нових компаній, що займається електронною комерцією, Amazon.com, зачинила аукціон на своєму сайті, на якому продавалось програмне забезпечення.

5. Офісна інформаційна система використовується для того, щоб допомогти робітникам інтелектуальної галузі керувати підготовкою, сортуванням, відновленням, копіюванням та обліком інформації в офісі та між офісами.

Variant II

1. Translate into Ukrainian:

How the Web works

When а viewer wants to access а web page or other resource on the World Wide Web, he normally begins either by typing the Uniform Resource Identifier (URI) of the page into his or her web browser, or by following а hypertext link to that page or resource. The first step, behind the scenes, is for the server-name part of the URL to be resolved into an IP address by the global, distributed Internet database known as the Domain name system or DNS.

The next step is for a НТТР request to be sent to the web server at that IP address, for the page required. In the case of а typical web page, the HTML text, graphics and any other files that form а part of the page will be requested and returned to the client (the web browser) in quick succession.

The web browser's job is then to render the page as described by the HTML, CSS and other files received, incorporating the images, links and other resources as necessary. This produces the on-screen 'page' that the viewer sees.

Most web pages will themselves contain hyperlinks to other relevant and informative pages and perhaps to downloads, source documents, definitions and other web resources.

Such а collection of useful, related resources, interconnected via hypertext links, is what has been dubbed а 'web' of information. Making it available on the Internet produced what Tim Berners-Lee first called the World Wide Web in the early 1990s.

The phrase "surfing the Internet" was first popularized in print by Jean Amour Роllу, а librarian, in an article called Surfing the INTERNET, published in the University of Minnesota Wilson Library Bulletin in June, 1992. Although Роllу may have developed the phrase independently, slightly earlier uses of 18 similar terms have been found on the Usenet from 1991 and 1992, and some recollections claim it was also used verbally in the hacker community for а couple years before that. Роllу is famous as "NetMom" in the history of the Internet.

Ironically, the abbreviation "WWW" is somewhat impractical as it contains two or three times as many syllables (depending on accent) as the full term "World Wide Web", and thus takes longer to say; however it is easier to type.

2. Translate into English:

1. Здатність мініатюрних обчислювальних пристроїв контролювати складні операції змінила процес виконання багатьох завдань – від наукових досліджень до виробництва споживчих товарів.

2. Корисно розглядати дані як необроблені факти, що обробляються у кінцевий інформаційний продукт. Дані, як правило, мають різні форми, включаючи цифрову, текстову, голосову форми та дані у вигляді образів.

3. Операційні інформаційні системи, які іноді називають системами обробки торгівельних угод, записують та керують торговими угодами, щоб надати інформацію менеджерам, які виконують повсякденні організаційні функції.

4. Система підтримки рішень — інтерактивна інформаційна система, побудована за допомогою набору взаємозв’язаних даних, яка допомагає користувачу вирішити проблеми.

5. Існують два головні компоненти інформаційної системи — база знань та інтерфейс. Оболонка інформаційної системи складається з тих самих компонентів, що й експертна система, окрім бази знань.

Unit 7. Database Models

Exercise 1. Answer the question below:

What is a database?

Exercise 2. Study the list of IT terms below:

List of active terms

cell комірка; елемент; код; секція (єдина ділянка пам'яті, в якій зберігається частина файлу)
child record запис, що викликаний іншим записом
common field спільне поле (напр., пам'яті для кількох програм)
computer-aided design (CAD) автоматизоване проектування
computer-assisted software engineering (CASE) програмування за допомогою ЕОМ
data level рівень даних, інформаційний рівень
data path інформаційний канал; тракт (обробки) даних
flexible гнучкий
hierarchical database ієрархічна база даних
many-to-many relationship відношення типу "множина - множина"
network database база даних інформаційної мережі
object-oriented database об’єктно-зорієнтована база даних
one-to-many relationship відношення «один до багатьох»
one-to-one relationship взаємно-однозначне відношення
parent record батьківський запис
query by example запит за зразком
query language мова запитів
relational database реляційна база даних
relation database management system (RDBSM) система керування реляційною базою даних (СКБД)
root record кореневий запис
route траса, путь; маршрут; тракт (передачі інформації)
siblings вузли-брати (в деревовидній структурі)
structured query language мова структурованих запитів
versatile універсальний; гнучкий в експлуатації; багатофункціональний

Exercise 3. Read the following text and translate it into Ukrainian paying attention to the terms in bold:

Database Models

1. Hierarchical Model

There are four types of database models: hierarchical, network, relational, and object-oriented.

In a hierarchical database, data relationships follow hierarchies, or trees, which reflect either a one-to-one relationship or a one-to-many relationship among record types. The uppermost record in a tree structure is called the root record. From there, data are organized into groups containing parent records and child records. One parent record can have many child records (called siblings), but each child record can have only one parent record. Parent records are higher in the data structure than are child records; however, each child can become a parent and have its own child records.

2. Network Model

A network database is similar to a hierarchical database except that each record can have more than one parent, thus creating a many-to-many relationship among the records. For example, a customer may be called on by more than one salesperson in the same company, and a single salesperson may call on more than one customer. Within this structure, any record can be related to any other data element.

The main advantage of a network database is its ability to handlerelationships among various records. Therefore, more than one pathcan lead to a desired data level. The network database structure is more versatile and flexible than is the hierarchical structure because the route to data is not necessarily downward; it can be in any direction.

In both the network structure and the hierarchical structure, data access is fast because the data path is predefined. However, any relationship between data items must be defined when the database is being created. If a user wants to retrieve or manipulate data in a manner not defined when the database was originally created, it is costly and time-consuming to redesign the database structure. This limitation led to the development of the relational database model.

3. Relational Model

A relational database is composed of many tables in which data are stored, but a relational database involves more than just the use of tables. Tables in a relational database must have unique rows, and the cells (the intersection of a row and column — equivalent to a field) must be single-valued (that is, each cell must contain only one item of information, such as a name, address, or identification number). A relation database management system (RDBSM) allows data to be readily created, maintained, manipulated, and retrieved from a relational database.

In a relational database, data relationships do not have to be predefined. Users query a relational database and establish data relationships spontaneously by joining common fields. A databasequery language acts as an interface between users and a relational database management system. The language helps the users of a relational database to easily manipulate, analyse, and create reports from the data contained in the database.

Two basic query styles are used in a relational database: query by example, and structured query language. In query by example, the database management system displays field information and users enter inquiry conditions in the desired fields. Structured query language is a computer programming language used for database management.

4. Object-Oriented Model

Although the relational model is well suited to the needs of storing and manipulating business data, it is not appropriate for the data needs of certain complex applications, such as computer-aided design (CAD) and computer-assisted software engineering (CASE). Business data follow a defined data structure that the relational models handle well. However, applications such as CAD and CASE deal with a variety of complex data types that cannot be easily expressed by relational models.

An object-oriented database uses objects and messages to accommodate new types of data and provides for advanced data handling. An object-oriented database management system (OODBMS) permits objects to be readily created, maintained, manipulated, and retrieved from an object-oriented database.

An OODBMS provides features that you would expect in any other database management system, but there is still no clear standard for the object-oriented model. OODBMSs are expected to evolve and be used for applications with complex data needs. They are not, however, expected to replace relational databases. Instead, they work in tandem, each suited for different tasks.

Exercise 4. Study the supplementary list of words below.

Supplementary list of words and phrases

column колонка, стовпець
downward направлений униз
evolve Розвиватися
handle inquiry обробляти запит; оперувати, маніпулювати  
in tandem у тандемі; разом, спільно
interface інтерфейс (апаратний); пристрій сполучення
intersection перетин
predefined визначений; запропонований
row ряд; рядок
time-consuming трудомісткий
unique однозначний, унікальний
uppermost вищий, найвищий

Exercise 5. Can you define the following terms?

database OODBMS

database management system query by example

database query language relation database

hierarchical database root record

object-oriented database structured query language

Exercise 6. Multiple choice:

1. The database model that allows each record to have more than one parent, creating a many-to-many relationship among the records is called a ________.

a) network database; b) hierarchical database;

c) object-oriented database; d) relational database.

2. A ________ database allows users to query a database using a database query language.

a) object-oriented; b) network;

c) hierarchical; d) relational.

3, A ________ is the software that manages the creation, storage, access, updating, deletion, and use of a database.

a) file management system; b) database management system;

c) flat file; d) application.

Exercise 7. Fill in. Use the words given in the box. Translate the sentences into Ukrainian.

SQL, files, object-oriented data base, relational, tables, hierarchical,objects, query

1. In the ________ model, data relationships follow hierarchies, or trees, which reflect either a one-to-one or a one-to-many relationship among record types.

2. The ________ model is composed of many tables in which data are stored.

3. ________ is a database query language that displays field information and allows users to enter inquiry conditions in desired fields.

4. An ________ uses objects and messages to accommodate new types of data and provide for advanced data handling.

5. Relational databases use ________ for storing data.

6. Object-oriented databases store data together with procedures in ________.

7. The hierarchical and network models use ________ for storing data.

8. Query by example and structured query language are two database ________ languages.

Exercise 8. Translate into English in written form:

Система керування базами даних

Система керування базами даних (DBMS) — це програмне забезпечення, що керує створенням, доступом, доповненням, вилученням та використанням бази даних. Типова DBMS створює бази даних та їх структури; забезпечує засобами контролю та організації проходження даних (data administration) у базі даних. Вона надає користувачам та прикладним програмам доступ, можливість вводити, змінювати та маніпулювати даними у базі даних. DBMS виступає як генератор звітів, забезпечує можливість наглядати за тим, хто мав доступ до бази даних та які дії він виконував, надає звіти операторам про використання апаратного забезпечення, статус користувачів та інші дані поточного контролю. Ця система надає автоматичну підтримку та виконує дії з відновлення даних у базах даних.

Комунікації в мережі

Прикладний рівень (application layer) – це єдина частина комунікаційного процесу, яку бачить користувач, та навіть в цьому випадку користувач не бачить більшої частини роботи, яку прикладна програма виконує, щоб підготувати повідомлення для відправлення через мережу. Цей рівень перетворює дані повідомлення з форми, яку може прочитати людина, у біти та присвоює йому назву, яка допомагає розпізнати комп’ютер, що його відправляє та отримує.

Рівень презентації (presentation layer) гарантує, що повідомлення передане мовою, яку комп’ютер-отримувач здатний інтерпретувати (часто за допомогою Американського стандартного коду обміну інформації). Цей рівень, якщо необхідно, перекладає мову, а потім стискає і шифрує дані. Він додає інший заголовок, визначаючи мову, а також схеми стиснення та шифрування.

Сеансовий рівень (session layer) розпочинає комунікації та виконує функцію координації і синхронізації обміну даними між усіма вузлами мережі. Він встановлює межі (це називається – розміщення в дужки) початку та кінця повідомлення та вирішує, чи буде повідомлення відправлене напівдуплексно (half-duplex), коли кожний комп’ютер по черзі відправляє та отримує повідомлення, чи дуплексно (full-duplex), коли обидва комп’ютери відправляють та отримують повідомлення одночасно. Подробиці про ці рішення розміщені у заголовках сеансу.

Unit 8. Banner Displays

Exercise 1. Answer the following questions:

Do you think the Ukrainian community is computer-literate?

Are you an Internet-user yourself?

Exercise 2. Study the list of IT terms below:

List of active terms

allocate ads to banner slots розмістити рекламну об’яву в гнізді банера
application service provider постачальник програмно-апаратних ресурсів
banner банер
banner slot гніздо для банера
be online знаходитися в мережі
be taken to the site потрапити на сайт
click on the ad відкрити рекламну об’яву
develop a web-site розробляти web-сайт
electronic payment system електронна система оплати
leased line орендована лінія зв’язку
make purchases over the web робити покупки через Інтернет
outsourcing залучення зовнішніх ресурсів для вирішення власних проблем
place a banner ad розміщувати рекламний банер
roam the net блукати в мережі Інтернет
search the net for information шукати інформацію в мережі
shortcut to specific sites посилання на конкретні сайти
target the audience бути спрямованим на потенційних клієнтів
track the electronic signature (IP address) знайти електронну адресу комп’ютера в мережі
view a web page переглядати web-сторінку
web surfer працюючий у мережі

Exercise 3. Read the text and translate it into Ukrainian paying attention to the terms in bold.

Banner displays

Foreign-based and even local businesses are already spending thousands of dollars developing flashy company Web sites, but few businesses are using the Internet to generate income.

Ukrainian Banner Network (UBN) is one of the most experienced companies doing just that. The company, which places banner ads on Web pages, is working hard to convince businessmen that if they know how to use the Internet, the high-tech tool can be extremely profitable. UBN itself is still waiting for those profits. Right now the company is just breaking even, but judging by the growth of e-commerce in the West UBN's management expects fast growth soon.

The company has become the country's largest banneradvertiser in terms of "banner displays" — loosely, the number of times a banner ad is displayed to Internet users. UBN is focused on the small but growing e-market in Ukraine and works only with Ukrainian-based or Ukrainian-related sites.

With few Ukrainians online, and even fewer possessing credit cards or other electronic payment systems to make purchase over the Web, e-commerce here is struggling to take off.

But there is another problem stunting the growth of the e-market here — a lack of information about the power of the Internet. Many users have learned to search the Net for information, фтв they realize they could use the Internet to place their own information.

To spread the world, UBN's Web site has a page of tips for budding e-businessmen. First of all, UBN disputes the popular notion that all you need to succeed is a Web site.

Internet non-professionals just think there's a bunch of people roaming the Net who'll see their site and enter it. In reality, nobody is likely to just stumble acrossyour site in the vastness of the Web. A Web address is needed to access a site. No one will come to your Web site unless you advertise it.

That's where banner ads come in. The rectangular and square ads, with text and/or pictures, and shortcuts to specific sites. When you click on the ad, you're taken to the site — and you don't need to know its address beforehand. Banners are usually placed on popular sites, and lead Web surfers to less well known related sites.

UBN's main line of activity is to provide software to Web site owners that automatically places ads in banner slots on Web pages — the actual banner shown depends largely on who is viewing the Web page. UBN's complex software can track the electronic signature (IP address) of Internet users as they browse the Web. If the user belongs to the advertiser's target audience, the advertiser's ad appears in the banner slot — whatever page is being shown.

Although the advertiser has no direct way to access the target's personal details or e-mail, the advertiser can build up a profile of the target's interests, based on the topics of the sites the target visits. With relevant ads appearing on the Web site slots, the target is effectively chased around the Net by ads. The payoff comes if the target actually clicks on the banner. UBN allocates ads to banner slots for its clients for free, but charges for banner shows or clicks on a banner ad.

The power of the Internet allows advertiser to target their audience with more precision than in more traditional media. One book (on advertising) compares advertising in the mass media to throwing a bomb, while Internet advertising is like shooting with a sniper's rifle. You hit the target in both cases, but the expenses are not comparable.

Exercise 4. Study the supplementary list of words below.

Supplementary list of words and phrases

break even досягти точки економічної рівноваги
budding той, що подає надії; багатообіцяючий, перспективний
dispute ставити під сумнів, спростовувати
generate income накопичувати дохід
high-tech = high-technology високого технічного рівня; з більшими технічними можливостями
payoff сплата
profile короткий нарис; відомості
rectangular прямокутний
stumble across випадково знайти, натрапити на
targets можливі клієнти; потенційна клієнтура; клієнти, на яких орієнтується компанія; об'єкти рекламної компанії; цільова аудиторія

Exercise 5. Make the list of "banner display" advantages.

Exercise 6. Correct the statements using the above text information:

1. Developing a Web site is relatively cheap.

2. Purchasing over the Web is by far the most popular means in Ukraine.

3. Internet users place as much information as they look for it.

4. To be taken to the site following the banner ad one needs the Web site address.

5. There is no payoff clicking on a banner.

6. Internet advertising is costly.

7. UBN charges both the advertiser for placing a banner ad and the target for clicking on a banner ad.

Exercise 7. Read the word-combinations in the box below and put them in the gaps. Translate the sentences into Ukrainian.

Web sites, banner ads, e-market, e-commerce, roam the net, access a site, banner slot, browse the Web, target the audience, allocate an ad

1. With few Ukrainians online, and even fewer possessing credit cards or other electronic payment systems to make purchases over the Web, … here is struggling to take off.

2. Ukrainian Banner Network places … on Web pages.

3. Internet non-professionals just think there's a bunch of people …-ing … who'll see their site and enter it.

4. UBN … to banner slots for its clients for free, but charges for banners shows or clicks on a banner ad.

5. UBN's complex software can track the electronic signature (IP address) of Internet users as they …

6. UBN's main line of activity is to provide software to Web site owners that automatically places ads in … on Web pages.

7. Local businesses are already spending thousands of dollars developing

8. UBN is focused on the small but growing flashy …… in Ukraine.

9. A Web address is needed to …

10. The power of the Internet allows advertiser to … with more precision than in more traditional media.

Exercise 8. Complete the word combinations. Choose from the box.

e-, banner, cards, ad, page, slot, target, businessmen, purchases, site

1. banner … 2. …-market 3. place … 4. possess credit … 5. convince … 6. Web … 7. make … 8. to be taken to … 9. banner … 10. hit the …

Exercise 9. Discuss the following:

1. What is your opinion of banner ads? Are they efficient?

2. What are the advantages of banner ads compared with other mass media ads?

3. What are the topics of the sites you enter most often?

Exercise 10. Translate from Ukrainian into English in written form:

1. Віртуальний помічник

Компанія «Стратумсофт» розробляє перший електронний віртуальний помічник під назвою ЕВА. Якщо ЕВА відповідатиме вимогам розробників, вона зможе забезпечити безкоштовним персональним сервісом таких споживачів, як телефонні центри, онлайн рекламодавці та провайдери послуг Інтернет — головний цільовий ринок компанії.

Компанія «Стратумсофт» доводить, що ЕВА може відповісти на 80% запитів до телефонних центрів. Електронний бізнес – це інша прикладна програма. «Найкращий досвід, який ви можете отримати як покупець – це особистий контакт, і ЕВА може його надати», — говорить директор з маркетингу компанії «Стратумсофт».

Технології, на базі яких створений ЕВА, поєднують дві глобальні тенденції в дизайні веб-сайтів. Перша – розроблена на базі комп’ютерної анімації та індустрії ігор – це здатність надати веб-образам враження тривимірності. Інша – це використання динамічних можливостей баз даних та штучного інтелекту для пошуку інформації у банках даних.

2. Провайдери програмно-апаратних ресурсів

Якщо ваш жорсткий диск повністю заповнений, а відділ інформаційних технологій занадто зайнятий, щоб вирішити ваші проблеми з електронною поштовою скринькою, та й ваша компанія не може собі дозволити придбати необхідні засоби, які б ви хотіли використовувати для розробки свого веб-сайту, тоді настав час, щоб подумати про провайдера програмно-апаратних ресурсів. Замість встановлення програмного забезпечення на кожному ПК чи сервері у вашій організації ви орендуєте програмно-апаратні ресурси у провайдера, який забезпечує дистанційний доступ до програмного забезпечення та керує апаратним забезпеченням, щоб виконати вашу заявку.

У цього підходу є багато переваг. Шкода, яку завдають віруси, робить ідею залучення зовнішніх ресурсів для вашої поштової скриньки та офісного забезпечення привабливим варіантом. Це також додає гнучкості – ви платите за прикладне програмне забезпечення, коли воно вам потрібне, а не інвестуєте гроші у дороге програмне забезпечення, до якого ви будете потім прив’язані протягом багатьох років. Те, що вам не потрібно хвилюватися про встановлення нової версії офісного пакету чи боротися з труднощами у користуванні електронною поштою, дає вам більше часу на бізнес. У вас є час, щоб виконати вашу роботу найкраще. Однак існують деякі потенційні пастки. Дистанційне використання зовнішніх програмно-апаратних ресурсів потребує великої пропускної здатності, яка є доступною тільки при наявності широкосмугового з’єднання чи орендованої лінії зв’язку із самим провайдером.

Final test

Variant I

1. Translate into Ukrainian:

World Wide Web

The World Wide Web ("WWW" or simply the "Web") is а global information space. Text documents, images, multimedia and many other items of information, referred to as resources, are identified by short, unique, global identifiers called Uniform Resource Identifiers (URIs) so that each can be found, accessed and cross-referenced in the simplest possible way.

The term is often mistakenly used as а synonym for the Internet itself, but the Web is actually something that is available via the Internet, just like e-mail and many other Internet services.

The World Wide Web is the combination of 4 basic ideas:

1. Hypertext: а format of information which allows one, in а computer environment, to move from one part of а document to another or from one document to another through internal connections among these documents (called "hyperlinks");

2. Resource Identifiers: unique identifiers used to locate а particular resource (computer file, document or other resource) on the network;

3. The Client-server model of computing: а system in which client software or а client computer makes requests of server software or а server computer that provides the client with resources or services, such as data or files; and

4. Markup language: characters or codes embedded in text which indicates structure, semantic meaning, or advice on presentation.

On the World Wide Web, а client program called а web browser retrieves information resources, such as web pages and other computer files, from web servers using their URLs and displays them, typically on а computer monitor.

One can then follow hyperlinks in each page to other resources on the World Wide Web whose location is provided by these hyperlinks. It is also possible, for example by filling in and submitting web forms, to post information back to а web server for it to save or process in some way. The act of following hyperlinks is often called "browsing" or "surfing" the Web. Web pages are often arranged in collections of related material called "websites."

2. Translate into English:

1. Система керування файлами — це програмний продукт, який здійснює управління збереженням, доступом, пошуком та використанням звичайних файлів.

2. Прикладний рівень перетворює повідомлення з форми, яку може прочитати людина, в біти та присвоює йому назву, яка допомагає розпізнати комп’ютер, що його відправляє та отримує.

3. Типова DBMS створює бази даних та їх структури та забезпечує засобами для контролю та організації проходження даних (data administration) у базі даних.

4. Розширення послуг Інтернету через кабельне телебачення буде можливим в найближчі роки. Найбільшим недоліком кабельного Інтернету є те, що клієнти повинні придбати кабельний модем. За додаткову плату можна отримати навіть швидший доступ.

5. Широкосмуговий кабель дає можливість дивитися телевізор та користуватися телефоном під час роботи в мережі Інтернет. Поява широкосмугового кабелю не турбує конкурентів, бо нові технології – це не обов’язково зникнення старих.

Variant II

1. Translate into Ukrainian:

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.086 с.)