Зразок заперечення на порушення нормМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок заперечення на порушення нормКонституції України, кримінально-процесуального законодавства

України та керівних постанов Пленуму

Верховного Суду України під час судового

Розгляду справи

 

До Білоцерківського міського суду Київської області, адвоката Крав­ченко Н. П. у кримінальній справі за обвинуваченням Дробота П. Ф. і Пісаренка А. Ф. у вчиненні злочи­ну, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України

ЗАПЕРЕЧЕННЯ

і

на порушення норм Конституції України, кримінально-процесу­ального законодавства України та керівних постанов Пленуму Вер­ховного Суду України під час судового засідання 20 березня 2006 р.

1. При допиті підсудного головуючий початково не запропону­
вав їм дати показання по суті справи, а безпосередньо сам їх допи­
тує, і тільки після цього з'ясовуються обставини справи прокуро­
ром, а потім адвокатом.

Цим самим порушено вимоги ст. 300 КПК України та п. 13 по­станови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р. № 11 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993 р. № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12.

2. Під час допиту підсудного Дробота П. Ф. на запитання голову­
ючого, чому він змінив у суді свої показання, підсудний відповів,
що під час досудового слідства він давав показання під моральним і
фізичним примусом. На що головуючий заявив: «А ви що думали?
З усіма злочинцями так учиняють».

Цим головуючий порушив вимоги ст. 62 Конституції України, статей 15 та 22 КПК України щодо принципу презумпції невинува­тості особи та об'єктивності дослідження матеріалів справи.

3. Під час судового засідання головуючий зробив зауваження
адвокатові з приводу запису ним відповідей учасників процесу, а та­
кож стосовно запитань адвоката, заявляючи: «Навіщо ви все пишите,
ведеться протокол судового засідання?», «Ви своїми запитаннями


тільки час тягнете і так все зрозуміло, а мені ще вирок писати по­трібно». (Порушено вимоги статей 48 та 260 КПК України, чим об­межено діяльність захисника щодо виконання його процесуальних обов'язків).

Керуючись статтями 48 та 260 КПК України, прошу головуючо­го в судовому засіданні п. Тарасова П. П. це заперечення додати до протоколу судового засідання.

Адвокат Підпис (Кравченко Н. П.)

21 березня 2006 р.

Зразок апеляційної скарги на вирок суду

До апеляційного суду Київської області

адвоката Підручного І. С. 05035 м. Київ, вул. Прирічна, 5 на вирок Іванківського районно­го суду Київської області від 24.03.2006 р. у кримінальній справі № 1711 за обвинуваченням Олій­ника Руслана Степановича

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

24.03.2006 р. за вироком Іванківського районного суду Київської області Олійник Р. С засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України до 7 ро­ків позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

13.11.2005 р. він був затриманий працівниками міліції на авто­бусній станції «Іванків» за те, що виготовив та перевозив 3500 гр. макової соломки, яка є наркотичною сировиною.

Виносячи вирок, поряд з обставиною, що обтяжує відповідаль­ність (попередні судимості), суд врахував і повне визнання Олійни­ком Р. С своєї вини та щире розкаяння, як обставини, що пом'як­шують відповідальність.

Разом з тим суд, призначаючи покарання, не врахував виняткової обставини справи, як того вимагає Пленум Верховного Суду Украї­ни у своїй постанові від 24 жовтня 2003 р. № 7 (із змінами, внесени­ми згідно з Постановою Верховного Суду № 18 від 10 грудня 2004 р.) «Про практику призначення судами кримінального покарання».

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Олійник Р. С, його


дружина та двоє дітей (дочка десяти років та син трьох років), а також батько мешкають у с Сукачі Іванківського району Київської області.

Згідно з довідками, що містяться у справі, його дочка перебуває на диспансерном)' обліку з приводу гіперплазії щитоподібної залози 2-го ступеня (а. с. 75), син також перебуває на диспансерному обліку з приводу рахіту та аденоїдних вегетацій 2-го ступеня (а. с. 76), бать­ко - інвалід II групи, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, хворий на рак простати і потребує постійного стороннього догляду (а. с. 69), а дру­жина перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами (а. с. 78).

Згідно з довідкою (а. с. 79), сукупний дохід сім'ї Олійника Р. С за 2005 рік складав 1206 грн. 20 коп.

За 2005 р. сім'я Олійника Р. С має заборгованість перед держа­вою за використання газу - 404 грн. та електроенергію - 500 грн.

Допитана в судовому засіданні дружина Олійника Р. С Олій­ник Л. І. показала, що її чоловік сезонно працював у колективному с/г підприємстві, оскільки не є його членом, допомагав односельцям в домашньому господарстві, за що отримував плату продуктами хар­чування, а також працював в особистому підсобному господарстві і таким чином утримував сім'ю (протокол судового засідання).

Наведені факти вказують на вкрай жахливе становище сім'ї Олійника Р. С, а враховуючи, що він перебуватиме в місцях позбав­лення волі, це становище буде ще гіршим, адже навіть в особистому підсобному господарстві, враховуючи фізичний стан інших членів сім'ї, працювати буде нікому. Тобто матеріали справи мають винят­ковий характер.

За час досудового слідства та суду Олійник Р. С завжди з'являв­ся на виклики, жодного разу не ухилявся від явки до слідчого та су­ду, а це є свідченням того, що він не становить суспільної небезпе­ки. Він не є наркоманом та не потребує примусового лікування.

Таким чином в даній конкретній обстановці ізоляція Олійни­ка Р. С від суспільства та від сім'ї нікому користі не принесе, адже на його утримання держава буде витрачати певні кошти, а сім'я за обставин, що склалися, не зможе вижити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 372, КПК України,

прошу:

Виходячи із принципу гуманізму правосуддя, призначене Олій­нику Р. С судом першої інстанції покарання пом'якшити, застосу­вавши щодо нього ст. 75 КК України.

Адвокат 30.03.2006 р.

Підпис (Підручний І. С.)


Зразок апеляційної скарги та доповнення до неї в порядку ст. 353 КПК України

До апеляційного суду Київської області

адвоката Даниленка В. І. м. Київ-033, вул. Шкільна, 51 на вирок Броварського районного суду Київської обл. від 22 січня 2006 р. по кримінальній справі №21-135 за обвинуваченням Вол­кова Романа Олександровича

 

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

22 січня 2006 р. Броварським районним судом Київської області Волков Роман Олександрович засуджений за ст. 119 КК України до трьох років позбавлення волі.

Вважаю, що Волков Р. О. засуджений за ст. 119 КК України не­обгрунтовано. У судовому засіданні не знайшов свого підтверджен­ня факт убивства громадянина Сомова І. С. саме Волковим Р. О. Висновки суду, викладені у вироку в цій частині, не відповідають фактичним обставинам справи.

При постановленні судом обвинувального вироку було взято за основу докази, одержані з істотним порушенням кримінально-проце­суального закону і які перешкодили суду об'єктивно, повно та всебіч­но розглянути справу і винести законний та обґрунтований вирок.

Враховуючи викладене, відповідно до ст. 374 КПК України,

прошу:

вирок Броварського районного суду Київської обл. від 22 січня 2006 р. про засудження Волкова Р. О. за ст. 119 КК України скасува­ти, а справу повернути прокуророві на додаткове розслідування.

Додаткові доводи та міркування в частині незаконного засу­дження Волкова Р. О. за ст. 119 КК України будуть подані безпосе­редньо в апеляційну інстанцію відповідно до ст. 355 КПК України після ознайомлення з протоколом судового засідання.

Адвокат Підпис (Даниленко В. І.)

25 січня 2006 р.

Коментар. Відповідно до ст. 349 КПК України апеляція на ви­рок, ухвалу чи постанову суду першої інстанції, якщо інше не пе-


редбачено цим Кодексом, може бути подана протягом п'ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою,- в той самий строк з моменту вручення йому копії вироку.

Протягом строку, встановленого для подання апеляції, справа ніким не може бути витребувана із суду. Протягом цього строку суд зобов'язаний надати сторонам за їх клопотанням можливість озна­йомитися з матеріалами справи.

Статтею 350 ЦПК України визначений зміст апеляції. Зокрема в апеляції зазначаються:

1) назва суду, якому адресується апеляція;

2) особа, яка подає апеляцію;

3) вирок, ухвала чи постанова, на які подається апеляція, і назва
суду, який їх постановив;

4) вказівка на те, в чому полягає незаконність вироку, ухвали,
постанови та доводи на її обгрунтування;

5) прохання особи, яка подає апеляцію;

6) перелік документів, які додаються до апеляції.

При обґрунтуванні прокурором та захисником необхідності змі­ни чи скасування вироку, ухвали, постанови апеляція повинна міс­тити посилання на відповідні аркуші справи.

До апеляційного суду Київської

області

адвоката Даниленка В. І.

м. Київ-033, вул. Шкільна, 51

на вирок Броварського районного

суду Київської обл. від 22 січня

2006 р. по кримінальній справі

№ 21-135 за обвинуваченням

Волкова Романа Олександровича

ДОПОВНЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.015 с.)