ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Скласти протокол, витяг з протоколу. Назвати реквізити.Протокол має такі реквізити:

1) назва виду документа, яку пишуть посередині рядка;

2) порядковий номер;

3) назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича або розширена нарада);

4) назва установи, підприємства чи організації, де відбулися збори, конференція;

5) дата проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому самому рядку праворуч зазначають місце проведення (назву міста);

6) кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка. За великої кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, а у протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо присутніх не більше 10-12 осіб, то вказують усі прізвища;

7) посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів

президії);

8) порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції (питання формулюють у називному відмінку);

9) текст;

10) перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

11) підписи керівників зборів, засідання, конференції (головний секретаря).

З р а з о к протоколу:

ПРОТОКОЛ№8

загальних зборів студентів II курсу

природничо-географічного факультету

10.05.2007 м.Київ

Голова: Литвиненко С. В.

Секретар: Шульга В. О.

Присутні: декан факультету доц. Кулик В. П.,

доц. Куценко А. А., доц. Кучер П. /.,

асистенти: Зазимко Б. М., Литвин Ф. С,

студенти II курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

2. Робота з озеленення й благоустрою прилеглої території.

1. СЛУХАЛИ:

Куценко А. А. Інформація керівника виробничо-польової практики.

ВИСТУПИЛИ:

Зазимко Б. М. вніс пропозицію поділити студентів на групи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин Ф. С. зазначив, що до початку практики треба підготувати рослини, реактиви.

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

2. СЛУХАЛИ

Голова {підпис) С В. Литвиненко

Секретар {підпис) В. О. Шульга

 

З р а з о к витягу з протоколу:

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

засідання кафедри української мови

18.01.2007

Присутні: завідувач кафедри проф. Луценко А. А.,

доц. Коломісць Ф. С,

доц. Марченко Ю. Ю.,

доц. Токарева А. М,

старш. викл. ТкаченкоЛ. В.,

асист. Шумейко Л. Б.,

асист. Лепеха 1.1.,

асп. Крикун С В.

СЛУХАЛИ:

Затвердження теми кандидатської дисертації Крикун С. В.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантки Крикун Світлани Василівни у такому формулюванні: "Темпора-тивна синтаксема у структурі простого речення".

2. Призначити науковим керівником проф. Луценка Анатолія Антоновича.

Завідувач кафедри (підпис) А. А. Луценко

Секретар (підпис) І.І Лепеха

3. Складіть речення із поданими словами. Запам`ятайте значення цих слів.

Свідоцтво, диплом, атестат.

Тільки народжується дитина, у неї є свій документ, тобто свідоцтво про народження.

По закінченню вищого навчального закладу обов’язково видається диплом, у якому вказується успішність студента.

Ти пам’ятаєш як у школі тобі давали атестат з оцінками, який хтось боявся показувати батькам, а хтось гордився ним.

 

Білет 22

Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм.

1. Морфологічні норми – це загальноприйняті правила вживання граматичних

форм слів, що вивчає розділ мовознавства – морфологія.

категорія роду представлена закінченнями:

-а(я), -о, нульовим в чол.р., -а(я), нульовим в жін.р., -о, -е, -а(я) в

сер.р., категорія числа – закінченнями слів певного роду в однині і

закінченнями -и, -і, -а(я) у множині.

2. Особливості використання іменників:

Граматичними значеннями іменника є рід (чоловічий, жіночий, середній і

спільний), число (однина і множина), відмінок (сім відмінкових форм.

Відмінювані іменники належать до одного з трьох родів або до спільного

роду.

3. Особливості вживання прикметників

Прикметники поділяються на якісні, відносні і присвійні, що змінюються за родами, числами і відмінками.Якісні прикметники утворюють просту й складену форми вищого і найвищого ступенів порівняння. Проста форма вищого ступеня формується внаслідок

додавання до основи звичайного прикметника суфіксів -ш-, -іш-, -ч-,

напр.: інтенсивний – інтенсивніший, дорогий – дорожчий, а складена форма

– шляхом приєднання слів більш, менш до звичайних прикметників, напр.:

більш інтенсивний, менш дорогий. Проста форма найвищого ступеня

утворюється додаванням префікса най- до простої форми вищого ступеня (з

метою підсилення приєднуються префікси що, як), напр.: найінтенсивніший,

найдорожчий, а складена форма найвищого ступеня – внаслідок сполучення

слів найбільш, найменш зі звичайними прикметниками, напр.: найбільш

інтенсивний, найменш дорогий.

Скласти звіт.

ЗВІТ

про педагогічну практику

з 10.02.2007 по 22.03.2007

студентки філологічного

факультету Доценко І. П.

Педагогічну практику проходила у середній школі №115 м.Києва. У школі було створено всі умови для проходження практики. Всі вчителі української мови та літератури мають великий стаж: роботи, високу фахову й методичну підготовку. Шкільні кабінети української мови і літератури на належному рівні обладнані технічними засобами навчання, забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною літературою. Упродовж: педагогічної практики я мала змогу отримувати консультації як від учителів-предметників і класних керівників, так і від адміністрації школи.

Під час практики провела 12 контрольних уроків і 5 уроків, які спеціально не оцінювалися. Усі уроки були обговорені з учителем і методистом. Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і навичок. Я навчилася:

1) проводити уроки української мови й літератури різних типів;

2) перевіряти різні види письмових робіт, оцінювати та аналізувати їх;

3) планувати роботу з розвитку мовлення учнів;

4) працювати над наочністю у класі, виготовляти дидактичний матеріал для уроків;

5) організовувати позакласну роботу з української мови та літератури;

6) проводити класні години.

Особливих труднощів у подачі та закріпленні нового матеріалу на уроках як мови, так і літератури не мала.

Складніше було проводити уроки аналізу контрольних робіт і диктантів, а також: уроки розвитку мовлення.

За час педагогічної практики проводила позакласну роботу зі спеціальності: лінгвістичну вікторину, тиждень української мови. До шевченківських свят "В сім "і вольній, новій..." випустила з учнями стіннівку.

Які ж труднощі були під час практики?

1. Не завжди могла підвести учнів до сприйняття наочності та організувати роботу з нею. Найчастіше

наочність виконувала лише ілюстративну функцію, а не булла важливим органічним елементом уроку.

2. Було важко встановлювати зв 'язок уже вивченого матеріалу з новим, а також показувати перспективу його практичного використання.

3. Не завжди могла вдало визначити виховну мету уроку, хоча протягом уроку її забезпечувала.

4. Не завжди враховувала психічний і фізичний стан дітей на уроці й намагалася утримувати увагу зауваженнями до класу.

Висновки. Педагогічна практика дала змогу:

1. Поглибити і закріпити знання з фахових і психолого- педагогічних дисциплін, здобуті в університеті, застосувати їх у реальній навчальній ситуації.

2. Набути вмінь проводити уроки різних типів, застосовувати різні методи й форми роботи, що активізують пізнавальну діяльність учнів.

3. Пересвідчитися у правильності вибору професії й фаху; викликала прагнення вивчати спеціальні та психолого-педагогічні дисципліни, вдосконалювати свої педагогічні здібності, розширювати ерудицію.

4. Відповідно до знань з педагогіки, психології й фізіології проводити навчально-виховну роботу з дітьми середнього шкільного віку.

5. Ознайомитися з функціями класного керівника й випробувати себе в них.

6. Упродовж: шести тижнів спостерігати за навчально- виховною роботою в школі, аналізувати її й робити висновки.

22.03.2007 ( Підпис)

3. За допомогою російських відповідників встано­віть пропущені префікси. Прочитайте й запам'ятайте сталі сполу­чення.

Одобрить решение - .(ухвалити).хвалити рішення

приобрести по дешевке - придбати за ..цінь(по знижці)

потерять напрасно время — ..(змарнувати ) марнувати час

разгар спора — ..(розпал) пал суперечки

на ваше усмотрение - на ваш ..суд(розсуд)

заплатить по счету - .(сплатити по).платати рахунок

цены нет (кому, чему) — (ціни не можна укласти)ціни не можна ..класти {кому, чому)

отпуск по болезни — .(відпустка).пустка через хворобу

поднимать крик - .(здійняти, вчиняти).чиняти галас.

Білет 23

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.008 с.)