Тема: Цивільне право як галузь праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Цивільне право як галузь праваЗбірник

Ситуаційних задач

 

з навчальної дисципліни Цивільне право

(1 частина)

 


ВСТУП

Збірник задач підготовлено з метою вироблення у слухачів навичок самостійно опрацьовувати законодавчу базу, науково-теоретичну літературу, опубліковану судову практику. На основі аналізу зазначених джерел слухачі повинні навчитися формулювати і обґрунтовувати висновки не тільки теоретичного, а й практичного (прикладного) характеру.

Мета практичних занять – навчити вміло і правильно застосовувати теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних казусів, виробити вміння і навички тлумачити зміст законодавчих актів і застосовувати їх практично. Такі навички сприятимуть максимальному приближенню студентів до практичної діяльності уже після здобуття спеціальності.

Пропонований практикум складається з тем відповідно до програми курсу навчальної дисципліни “Цивільне право України”.

Слухачам на основі вивченого та засвоєного теоретичного матеріалу пропонується скласти різноманітні документи цивільно-правового характеру, розробити схеми договірних зв’язків, проаналізувати різноманітні положення, поняття чинного законодавства.


 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Вишкіл спеціаліста в сфері приватного права забезпечується декількома складовими, які передбачені програмними вимогами: знання яке забезпечує орієнтацію фахівця у юридичній природі та специфіці правового регулювання цивільно-правових відносин, розмежування правового механізму їх регулювання та вміннями. Останній напрям забезпечує юридичну практику і полягає у вмінні вирішувати практичні завдання: надавати кваліфікацію відповідним видам цивільних правовідносинам, аналізувати специфіку їх елементів, передбачати можливі варіативні ситуації та модулювати їх наслідки в залежності від наданих доказів та їх недоліків. Як би не було – критерієм науки є практика, яка визначає кваліфікаційний рівень фахівця.

Такий напрям підготовки забезпечують практичні та семінарські заняття, тренінги, мізкові атаки та заняття практикою хоча б на рівні досить популярних юридичних клінік. Практичні заняття з цивільного права – невід’ємний та центральний елемент модульної системи викладання, який забезпечує зворотній зв'язок між викладачем та студентом. В їх процесі перевіряється взагалі навальність чи здатність до навчання, ступінь засвоєння теоретичного матеріалу, гострота розуму, здатність самостійно мислити та опрацьовувати значні інформаційні потоки. Зазвичай ці заняття передбачають активність тих хто навчається але за наперед заданими завданнями. Тут можлива демонстрація рівня засвоєння лекційного матеріалу та тих знань, котрі були набуті ними при самостійному опрацюванні навчально-наукової та періодичної літератури, актів цивільного та іншого законодавства, судової та господарської практики й інших джерел. Для найбільш просунутих студентів можуть бути передбачені індивідуальні завдання по наперед визначеній індивідуальною програмою навчання.

Структурно практичне заняття залежить від теми та її практичного спрямування і передбачає: перевірку самостійної роботи що здійснюється на формальному рівні – перевірка зошитів для самостійної роботи, підготовка додаткових оглядів (рефератів) за темою чи її питанням, старанності та самостійності виконання практичних занять, вміння відтворити базові поняття та розуміння їх сутності, вміння висловлювати контра заперечення та находити правильні рішення в разі зміни співвідношення між елементами правовідносин. В їх ході студенти можуть необхідні залікові бали для подальшої атестації за предметом. Центральним елементом практичних занять є розв'язання цивільних справ за наперед визначеними фабулами.

Практичні заняття можуть проводитися у формі: семінарського заняття; колоквіуму, що передбачає опитування викладачем усіх студентів групи за темою семінарського заняття; власне практичного заняття, на якому заслуховуються письмові рішення за матеріалами наданих студентам фабул цивілістичних завдань; виконання контрольних письмових робіт, що проводяться під час заняття. Крім того, практичні заняття відбуваються у формі заслуховування та обговорення (дискусії) окремих питань теми чи доповідей студентів для більш детального та повного засвоєння матеріалу, що має практичне значення.

Оцінці підлягає рівень чи ступінь і глибина засвоєнні навчального матеріалу; наявність навичок самостійного пошуку та використання нормативних актів, що регулюють цивільно-правові відносини; вміння складати цивільно-процесуальні документи; розуміння змісту актів цивільного законодавства та вміння застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання конкретних життєвих ситуацій.

В групі практичні заняття проводяться за експрес методами та презумпції того, що правильна відповідь одного із членів групи адекватно сприймається та оцінюється іншими. Проте пасивне така презумпція допускається за умови активної участі в проведенні завдання. Пасивна участь не підлягає оцінці.

Пропущені практичні заняття курсанти чи студенти мають самостійно відпрацювати викладачу, який веде практичні заняття, лектору або викладачу, що чергує на кафедрі. Відпрацювання може відбуватися такими способами:

1) усно, з розкриттям питань пропущеної теми;

2) письмово, в робочому зошиті у вигляді відповіді на запитання пропущеної теми;

3) шляхом написання реферату з пропущеної теми.

В будь-якому випадку відпрацювання можливе у разі наявності письмового виконання заданих завдань у робочому зошиті.

Для правильного і повного виконання завдань студенти повинні:

добре ознайомитися з методичними вказівками до кожної теми;

вивчити положення рекомендованих та інших нормативних актів і літератури;

опанувати тему за питаннями для самоконтролю;

за опублікованою чи поміщеною в мережі Інтернет судовою практикою ознайомитися із практикою вирішення рішень за окремими категоріями справ.

Наступним етапом самостійної роботи повинно стати:

скрупульозний аналіз умов завдання;

з'ясувати юридичного значення кожного наведеного у завданні факту;

правовий аналіз взаємовідносин сторін, позиції суду, прокурора або адвоката ( за їх наявності чи обов’язковості участі);

продумати відповіді на поставлені запитання;

змоделювати контраргументи;

викласти їх у рекомендованому порядку чи у процесуальній формі відповідного документу суду (постанова, рішення).

Деякі із завдань сформульовані методом провокації або передбачають навність двох і більше рішень шляхом самостійного внесення змін і доповнень у фактичні обставини справи.

Своє рішення студенти повинні викласти у спеціально відведеному для цього конспекті (робочому зошиті) письмово (бажано кожне рішення розміщати на новій сторінці) із зазначенням номера теми та завдання. Виконання завдання має відповідати формальним вимогам, що викладені у постанові Пленуму Верховного Суду України №11 від 29 грудня 1976 р. «Про судове рішення» [1].

Письмовий варіант вирішення практичного завдання повинен відповідати вимогам зрозумілості, повноти, ясності, чіткості, та процесуальної формалізації. Слід уникати зайвої деталізації, яка не має правового значення у даній справі і не заснована на фактах, які викладені у фабулі завдання.

Орієнтовано рішення повинне відповідати таким вимогам:

1) в описовій частині слід вказати зміст і підстави спору, його предмет, підстави виникнення та механізм розвитку, можливі заперечення; .

2) в мотивувальній частині рішення проводиться аналіз обставини, які мають значення для справи, їх юридичну оцінку в тому числі на рівні легального тлумачення, оцінку всіх доказів, розрахунки, з яких сторони виходили при визнанні грошових та інших майнових вимог, позиції студента в оцінц3і наведеного; в мотивувальній частині рішення має бути посилання на закон та інші нормативні акти матеріального та процесуального права, на підставі яких визначено права і обов'язки сторін у спірних правовідносинах, у .

3) Резолютивна частина рішення практичного завдання повинна мати вичерпні, чіткі, безспірні, логічно узгоджені висновки, які випливають зі встановлених фактичних обставин по суті розглянутого завдання. В ній, зокрема, має бути зазначено: а) повністю чи частково задоволено позовні вимоги чи в позові відмовлено; б) які саме права позивача визнано чи поновлено, розмір грошових сум чи перелік майна, присуджених позивачу; в) вартість майна, яке належить стягнути з відповідача, якщо при виконанні рішення присудженого майна у наявності не буде; г) які конкретно дії і на чию користь відповідач повинен вчинити чи яким іншим передбаченим законом способом підлягає, захисту порушене право; д) в яких межах допускається негайне виконання рішення, коли суд зо­бов'язаний або вправі його застосувати.

Слід звернути увагу студентів на те, що вони вправі за своєю ініціативою з метою більш повного аналізу умов завдання та для захисту прав і охоронюваних законом інтересів фізичних і юридичних осіб, про яких йдеться в фабулі завдання, вийти за межі умов завдання та поставлених до завдання запитань.

Не зараховуються як виконані імітаційні варіанти вирішення завдань: перелічення лише статей, чи відсутність посилань на норми позитивного права, в разі текстуального спів падання рішення у двох та більше студентів (списування) При тому не зараховується відповідний бал як тому хто списів так і тому у кого списано.

В разі виявлення списування після проведення занять при перевірці викладачем робочих зошитів, нараховані помилково бали за модульною системою підлягають анулюванню.

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Завдання

Г. видала довіреності Д. і К. на отримання грошових вкладів у відділеннях Приватбанку в місті Києві. Незабаром вона померла. Її стали вимагати повернення їм виданих довіреностей або отриманих за ними грошей. Коли довірительки відмовились виконати їх вимоги сестри пред'явили позов про визнання довіреностей недійсними і стягнення з Д. і К. одержаних сум, вказавши, що Г. в момент оформлення довіреностей внаслідок хворобливого стану не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Суд позов не задовольнив, оскільки, як встановила судово-психіатрична експертиза, Г. розуміла значення своїх дій і могла керувати ними в момент видачі довіреностей.

Чи може суд визнати довіреність недійсною? Які наслідки випливають зі смерті Г., що видала довіреність? Яке рішення повинен прийняти суддя?

вирішення

 

Аналіз умов завдання дає підстави дійти висновку, що для його вирішення потрібно знати теоретичні положення та законодавство за темами «Правочини», «Представництво», «Довіреність», «Спадкування» і насамперед, розглянути пи­тання щодо визнання правочину недійсним.

Теоретичні положення: охоплюють собою вирішення наступних питань:

1) Встановлення предмету та методу правового регулювання відносин які виникли внаслідок видання довіреності;

2) Встановлення загального правового становища учасників вказаних правовідносин та меж здійснення ними прав;

3) Оцінка правомірності вчинених дія як підстав виникнення цивільних прав та юридичних обов’язків;

4) Співставлення правових позицій сторін спірного правовідношення;

5) Постановка можливих рішень за наведеною ситуацією та віднайдення підстав для винесення контррішення.

Описова частина.Змістом позовної заяви спадкоємців Г. є визнання недійсними до­віреностей свого спадкодавця і стягнення одержаних за ними грошей Д. і К. у відділеннях банку. Підставою позовних вимог був зазначений хворобливий стан Г., внаслідок якого вона не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Відповідачки позов не визнали, оскільки Г. розуміла значення своїх дій і могла керувати ними.

Мотивувальна частина.Для вирішення цього завдання мають значення такі обставини: правова підстава, за якою Г. видала Д. і К. довіреності; час отримання грошей в банку; розмір отриманих коштів. Оскільки більшість фактичних обставин правовідносин, які відбулися, нам невідомі, можемо передбачити декілька варіантів рішень:

- в першому варіантірішення ми виходимо з того, що між Г. та Д. і К. виникли відносини з представництва, передбачені п. 1 ст. 237 ЦК України за яким Д. і К. зобов'язались або мали право вчинити правочин (отримати гроші в банку) від імені Г.. Представництво ґрунтувалось на підставі договору доручення; укладеного в усній формі (ст.1000 ЦК України), та довіреностей, які відповідно до п. З ст. 244 ЦК України Г. видала Д. і К. Ст. 239 ЦК України не передбачає можливості виникнення прав та обов'язків за правочином у представників, тому отримані гроші повинні бути повернуті Д. і К. спадкоємцям Г., оскільки відповідно до ст. 1216 ЦК України до них перейшли всі майнові права та обов'язки померлого як до універсальних правонаступників, незалежно від того, коли вони виникли - до смерті чи після смерті спадкодавця, якщо вони не припинилися смертю спа­дкодавця.

- у другому варіантірішення, яке істотно відрізняється від попереднього, ми виходимо за межі заперечення позову. Можливо, Г. видала довіреності Д. і К. не на підставі представництва, а за іншими правочинами. Наприклад, мав місце договір дарування в усній формі на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що передбачається ст. 719 ЦК України. Або у формі довіреності могли бути здійснені розрахунки за усними оплатними договорами (купівлі-продажу, найму, підряду й інші). Зрозуміло, що у цьому випадку представництво за довіреністю є удаваним правочином, оскільки він укладений сторонами тільки для приховування іншого правочину (дарування, купівлі-продажу чи інших) і для спрощення отримання коштів в ощадному банку. Ст. 235 ЦК України правовим наслідком удаваного правочину передбачає застосування до сторін пра­вил того правочину, який вони насправді вчинили. Тому право на отримані кошти виникає у Д. і К., якщо вони встигли отримати кошти до часу смерті Г., а у сестер Г., якщо Д. і К. не встигли отримати кошти до смерті Г., оскільки обов'язок сплати за невиконаними договора­ми спадкодавця буде покладений на спадкоємців (сестер Губенко), що передбачено ст. 1218 ЦК України.

Резолютивна частина.Виходячи зі встановлених фактичних обставин, можна дійти таких висновків по суті розглянутого завдання. У першому випадку цивільний позов сестер Г. підлягає задоволенню повністю, якщо буде встановлено, що між сторонами виникли відносини з предста­вництва, передбачені п. 1 ст. 237 ЦК України, а отримані Д. і К. гроші мають бути повернуті спадкоємцям Г..

У другому випадку позов не підлягає задоволенню. Якщо довіреність була видана не на підставі представництва, а за іншим договором, то право на отримані кошти у Шумко та Кирилко виникає з моменту їх одержання до часу смерті Г..


Тема: Опіка та піклування

 

№ 1

У зв'язку з тяжким захворюванням рішенням суду 40-річного Хоменка було визнано недієздатним. На протязі 6 місяців він проходив стаціонарне лікування. Після виходу з лікарні Хоменко став почувати себе набагато краще. У зв'язку з цим опікун Хоменка, його двоюрідний брат Микола, звернувся до місцевого управління юстиції з проханням подати від його імені (опікуна) позов] до суду про надання обмеженої цивільної дієздатності Хоменку.

1. Виправте юридичні помилки, допущені у тексті.

2. Вирішить питання по суті.

№ 2

Мозгов, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі цілі, організацію розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище підприємства, компаньйони і дружина Мозгова подали заяви про визнання Мозгова обмежено дієздатним (марнотратником).

Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним?

 

№ 3

Краснов систематично зловживав спиртними напоями і 27 липня поточного року рішенням суду був обмежений у дієздатності. Піклувальником була призначена його дружина. Заперечуючи проти рішення суду, Краснов звернувся у прокуратуру зі скаргою з таких питань:

1) заробіток дружини значно перевищує його особистий, у зв'язку з чим неможливо погодитися з рішенням суду, що він ставить сім'ю у тяжке матеріальне становище;

2) призначення дружини піклувальником позбавляє його можливостей заявити позов про розірвання шлюбу, оскільки дружина, як піклувальник, заперечує проти такого позову.

Чи підлягає скарга задоволенню? Дайте відповідь скаржнику.

№ 4

Сергій Дубов, 17 років, (учень який не отримує стипендії) у відсутність свого піклувальника купив у сусіда мопед і сплатив за нього 75 грн. Дубов акуратно поводився з мопедом, але після кількох поїздок він зламався. Йому прийшлося віддати його у ремонт і оплатити за це 9 грн.

Повернувшись з відпустки, піклувальник встановив, що мопед старий. Він затребував, щоб сусід взяв назад мопед, повернув виплачені за нього гроші, крім того, сплатив вартість ремонту.

Сусід відмовився це зробити і, крім того, зажадав, щоби піклувальник сплатив йому витрати, пов'язані із доставкою мопеда на квартиру Дубова.

Хто правий?

 

№ 5

Пенсіонер Бавика жив один у м. Енергодарі, мав дім, присадибну ділянку, мотоцикл та інші речі. Потрапивши в автомобільну аварію, Бавика одержав струс мозку і часто скаржився на головний біль. Невдовзі після аварії він продав дім та інше майно за значно нижчою ціною і переїхав жити у село до свого рідного брата.

Син Бавики, який проживав окремо від батька, звернувся з вимогою до покупців повернути майно, оскільки за його твердженням, батько після одержаної травми став недієздатним.

Чи правомірні вимоги сина?

 

№ 6

Шістнадцятирічний Григоренко на гроші, які він заробив від продажу газет та миття автомобілів, придбав магнітофон, кросівки та сноуборд. Окрім того, він регулярно витрачав гроші на купівлю сигарет, жувальної гумки та гру на гральних автоматах. Через деякий час він продав магнітофон і купив цінні папери. Батько Григоренко, вважаючи, що ці правочини він не міг укладати без його згоди, звернувся з позовом до суду про визнання усіх правочинів недійсними.

Яке рішення повинен винести суд?

 

№ 7

16-річний Мальков О.Л. після року роботи за трудовим контрактом вирішив зайнятись підприємницькою діяльністю, у зв'язку з чим звернувся до органу опіки та піклування за визнанням його повністю дієздатним. Батьки Матькова О.Л. були проти визнання сина повністю дієздатним до настання його повноліття, про що повідомили орган опіки та піклування.

1. Яке рішення винесе орган опіки та піклування?

2. Куди і в якому порядку можна оскаржити це рішення?

3. Можливо вирішити це питання без звернення до органу опіки та піклування?

 

№ 8

12-річний Сашко Н. отримав до Нового року в подарунок від дідуся велосипед. У зв'язку з тим, що Сашку терміново знадобилися лижі, він продав велосипед 16-річному знайомому підлітку, а на отриманні гроші купив лижі.

Батько Сашка розцінив цей вчинок як неповагу до дідуся, пішов до хлопця-покупця з наміром повернути гроші і забрати велосипед. Але підліток, який купив велосипед, відмовився забрати гроші і віддати велосипед, мотивуючи тим, що грошова сума за велосипед цілком нормальна, та й велосипед належав Сашку, який може самостійно розпоряджатися своїм майном і тому підстав для розірвання угоди немає.

1. Чи має юридичну силу угода продажу велосипеда між зазначеними підлітками?

2. Які права має батько Сашка в цій ситуації і як вони реалізуються?

3. Чи змінилася б ситуація, якщо Сашку було б 14 років? 19 років?

 

№ 9

Короленко Н. було знижено шлюбний вік і вона вступила у шлюб в 16-річному віці. Через рік вона розлучилася через грубе ставлення до себе чоловіка і вирішила з дитиною змінити місце проживання. Вона продала подаровану їй дідусем на весілля дачу для того, щоб на новому місці купити квартиру. Дід, дізнавшись про це, подав до суду позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним, бо Короленко Н. — неповнолітня і не може укладати самостійно правочини з нерухомістю. Одночасно він прохав призначити його опікуном своєї онуки, а її зобов'язати проживати за місцем проживання опікуна.

Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте відповідь.

 

№ 10

17-річнпй Роман Озеров усю свою стипендію витрачає на спиртні напої. Батько Романа звернувся до органу опіки та піклування з проханням обмежити дієздатність свого сина і надати батькові право отримувати стипендію сина в інституті.

1. Чи правильно поставлено питання про обмеження дієздатності Романа?

2. Яку відповідь отримає Озеров - батько від органу опіки та піклування?

 

№ 11

Стрижено Т.Д. поїхала до своєї рідної сестри Ольги в інше місто. Коли мати сестер довідалася, що Стрижено Т.Д. так і не з'явилася у своєї сестри, то звернулася до органів МВС з проханням оголосити розшук зниклої доньки. Через два місяці мати отримала від органів МВС відповідь про те, що розшук результатів не дав. Тоді мати звернулася до органів опіки і піклування відносно 10-річного сина зниклої доньки для визнання доньки безвісті відсутньою, а її, бабусю, просила оформити опікуном онука.

Яке рішення прийме орган опіки і піклування?

 

№ 12

На 16-річчя Дімі батько подарував 100 гривень і поклав їх на ім’я сина в Ощадбанк. Потім Діма на протязі року декілька разів вносив в Ощадкасу гроші, які заробляв на заводі під час виробничої практики. Коли зібралось 220 гривень, Діма вирішив купити собі лижі. Проте в Ощадбанку йому відмовили видати гроші і пояснили, що він може отримати гроші лише після досягнення 18 років.

Чи правомірне рішення Ощадбанку?

 

№ 13

Душевнохворий повнолітній Демидов зайшов на двір Коновалова і розпалив вогонь, від якого загорівся сарай і сіновал. Коновалов подав позов до батька Демидова, який був опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи проти вказаного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов’язки.

Як необхідно вирішити позов по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?

 

№ 14

Коли П. виповнилося 14 років, бабуся в день його народження подарувала йому 100 грн. П. наступного дня пішов до банку і поклав гроші на депозитний рахунок. Через 3 місяці він зняв з рахунку 50 грн. І купив у батька свого знайомого Т. собаку.

Мати П. вимагає, щоб Т. забрав собаку і повернув 50 грн. Оскільки Т. відмовився це зробити, мати П. змушена була звернутись позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним.

Визначте коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню? Чи правомірно вчинили працівники банку видавши гроші П. без згоди на це його батьків? І чи змінилася Ваша думка, коли б бабуся вітала онука не з 14-тиріччям, а з 13-ти річчям?

 

№ 15

(8 років) і Д. (10 років), граючи надворі, розвели поблизу сараю багаття, від якого сарай спалахнув. Власник сараю звернувся до батьків І. та Д. з позовом про відшкодування збитків.

Батьки цих дітей заперечували проти позову, посилаючись на те, що їх діти ще недієздатні і тому відповідальність за вчинену шкоду не несуть, а вони (батьки) були в момент вчинення шкоди на роботі, і також не можуть нести відповідальність.

Визначте коло суспільних правовідносин. Як вирішити справу?

№ 16

Після смерті обох батьків піклувальником неповнолітнього Коваля було призначено його тітку. Після досягнення Ковалем 17 років, він, отримавши відповідний дозвіл місцевих органів влади про зниження шлюбного віку, одружився з 17-річною Нікітіною. У зв’язку з переїздом до дружини Коваль вирішив продати будинок.

Але нотаріус відмовився посвідчувати договір на тій підставі, що Коваль неповнолітній. Останній оскаржив відмову нотаріуса в суд.

Дайте правову оцінку.

№ 17

17-річна Вороніна працювала на приватному підприємстві секретарем. Свій заробіток вона витрачала на придбання дорогої косметики. Мати Вороніної наполягала на тому, що сім’я Вороніних є недобре забезпеченою. Але донька не прислуховувалась до цих зауважень.

Мати звернулася до суду з позовом про обмеження її доньки в дієздатності.

Вирішіть справу.

№ 18

Неповнолітня К. (15 років) пішла до фотоательє "Кодак" з метою проявити плівки, на які у неї було право безкоштовної проявки (підтверджене відміткою на упаковці). Проте фотоательє "Кодак" було зачинене, тому вона пішла в інше - фотоательє "Фуджі". Там їй пояснили, що право на безкоштовну проявку, надане "Кодак", в них не діє, а для того, щоб проявка була безкоштовною, потрібно зробити по 1 фотографії з кожної плівки (так дитина зрозуміла те, що сказав працівник ательє). Вона погодилась. Документів про оформлення даного договору (корінець, картка замовлення) в "Фуджі" не надали. Коли батьки прийшли забирати плівки, то виявилось, що зроблено по 1 фотографії з кожного кадру на суму 78 грн. Батьки відмовились купувати дані фотографії, оскільки вважають, що працівники фотоательє "Фуджі" скористались із того, що дитина не зрозуміла їх правильно.

Які шляхи вирішення даного спору? Які права мають споживачі, а які фотоательє "Фуджі"?


 

Тема: Види юридичних осіб

№ 1

Громадяни П., Г. та Д. заснували приватне акціонерне товариство. Через рік Д. заявив про вихід з числа акціонерів і виступив на загальних зборах із заявою про виділ йому в натурі вкладу, який він вніс до уставного фонду товариства. Загальні збори відмовили Д. в задоволенні його вимог, мотивуючи це тим, що акціонер не має права вимагати виділу вкладу. Вони порадили йому передати свій вклад іншій особі, яка сплатить йому вартість вкладу. Д. не погодився з таким рішенням і звернувся з позовом до суду.

Сформулюйте правові питання. Вирішіть питання по суті.

 

№ 2

Жорич вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю: підготував його статут, сплатив реєстраційний збір й звернувся до державного реєстратора з проханням про реєстрацію. Державний реєстратор відмовив Горику у прийнятті документів з таких причин:

1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути щонайменше дві особи, одна з яких - юридична.

2. Крім статуту, має бути подано засновницький договір.

3. Немає документа з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими підставами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

№ 3

Член житлово-будівельного кооперативу "Мир" Король вирішив продати квартиру, в якій він мешкав, Петренку . Державний нотаріус, до якого сторони звернулись з посвідченням договору купівлі-продажу, відмовився зробити це і пояснив, що власником квартири, яка знаходиться в будинках житлово-будівельних кооперативів, є сам кооператив. Король, вважаючи, що саме він є власником квартири, оскаржив дії нотаріуса.

Як слід вирішити цю справу? Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що Король повністю вніс свій пайовий внесок за квартиру?

№ 4

Петров, який повністю вніс свій пай за гараж, наданий йому раніше в користування як члену гаражно-будівельного кооперативу, продав його Бондаренку згідно зі ст.361 ЦК. Голова правління кооперативу став вимагати, щоб Бондаренко написав заяву про прийняття в члени кооперативу, а також внесення вступного та пайового внеску та внеску на експлуатаційні витрати кооперативу. Бондаренко відмовився це зробити, вважаючи себе приватним власником гаража, гроші за який він сплатив Петрову. Голова правління гаражно-будівельного-кооперативу звернувся з позовом до суду про звільнення Бондаренком гаражного боксу.

На які питання теми розраховане це завдання? Як слід вирішити справу?

№ 5

Будко повністю виплативши свій пай за кооперативну квартиру, вирішив її продати і звернувся до правління кооперативу по довідку про належність йому квартири на праві приватної власності. У видачі довідки Будко було відмовлено з тієї підстави, що згідно зі статутом кооперативу житловий будинок належить кооперативу на праві власності і розпоряджатися квартирою може тільки він.

Чи законні дії правління? В якому порядку Будко може їх оскаржити?

№ 6

Мешканці 48-квартирного будинку приватизували квартири, котрі вони наймали. Потім було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Чи можуть вони вважатися власниками всього будинку? Яке майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників, а яке - у спільній частковій? Чи можливе виділення частки в натурі у спільній сумісній власності при відчуженні приміщення в жилому будинку?

№ 7

Зареєстрована політична партія «Партія любителів пива» вирішила внести до свого статуту додаткові положення про створення фірмової пивоварні, яка б входила до складу самої партії і за рахунок якої можна було б поповнювати партійний бюджет. Окрім цього, як було встановлено правоохоронними органами, партія одержала організаційну та фінансову допомогу від аналогічних партій ФРН і Чехії та частину анонімних пожертвувань. На чергових зборах партії було прийнято також рішення про заснування свого ілюстрованого журналу, де мали б рекламуватися пиво і сигарети, а також розмішуватися реклама інших замовників.

Чи правомірні такі дії керівництва партії любителів пива? Які особливості об'єднань громадян як юридичних осіб? Яким чином повинні вноситися зміни до статуту об'єднань громадян?

 

№ 8

Товариство з обмеженою відповідальністю «Досвід» (даті — ТОВ) було зареєстровано в Печерському районі м. Києва за адресою одного із засновників Р, який пізніше вибув з числа учасників ТОВ. Останнє було змушено укласти договір оренди жилого приміщення з гр. В. по вул. Урицького 7/8 (Голосіївський р-н), де розмістило свій орган управління. Решта підрозділів ТОВ були розташовані в інших місцях. За одним з договорів підряду ТОВ не виконало своїх зобов'язань, і контрагент направив претензію ТОВ за адресою, де знаходився орган управління останнього. Не отримавши у певний термін відповіді на претензію, контрагент вирішив звернутися з позовом до господарського суду.

1. На розв'язання якого питання розраховано це завдання?

2. Вирішіть задачу.

 

№ 9

Громадянка Франції звернулася до адвоката за консультацією про найбільш сприятливу форму ведення страхового бізнесу в Україні. Фірма, яку наміряна вона створити, повинна забезпечити:

1. найбільш повний контроль за діяльністю керівництва фірми;

2. обмеження відповідальності засновника за зобов’язаннями фірми;

3. інвестицію у максимальному розмірі до 5 тис. дол. США;

4. можливість вільного переказу прибутків у Францію.

Яку Ви порадите організаційно-правову форму підприємства ?

 

№ 10

Громадська організація «Спілка жінок – ветеранів праці» спільно з ТзОВ та підприємцем Бортковим вирішили організувати ломбард.

Чи може громадська організація бути учасником господарського товариства? Який вид товариства вони повинні створити для надання ломбардних послуг? Яке буде повне найменування цього товариства?

 

№ 11

Громадяни ПАР, що навчаються в Київському державному університеті, бажають створити організацію «Київ проти апартеїду» для пропагування терпимого ставлення до людей іншої раси.

Чи вправі іноземні громадяни створити таке об’єднання громадян?

 

№ 12

Член ЖБК Ісаєв повністю виплатив пайовий внесок за квартиру станом на 1 червня 1997 року. У зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон, Ісаєв вирішив квартиру продати Петрову. Коли Ісаєв звернувся до голови ЖБК за довідкою про виплату повної суми внеску і належність йому виплаченої квартири, йому було відмовлено. Голова ЖБК мотивував відмову тим, що відповідно до статуту ЖБК квартира є власністю кооперативу і тільки йому належить право розпорядження квартирою.

Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть можливі шляхи вирішення спору.

 

№ 13

Державне підприємство уклало договір з приватним підприємством на реалізацію застарілого устаткування (легкового автомобіля «Москвич», двох вантажних автомобілів «Газ», трьох пилорам та автонавантажувача).

Після укладення договору державне підприємство було перетворене у казенне. Яким чином це вплине на виконання договору?

Охарактеризуйте права державного підприємства щодо закріпленого за ним майна?

Які права казенного підприємства?

 

№ 14

Товариство з обмеженою відповідальністю - фірма «Ранок» - протягом двох років здійснювало роботи по ремонту та обслуговуванню комп’ютерної техніки.

Потім на зборах членів товариства було прийняте рішення про зміну основних напрямків діяльності товариства і здійснення в подальшому торгово-закупівельної діяльності. Але відповідні зміни не були внесені в установчий договір.

Через деякий час податкова адміністрація виявила розбіжності між діяльністю товариства і тими видами діяльності, які були зафіксовані учасниками в установчому договорі. Податкова адміністрація прийняла рішення про стягнення прибутків підприємства від торгово-закупівельної діяльності до державного бюджету як незаконного.

Директор фірми «Ранок» пояснив це так: 1. В установчому договорі міститься фраза «... товариство має право займатися усіма видами діяльності, які не заборонені законом». 2. Усі договори, які товариство уклало з контрагентами, завжди виконувалися фірмою належним чином та ніяких претензій до неї не було заявлено. 3. Рішення про зміну напрямків діяльності фірми було прийнято на загальних зборах членів товариства і ці дані містяться у протоколі зборів. Відсутність цих відомостей в установчому договорі не має вирішального значення.

На яке питання розраховане дане завдання? Проаналізуйте аргументацію директора фірми та вирішіть спір з посиланнями на чинне законодавство.


 

Тема: Правочини

№ 1

Завод аналітичних машин звернувся з листом до тресту будмеханізації, у якому містилося прохання про надання в оренду терміном на два місяці будівельного крану. У своїй відповіді трест не заперечував про надання в оренду крана, але просив завірити підпис директора заводу в нотаріальній конторі.

У якій формі укладаються правочини? Чи обґрунтовані вимоги тресту?

№ 2

Фурманова пред'явила позов Дашевській про повернення 2 000 грн., які та отримала за договором позики. Фурманова представила суду розписку Дашевської. Під час розгляду справи з'ясувалося, що Фурманова та Дашевська були засуджені: перша - за дачу, друга - за отримання хабара у сумі 2 000 грн. На цю суму Дашевська і дала Фурмановій зобов'язання позики.

Вирішіть справу

№ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.036 с.)