ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 4 Страница

Бухгалтерия

РоwегРоіnt. Панелі інструментів Як використовувати назви стовпців і рядків. Копіюємо другу таблицю, до якої застосували автоформат, знову відступаємо два пустих рядочки (27-ий та 28-ий) і в комірку А29 робимо вставку. Відносна і абсолютна адреси комірок. Відбір даних засобами автофільтра Функції для роботи зі списками Технологія виконання завдання Тіло файлу з будь-якими виразами Оператор циклу з лічильником. Числівники в професійному мовленні Лабораторна робота № 1. MS Excel. Задачі апроксимації і прогнозування даних. Метод найменших квадратів. Елементи регресійного аналізу. Побудова ліній тренду на діаграмах Задача 6 «Прогноз доходу фірми» Запустіть ЕТ і відкрийте нову книжку. Тема: «Робота з довідниками» Мета: «Засвоїти роботу з довідниками» Формування банківської виписки Зробити перевірку на всі документи , записати проводки. Тема: «Автоматизація реалізації готової продукції» МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ Т е м а 3. Бухгалтерский баланс. Как часто должна проводиться инвентаризация основных средств на предприятиях? Т е м а 7. Учет нематериальных активов. Т е м а 9. Учет денежных средств Т е м а 13. Учет доходов и расходов. Міністерство аграрної політики та продовольства України Бухгалтерський облік (загальна теорія) Яким державним органом регулюється методологія ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в Україні? Що означає термін «скласти бухгалтерську проводку»? Що не зазначається в графіку документообігу ? Яка мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності? Фактична собівартість послуг холодильної установки становить, грн.? Фактична собівартість цегли-обпаленої становить? Згідно з Податковим кодексом України основні засоби поділяються на Як приймаються на облік шини, які знімаються з вантажних автомобілів через непридатність для подальшої експлуатації? Яка вірогідність аудиторського ризику є нормальною За рішенням якого незалежного органу застосовується до аудитора стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката? У договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг обов’язково зазначається Чи є різниця між негативним висновком і відмовою від видачі висновку? Які з наведених факторів безпосередньо впливають на зміну загального обсягу механізованих робіт? Рівень забезпеченості худоби кормами визначаються як В процесі аналізу ринку ступінь відчутності попиту до зміни ціни вимірюється за допомогою З метою виявлення тенденції зміни собівартості окремих видів продукції необхідно Часткова методика економічного аналізу включає такі основні етапи Яку групу з нижченаведених показників застосовують при аналізі ефективності використання МТП? Якими факторами визначається складність зовнішнього середовища діяльності аграрних підприємств? Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів на активну і пасивну частини? Який показник впливає на рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва? За який рахунок досягається збільшення виробництва продукції сільського господарства при інтенсивному типі розвитку? Який з наведених показників характеризує трудомісткість виробництва продукції? АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ На якому рахунку здійснюється облік статутного капіталу акціонерних товариств? Які витрати не включаються до первісної вартості запасів? Норми добових, якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати харчування, для відрядження в межах України Як оцінюється обсяг виконаних транспортних робіт тракторного парку протягом року? Який застосовується основний регістр обліку в фермерських господарствах за простою формою обліку? Бухгалтерский баланс. Назначение. Особенности формирования Система бухгалтерских счетов и двойная запись. Схема записи на активных и пассивных счетах Инвентаризация основных средств. Учет результатов инвентаризации. Учет налогообложения прибыли организации Учет резервов предстоящих расходов и платежей Раздел 1. Краткосрочные активы Раздел 2. Долгосрочные активы Раздел 8. Счета производственного учета Тема 1. Учет краткосрочных активов: денежных средств и дебиторской задолженности Тема 2. Учет запасов (МСФО IAS 2) Тема 3. Учет основных средств (МСФО IAS 16) Тема 4. Учет нематериальных активов (МСФО IAS 18) Внешние источники информации Состав оценок потоков денежных средств Убыток от обесценения гудвилла не подлежит восстановлению в последующие периоды Тема 6. Учет обязательств организации Расчеты с бюджетом по индивидуальному подоходному налогу Учет кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам Затраты по займам подробно рассматриваются МСФО (IAS) 23. Тема 7. Выручка, признание доходов и расходов (МСФО IAS 18) Тема 8. Учет капитала и резервов Целесообразность хеджирования Эффективность/неэффективность хеджирования Тема 9. Представление финансовой отчетности (МСФО IAS 1) Тема 10. Консолидированная финансовая отчетность (МСФО IAS 27) Тема 11. Влияние изменений валютных курсов (МСФО IAS 21) Тема 12. Налоги на прибыль (МСФО IAS 12) Отложенный налог – основные принципы Определение соответствующих ставок налога Активы, учитываемые по справедливой стоимости Курсовая разница по обязательствам по отложенным налогам или активам Перечень вопросов и заданий рубежного контроля Статья 4. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете Статья 5. Объекты бухгалтерского учета Статья 27. Разработка и утверждение федеральных стандартов General definition of accounting The basis for the accounting process Account accounts accountant accounting accountancy Why has accounting been called “the language of financial decisions”? Chartered accountant бухгалтер, бухгалтер-эксперт, аудитор Something lent, usually money, on condition it will be paid back after a definite period with interest. What types of depreciation are the following items subject to: computers, combines, farm buildings? Exercise II. Составьте предложения из двух подходящих по смыслу частей. Why is necessary to make adjustments in a balance sheet? Exercise II. Раскройте скобки и употребите глаголы в соответствующей форме. Exercise VIII. Составьте предложения из двух подходящих по смыслу частей. TEXT 1. INTRODUCTION TO BANKING AND FINANCIAL MARKETS Lend liabilities wages overdraft standing orders salary withdraw I. Многофункциональность глагола to be. Способы перевода причастия I на русский язык при сказуемом в действительном залоге Нормативное регулирование и реформирование бух.учёта в России Понятие международных стандартов финансовой отчетности Общая схема построения бухучета в коммерческой организации Функции и структура бухгалтерского аппарата. Учет выбытия и перемещения основных средств Учет операций по поступлению материалов. Учет операций по выбытию материальных ценностей Порядок расчета и учета отчислений в фонды социального страхования и обеспечения Основные принципы органзации учета затрат на производство. Учет затрат вспомогательного производства. Понятие, классификация и оценка основных средств Понятие затрат производства и себестоимости, классификация затрат на производство Формирование фактической стоимости ТМЦ непосредственно на счете 10 «Материалы» Формирование фактической стоимости ТМЦ с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Форма 1. Бухгалтерский баланс. Учет денежных документов и операций по специальным счетам в банке Учет вкладов в Уставные капиталы других организаций Раздел 1. Теоретическая часть Состав готовой продукции, её оценка Нормативный метод калькулирования Раздел 2. Практическая часть. Вопрос. «Учет кассовых операций» Учет ремонта основных средств Учет наличия и поступления основных средств Сдаваемое в аренду имущество следует учитывать в составе доходных вложений в материальные ценности Порядок отражения нормируемых затрат в бухгалтерском и налоговом учете Задачи учета и оценка готовой продукции. Учет поступления готовой продукции из производства Кафедра «Экономика и менеджмент недвижимости и технологий» Глава 1. Описание предприятия и производства Журнал регистрации хозяйственных операций Учетная политика предприятия для целей налогового учета состоит из следующего. Учет готовой продукции и ее продажи Пояснить, что представляют собой субъекты хозяйствования. Охарактеризовать задачи учёта расчётных и кредитных операций. Перечислить основные принципы расчётных и кредитных операций. Дать определение кредиту. Охарактеризовать банковский кредит. Рассказать о коммерческом кредите. Привести основные различия между банковским и коммерческим кредитом. Дать характеристику ценным бумагам. Раскрыть сущность эмиссии ценных бумаг. Пояснить, кто такой инвестор. Перечислить фактические затраты финансовых вложений в ценные бумаги у инвестора. Раскрыть сущность процесса реализации. Пояснить, как осуществляется процесс реализации. Рассказать по каким ценам производится реализация продукции. Перечислить подготовительные работы, осуществляемые перед составлением годовой отчётности. Дать характеристику инвентаризации, осуществляемой перед составлением годовой отчётности. Рассказать, как используются показатели отчётности. Дать характеристику реформации баланса. Основные этапы процесса учета. Истории развития учета. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Роль Минфина России, Банка России, Госкомстата России в регулировании учета. Бухгалтерский баланс, его сущность, структура и назначение Общая схема отражения на счетах бухучета кругооборота стоимости хоз. ср-в. Бухгалтерский учет: сущность и задачи. Пассив бухгалтерского баланса (сокращенный) Активные и пассивные счета, их сущность и строение. Общие принципы формирования ФУ Учет вложений во внеоборотные активы Учет денежных средств и денежных документов Каков состав расходов на продажу и их учет Возникновение и развитие бухгалтерского учёта. Таким образом учет стал превращаться в науку, имеющую свой предмет и метод познания. Организационная структура бухгалтерии. Виды, формы, системы оплаты труда. Структура активно-пассивного счета Билет 10 Учет наличных денежных средств — счет 50 Касса Аналитический и синтетический учёт расчётов по оплате труда. Учет реализации товаров. Методы оценки товаров. Определение финансового результата от продаж по итогам месяца Пользователи бухгалтерской информации (ПБИ) Имущество организации как объект БУ. Классификация имущества по составу и размещению Двойная запись. Бухгалтерская проводка. Способы исправления ошибок в бухгалтерских проводках Общая характеристика тестовых заданий Государственное регулирование бухгалтерского учета в банках Техника начисления процентов. Очередность платежей и условные обозначения Учет операций с ценными бумагами, имеющимися в портфеле ценных бумаг банка Выбытие и перемещение основных средств. Учет операций по формированию уставного фонда банка. Увеличение уставного фонда за счет средств акционеров, внесенных при подписке на акции. Перечисление денежных средств с временного счета в банк-эмитент Операции по покупке и продаже иностранной валюты на внебиржевом рынке Особенности признания в учете процентных доходов Сущность и цели финансовой отчетности. Овеществленные и неовеществленные права Производства, обращения и внепроизводственной сферы I Предмет и метод бухгалтерского учета Основные элементы метода бухгалтерского учета IV Учет безналичных денежных средств VI Расчеты с подотчетными лицами X Переоценка и инвентаризация ОФ Раздел №1. Бухгалтерский учет в системе управления Раздел №2. Предмет и метод бухгалтерского учета Раздел №4. Бухгалтерский баланс. Практика №1 Раздел №6. Инвентаризация, документация, оценка, калькуляция Раздел №7. Счета и двойная запись. Теория Раздел №11. Учет материально-производственных запасов. Теория Раздел №13. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом Раздел №14. Учет денежных средств и расчетов Раздел 16. Учет затрат на производство, выпуска и продажи продукции. Теория Тема Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки й метод подвійного запису. Тема Облік запасів. Облік грошових коштів Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения Синтетический учет операций по расчетному счету Расчет показателей предприятия Девять принципов американской бухгалтерии Учетный цикл. Основные регистры учета Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в США Бухгалтерский учет для неучетных специальностей/ учебное пособие, мн, бгэу, 2007 И.К. Татур Закон РБ о бухгалтерском учете и отчетности (в редакции от 26.12.2007 №302-3) Схема классификации элементов метода б/у Резервы предстоящих платежей» Бухгалтерский и налоговый учет. II. Хозяйственные процессы и их результаты. Изменения в составе хоз. средств. Классификация счетов бухучета Классификация бухгалтерских первичных документов. Инвентаризация – это проверка наличия имущества организации и состояния ее финансовых обязательств на определенную дату путем сличения фактических данных с данными БУ. Автономный НУ, или отдельный НУ. Исторический аспект бухгалтерского дела Квалификационная характеристика главного бухгалтера и специалиста по бухгалтерскому делу Понятие инвентаризации, цели и случаи ее проведения Классификация производственных запасов Бухгалтерский учет реализации продукции Значимость учетной политики в условиях реформирования системы бухучета Схема аудита синтетического и аналитического учета при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета и его взаимосвязи с формами бухгалтерской отчетности Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. Оценка, ее значение и виды. Оценка имущества, капитала и обязательств. Классификация счетов бухгалтерского учета. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Прибыль как показатель эффективности хозяйственной деятельности. Предмет, метод и задачи бухгалтерского учета. Происхождение двойной записи. Задача о взаиморасчётах Финансово-результатные счета АА. Приобретены основные средства оплатой из кассы предприятия. Сущность и виды бухгалтерского учета БАЛАНСОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ Учет амортизации и выбытия нематериальных активов Учет материалов на складе и в бухгалтерии Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда Учет операций на расчетных, валютных счетах и на специальных счетах в банках Бухгалтерский учет в системе управления организацией Классификация имущества по составу и функциональной роли. Метод бухгалтерского баланса и его элементы. Метод балансового обобщения информации об имуществе и обязательствах. Виды балансов. Организация документооборота. Текущий архив учетных документов. Упрощенная форма учета на малых предприятиях и в товариществах. Для первичного учета основных средств используются следующие унифицированные формы. Синтетический учет движения материально-производственных запасов Инвентаризация материально-производственных запасов Учет операций по расчетным, валютным и специальным счетам в банках Классификация расходов организации Учет удержаний из заработной платы. Учет внереализационных финансовых результатов. Учет уставного капитала акционерных обществ. Учет целевого финансирования. Финансово-хозяйственной деятельности организаций Общая характеристика бух.учета. Нормативное регулирование бух.учета Бухгалтерский, синтетический и аналитический учет Учет операций по расчетным и специальным счетам Учет амортизационных отчислений Состав затрат на производство Тема 2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Классификация затрат на производство

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.033 с.)