Скласти заяву. Назвати її реквізити.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скласти заяву. Назвати її реквізити.Білет 1

Культура фахового мовлення.

Культура мовлення — це дотримання усталених мовних норм усної й писемної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Особливо важливим це є для фінансистів, оскільки для них вміння встановлювати зворотний зв’язок з людьми, партнерами. Рівень дотримання мовленнєвого етикету, культури спiлкування часом впливає на поведiнку спiврозмовника більшою мiрою, нiж предметний змiст мовлення .

Основою мовленнєвої культури фінансиста є грамотнiсть

Низька культура мовлення фінансиста характеризується порушенням правил слововживання, граматики, вимови та наголошення, написання

Культуру мовлення фінансиста характеризують такі ознаки:

1) Правильність, Різноманітність, Виразність, Ясність, Чистота, Стислість, Доцільність.

Скласти заяву. Назвати її реквізити.

Заява- це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладено певне прохання.

Реквізити заяви:

· Адресат

· Адресант

· Назва документа «Заява»

· Текст документа

· Дата

· Підпис

Ректорові Вінницького

Національного аграрного

Університету

проф. Власенку С.С.

випускниці Вінницького

технічного коледжу

Смільської Валентини Сергіївни

ЗАЯВА

Прошу зарахувати мене студентом ІІІ курсу економічного факультету зі спеціальності «Фінанси і кредит» на денну форму навчання.

Додаток:

1. Диплом про закінчення навчального закладу

2. Характеристика, видана Вінницьким технічним коледжем, на 1 арк. в 1 пр.

3. Копія паспорта на 1 арк. в 1 пр.

20.07.2013 Смільська В.С.

 

3. Виправте помилки в оформлюванні реквізиту «адресат». Запишіть правильні варіанти:

1. Деканові факультету іноземної філології Гончарову В. І.

2. Міністерству освіти і науки України.

3. Ректорові Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова академіку АПН України проф. Андрущенку В. П.

4. Генеральному директорові виробничих об'єднань, директорам підприємств і керівникам організацій.

5. Міністерству юстиції України Управління справами Го­ловному спеціаліст Лемчуку 3. М.

 

 

Білет 2

Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови.

Державна мова- "закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, в сферах зв'язку та інформатики

Державотворча роль української мови відбивається в таких моментах:

1. Мова як одна з головних ознак кожної нації є її генетичним кодом, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє і забезпечує буття людської спільноти у вічності.

2. У витворених протягом віків різноманітних формах буття української мови зберігаються історична пам’ять і досвід нації, глибинні витоки її світоглядних і моральних цінностей, віддзеркалюються національні традиції і узвичаєння, звичаї і навички, тобто ознаки, що притаманні саме цій спільноті.

3. Одночасно українська мова створює той мовний простір, який є природнім середовищем буття української нації. Його збереження є неодмінною умовою самого її існування і базовою матеріальною гарантією забезпечення мовних прав українців.

4. Українська мова – невід’ємний державницький атрибут, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби.

Функції мови

1. Комунікативна (Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми.)

2. Номінативна (Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усьо­го навколишнього світу, реальних та ірреальних сутностей.)

3. Мислетворча (Мова – засіб людського мислення: творення, оформлення і вира­ження думки..)

4. Пізнавальна(Мова – засіб пізнання світу і накопичення людського досвіду)

5. Експресивна (Мова є засобом вираження внутрішнього світу людини.)

6. Естетична(Мова – засіб творення позитивних емоцій, краси..)

7. Культорологічна(Мова – носій культури, засіб нагромадження суспільно-історично­го, культурного надбання народу – творця мови.)

8. Ідентифікаційна(Мова є засобом ототожнення в межах певної спільноти..)

Скласти рецензію. Назвати її реквізити..

Рецензія має такі реквізити:

1) назва документа;

2) заголовок, що містить:

- повну назву роботи;

- прізвище та ініціали її автора;

- видавництво та рік публікації;

- кількість сторінок;

3) текст, що містить:

- загальну характеристику теми, проблеми, роботи, якає

предметом аналізу, обґрунтування її актуальності;

- стислий виклад змісту роботи;

- критичні зауваження, висновки з пропозиціями;

4) підпис, що завіряється печаткою;

5) дата.

 

РЕЦЕНЗІЯ

на підготовлений до друку рукопис посібника

М. В. Поліщук "Тести до курсу

"Ділова українська мова" (168 с.)

Сучасні технології навчання, запроваджувані у вищій школі, передбачають оновлення принципів перевірки якості знань студентів, пристосування їх до комп 'ютерних програм, поєднання диференційності та універсальності у виборі методик. Зважаючи на це, видання посібника М. В. Поліщук "Тести до курсу "Ділова українська мова" для вищих навчальних закладів стане вагомим внеском у формування цілісного курсу "Ділова українська мова". Посібник містить тести трьох рівнів складності із ключових тем курсу "Ділова українська мова", а також із орфографії та пунктуації. Для розв 'язання завдань першого рівня студенти мають вибрати правильну відповідь з кількох запропонованих. Тести другого рівня складності дають змогу оцінити знання студентів щодо особливостей оформлення різних типів документів, їхні навички з укладання та редагування ділових паперів. Звернено увагу на вміння визначати мовні особливості

текстів офіційно-ділового стилю. До тестів першого та другого рівнів складності подано

ключі, в яких наведено правильні варіанти відповідей. Ними можуть скористатися не лише викладачі для перевірки рівня знань студентів, а й самі студенти для самоперевірки й самоконтролю. Тести третього рівня складності містять завдання творчого характеру. Виконуючи їх, студенти демонструють навички самостійного укладання різних типів документів, аналізу ділових паперів, обгрунтування власних висновків.

У тестах вдало поєднано, з одного боку, універсальність завдань, які можна застосувати і на філологічному, і на неспеціальних факультетах, а з іншого — широту охоплення програмного матеріалу, що дасть змогу забезпечити високий рівень об'єктивності оцінювання знань та умінь студентів. Тести заслуговують на позитивну оцінку й можуть бути адаптовані для комп 'ютерної програми з курсу 'Ділова українська мова".

Посібник обговорено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри від 6 березня 2006 р., протокол № 12.

Начальник кафедри

юридичного документоведення

Київського національного університету

внутрішніх справ, кандидат

філологічних наук (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

 

 

Білет 3

Білет 4

Білет 5

Мова і професія

Мова нації — універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ, його духовність. Це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона — елемент соціальної сфери.

Мовні знання — один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

Скласти прес-реліз. Назвати реквізити.

Оргкомітет

Реквізити:Назва, Адресат, Формулювання мети, Текст, Дата розсилки, Підпис, Адреса і телефон.

3. Відредагуйте поданий нижче текст, виправте по­милки. Правильний варіант запишіть.

Статут є основою для розробки положення. Це нормативно-правовий акт, яким оформляється створення гро­мадських, кооперативних, приватних організацій.

Статут орендного підприємства визначає: мету і завдання уста­нови, виробничо-господарчу діяльність, утворення та використання засобів, створення і використання майнового фонду, права й обов’язки загального зібрання орендарів, керівників, прийняття рішень і передача повноважень.

 

 

Білет 6

Білет 7

Стилі і типи мовлення.

Стилі мовлення:

1) розмовний (діалог) – повсякденне спілкування у невимушеній обстановці; побут людей, щоденні бесіди в сім’ї, на роботі.

2) науковий (повідомлення) – наукова інформація, яка доводиться до різних верств населення; наукові праці, підручники, науково – популярні видання.

3) офіційно – діловий (повідомлення фактів державного чи приватного значення) – ділові контакти між державними установами, окремими мовцями; документи державних і окремих осіб – ділові папери.

4) публіцистичний (діяння) – передача інформації з метою пропаганди певних ідей, впливу на широкі верстви населення; публіцистичні статті, виступи в пресі, по радіо, на зборах.

5) художній (діяння) – творче піднесення, образне змалювання дійсності у творах художньої літератури, фольклорі.

6) епістолярний (приватне листування) – періодичне писемне спілкування у невимушеній обстановці на відстані; листи, листівки.

7) конфесійний (церковне життя) – використовується у богослужбових книгах, церковних відправах, проповідях, молитвах.

Типи мовлення:

1) розмовний – повідомлення про якість події, що розгортаються в часі;

2) опис - висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища; характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом перелічення їх головних ознак;

3) роздум – висловлювання причин подій, якостей, ознак; загальна схема: теза – основне твердження,чітко сформульована думка; докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу; висновок, який випливає з доказів.

різновид: індуктивні, дедуктивні, твердження, заперечення, спрощення, заперечення.

Білет 8

Основні закони риторики.

Закони риторики

I. Концептуальний закон – базовий закон риторики, який становить перший крок мовленнєвого циклу – винайдення задуму, ідеї (створення концепції).

II. Закон моделювання аудиторії.

Передбачає системне вивчення аудиторії, тобто тих, на кого розраховується викладення концепції. ІІІ. Стратегічний закон.

Стратегія (програма дій) становить собою варіант реалізації концепції та характеризується такими ознаками: динамічність, гнучкість, варіативність.

ІV. Тактичний закон передбачає систему дій по підготовці ефективної реалізації стратегій.

V. Мовленнєвий закон передбачає вираження думки в дійовій словесній формі

VI. Закон ефективної комунікації.

Контакт – це спілкування без перешкод, тобто вищий рівень спілкування

VII. Системно-аналітичний закон передбачає аналіз якості та ефективності продукту мисленнєво-мовленнєвої риторичної діяльності.

2.Скласти автобіографію.

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Смільська Валентина Сергіївна, народилася 14 лютого 1995 року в м. Гайсині Гайсинського району Вінницької області.

У 2001 році пішла у перший клас середньої школи №6 м. Гайсин, яку закінчила в 2010 році із відзнакою. Під час навчання в школі займалася в спортивній секції футболу, а також приймала участь у художній самодіяльності школи.

З вересня 2010 року навчаюся у Вінницькому технічному коледжі на факультеті «Фінанси і кредит».

Склад сім’ї:

мати – Смільська Жанна Петрівна, головний бухгалтер приватного підприємства «Омега» в м. Гайсин.

брат – Смільський Дмитро Сергійович, торговий агент у ПАТ «Оболонь».

18 листопада 2007 р. Смільська В.С.

Білет 9

Скласти характеристику.

ХАРАКТЕРИСТИКА

студентки групи 3Ф2

Вінницького технічного коледжу

Скакун Марини Володимирівни

1994 року народження

Скакун Марина Володимирівна навчається на ІІІ курсі факультету «Фінанси і кредит» Вінницького технічного коледжу. Зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована, працелюбна, уважна студентка. Володіє учбовим матеріалом на достатньому рівні. Навчається в повну міру своїх сил. Гарно запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє логічне, творче мислення. На парах завжди уважна, активна, виконує домашні завдання, допомагає товаришам. Має добрий загальний розвиток.

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Правила поведінки завжди свідомо виконує. Користується повагою серед викладачів. Батьки приділяють належну увагу вихованню доньки.

08.11.2012

Директор коледжу О.С.Домінський

Класний керівник А.О.Крисак

3. Замініть, де треба, малу літеру великою. Поясніть у кожному випадку правило вживання малої та великої літер.

Грінченків словник, Шевченкові поезії, пушкінські рукописи, гордіїв вузол, шевченківські читання, Андрієві книжки, бертолетова сіль, Петрів батіг, рентгенівські про­мені, франківські сонети, Нобелівська премія, сізіфова праця, потебнянські читання, гайморова порожнина, Чернівецький державний університет, чернігівські дівчата, Франківська кімната, фільчина грамота.

 

 

Білет 10

ТЕЛЕГРАМА

ТЕРМІНОВА

КИЇВ ЛІКАРНЯ ПАВЛОВА

246 ЛІКАРНЯ ОРГАНІЗОВУЄ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ КРПК ПРОСИМО НАПРАВИТИ ФАХІВЦЯ КАРДІОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ 315 ДИРЕКТОР ЛІКАРНІ ЗОЩЕНКО

____________________________________________________________

 

Центральна міська лікарня № 1

вул. Козицького, 11

м. Вінниця

21 000

     
     

Директор лікарні підпис Г.Л.Зощенко

23.01.2006

Печатка

Білет 11

1. Основні правила ділового спілкування.

Діловий етикет — це результат довгого відбору правил поведінки, що сприяють успіху в ділових стосунках. Ці правила допомагають зближенню інтересів між співрозмовниками.
Правила ділового спілкування.

· говорите розбірливо

· Не говоріть монотонно

· Темп Вашої мови повинен бути ні занадто повільним, ні занадто швидким

· Чергуйте довгі і короткі фрази.

· Правильно задавайте питання.

· Вмійте вислухати до кінця

· Щоб розмова була успішним, співрозмовники повинні бути «на одній хвилі».

· Якщо Вам доведеться розмовляти з босом або виступити на ранковій планерці, то продумайте свою промову.

Білет 12

Мовленнєвий етикет.

Етикет - це кодекс правил поведінки, що регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.

Мовний етикет - це сукупність правил мовної поведінки, які репрезентуються в мікросистемі національно специфічних стійких формул і виразів у ситуаціях установлення контакту зі співбесідником, підтримки спілкування в доброзичливій тональності. Ці засоби ввічливості "орієнтовані на вираження поваги до співрозмовника та дотримання власної гідності. Вони є органічною частиною культури спілкувальних взаємин, соціальної культури загалом",3.

Дотримання мовного етикету людьми так званих лінгвоінтенсивних професій - чиновниками всіх рангів, лікарями, юристами, працівниками зв'язку, транспорту тощо - має ще й виховне значення, мимоволі сприяє підвищенню як мовної, так і загальної культури суспільства. Але найбільш важливим є те, що неухильне, ретельне додержання правил мовного етикету членами колективу навчального закладу, підприємства, офісу, інституції підтримує позитивний імідж, престиж усієї установи.

Мовленнєвий етикет - реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, вибір мовних засобів вираження.

Скласти лист-запрошення

Шановний пане Олеже Станіславовичу !

Державна Податкова адміністрація у Вінницькій області запрошує Вас взяти участь в урочистому нагородженні переможців Другого етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей», яке відбудеться 27 травня 2012 року 0 11 годині.

Дякуємо за співпрацю.

З повагою,

заступник голови ДПА О.С.Ковтун

у Вінницькій області

Білет 13

Скласти лист-повідомлення

Шановні панове!

Хочемо повідомити Вам, що виробництво замовлених Вами товарів розпочалося і ми будемо готові відвантажити їх 13 червня 2012 року.

Просимо повідомити про спосіб транспортування, якому Ви віддасте перевагу.

З повагою,

директор приватного підприємства «Атлант» О.С.Манчук

Білет 14

Терміни і термінологія.

Те́рмін— слово або словосполучення, яке точно і однозначно визначає чітко окреслене спеціальне поняття будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо і його співвідношення з іншими поняттями в межах спеціальної сфери.

Терміноло́гія — це сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові. Від звичайних слів терміни відрізняються точністю семантичних меж.

Основні способи творення термінів:

· зміна значення слова звичайної мови;

· творення неологізмів шляхом словотвору з коренів та інших морфологічних елементів звичайної мови, що часто набирає форми кальок з іноземних мов;

запозичення з іноземних мов (етранжизми).

Скласти лист-вітання.

Вельмишановна Галина Дмитрівна!

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди Вашого 50- річного ювілею.

Відповідальна й принципова, уважна її терпелива, Ви завжди були поруч з нами в усіх справах і починаннях.

Сповна розкриваються Ваші мудрість і душевна щедрість, доброта та милосердя у громадській роботі.

Нехай же Вам випадають щасливі дороги, легкими будуть Ваші думки й ніколи не болять натруджені руки.

Довгої та світлої Вам долі, здоров'я, теплого, привітного сонця, злагоди в родині, успіхів, вічного натхнення у праці.

З повагою

Колектив Вінницького технічного коледжу

Білет 15

Лексика за сферою вживання.

Лексика— сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору[1]) — словниковий склад мови.

Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.

За сферами вживання словниковий склад української мови поділяється на загальновживану і спеціальну лексику, або лексику обмеженого вживання.
Загальновживану лексику називають ще загальнонародною. Близькими до жаргонізмів є арготизми (від франц. аг%оі — замкнутий) — слова, які
зазнали навмисних змін вставленням складів, додаванням звуків тощо з метою утаєм­ничити, зробити незрозумілим для інших їхній смисл. Наприклад: дулясник — вогонь, ботень — борщ, зивро — відро, хаза — хата, морзуля — цибуля.
До пасивної лексики належать також застарілі слова (архаїзми та історизми) і
неологізми. Стилі української мови мають своєрідні лексичні ознаки, спеціально дібрані лек­ сичні засоби, або стилістично забарвлену лексику.

2. Скласти лист-вибачення.

Шановний замовнику!

Насамперед хочемо щиро подякувати Вам за надіслане замовлення.

Щиро просимо вибачення за те, що надсилаємо не всі замовлені Вами книжки. На жаль, у видавництві закінчився їх наклад.

Найближчим часом видання додруковуватиметься, і щойно ми його отримаємо, одразу надішлемо Вам книжки.

Сподіваємося на розуміння і з нетерпінням чекаємо на нові замовлення.

Ще раз перепрошуємо.

З повагою

видавництво «Освіта»

3. Складіть речення із поданими словами, запам`ятайте їх значення.

Відносини взаємини – стосунки – відношення – ставлення.

Відносини між моїми однолітками гарні, але мое відношення до них неоднозначне, бо колись наші стосунки були на межі ворогування.

Звичаї традиції свята культура взаємин українцівдуже своєрідна

Багато хто задається питанням: «Як побудувати серйозні стосунки»

Л о г і ч н и м в і д н о ш е н н я м між поняттями називають основні типи відношень між структурними елементами понять, тобто відношення між змістом і обсягом.

Ставлення людини до природи із розвитком цивілізації змінювалось.

 

Білет 16

Білет 17

Скласти лист-прохання

 

Шановні панове!

Висловлюю найщирішу вдячність за пропозицію бути Вашим представником у Великій Британі . Вважаю за необхідне особисто обговорити з Вами питання про територію діяльності, комісійні, гарантії захисту клієнтів.

Хотів би запропонувати Вам дату зустрічі: 12.12.2012 о 19:00 годині.

Будьте ласкаві, повідомте, чи влаштовує Вас дата і час зустрічі.

З повагою

головний бухгалтер

підприємства «Софія» Панчук О.С.

Білет 18

1. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. 1. Помилкові слова та словосполучення Як правильно говорити і писати

Багаточисельний, багаточисленний численний

безкорисний труд (русизм) безкорислива праця

безкоштовний проїзд безплатний проїзд

безмежні дебати нескінченні дебати

безнаказанність (русизм) безкарність

більшості (меншості) нього більший (менший) за нього (ніж він, від нього)

біля мільйона гривень близько (коло) мільйона гривень

благодійно впливати сприятливо впливають

буду через пару хвилин буду через кілька хвилин

взятка (русизм) хабар

виборне право виборче право

вибраний депутат обраний депутат

виключення виняток

виключно гарний настрій винятково гарний настрій

вимагає доопрацювання закон потребує доопрацювання закон

вимушена міра вимушений захід

винести подяку оголосити подяку

висвітити питання висвітлити питання

відволікати увагу відвертати увагу

відкрив двері до кімнати відчинив двері до кімнати

відкрийте очі розплющить очі

відкрита людина відверта людина

відноситися ставитися

відносини між людьми стосунки між людьми

відрізняти закон розрізняти закон

Пароніми — слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням.

Омо́німи— це слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення. В народі омоніми часто не відрізняються від омографів та омофонів.

Скласти лист-замовлення

Першому заступнику

генерального директора

ДП «Укрметртестстандарт»

 

Щодо проведення

повірки ЗВТ

 

 

Прошу виставити рахунок та провести повірку наступних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ):

№ з/п Найменування ЗВТ Тип ЗВТ Заводський номер Кіль-кість Клас точності, розряд Наявність у погодженому переліку
             
           
             

 

Оплату гарантуємо.

Наші реквізити:

Юридична адреса: ___________________ тел. ________ (якщо нема на бланку)

р/р ____________________________

МФО __________________________

код ЄДРПОУ ___________________

ІПН ___________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № ___________________

 

Керівник підприємства ______________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

МП

Виконавець _________

тел. _______________

Білет 19

Білет 20

Білет 21

Білет 22

Скласти звіт.

ЗВІТ

про педагогічну практику

з 10.02.2007 по 22.03.2007

студентки філологічного

факультету Доценко І. П.

Педагогічну практику проходила у середній школі №115 м.Києва. У школі було створено всі умови для проходження практики. Всі вчителі української мови та літератури мають великий стаж: роботи, високу фахову й методичну підготовку. Шкільні кабінети української мови і літератури на належному рівні обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Упродовж: педагогічної практики я мала змогу отримувати консультації як від учителів-предметників і класних керівників, так і від адміністрації школи.

Під час практики провела 12 контрольних уроків і 5 уроків, які спеціально не оцінювалися. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася:

1) проводити уроки української мови й літератури різних типів;

2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх;

3) планувати роботу з розвитку мовлення учнів;

4) працювати над наочністю у класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків;

5) організовувати позакласну роботу з української мови та літератури;

6) проводити класні години.

Особливих труднощів у подачі та закріпленні нового матеріалу на уроках як мови, так і літератури не мала.

Складніше було проводити уроки аналізу контрольних робіт і диктантів, а також: уроки розвитку мовлення.

За час педагогічної практики проводила позакласну роботу зі спеціальності: лінгвістичну вікторину, тиждень української мови. До шевченківських свят "В сім "і вольній, новій..." випустила з учнями стіннівку.

Які ж труднощі були під час практики?

1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею. Найчастіше

наочність виконувала лише ілюстративну функцію, а не булла важливим органічним елементом уроку.

2. Було важко встановлювати зв 'язок уже вивченого матеріалу з новим, а також показувати перспективу його практичного використання.

3. Не завжди могла вдало визначити виховну мету уроку, хоча протягом уроку її забезпечувала.

4. Не завжди враховувала психічний і фізичний стан дітей на уроці й намагалася утримувати увагу зауваженнями до класу.

Висновки. Педагогічна практика дала змогу:

1. Поглибити і закріпити знання з фахових і психолого- педагогічних дисциплін, здобуті в університеті, застосувати їх у реальній навчальній ситуації.

2. Набути вмінь проводити уроки різних типів, застосовувати різні методи й форми роботи, що активізують пізнавальну діяльність учнів.

3. Пересвідчитися у правильності вибору професії й фаху; викликала прагнення вивчати спеціальні та психолого-педагогічні дисципліни, вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати ерудицію.

4. Відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку.

5. Ознайомитися з функціями класного керівника й випробувати себе в них.

6. Упродовж: шести тижнів спостерігати за навчально- виховною роботою в школі, аналізувати її й робити висновки.

22.03.2007 ( Підпис)

3. За допомогою російських відповідників встано­віть пропущені префікси. Прочитайте й запам'ятайте сталі сполу­чення.

Одобрить решение - .(ухвалити).хвалити рішення

приобрести по дешевке - придбати за ..цінь(по знижці)

потерять напрасно время — ..(змарнувати ) марнувати час

разгар спора — ..(розпал) пал суперечки

на ваше усмотрение - на ваш ..суд(розсуд)

заплатить по счету - .(сплатити по).платати рахунок

цены нет (кому, чему) — (ціни не можна укласти)ціни не можна ..класти {кому, чому)

отпуск по болезни — .(відпустка).пустка через хворобу

поднимать крик - .(здійняти, вчиняти).чиняти галас.

Білет 23

План

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1 Правова основа функціонування акціонерних товариств
1.2 Особливості організації і функціонування фінансів акціонерних товариств
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
2.1. Аналіз фінансової стійкості акціонерного товариства
2.2. Аналіз ліквідності і платоспроможності акціонерного товариства
2.3. Оцінка фінансової стійкості акціонерного товариства
РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ  
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ 35 Реквізити плану такі: назва установи; назва виду документа; вказівка на термін укладання плану; текст із вказівкою на термін виконання та вконавців; дата складання; гриф узгодження; гриф затвердження; печатка. 3. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини, обґрунтуйте закінчення -а(-я) чи -у(-ю). Під час виконання вправи користуйтеся «Орфографічним словником». Документа, договору, наказу, листа, наряду, плану, протоколу, спи­ску, рахунка, столу, Волгограду, Степана, гаю, палацу, вокзалу, граду, барвінку, листопаду, вівторка, саду, роману, верстату, заводу, тро­лейбусу, Кавказу, Києва, Дністра, ґрунту, дощу, дощику, Парижа, ба­лету, сантиметра, року, хліба, відмінку, мінімуму, виразу, інвентарю, інституту, успіху, кінця, морозу, Сибіру, штабу, голосу, підмета, вау­чера, брокера, сертифікату, юриста, апарата, абзацу, пункту, факту, формуляру, об'єкту, варіанта, принципу, проекту.  

Білет 24

Скласти оголошення.

ОГОЛОШЕННЯ

1 грудня 2007 р. о 15.00 в актовому залі центрального корпусу Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбудеться літературний вечір, присвячений річниці від дня народження Григорія Сковороди.

ОГОЛОШЕННЯ

Сім 'я з двох осіб найме двокімнатну квартиру поліпшеного планування на Мінському масиві терміном на 1 рік. Тел.: 430- 97-05.

3. Подані словосполучення поставте у давальному відмінку однини; поясніть закінчення.

Ректор Петренко Василь Олегович, директор Шульга Іван Іванович, керівник Ільїн Михайло Гнатович, бригадир Кузьменко Хома Лукич, президент Рощин Степан Федотович, ко­респондент Пушенко Галина Олександрівна, проректор Голубчук Петро Ярославович.

Ректору Петренко Василю Олеговичу, директору Шульга Івану Івановичу, курівнику Ільїну Михайлу Гнатовичу, бригадиру Кузьменко Хомі Лукичу, президенту Рощину Степану Федотовичу, кореспонденту Пущенко Галині Олександрівні, проректору Голубчуку Петру Ярославовичу.

 

Білет 25

Білет 26

Білет 27

Білет 28

1. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

1. Автобіографія - документ, в якому особа в хронологічній послідовності описує своє життя від моменту народження до часу складання документа.

Основні реквізити: назва документа; прізвище, ім'я та по батькові укладача; рік, місце і число народження; відомості про освіту; відомості про трудову та громадську діяльність; сімейний стан; склад сім'ї; домашня адреса; дата складання; особистий підпис.

2. Заява - це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання. За походженням виділяють заяви особисті та офіційні За змістом розрізняють такі основні різновиди заяв:

1. Невмотивовані - це заяви, в яких не вказується причина, напр.:

Прошу звільнити мене із занять.

2. Вмотивовані - це заяви, в яких вкачується причина, напр.: Прошу

звільнити мене із занять через хворобу.

3. Прості заяви, що не містять додатків (наведені вище зразки текстів

невмотивованої та вмотивованої заяв є водночас простими).

4. Складні - заяви, до яких додаються інші документи, напр.: Прошу звільнити мене із занять через хворобу. Довідка від лікаря додається.

Заява пишеться від руки в одному примірнику.

Основні реквізити: відомості про адресата (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові); відомості про автора документа (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові); назва документа; текст; дата написання; підпис автора.

3. Характеристика - це документ, в якому сформульовано громадську думку про особу як члена колективу, дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Є характеристики виробничі, атестаційні, для вступу до навчального закладу тощо. Цей документ, котрий адміністрація видає на прохання працівника, пишеться або друкується у двох примірниках, один із яких видають особі, а другий залишається в установі.

Основні реквізити. назва документа; заголовок, в якому вказують такі відомості про особу, на яку пишеться характеристика: прізвище, ім'я, по батькові, посада, рік народження, національність, освіта; текст, де зазначено, з якого масу вчиться чи працює особа, як ставиться до виконання своїх обов'язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі; дата складання; назва посади, прізвище, ініціали та підпис укладача документа; гербова печатка.

4. Резюме – це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні успіхи й досягнення особи, яка його складала. Як правило, резюме складається для участі у конкурсі для заміщення даної посади.Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, що містить: прізвище, ім'я, по батькові,домашню адресу, номер телефону, особисті дані, мету, з якою написано документ, відомості про освіту.

3. Дата ( у разі потреби).

4. Підпис (у разі потреби).

Кожне нове повідомлення записується з абзацу.

5.Наказ - це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази щодо особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. Реквізити наказу такі:

1) назва підприємства або установи, що видає наказ; 2) назва виду документа; 3) назва місця видання наказу; 4) номер; 5) дата підписання; 6) короткий зміст наказу; 7) текст наказу; 8) підстава для складання; 9) підпис керівника підприємства (установи).

Білет 29

Білет 30

Білет 1

Культура фахового мовлення.

Культура мовлення — це дотримання усталених мовних норм усної й писемної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Особливо важливим це є для фінансистів, оскільки для них вміння встановлювати зворотний зв’язок з людьми, партнерами. Рівень дотримання мовленнєвого етикету, культури спiлкування часом впливає на поведiнку спiврозмовника більшою мiрою, нiж предметний змiст мовлення .

Основою мовленнєвої культури фінансиста є грамотнiсть

Низька культура мовлення фінансиста характеризується порушенням правил слововживання, граматики, вимови та наголошення, написання

Культуру мовлення фінансиста характеризують такі ознаки:

1) Правильність, Різноманітність, Вираз

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.054 с.)