ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ukrainian-English Vocabulary



А  
a також as well as
автоматизоване проектування computer-aided design (CAD)
автоматизувати automate
аерокосмічний aerospace
акт "Про свободу від податків в Інтернеті", Internet Tax Freedom Act
акція (на біржі) stock
аналіз/аналізувати/аналітик/аналітичний analysis/analyse/analyst/analytic
апаратний міст bridge
архів, група файлів, стиснених і об’єднаних в один (або декілька) archive  
асинхронний (метод передачі даних) asynchronous
атрибут; ознака; властивість attribute
аукціон, торг, аукціонний продаж auction
аутентифікація, посвідчення користувача. authentication
   
Б  
база знань knowledge base
базовий, той,що лежить в основі underlying
байт byte
банер banner
банківська операція banking transaction
батьківський запис parent record
бездротовий доступ wireless access
безліч host
безліч loads of
біт, 1/8 байту bit
блукати в мережі Інтернет roam the net
бод – міра швидкості baud –
браузер; оглядач, веб-оглядач, навігатор (програма перегляду веб-сторінок) browser
брокерські операції brokerage
бути спрямованим на потенційних клієнтів target the audience
бюджетування (процес складання бюджету й контролю за його виконанням ) budgeting
   
В  
вбудовувати; включати (до складу) incorporate
ведення (супроводження) файлу file maintenance
величезна база даних vast database
величина, кількість amount
взаємно-однозначне відношення one-to-one relationship
вигода; прибуток benefit
видаляти, знищувати, стирати, викреслювати, анулювати, ліквідувати delete
видозмінювати(ся), перетворювати(ся); трансформувати(ся) transform
визначати define
визначати determine
визначений; запропонований predefined
визначення detection
виконавець; топ-менеджер executive
виконувати, завершувати accomplish
вилучення інформації (з даних), добування даних (технологія аналізу сховищ даних, яка базується на методах ШІ та інструментах підтримки прийняття рішень) data mining  
випадкові дані random data
випадково accidentally
випадково знайти, натрапити на stumble across
виробник manufacturer
виробнича ділянка; цех shop
високого технічного рівня; з більшими технічними можливостями high-tech = high-technology
виставлення рахунку billing
витягати дані retrieve data
відвантаження shipping
віддача, повернення payback
відношення “один до багатьох” one-to-many relationship
відношення типу “множина – множина” many-to-many relationship
відстукати tap out
відтворення даних reproduction of data
відхиляти reject
вказівник pointer
включати, містити comprise
властивість; якість property
внесок (банківський); депозит deposit
вплив, ефект impact
впливати exert
встановлювати install
встановлювати довгострокові цілі set long-range goals
вторинний індекс secondary index
втрата; збиток loss
вузли-брати (в деревовидній структурі) siblings
вхідні/вихідні дані input/output
   
Г  
генерувати generate
гіпертекст hypertext
гніздо для банера banner slot
гнучкий flexible
гнучкий в експлуатації; багатофункціональний versatile
гонорар; винагорода; платня fee
грошовий поштовий переказ money order
група фахівців-учасників публічної дискусії panel
   
Д  
далекий зв'язок; дистанційний зв'язок, телекомунікація telecommunication
дані data
діапазон/коливатися в відомих межах range
дійсний, що має силу; правомірний/не маючий законної сили, недійсний valid/invalid
ділянка чарунка; елемент; секція (єдина ділянка пам'яті, в якій зберігається частина файлу) cell
досягти конкурентної переваги gain a competitive edge
дозволяти permit
допомагати, сприяти, сприяти, надавати допомогу assist
допоміжний; вторинний; побічний secondary
дослівно – ширина полоси; міра швидкості передачі даних у нецифрових системах bandwidth
дослідний план/проект/програма pilot project
доступ в Інтернет через сотовий телефон WAP access
доступ; отримати доступ до access/ gain access to
досягнення, надбання attainment
досягти точки економічної рівноваги break even
дохід, надходження revenue
дочірній запис child record
   
Е  
експертна система expert system
електронна комерція (комерційна діяльність, здійснювана через Інтернет) E-commerce
електронна система оплати electronic payment system
електронні носії даних electronic media
елемент даних data item
   
Ж  
життєво важливий vital
   
З  
забезпечувати; обслуговувати cater
завантажити boot
задача, ціль goal
задовольняти потреби meet the requirements
запис (структурна одиниця інформації) record
запит inquiry
запит за зразком query by example
засіб, спосіб means
засоби tools
засоби зв'язку communications
застава (що стосується нерухомого майна) mortgage
захват capture
захист даних шифруванням encryption
збагачуватись capitalize
зберігання; запам‘ятовуючий пристрій; пам‘ять storage
зв’язок, передача даних; взаємодія communication
зв’язувати, з’єднувати; вказівник, посилання link
зв'язати tie up
злиття, поглинання; об’єднання merger
зменшити витрати reduce costs
знайти електронну адресу комп’ютера в мережі track the electronic signature (IP address)
знаходитися в мережі be online
значення value
зняття грошей; вилучення withdrawal
зображення, образ image
зовнішня пам’ять auxiliary storage
зробити висновок draw a conclusion
зручність використання, зручність для користувача user-friendliness
   
І  
ідентифікатор; ім‘я identifier
ієрархічна база даних hierarchical database
ієрархічний hierarchical
інвестиційні обов’язки commitment
індексно-послідовний метод доступу indexed-sequential (access method)
інженерне мистецтво; машинобудування engineering
інноваційний innovative
інтегральна схема integrated circuit
інтелект intelligence
Інтернет, всесвітня комп’ютерна мережа Internet
Інтернет по телефону dial-up Internet service
інтерфейс (апаратний) (пристрій сполучення; сполучення; засобу сполучення) interface
інформатика; автоматизовані технології information technology
інформаційна система (система, елементами якої є не матеріальні об’єкти, а ті чи інші види даних/інформації); являє собою сукупність апаратно-програмних засобів та алгоритмічних процедур, призначених для збору, введення, зберігання, моделювання та образного подання інформації information system
інформаційна система для багатьох користувачів multiuser information system
інформаційний канал; тракт (обробки) даних data path
інформаційний потік flow of information
   
Й  
йти в ногу з ..., не відставати keep pace with change
   
К  
кабельне телебачення cable TV
кабельний модем cable modem
картотечні ящики file cabinets
керуюча інформаційна система management information system
кеш-пам’ять cache
кластеризація, виділення кластерів; об’єднання у кластери clustering
код товару product code
колега counterpart
колективний автовідповідач; автовідповідач компанії (часто пов'язаний з комп'ютерною мережею компанії); мережний автовідповідач; голосова пошта voice mail
колонка, стовпець column
комп’ютер в мережі host
комп’ютерна/ інформаційна грамотність computer/information literacy
комплект, набір/установлювати, ставити set (n) /set up (v)
комунальні послуги utilities
комутатор мережі hub
конкурувати за рекламне місце compete for advertising space
конкурувати/конкуренція/конкурент/ йти в ногу з конкурентами compete/competition/competitor/ keep up with the competition
кореневий запис root record
короткий нарис; відомості profile
корпоративна база даних corporate database
кредитна політика lending policy
кредитоздатність credit worthiness
кремній silicon
кут; ракурс angle
   
Л  
локалізувати (дані); визначати місце або місце розташування   locate
   
М  
маркетолог marketer
масова пам’ять, масовий запам'ятовувальний пристрій, пам’ять (запам'ятовувальний пристрій) (над)великої місткості mass(ive) memory
мати доступ до глобальної комп’ютерної мережі have access to the Web
машина, механізм; верстат machine
менеджмент вищої ланки top-level management
мережа net
мережа, веб, (всесвітня) павутина World Wide Web
механізм виводу inference engine
механізм пошуку; алгоритм пошуку search engine
мікросхема; інтегральна схема chip
місце розташування; адреса осередку (ЗП) location
мова запитів query language
моделювати simulate
модемний вихід в Інтернет dial-up connection
можливі клієнти; потенційна клієнтура; клієнти, на яких орієнтується компанія; об'єкти рекламної компанії; цільова аудиторія targets
можливість capability, сapacity
мультимедійний, з багатьма носіями інформації multimedia
   
Н  
на голому (порожньому) місці from scratch
На підприємстві on the factory floor
набуття; оволодіння, придбання, придбання акцій acquisition
накопичувати дохід generate income
наліпка sticker
наступний; який (що) йде один за одним; послідовний successive
нафтові свердловини oil wells
наявність availability
неавтономний, управляючий ЕВМ; інтерактивний, онлайновий; підключений до комп’ютера або доступний через комп’ютер on-line
неминучий inevitable
непотрібний junk
неправомірний, не загальноприйнятий unorthodox
   
О  
об‘єкт, логічний об‘єкт entity
об’єктно-зорієнтована база даних object-oriented database
обертати(ся) rotate
обертати, перетворювати convert
облік, бухгалтерський облік accounting
обман; шахрайство, підробка fraud
оболонка shells
обробка даних data processing
обробка текстів word processing
обробка; керування; операції manipulation
обробляти process
обробляти; оперувати, маніпулювати handle
одержувач recipient
однозначний, однозначно обумовлений; унікальний unique
оперативне керівництво (робить основний упор на рішення найбільш гострих на сучасний момент проблем, найчастіше ігноруючи стратегічний аспект ) tactical management
операційна інформаційна система (система обробки торгівельних угод) transaction processing information system
орендована лінія зв’язку leased line
основна пам’ять, основний запам'ятовальний пристрій main memory
оточення, навколишнє оточення; навколишнє середовище environment of an organization
отримати доступ obtain access
оцінювати; (високо) цінувати; визнавати appreciate
оцінювати; підраховувати приблизно; визначати на око; оцінка estimate
   
П  
пакет package
пакет; пачка batch
пейджингове повідомлення paging message
первинний індекс (доступу до даних) primary index
перевищувати exceed
перегляд web-сторінки view a web page
перерозподіл, переділ ринку redistribution of the market
пересуватися між об’єктами в базі даних navigate
перетин intersection
персонал, кадри (підприємства, установи) personnel
підвищувати якість upgrade
підганяти, пристосовувати(ся) accommodate
підтримувати, утримувати, зберігати (в стані, котрий є на даний момент, особисто у гарному стані); обслуговувати; утримувати у справності maintain
підходящий, відповідний appropriate
піктограма icon
плітка, чутка gossip
плоский файл flat files
побутова електроніка consumer electronics
повідомлення на екрані flame
податок з обороту sales tax
подвійний, бінарний (від системи числення) binary
позика/подавати заяву на позику/надати позику/ відмовити loan/ apply for a loan/ deny/grant a loan/
показник імовірності probability figure
покупка; закупка, купівля purchase
поле field
поняття; концепт concept
потрапити на сайт be taken to the site
портфель цінних паперів financial portfolio
порція даних cookie
порядок сортування sort order
посередник intermediary
посилання на конкретні сайти shortcut to specific sites
посилатися на refer
послідовний sequential
поставка, постачання delivery
постачальник програмно-апаратних ресурсів application service provider
постійний запам'ятовувальний пристрій (ПЗП) permanent storage
поширювати spread
пошук retrieval
пошуковий Інтернет-сервер Yahoo! Yahoo
працюючий в мережі web surfer
працюючий в мультимедійному середовищі, мультимедійний multimedia-capable
надважливий predominant
вражаючий крок astounding pace
призначати, присвоювати значення assign value
приймати accept, adopt
прийняття рішення decision making
прикладна база даних application database
проводити час в середньому average
прогнозування збуту (продажів, обсягу реалізації) sales forecasting
програмне забезпечення машинної графіки graphics software
програмне/апаратне забезпечення software/hardware
програмні засоби моделювання modeling software
програмно-апаратний комплекс захисту мережі firewall
програмування за допомогою ЕОМ computer-assistant software engineering (CASE)
продуктивність верстата machine capacity
проектувати, конструювати design
прописані ліки prescription drugs
пропонувати ціну на торгах bid
простій straightforward
протокол бездротового обміну даними WAP (Wireless Application Protocol)
процент, процентний прибуток interest
процентна ставка interest rate
прямокутний rectangular
   
Р  
разом з... in conjunction with
реальний, здійсненний feasible
редагувати edit
релевантні (що стосуються до справі) дані relevant data
реляційна база даних relational database
ринковий потенціал Інтернету Internet market potential
рівень даних, інформаційний рівень data level
рівень достовірності level of certainty
різкий, суттєвий (про зміни), різкий і значний; хвилюючий, яскравий dramatic
робити вибір (на користь) opt (for)
робити покупки через Інтернет make purchases over the web
робоча характеристика; продуктивність performance
розвиватися evolve
роздрібний торговець retailer
розмістити рекламну об’яву в гнізді банера allocate ads to banner slots
розміщувати рекламний банер place a banner ad
розповсюдження dissemination
розподіл distribution
розподіл; розчленування; розподіл на категорії; класифікація breakdown
розробляти (web-сайт) develop (a web-site)
розширення expansion
рушійна сила driving force
ряд; рядок row
   
С  
сайт site
найвищий, вищий уніфікований ідентификатор ресурса; Uppermost URI (Uniform Resource Identifier)
уніфікований покажчик ресурсa URL (Uniform Resource Locator)
своєчасно in a timely fashion
система автоматизації діяльності закладу office automation system
система внутрішнього зв'язку (на принципах Інтернету); система поширення інформації усередині компанії (на принципах Інтернету) Intranet
система зв'язку communication network
система керування реляційною базою даних СКБД) relation database management system (RDBSM)
система керування файлами file management system
система обліку надходжень замовлень order-entry system
система підтримки рішень decision support information system
система підтримки топ-менеджерів executive support systems
система рахунків дебіторів accounts-receivable system
система управління офісним господарством office information system
система, що ґрунтується на знаннях knowledge-based system
мережнва база даних network database
склад, скарбниця; джерело (знань тощо) storehouse
скористатися перевагою take advantage of
слимак; тут: тихохід snail
спадний downward
спектр послуг range of services
1) спеціальний, улаштований для даної мети, для даного випадку; 2) спонтанний, непродуманий, довільний, випадковий ad hoc
спільне поле (напр., пам'яті для кількох програм) common field
сплата payoff
споживач customer
справа; угода; транзакція transaction
ставити під сумнів, брати під сумнів dispute
ставка (відсотка) на грошовому ринку money market rates
стаття індексу; стаття алфавітного покажчика index entry
створити сайт з продаж в Інтернеті establish a presence on the Internet
стежити, простежувати; вистежувати track
суперник rival
суттєвий significant
   
Т  
таємність privacy
техніка, технічні засоби technique
тимчасовий temporary
тіло знань body of knowledge
товар, товарна позиція (у переліку товарів і т.п.) item
товари inventory
траса, путь; маршрут; тракт (передачі інформації route
тримірний, просторовий; об’ємний, стереоскопічний three-dimensional
трудомісткий time-consuming
   
У  
у тандемі; разом, спільно in tandem
удосконалити streamline; update
управлінське планування managerial planning
усувати, виключати; ліквідувати, знищувати eliminate
   
Ф  
файл із довільним доступом random access file
фахівець в галузі аналізу, обробки інформації, сфері інформаційних технологій knowledge worker
феномен, явище phenomenon
фізика (елементарних) часток particle physics
фірми, що займаються рекламою в Інтернеті Internet ad firms
фондова біржа stock exchange
   
Ц  
цифрова інформація digital information
цифровий digital
ціль, задача objective
цільовий ринок (сегменти ринку, на яких фірма зосереджує свої основні зусилля) target market
   
Ч
чарівник wizard
   
Ш
шахрай swindler
широкомовна передача аудіоматеріалів через Інтернет Webcasts
широкосмуговий broadband
шифрування даних cryptography
шлях, маршрут path
шрифт font
шукати (щось в довіднику) look up
шукати інформацію в мережі search the net for information
щільниковий cellular
що не має рівного собі; неперевершений unrivaled
що подає надії; багатообіцяючий, перспективний budding
   
Я  
язик структурованих запитів structured query language
яскраво висвітлювати, підсвітлювати highlight

 


Список літератури

1. Бадан А.А., Царьова С.О. "Англійська мова." Для студентів економічних та комп’ютерних спеціальностей. навч.-метод. посіб. / А.А. Бадан, С.О. Царьова. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 272 с.

2. Англо-український словник у 2т. / М.І. Балла (скл.). – К. : Освіта, 1996. – Т.1 – 152 с., т.2 – 712 с.

3. Балабан Т. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля / Т.Балабан. – Львів : Вид-во Держ. університету "Львівська політехніка", 2000. – 400 с.

4. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Ч.І.,ІІ / В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2001. Ч.І – 271 с., ч.II. – 302 с.

5. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу / І.В. Корунець – Вінниця : Нова книга, 2000.

6. Мирам Г.Э. Профессия – переводчик / Г.Э. Мирам. – К.: Ника, 1999.

7. Чередниченко О.І., Коваль Я.І. Теорія і практика перекладу (французька мова) / О.І. Чередниченко, Я.І. Коваль. – К. : Либідь, 1995.

8. Черноватий Л.М. Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу / Л.М. Черноватий // Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологічні науки" – 2002. – № 3 (36). – С. 101–105.

9. Коллін С.М.І. Англо-український словник комп’ютерних термінів / С.М.І. Коллін; пер. з англ. В.В. Воробйова. – Х. : Кн. Рекламне агентство "Ра", 2002. – 480с.

10. Черноватий Л.М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посіб. / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 296 с.

11. James A. O'Brien. Introduction to Information Systems in Business Management. – Richard D. Irvin, Inc., 1991

12. R.A. Szumansky. Computers and Information Systems. – Prentice Hall Inc., 1995

13. Методичні вказівки для практичних занять з перекладу термінології в галузі комп’ютерного еколого-економіческого моніторингу для студентів спеціальності “Переклад” денної та заочної форми навчання / С.О. Царьова, П.В. Крвснопьоров. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2005.

14. Методичні вказівки для практичних занять з перекладу термінології в галузі інформаційних технологій для студентів спеціальності “Переклад” денної та заочної форми навчання / С.О. Царьова, С.В. Денисова. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2006


Навчальние видання

 

 

БАДАН Антоніна Анатоліївна

ЦАРЬОВА Світлана Олексіївна

Практичний курс з перекладу термінології комп’ютерних систем

з англійської на українську мову

 

 

Навчальний посібник

для студентів і аспірантів спеціальності 6.020303 «Переклад».

 

 

Роботу до видання рекомендувала проф. Снігурова Т.О.

 

 

Редактор В. В. Полянська

 

План 2010 р. поз. 5 / _

 

Підп. до друку __.__.__. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк – ризографія. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 8,0.

Обл.-вид. арк.10,2. Наклад 100 прим. Зам. № ___. Ціна договірна.

___________________________________________________________________________

Видавничий центр НТУ «ХПІ».

Свідоцтво про державну реєстрацію № 3657 від 24.12.2009 р.

61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

___________________________________________________________________________

Друкарня НТУ «ХПІ» 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21





Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.018 с.)