ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перепишіть, зі слів, поданих у дужках, виберіть найдоцільніше. Поясніть особливості використання іменників у поданому тексті.(Неспроможність,) відділяти явища, одиниці структури однієї мови від іншої в умовах (функціону­вання) на одній території двох та більше мов.

Відсутність (навичок) (користування,) довідковою літературою, (відсутність) такої, завелика (ціна) подібних видань — словників, довідників, енциклопедій тощо.

Спрощений підхід до (вивчення) як мови доку­ментів, так і їхньої (побудови), і як (наслідок) — невміння враховувати конкретні (фактори), що впливають на ситуацію.

 

 

Білет 28

1. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

1. Автобіографія - документ, в якому особа в хронологічній послідовності описує своє життя від моменту народження до часу складання документа.

Основні реквізити: назва документа; прізвище, ім'я та по батькові укладача; рік, місце і число народження; відомості про освіту; відомості про трудову та громадську діяльність; сімейний стан; склад сім'ї; домашня адреса; дата складання; особистий підпис.

2. Заява - це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання. За походженням виділяють заяви особисті та офіційні За змістом розрізняють такі основні різновиди заяв:

1. Невмотивовані - це заяви, в яких не вказується причина, напр.:

Прошу звільнити мене із занять.

2. Вмотивовані - це заяви, в яких вкачується причина, напр.: Прошу

звільнити мене із занять через хворобу.

3. Прості заяви, що не містять додатків (наведені вище зразки текстів

невмотивованої та вмотивованої заяв є водночас простими).

4. Складні - заяви, до яких додаються інші документи, напр.: Прошу звільнити мене із занять через хворобу. Довідка від лікаря додається.

Заява пишеться від руки в одному примірнику.

Основні реквізити: відомості про адресата (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові); відомості про автора документа (назва посади, прізвище, ім'я та по батькові); назва документа; текст; дата написання; підпис автора.

3. Характеристика - це документ, в якому сформульовано громадську думку про особу як члена колективу, дається оцінка ділових і моральних якостей працівника. Є характеристики виробничі, атестаційні, для вступу до навчального закладу тощо. Цей документ, котрий адміністрація видає на прохання працівника, пишеться або друкується у двох примірниках, один із яких видають особі, а другий залишається в установі.

Основні реквізити. назва документа; заголовок, в якому вказують такі відомості про особу, на яку пишеться характеристика: прізвище, ім'я, по батькові, посада, рік народження, національність, освіта; текст, де зазначено, з якого масу вчиться чи працює особа, як ставиться до виконання своїх обов'язків, який має рівень професійної майстерності, авторитет у колективі; дата складання; назва посади, прізвище, ініціали та підпис укладача документа; гербова печатка.

4. Резюме – це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні успіхи й досягнення особи, яка його складала. Як правило, резюме складається для участі у конкурсі для заміщення даної посади.Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, що містить: прізвище, ім'я, по батькові,домашню адресу, номер телефону, особисті дані, мету, з якою написано документ, відомості про освіту.

3. Дата ( у разі потреби).

4. Підпис (у разі потреби).

Кожне нове повідомлення записується з абзацу.

5.Наказ - це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази щодо особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. Реквізити наказу такі:

1) назва підприємства або установи, що видає наказ; 2) назва виду документа; 3) назва місця видання наказу; 4) номер; 5) дата підписання; 6) короткий зміст наказу; 7) текст наказу; 8) підстава для складання; 9) підпис керівника підприємства (установи).

Скласти накладну. Назвати реквізити.

До накладної мають входити такі реквізити:

1) назва (угорі посередині великими літерами - слово НАКЛАДНА від ...№...);

 

2) підстава для видачі накладної;

3) назва установи або прізвище, ім'я, по батькові приватної особи, якій видано накладну;

4) назва або штамп, адреса, телефон, поточний рахунок установи, яка видала накладну;

5) позначення кожної графи: а) назви предметів; б) ґатунок; в) розмір; г) одиниця виміру; ґ) номенклатурний номер; д)кількість (за вимогою, видано); є) вартість; є) сума вартості;

6) підпис керівника установи й головного бухгалтера;

7) дата; 8) підписи тих, хто видав і одержав накладну; 9) печатка або штамп установи.

НАКЛАДНА №3

Підстава 2012 р.

Кому Від кого

№ пор.   Вид операції   Ґатунок   Розмір   Одиниця виміру   Номенклатурний номер   Кількість   Вартість   Сума  
                 

 

Одержувач Відправник

Директор (Підпис)

Головний бухгалтер (Підпис)

Дата

Прочитайте подані словосполучення, запишіть їх у формі кличного відмінка, складіть з ними речення.

Брат Петро, сестра Галина, товариш Ілля, пан директор, пан генерал, бабуся Зоя, Юрій Михайлович, шановний декан, Олег Андрійович, вельмишановний ректор.

Брате Петро, сестро Галина, товариш Ілля, пане директор, пане генерале, бабуся Зоє, Юрій Михайлович, шановний декане, Олеже Андрійович, вельмишановний ректоре

Білет 29

Довідково-інформаційні документи.

До інформаційних документів належать службові листи таїх різновиди, звіти, службові записки, оголошення, довідки,анотації, рецензії, телеграми, телефонограми і радіограми.

Лист- це поширений вид документації, один із засобів обміну інформацією.Анотація- стисла характеристика змісту книги, статті. Вона допомагає, наприклад, під час першого ознайомлення з книгою, а також під час добору та вивчення літератури з певного питання.Рецензія- це критичний відгук на художній, науковий або інший твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Вона обов'язково містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд роботи.Телеграма- це вид кореспонденції з гранично стислим текстом, призначений для термінового інформування когось про щось. Текст телеграми містить лише словесну інформацію.Телефонограма- це термінове повідомлення, що передається адресату по телефону (текст записується під диктовку). Це найпростіша і найшвидша форма передачі службових документів.Довідка- це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян, а також діяльності установ, організацій, підприємств.

2. Скласти акт. Назвати реквізити.

Отже, до формуляра акта входять такі реквізити:

1) автор документа (назва відомства та організації);

2) дата, номер і місце складання;

3) гриф затвердження;

4) назва виду документа;

5) підстава (наказ керівника організації);

6) склад комісії, присутні;

7) текст;

8) відомості про кількість примірників акта, їх місцезна-

ходження;

9) перелік додатків до акта;

10) підписи членів комісії і присутніх

Національний

педагогічний університет

імені Михайла Драгоманова

педагогічно-індустріальний

факультет

АКТ

10.07.2007 №17

м. Київ

 

Передачі матеріальних цінностей

однією матеріально відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету №9 від 6 червня 2007р.

Складений комісією: голова комісії завідувач кафедри Козак С. Т.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л. С, доцент Мороз С. І., асистент Петров М. І.

Присутні: декан педагогічно-індустріального факультету Кравченко М. В.

10.07.2007 комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М. 1. Такі матеріальні цінності:

1) магнітофон "Яуза-5 ";

2) діапроектор "Альфа ";

3) кодоскоп.

Складений у трьох примірниках:

1-й пр. - бухгалтерії;

2-й пр. - кафедрі;

3-й пр. - факультету.

Голова комісії С.П.Козак

Присутні: М.В.Кравченко

Члени комісії: Л.С.Мартиненко

С.І.Мороз

М.І.Петров

(підписи}

3. Відредагуйте подане нижче оголошення, допи­шіть потрібні реквізити.

Оголошення

15 січня 2013р. о 15:00 в актовому залі Вінницького технічного коледжу відбудеться тематичний вечір присвячений святкуванню нового року.

У програмі вечора:

1.Урочиста частина.

2.Святковий концерт.

 

Білет 30

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.02 с.)