Правила оформлення сторінки.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила оформлення сторінки.Організаційно-розпорядчі документи оформлюють на папері формату А4 (210 х 294 мм) та А5 (210 х 146 мм). Для

зручності з обох боків сторінки залишають вільні береги:

лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній та нижній - 20мм.

Текст документів, оформлених на папері формату А4, слід

друкувати через 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 - через 1-1,5 міжрядкового інтервалу.

Реквізити документа (крім тексту), що складаються з

кількох рядків, друкують через 1 міжрядковий інтервал.

Складові частини реквізитів "Адресат", "Гриф затвердження", "Гриф погодження" відокремлюють одну від одної 1,5-2

міжрядковими інтервалами.

Нумерація сторінок. У документах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, нумерація сторінок починається з другої.
Рубрикація. Це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови ділового папера. Ступінь складності рубрикації залежить від обсягу, тематики, призначення документа. Найпростіша рубрикація — поділ на абзаци.
Абзац — це відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі, а також фрагмент тексту між двома такими відступами.

2. Скласти трудову угоду. Назвати реквізити.

Трудова угода має такі реквізити:

1) назва виду документа;

2) дата і місце його складання;

3) перелік сторін, що уклали угоду;

4) зміст угоди із зазначенням обов'язків виконавця і замовника;

5) юридичні адреси сторін;

6) підписи сторін;

7) печатка підприємства або організації.

ТРУДОВА УГОДА

м. Київ 12 квітня 2006 р.

Школа-інтернат № 12 в особі директора школи Кравченка Л. Б., що далі именуешься "Замовник", з одного боку, і Київська фабрика "Київвзуття" в особі головного інженера Берегового С. В., що далі именуешься "Виконавець", з другого боку, уклали угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов 'язання виготовити 20 пар взуття шкіряного, 15 пар гумового до 12 червня 2006року.

1.2. Розмір, модель і колір визначає Замовник, Виконавець виконує замовлення точно за вимогою.

1.3. Виконавець зобов'язується виготовити взуття доброякісно.

1.4. Замовник зобов'язується своєчасно прийняти й оплатити роботу.

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві 2000 (дві тисячі) гривень.

2.2. Оплата здійснюється упродовж: двох днів від дня прийняття роботи.

3. Відповідальність сторін

Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов 'язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди

У разі порушення однією зі сторін зобов'язань за угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку.

5. Розв'язання суперечок

Уразі виникнення суперечок за цією трудовою угодою вони розв 'язуватимуться судовими органами того району, в якому розташований Виконавець.

6. Юридичні адреси сторін:

Замовник: б-р Лесі Українки, ЗО, м. Київ, 03028

Виконавець: вул. М. Коцюбинського, 1, м. Київ, 03040

Підписи сторін: Л. Б. Кравченко

 

С. В.Береговий

3. Перепишіть, зі слів, поданих у дужках, виберіть найдоцільніше. Поясніть особливості використання іменників у поданому тексті.

Низький (рівень) культури усної та (письмової,) ділової мови (зумовле­ний) багатьма (чинниками) як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру, серед яких основними є: Знання мови й мовна (грамотність,) не усві­домлюються певною (категорією) суспільства як такі, що є обов'язковими для (досягнення) високих (щаблів) у службовій кар'єрі.

 

Білет 27

Реквізити документів та вимоги до їх написання.

Реквізити оформлюють відповідності до формуляра-зразка.

1. Державний герб. 2. Емблема організації, 3. Зображення державних нагород. 4. Код підприємства, установи або організації. 5. Код форми документа. 6. Найменування міністерства або відомства (вищої організації або засновника). засновника).7 Найменування підприємства, установи або організації - автора документа.8. Назва структурного підрозділу. 9. Індекс підприємства зв'язку, поштова та телеграфна адреса, номер телефону та телетайпу, факс, номер рахунку у банку. 10. Назва виду документа.11. Дата.12. Індекс (номер) документа.13. Посипання на індекс та дату вхідного документа. 14. Місце складання або видання. 15. Гриф обмеження доступу до документа. 16. Адресат. 17. Гриф затвердження. 18. Резолюція. 19. Заголовок до тексту.20. Відмітка про контроль. 21. Текст.22. Відмітка про наявність додатків. 23. Підпис.24. Гриф погодження. 25. Візи. 26. Печатка. 27. Відмітка про за свідчення копій.28. Прізвище виконавця та його номер телефону. 29. Відмітка про виконання документа та направлення його до справи. 30. Відмітка про перенесення даних на машинний носій. 31. Відмітка про надходження.

Державний герб - розташовується посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації.

Емблема організації чи підприємства - розміщується поряд з назвою організації. Як емблему можна використовувати товарний знак, зареєстрований у встановленому порядку.

Зображення державних нагород - розташовується у верхньому лівому кутку або посередині документа.

Код підприємства, установи, організації - розташовується у верхньому правому кутку.

Код форми документа - розташовується у верхньому правому кутку під кодом підприємства, організації, установи.

Назва міністерства або відомства, якому підпорядковується установа - розташовується у верхньому лівому кутку або посередині сторінки.

Повна назва установи, організації або підприємства - автора документа - розташовується у верхньому лівому кутку. Може наноситися за допомогою штампа або друкарським способом.

Назва структурного підрозділу - розташовується у верхньому лівому кутку. Дозволяється друкувати машинописним способом.

Індекс підприємства зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телетайпу, номер телефону, факсу, номер рахунку в банку - розташовується у верхньому лівому кутку, оформляється відповідно до поштових правил: 252030; м. Київ, вул. Пирогова, 9, т. 22 1-99-33.

Назва виду документа - розташовується зліва або посередині сторінки. В усіх документах, крім листів, наводиться назва його виду. Залежно від цієї назви встановлюється формуляр, структура тексту, особливості викладу.

Дата- документ датується днем його підписання або затвердження. На бланках дату підписання документа ставлять у лівій верхній частині разом із індексом на спеціально відведеному для цього місці.

Індекс - розташовується у верхній частині сторінки зліва.

Посилання на індекс та дату вхідного документа - розташовується у верхній частині сторінки зліва. Містить дату та індекс, вказані у документі організацією, яка уклала чи видала документ.

Місце укладання чи видання - розташовується у верхній частині сторінки зліва. Містить назву міста чи населеного пункту, де видається документ.

Гриф обмеження доступу до документа - розташовується з правого боку під кодом - форми. Записується з середини рядка "для службового користування", "секретно", "цілком секретно".

Адресат - розташовується з правого боку у верхній частині сторінки. Кожний елемент - назва установи, підрозділу, посада, прізвище та ініціали особи, поштова адреса - пишеться з середини нового рядка з великої літери.

2. Скласти таблицю. Назвати її реквізити.

Таблиця складається з таких реквізитів:

1) номера;

2) тематичного заголовка;

3) заголовної частини, яка розміщується вгорі (розділові

знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);

4) основної частини, що містить графи й рядки;

5) приміток, що виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.:

Зразок таблиці розподілу навчального часу для основної школи.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.008 с.)