ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 2 Страница

Бухгалтерия

Шляхи вдосконалення обліку МШП Загальний та факторний аналіз МШП Шляхи вдосконалення організації та методики аналізу і аудиту малоцінних та швидкозношуваних предметів РОЗДІЛ 4.СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ По выполнению курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской отчётности» (МДК.04.02.Основы анализа бухгалтерской отчётности ) ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ По выполнению практической части курсовой работы Влияние оптовых (отпускных ) цен Анализ ликвидности предприятия ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Бухгалтерский финансовый учет 20 По дебету счета № 50 «Касса» Учет расчетов по оплате труда Учет затрат на производство, По кредиту сета № 50 «Касса» Учет расчетов с подотчетными лицами Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками Домбровская Елена Николаевна Группировка задолженностей организации по видам Баланс ООО «Импульс» на 15 апреля 20ХХ г. Факты хозяйственной жизни организации за текущий месяц Расчеты с персоналом по оплате труда» ТЕМА 6. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ Суммы начисленной оплаты труда Дт 20 «Основное производство» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» ТЕМА 10. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРОВ И ИХ ПРОДАЖИ ТЕМА 13. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ІІ. Керівництво практикою від підприємства Зміст практики з економічного аналізу та аудиту Для підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність; рибогосподарську діяльність; лісогосподарську діяльність Склад та структура фонду заробітної плати підприємства Алгоритм розрахунку показників майнового стану Класифікація типу фінансового стану підприємства Алгоритм розрахунку показників ділової активності Аудит облікової політики підприємства Аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства Аналіз стану та використання основних засобів підприємства Захист та оцінювання результатів виробничої практики Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики Форми організації обліку на підприємстві. Порядок вибору форми організації бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві при його централізації Організація документування операцій з коштами та розрахунками підприємства. Классификация хоз ср-в по их функцион роли в процессе про-ва Бухгалт отчетность. Закон о бух учете и отчетности Задача (внесення до статутного капіталу) Кредит 441 “Нерозподілений прибуток” 1 100 Дисципліна «Оціночна діяльність» Дисципліна «Методи і моделі оцінювання» Як розраховується валовий рентний мультиплікатор? Дисципліна «Фінансовий облік» Який документ засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру Суб'єктів оціночної діяльності? Дисципліна « Методи і моделі оцінювання» Дисципліна «Податкова система» Схема мережі з урахуванням особливостей варіанту Розрахунок пропускних здатностей елементів МД Проектування міжвузлових зв’язків Аудит - це незалежне дослідження фінансової звітності та іншої інформації суб'єктів підприємницької діяльності з метою формування висновків про реальний фінансовий стан цього суб'єкта. Конкурентоспособность продукции. Організація внутрішнього аудиту Порядок та принципи організації бухгалтерського обліку на підприємствах України Облік операцій на валютних рахунках (порядок перерахунку іноземної валюти у гривні, облік курсових різниць, документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік) Облік податкових зобов’язань з ПДВ Облік витрат майбутніх періодів Облік надходження виробничих запасів та транспортно-заготівельних витрат (документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік, шляхи надходження) Облік розрахунків з оплати праці (порядок нарахування погодинної та відрядної оплати праці, види утримань із заробітної плати, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік) Облік зобов’язань за податками, зборами, обов’язковими платежами (підстави для нарахування та порядок погашення, аналітичний і синтетичний облік) Класифікація та облік витрат за елементами (на рахунках класу 8) ( Облік доходів від операційної діяльності) Облік податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій Облік цільового фінансування та цільових надходжень Процедури аудиторського контролю Предмет і об'єкти аудиторського контролю Аналіз собівартості окремих видів продукції Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами Аналіз рентабельності підприємства Аналіз інвестиційних проектів Аналіз фінансових інвестицій Дати характеристику основним законодавчим, нормативно-правовим актам з питань охорони праці в Україні. Основні методи визначення травматизму Поняття важкості та напруженості виробничого процесу. Класифікація виробничих процесів за ступенем важкості. Електромагнітні випромінювання природного та антропогенного характеру та їх вплив на організм людини. Методи захисту. Прогнозирование и программирование социально-экономического развития на макроуровне Прогнозирование развития отрасли в системе макроэкономического прогнозирования Предмет бухгалтерского учета, его объекты и метод Учет операций по внешнеэкономической деятельности А. Дебет шот 7440 Кредит шот 1290 А. Дебет шот 1250 Кредит шот1010 A. пассивті, негізгі, есептік А. орын ауыстыру туралы акті Учетные регистры и их значение ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности Базисные условия поставки товаров Учет валютных операций по движению капитала Перечень дат совершения отдельных операций в иностранной валюте Формы расчетов и организация их учета Учет обязательной продажи иностранной валюты Учет купли-продажи иностранной валюты и переоценка валютных статей баланса Учет расходов по загранкомандировкам Учет кредитов и займов в иностранной валюте Экспортные операции, их виды и организация учета Учет экспортных операций с участием посреднической организации в расчетах Формирование таможенной стоимости товара и импортной таможенный тариф Учет накладных расходов по импорту Организация учета импортных операций Учет импортных операций с участием посреднической организации в расчетах Организация учета бартерных сделок Расчет экономической эффективности бартерной сделки Задачи, функции и методы анализа внешнеэкономической деятельности предприятия Анализ показателей, характеризующих экспортные операции Виды рисков во внешнеэкономической деятельности предприятия Экономическая эффективность экспорта Основные задачи и принципы аудита внешнеэкономической деятельности предприятий Аудит экспортных торговых операций Классич школа мен-та. Предпосылки. Науч орг-ия труда и админ подход. Предмет и роль мен-та. Теория и практика мен-та на совр этапе. Хаар-ка мен-ра как субъекта упр-ия. Группы теорий о рук-ве:1). Теории черт хар-ра 2). Теории поведения. 3). Теории случ-тей. Сопоставление 4 основных ситуационных моделей лидерства АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА. СЕГМЕНТАЦИЯ И ОТБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА. Линейная структура управления. Понятие команды. Методы форм-ния команд. Развитие команды: от традиц контроля к самоупр-нию. Эффект операц рычага. Степень воздействия эффекта операционного рычага. Стоимость и целевая структура капитала Управление оборотными средствами предприятия. Фин циклы. Текущие фин потреб-ти. Теория эффективных рынков. Ожидаемая норма дохода. Циклическое развитие РЦБ: теория Доу. Численные индикаторы. Портфельный анализ. Матрица БКГ.(Бостонской консалтинговой группы Процесс разработки и реализации стратегии п/п. Организация разработки управленческого решения. Организация выполнения управленч решения. Контроль реал-ции упр.реш. Понятие кризиса, типология, его функции и динамика Процедуры антикризисного управления. Принципы рацион орг-и произ-ва Управление деловой карьерой персонала. Категории сотр-в и формы обучения. Причинно-следственная диаграмма. Процессный и системный подходы в управлении качеством. Сроки хранения первичных документов Модели корпоративного управления Правила и принципы построения ДФС Активы и пассивы организации существуют обособленно от активов и пассивов Экономическому содержанию, активной части баланса, дебетовому сальдо Достижение цели с наименьшими затратами Главная книга – синтетический регистр бух учета Задолженность по начисленным учредителям дивидендам отражается бухгалтерской Начислению заработной платы работникам К финансовой деятельности в форме № 4 « Отчет о движении денежных средств » относится хозяйственная Начисление работнику отпускных за счет средств сформированного резерва Условиям договора они учитываются на балансе арендатора. Переоценка основного средства, если его восстановительная стоимость 760 000 руб., а первоначальная Попередельный метод калькулирования себестоимости применяется на Принимая решение в отношении дополнительного заказа, предлагаемую цену Разработка Положений о стандартах финансового учета, являющихся основной Списание стоимости реализованных материалов отражается бухгалтерской Затраты предприятия на производство и реализацию продукции, называется Установите соответствие между бухгалтерскими записями и способами отражения стоимости Отпуск продовольственных товаров и сырья из кладовой Учет закупок и формирование учетных цен Отпуск продуктов и товаров из кладовой Учет производства готовой продукции Определение цены реализации готовой продукции Понятие хозяйственного учета, его сущность, виды. Методы бухгалтерского учета, его составные элементы. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским балансом. Обобщение данных текущего аналитического учета. Оборотные ведомости, их виды, значение и порядок составления. Понятие и классификация производственных запасов. Группа Б-31, 32, 301, дневное отделение Группа: Б-31,32,301,дневное отделение Обоснуйте назначение вечерней кассы банка. Охарактеризуйте порядок приёма денежной наличности вечерней кассой банка. Охарактеризуйте балансовые счета, используемые в бухгалтерском учёте валютно-обменных операций в обменном пункте. Назовите регистры учёта по валютно-обменным операциям с физическими лицами. ПРИНЦИПЫ ОГАНИЗАЦИИ Б/У В БАНКАХ СТРУКТУРА ОРГАНОВ УЧЕТА В БАНК. СИСТЕМЕ Прием п/т банком-отправителем. Акцепт, виды акцепта Порядок у/б операции по кредитованию юр. лиц ПГЕОЛБ БЛФЙЧПЧ, ПВСЪБФЕМШУФЧ, ДПИПДПЧ Й ТБУИПДПЧ ТЙУХОПЛ 1.2 - лМБУУЙЖЙЛБГЙС ПВСЪБФЕМШУФЧ ПТЗБОЙЪБГЙЙ ПРТЕДЕМЕОЙЕ УФПЙНПУФЙ БЛФЙЧПЧ РП IAS РПУМЕ РЕТЧПОБЮБМШОПЗП РТЙЪОБОЙС. ПРТЕДЕМЕОЙЕ УФПЙНПУФЙ БЛФЙЧПЧ РП US GAAP РПУМЕ РЕТЧПОБЮБМШОПЗП РТЙЪОБОЙС УХЭОПУФШ Й ЪОБЮЕОЙЕ ДЧПКОПК ЪБРЙУЙ ОБ УЮЕФБИ УПУФБЧМЕОЙЕ ВХИЗБМФЕТУЛЙИ ЪБРЙУЕК (РТПЧПДПЛ). иТПОПМПЗЙЮЕУЛЙЕ Й УЙУФЕНБФЙЮЕУЛЙЕ ЪБРЙУЙ. УРПУПВЩ ЙУРТБЧМЕОЙС ПЫЙВПЛ Ч ХЮЕФОЩИ ЪБРЙУСИ. ПФТБЦЕОЙЕ Ч НЕЦДХОБТПДОПК ЖЙОБОУПЧПК ПФЮЕФОПУФЙ ЙУРТБЧМЕОЙК УХЭЕУФЧЕООЩИ ПЫЙВПЛ Ч ХЮЕФЕ Тбътеыеоощк бмшфетобфйчощк рпдипд ЙУФПТЙС УПЪДБОЙС ЕДЙОПЗП СЪЩЛБ ВЙЪОЕУБ Птзбойъбгйк ч пфюефопуфш упзмбуоп нувх РПСУОЕОЙС Л ЖЙОБОУПЧПК ПФЮЕФОПУФЙ ХЮЕФ РТПЮЙИ ЛБРЙФБМШОЩИ ЪБФТБФ ПФТБЦЕОЙЕ Ч ХЮЕФЕ ЖЙОБОУПЧПК БТЕОДЩ: ВПТШВБ НЕЦДХ ЖПТНПК Й УПДЕТЦБОЙЕН РПУМЕДХАЭБС ПГЕОЛБ ПУОПЧОЩИ УТЕДУФЧ УЙОФЕФЙЮЕУЛЙК Й БОБМЙФЙЮЕУЛЙК ХЮЕФ РПУФХРМЕОЙС Й УПЪДБОЙС ОЕНБФЕТЙБМШОЩИ БЛФЙЧПЧ. ПГЕОЛБ ФПЧБТПЧ Ч ВХИЗБМФЕТУЛПН ХЮЕФЕ ДПЛХНЕОФБМШОПЕ ПЖПТНМЕОЙЕ РПУФХРМЕОЙС НБФЕТЙБМШОЩИ ЪБРБУПЧ. З. пВЭЕЪБЧПДУЛЙЕ ОЕРТПЙЪЧПДЙФЕМШОЩЕ ТБУИПДЩ ЙЪНЕОЕОЙЕ ЧЕМЙЮЙОЩ ЪБФТБФ Ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ПВЯЕНБ РТПЙЪЧПДУФЧБ ТБЪДЕМШОЩК ХЮЕФ ЪБФТБФ Ч ТБНЛБИ ПДОПЗП ЧЙДБ ДЕСФЕМШОПУФЙ ТБЪДЕМШОЩК ХЮЕФ ЪБФТБФ ДМС ЙУЮЙУМЕОЙС оду ХЮЕФ ЧЩТХЮЛЙ ПФ ТЕБМЙЪБГЙЙ ДМС ГЕМЕК ВХИЗБМФЕТУЛПЗП ХЮЕФБ Й ДМС ГЕМЕК ОБМПЗППВМПЦЕОЙС ТБУЛТЩФЙЕ ЙОЖПТНБГЙЙ Ч ВХИЗБМФЕТУЛПК ПФЮЕФОПУФЙ ДМС ХЮЕФБ ТБУЮЕФПЧ У ОБУЕМЕОЙЕН ПТЗБОЙЪБГЙЙ ПВСЪБОЩ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЛПОФТПМШОП-ЛБУУПЧЩЕ НБЫЙОЩ. У НПНЕОФБ РЕТЕИПДБ ОБ ОПЧЩК рМБО УЮЕФПЧ УЮЕФ 08 ДМС ХЮЕФБ ЖЙОБОУПЧЩИ ЧМПЦЕОЙК ОЕ РТЙНЕОСАФ. Оду РТЙ УРЙУБОЙЙ ДЕВЙФПТУЛПК ЪБДПМЦЕООПУФЙ ХЮЕФ Х ХЮТЕДЙФЕМС ДПЧЕТЙФЕМШОПЗП ХРТБЧМЕОЙС ХЮЕФ ТБУЮЕФПЧ РП РТПЮЙН ОБМПЗБН ЙЪ ЧЩТХЮЛЙ. ПВСЪБФЕМШОБС РТПДБЦБ ЧБМАФЩ ПУХЭЕУФЧМСЕФУС У ФТБОЪЙФОПЗП ЧБМАФОПЗП УЮЕФБ. ОБ РПУФХРМЕОЙС ПФ ЙОПУФТБООПЗП ХЮТЕДЙФЕМС ДЕОЕЦОЩИ УТЕДУФЧ, ОБРТБЧМЕОЙЕ ЮЙУФПК РТЙВЩМЙ ОБ РПЛТЩФЙЕ ХВЩФЛБ РТЕДЩДХЭЕЗП ЗПДБ ПФТБЦБАФ РП ДЕВЕФХ Й ЛТЕДЙФХ УЮЕФБ 84. ХЮЕФ ЧОЕТЕБМЙЪБГЙПООЩИ ДПИПДПЧ Й ТБУИПДПЧ Оелпфптще ртпвменщ ВХИзбмфетулпзп хюефб УМЕДХЕФ ПФНЕФЙФШ, ЮФП НЕФПД РТПДБЦЙ РТПДХЛГЙЙ ПТЗБОЙЪБГЙС ЧЩВЙТБЕФ ФПМШЛП ДМС ГЕМЕК ОБМПЗППВМПЦЕОЙС. ЧЩВПТ ЧБТЙБОФБ ХЮЕФБ ДПИПДПЧ Й ТБУИПДПЧ ПФ УДБЮЙ ЙНХЭЕУФЧБ Ч БТЕОДХ хЮЕФ БТЕОДЩ ПУОПЧОЩИ УТЕДУФЧ Экономическая сущность основных средств и их значение в промышленном производстве Основные средства и их роль в процессе производства Классификация и оценка основных средств Синтетический и аналитический учет движения основных средств Международные стандарты и зарубежный опыт учета основных средств Анализ наличия, движения и технического состояния основных средств Анализ резервов повышения эффективности использования основных средств Вопрос №5. Регистры аналитического учета. Вопрос №8. Порядок организации и проведения межбанковских расчетов через корреспондентские счета банков, открытые в НБ РБ, и межфилиальный счет НБ. Вопрос №10. Сущность кредитового перевода. Условия принятия банком-отправителем платежного поручения плательщика. Описание полей платежного поручения Учет факторинговых операций. Вопрос №28. Отражение в бухгалтерском учете операций с основными средствами (приобретение, оприходование). Общий порядок отпуска и учета использования ТМЦ Вопрос 3 «Бухгалтерский учет расходов на оплату труда в банке». НОВОКАХОВСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ Тема « Облік імпортних операцій» Тема «Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку » Тема «Облік імпортних операцій» Тема 2. Учет капитальных вложений и основных средств Учет затрат на реконструкцию и модернизацию объектов основных средств Учет результатов переоценки объектов нематериальных активов Тема 5. Учет денежных средств организации Тема 6. Учет материально-производственных запасов Учет результатов инвентаризации Начисления и удержания по сдельно-премиальной оплате труда Учет пособия по временной нетрудоспособности Тема 10. Учет расчетов и текущих обязательств Тема 11. Учет кредитов и займов Принципы и основные критерии при выборе банка-корреспондента Порядок начисления амортизации по ОС, учет операций Виды доходов, отражение в учете Раздел 3. Межбанковские операции Раздел 4. Операции с клиентами Производными финансовыми инструментами Раздел 6. Средства и имущество Глава В. Внебалансовые счета Часть III. Организация работы по ведению бухгалтерского учета СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИХ НУМЕРАЦИИ По счетам в кредитных организациях ПОДЛЕЖАЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ Глава 2. Учет основных средств Глава 4. Особенности учета нематериальных активов Глава 6. Амортизация основных средств и нематериальных активов Глава 8. Учет аренды основных средств Глава 11. Учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.029 с.)