Ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи та роз'яснення його правМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ознайомлення обвинуваченого з постановою про призначення експертизи та роз'яснення його правм. Київ 18 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві л-нт міліції Сучков В. І. у кабінеті слідчого пред'явив Сер-гійчуку О. П., обвинуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, постанову від 17 квітня 2006 р. про призна­чення судово-медичної експертизи.

Обвинуваченому Сергійчуку О. П. роз'яснено, що згідно зі ст. 197 КПК України він має право:

1. Заявляти відвід експертові.

2. Просити про призначення експерта з числа вказаних ним осіб.

3. Просити про постановку перед експертизою додаткових питань.

4. Давати пояснення експертові.

5. Пред'являти додаткові документи.

6. Ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком екс­
перта після закінчення експертизи.

7. Заявляти клопотання про призначення нової або додаткової
експертизи.

Права обвинуваченого при призначенні та проведенні експерти­зи мені роз'яснено.

Підпис (Сергійчук О. П.)

Обвинувачений Сергійчук О. П., ознайомившись з постановою


про призначення судово-медичної експертизи, заявив, що заяв та клопотань не маю.

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записаний правильно.

Обвинувачений Підпис (Сергійчук О. П.)

Слідчий лейтенант міліції Підпис (Сучков В. І.)

Примітка. Обвинуваченому на його клопотання слідчий може дозволити бути присутнім при проведенні експертом окремих до­сліджень і давати пояснення.

Постанова про призначення судово-психіатрічної експертизи не оголошується обвинувачуваному у тих випадках, коли його психіч­ний стан робить це неможливим.

У випадках, коли експертиза призначається до притягнення осо­би як обвинувачуваного, то підозрюваного необхідно ознайомити з постановою про призначення експертизи і роз'яснити у зв'язку з цим права, викладені у ст. 197 КПК України.

Зразок протоколу ознайомлення

Обвинуваченого з матеріалами

Та висновком експертизи

Протокол

ознайомлення обвинуваченого з матеріалами та висновком експертизи

м. Київ 15 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Мінського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Кривенко П. К., керуючись ст. 202 КПК Ук­раїни, у кабінеті слідчого пред'явив Петрову Петру Петровичу, об­винуваченому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, для ознайомлення матеріали та висновок судово-біологіч­ної експертизи № 345 від 14 квітня 2006 р.

Обвинувачений Петров П. П., ознайомившись з матеріалами та висновком експертизи, заявив, що зауважень, заперечень та клопо­тань він не має.

Протокол мною прочитаний, з моїх слів записаний правильно.

Підпис (Петров П. П.)

Слідчий

лейтенант міліції Підпис (Кривенко П. К.)


Коментар.

Згідно з п. З ст. 202 КПК України у випадках, коли експертиза проведена до пред'явлення обвинувачення, матеріали експертизи пред'являються підозрюваному у вчиненні злочину.

Питання про задоволення клопотання обвинуваченого розгляда­ються у термін, який не перевищує трьох діб і задовольняються, якщо обставини, про встановлення яких заявлено клопотання, ма­ють значення для справи.

Про повну або часткову відмову у клопотанні складається вмо­тивована постанова.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання.

Зразок постанови про одержання зразків почерку для експертного дослідження

ПОСТАНОВА

про одержання зразків почерку для експертного дослідження

м. Київ 20 квітня 2006 р.

■■

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Швець 1. О., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 13-2561 про факт розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах,

встановив:

Данченко М. А., працюючи головним бухгалтером ВАТ «Завод «Червона гума», розташованого у м. Києві, вул. Артема, 28, за попе­редньою змовою з начальником відділу кадрів цього самого заводу Шишкіним II. О. протягом 2005 р. та з січня по березень 2006 р. вписували у відомості на одержання заробітної плати вигадані прі­звища громадян Кривенко О. І., Довженко М. М., Салова Ю. О., Комличенко В. Ста Шапрана М. .71., фіктивно оформлених началь­ником відділу кадрів різиоробочими, які ніякої роботи на заводі не виконували, а нараховану їм заробітну плату одержувала касир До-роніна О. ІЗ., яку попи розподіляли між собою.

Протягом вказаного періоду ними незаконно отримано і при­власнено 51 000 гри., нкі наложать ВАТ «Завод «Червона гума».

Беручи до уваги, що л 'ія истаїїовленпя, ким із посадових осіб (го­ловним бухгалтером Данченко М. Л. чи касиром Дороніною О. В.) вносились дані у нідомосі і па трммаипя заробітної плати та вчиня-


лись розписки у її одержанні, необхідно проведения почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертам слід представити, крім вільних зразків, ще й експериментальні зразки почерку підозрюва­них Данченко М. А. та Дороніної О. В.

На підставі викладеного, керуючись ст. 199 КІІК. України,

постановив:

1. Відібрати експериментальні зразки почерку у підозрюваних
Данченко М. А. та Дороніної О. В.

2. Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Швець І. О.)

Постанову про одержання експериментальних зразків для екс­пертного дослідження мені оголошено.

21 квітня 2006 р. 21 квітня 2006 р

Підпис (Дороніна О. В.) Підпис (Данченко М. А.)

Зразок протоколу одержання

Експериментальних зразків почерку

Для експертного дослідження

ПРОТОКОЛ

Одержання експериментальних зразків почерку для експертного дослідження

м. Київ 21 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Швець І. О. у кримінальній справі № 13-2561, порушеній за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України на під­ставі постанови від 20 квітня 2006 р. з дотриманням вимог ст. 85 КПК України, керуючись ст. 199 КПК України, склав протокол одержання експериментальних зразків почерку підозрюваної Доро­ніної Ольги Василівни.

Для одержання експериментальних зразків почерку підозрюва­ній Дороніній О. В. було запропоновано внести до чистих бланків відомостей на одержання заробітної плати у графах «№ п/п, прізви­ще, ім'я, по батькові, нараховано, утримано, всього на руки, підпис» на громадян Кривенко О. І., Довженко М. М., Салова Ю. О., Комли-ченка В. С та Шапрана М. Л. наступні тексти: «Кривенко


0.1.3250134 100134 3150134». Підпис та зразок підпису за Кривенко О. І. і відповідно дані про отримання заробітної плати на вигадані прізвища інших, зазначених у протоколі осіб.

Підозрювана Дороніна О. В. добровільно погодилась написати такі тексти і в кабінеті слідчого кульковою ручкою під диктовку слідчого написала такі тексти у трьох відомостях на одержання за­робітної плати, потім написала у десяти рядках цифри від 1 до 10, а також вигадані прізвища всіх осіб, зазначених у відомості. Заповне­ні бланки відомостей були пронумеровані цифрами 1, 2, 3.

Після цього на прохання слідчого вона з більшою швидкістю на­писала аналогічні тексти ще на трьох бланках відомостей, які були пронумеровані цифрами 4, 5, 6.

Потім ці самі тексти вона ще з більшою швидкістю написала ще у трьох бланках відомостей.

Експериментальні зразки почерку були відібрані в кабінеті слід­чого у період з 9-ї години ЗО хв до 10-ї години 40 хв при природно­му освітленні.

Протокол мною прочитаний, записано правильно.

Підпис (Дороніна О. В.)

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Швець І. О.)

Коментар.

Постанова про одержання зразків для експертного дослідження обов'язкова для осіб, стосовно яких вона винесена. У разі відмови особи дати зразки для експертного дослідження добровільно, вони можуть бути одержані примусово (наприклад, зразки відбитків пальців рук тощо).

Примусове одержання зразків для експертного дослідження не­обхідно провадити лише у присутності понятих. Під час проведен­ня цієї слідчої дії неприпустимо принижувати гідність особи. Якщо ж одержання зразків для експертного дослідження пов'язане з оголенням людини, цю слідчу дію провадить особа такої самої статі.


Глава VIII ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Зразок повідомлення про закриття справи

Штамп Гр. Остапенко Петру

установи Павловичу,

02136 м. Київ,

вул. Старокиївська, 1, кв. 419

Повідомлення

Відповідно до п. З ст. 214 КПК України направляю копію поста­нови від 15 січня 2006 р. про закриття кримінальної справи на під­ставі п. 2 ст. б КПК України, тобто за відсутністю у Ваших діях складу злочину.

Пояснюю, що згідно з п. 1 ст. 215 КПК України прийняття рі­шення про закриття кримінальної справи Ви маєте право оскаржи­ти прокуророві Шевченківського району м. Києва у семиденний термін від дня одержання копії постанови.

Додаток:

Копія постанови про закриття справи на трьох аркушах.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Підпис (Сердюк В. В.)

Коментар.

Відповідно до ст. 214 КПК України слідчий закриває справу мо­тивованою постановою, в якій, крім даних, передбачених у ст. 130 цього Кодексу, зазначає: відомості про особу обвинуваченого, суть справи, підстави для закриття справи, рішення про скасування за­побіжного заходу і заходів із забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, а також рішення в питанні про речові докази відповідно до ст. 81 цього Кодексу.

Якщо розслідуванням встановлено факти, які вимагають засто­сування заходів громадського або дисциплінарного впливу чи адмі­ністративного стягнення щодо особи, яка притягалась як обвинува­чений, або щодо інших осіб, слідчий, закриваючи кримінальну справу, доводить ці факти до відома громадської організації, това­риського суду, трудового колективу чи адміністрації підприємства.


установи, організації для вжиття відповідних заходів впливу або надсилає матеріали справи до суду для застосування заходів адмі­ністративного стягнення.

Копія постанови про закриття справи надсилається прокуророві, особі, що притягалася до кримінальної відповідальності, особі, за заявою якої була порушена справа, а також потерпілому та цивіль­ному позивачеві.

Постанова слідчого про закриття справи згідно зі ст. 215 КПК України може бути оскаржена прокуророві в семиденний строк з дня одержання письмового повідомлення або копії постанови про закриття справи.

Особа, щодо якої провадилося слідство, має право оскаржити цю постанову в частині, яка стосується підстав і мотивів закриття справи.

У разі закриття справи через смерть обвинуваченого близькі ро­дичі і громадські організації вправі з метою реабілітації померлого просити про доведення досудового слідства до кінця.

У разі оскарження постанови слідчого про закриття справи про­курор знайомиться із справою і не пізніше тридцяти днів з дня над­ходження скарги скасовує постанову про закриття справи і віднов­лює досудове слідство або залишає скаргу без задоволення, про що повідомляє особі, яка подавала скаргу.

Постанову прокурора, слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи може бути оскаржено особою, інте­ресів якої вона стосується, або її представником до суду в порядку, передбаченому ст. 236-1 КПК України.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.015 с.)