Осіб, яких належить викликати до судового засіданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Осіб, яких належить викликати до судового засіданняІ.Обвинувачені:

1. Баранов Володимир Миколайович, тримається під вартою в
Київському слідчому ізоляторі №13 Управління Державного Де­
партаменту з питань виконання покарань.

(а. с. 48)

2. Трохименко Дмитро Олександрович, мешкає у м. Києві,
пр. Маяковського, 93-Б, кв. 15, перебуває на підписці про невиїзд.

(а. с. 54-56, 57)

3. Колотов Григорій Леонідович, мешкає у м. Києві, вул. Бальза­
ка, 92-В, кв. 81, перебуває на підписці про невиїзд.

(а. с. 38-39)


II. Потерпілий

Дідик Дмитро Васильович, мешкає: за адресою м. Київ, вул. Дех-тярська, 134 кв. 11. (а. с. 35-37)

III. Свідки

1. Шевченко Надія Григорівна, мешкає у м. Києві, вул. Зоологіч­
на, 74, кв. 35.

(а. с. 38-39)

2. Довбня Петро Васильович, мешкає у м. Києві, вул. Приріч-

на, 171, кв. 35.

(а. с. 40-41) .

3. Коляденко Василь Петрович, мешкає у м. Києві, вул. Ьаума-

на, 4, кв. 18. (а. с. 42)

4. Грошкіна Олена Василівна, мешкає у м. Києві, вул. Арте­
ма, 202, кв. 34.

(а. с. 59)

5. Довженко Дмитро Петрович, мешкає у м. Києві, вул. Естон­
ська, 134, кв. 45.

(а. с. 60)

IV. Законні представники неповнолітніх обвинувачених:

1. Баранова Ольга Василівна, мешкає за адресою: м. Київ,
пр. Маяковського, 93-Б, кв. 135.

(а. с. 80)

2. Трохименко Олександр Григорович, мешкає за адресою:
м Київ, пр. Маяковського, 93-Б, кв. 15.

(а. с. 81) ..

3. Колотов Леонід Дмитрович, мешкає за адресою: м. ішів,
вул. Бальзака, 92-В, кв. 81.

" (а. с. 82)

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України у м. Києві капітан міліції Підпис (Орленко В. В.)

ДОВІДКА

(у кримінальній справі № 12-2449)

1. Злочин вчинено 23 березня 2006 р.

2. Кримінальна справа порушена 24 березня 2006 р.

3. Згідно з вимогами ст. 115 КПК України Баранов В. М. затри­
маний в ізоляторі тимчасового утримання 24 березня 2006 р.


4. Обвинувачення Баранову В. М. пред'явлено 26 березня
2006 р:, перепред'явлено 29 квітня 2006 р.

5. Міра запобіжного заходу - тримання під вартою - до обвину­
ваченого Баранова В. М. застосована 26 березня 2006 р.

6. Обвинувачення Трохименку Дмитру Олександровичу пред'яв­
лено 24 квітня 2006 р.

7. Міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд з постійного
місця мешкання - до обвинуваченого Трохименка Дмитра Олек­
сандровича застосована 24 квітня 2006 р.

8. Обвинувачення Колотову Григорію Леонідовичу пред'явлено
25 квітня 2006 р.

9. Міра запобіжного заходу - підписка про невиїзд з постійного
місця мешкання - до обвинуваченого Колотова Григорія Леонідо­
вича застосована 25 квітня 2006 р.

 

10. Речові докази - купюра вартістю в 20 дол. США, передана
потерпілому Дідику Д. В.

11. Цивільний позов не заявлений.

12. Судові витрати 221 грн.- вартість проведення судово-психі­
атричних експертиз.

13. Вимоги статей 218-220 КПК України виконані 16-18 травня
2006 р.

14. Картки статистичних обліків по справі виставлені.

Ст. слідчий Шевченківського РУ ГУ МВС

України у м. Києві капітан міліції Підпис (Орлеико В. В)

 


Глава IX

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ

АДВОКАТАМИ В РАЗІ УЧАСТІ ЇХ

У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

Зразок клопотання слідчому про виконання слідчих дій

Ст. слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Проценку О. А.

КЛОПОТАННЯ

У Вашому провадженні перебуває кримінальна справа за обви­нуваченням Бондаренка Василя Васильовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 189 КК України. Ознайомившись з матеріа­лами, якими обґрунтовується обрання запобіжного заходу Бонда­ренку В. В. для повного і об'єктивного розслідування цієї справи, керуючись ст. 48 КПК України,

прошу:

1. Призначити по цій кримінальній справі фоноскопічну експер­
тизу, проведення якої доручити експертам-криміналістам Київ­
ського науково-дослідного інституту судових експертиз, поставив­
ши для вирішення експертів такі питання:

а) Чи немає на магнітній плівці, яку видав потерпілий Білий О. А.,
ознак монтажу чи змін, внесених під час запису чи після цього?

б) Чи висловлення погроз, записаних на магнітну плівку, пере­
дану Білим О. А., належить обвинувачуваному Бондаренку В. В.?

2. Допитати як свідка Карпенка Бориса Гнатовича, який мешкає
в м. Біла Церква по вул. Центральній, буд. 5 кв. 10.

3. Приєднати до матеріалів справи довідку Київської клінічної
лікарні № 2 про стан здоров'я матері Бондаренка В. В. гр. Бондарен­
ко М. К.

Додаток:

Довідка Київської клінічної лікарні № 2.- 1 арк.

Адвокат підпис (Мурзак Ю. Є.)

1 березня 2006 р.


Зразок клопотання слідчому про закриття кримінальної справи

Ст. слідчому прокуратури Шевчен­ківського району м. Києва Стовповому В. О.

КЛОПОТАННЯ

Ознайомившись при виконанні вимог статей 218-220 КПК Ук­раїни, з матеріалами кримінальної справи № 01-7788 за обвинува­ченням Корбач Раїси Максимівни у вчиненні злочину, передбаче­ного ч. 2 ст. 367 КК України, дійшов висновку, що кримінальна справа розслідувана необ'єктивно, з обвинувальним нахилом, гру­бим порушенням ст. 62 Конституції України та норм криміналь-нопроцесуального законодавства України. Так, під час першого допиту Корбач Р. М. як свідка їй не була роз'яснена ст. 63 Консти­туції України про ЇЇ право відмовитись давати показання, а під час допиту Корбач Р. М. як підозрюваної та обвинувачуваної ще й не роз'яснені права цих учасників процес}' на захист. А отже ці пока­зання, відповідно до постанови № 9 Пленуму Верховного суду України від 1 листопада 1996 р. «Про застосування Конституції Ук­раїни при здійсненні правосуддя» є такими, що одержані з пору­шенням вимог КПК України, тобто на них не може ґрунтуватися обвинувальний висновок.

18 березня 2006 р. Корбач Раїсі Максимівні було пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 367 КК України. Відповідно до обвинуваль­ного висновку, Корбач Раїса Максимівна, згідно з наказом директора ВАТ «ОМАС» від 20.07.2005 р. № 66 з 21.07.2005 р., була призначена на посаду тимчасово виконуючої обов'язки завідувача магазина № 41 на період щорічної відпустки завідувача цього магазина Савчен-ка Г. Д. З Корбач Р. М. було укладено договір про повну індивідуаль­ну матеріальну відповідальність. Крім того, вона була ознайомлена з посадовою інструкцією завідувача магазина. Згідно з цією інструк­цією завідувач магазина виконує організаційно-розпорядчі й адмі­ністративно-господарські функції, тобто є посадовою особою.

У період з 21.07.2005 р. по 22.09.2005 р. Корбач Р. М. неналеж­ним чином виконувала свої службові обов'язки, порушуючи поса­дову інструкцію, а саме: передавала ключі від приміщень магазина продавцям, не здійснювала належний контроль за їх роботою, не звіряла залишки товару у відділах і цим самим належним чином не забезпечила збереження матеріальних цінностей в магазині.


Своїм недбалим ставленням до виконання функціональних обов'язків Корбач Р. М. в період з 21.07.2005 р. по 22. 09.2005 р. до­пустила недостачу товарно-матеріальних цінностей на загальну су­му 5395 грн., яка була виявлена при проведенні інвентаризації в ма­газині № 41 ВАТ «ОМАС».

Таким чином, ВАТ «ОМАС» завдана шкода на вказану суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум дохо­дів громадян і відноситься до тяжких наслідків.

Як відомо, з теорії кримінального права, такий злочин, як службо­ва недбалість, має матеріальний склад, тобто суспільно небезпечні наслідки діянь перебувають у прямому причинному зв'язку з упу­щеннями посадової особи по роботі. Лише за таких умов в діях поса­дової особи буде наявний склад злочину. Матеріалами кримінальної справи не встановлено, що Корбач Р. М. вчинила вказаний злочин. Так, продавці гастрономічного відділу Смірнова Л. В. (а. с 25-27) та Кравченко С. В. (а. с 29-30) показали, що вони, без відома Кор­бач Р. М., використовували у власних цілях переданий у їх відання товар, за збереження якого під час роботи вони несуть персональну відповідальність, оскільки з ними укладено договір про повну інди­відуальну матеріальну відповідальність, (а. с. 28; 31). Аз цього випливає, що ВАТ «ОМАС» матеріальної шкоди було завдано не службовою недбалістю Корбач Р. М., а умисними діями інших осіб, зокрема Смірновою Л. В. та Кравченко С. В., оскільки, згідно з ак­том інвентаризації (а. с. 45-49), недостача на суму 5395 грн. була виявлена під час інвентарізації саме в гастрономічному відділі. Фактів розпродажу матеріальних цінностей з гастрономічного від­ділу поза робочим часом Смірнової Л. В. і Кравченко С. В. слід­ством не встановлено (а. с. 55-56). Тобто, це свідчить про відсут­ність у діяннях Корбач Р. М. об'єктивної сторони злочину, передба­ченого ст. 367 КК України.

Передбачені посадовою інструкцією (а. с. 75-77) функції заві­дувача магазина мають не конкретний, а загальний характер, на­приклад: «... завідувач магазина повинен постійно знаходитись в магазині, здійснювати щоденний контроль роботи продавців, за­безпечувати збереження матеріальних цінностей в магазині...» та інші.

Оскільки Корбач Р. М. відповідної кваліфікації та досвіду робо­ти на керівних посадах, зокрема завідувача магазина чи його заступ­ника, не має і раніше на цих посадах не працювала (а. с. 17-19), а з нею будь-яких занять чи роз'яснень стосовно виконання посадових обов'язків проведено не було (а. с. 21-22), то, звичайно, вона і не


могла виконувати покладені на неї обов'язки завідувача магазина належним чином.

Виявити фактичну недостачу в магазині можна лише шляхом ін­вентаризації, щоденне проведення якої реально неможливе, та й не передбачене посадовими інструкціями (а. с, 75-77).

Крім того, звичайними методами контролю за діяльністю підлег­лих продавців Корбач Р. М. не могла запобігти вчиненню з їх боку розтрати, тому й було додатково укладено з ними договори про пов­ну індивідуальну матеріальну відповідальність (а. с. 28; 31).

А це свідчить про те, що в діяннях Корбач Р. М. відсутня і суб'єк­тивна сторона злочину, передбаченого ст. 367 КК України.

Таким чином, якщо і були з боку Корбач Р. М. допущені певні порушення вимог посадової інструкції під час виконання нею обов'язків завідувача магазина, то вони повинні кваліфікуватися не як злочин, передбачений ст. 367 КК України, а лише як дисциплі­нарний проступок.

В Україні склалася певна практика вирішення аналогічних справ. Так, зокрема, постановою президії Харківського обласного суду від 17 червня 1988 р., опублікованою в бюлетені «Законодав­ство і юридична практика України» за 1993 р. № 4, по кримінальній справі до аналогічних обставин підсудного оправдано.

У зв'язку з відсутністю в діяннях Корбач Р. М. складу злочину, передбаченого ст. 367 КК України, та з урахуванням того, що вона, працюючи на різних посадах, щодо роботи характеризувалась лише з позитивного боку (а. с. 18, 19, 20) і до неї уже застосоване найсу-воріше, дисциплінарне стягнення, яке передбачене ст. 147 КЗпП, тобто її звільнено з роботи за п. 2 ст. 41 цього самого Кодексу (а. с. 25), керуючись ст. 219 КПК України, прошу кримінальну справу стосовно Корбач Р. М. закрити на підставі п. 2 ст. 6 КПК Ук­раїни.

підпис (Кучер Ю. В.)

Адвокат

20 березня 2006 р.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.012 с.)