ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 9 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 9 Страница

Э.Ф. Мусин, Р.С. Мелешев, С.В. Ефимов Последовательность действий эксперта Комплексне кваліфікаційне завдання №11 Комплексне кваліфікаційне завдання №21 Комплексне кваліфікаційне завдання №28 Завдання 1. Організація первинного обліку. Перелік облікових номенклатур первинного обліку амортизації ВАТ «Київський маргариновий завод» Перелік облікових номенклатур поточного обліку для складання звіту про фінансові результати ВАТ «КИЇВСЬКИЙ МАРГАРИНОВИЙ ЗАВОД» Тема 5. Особливості організації процесів обліку, контролю та аналізу процесу капіталу (власності). Графік документообігу з обігу документообігу Облік витрат в умовах використання рахунків класів 8 і 9 та лише 9 класів Графік роботи відділу обліку основних засобів Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики в 2005 р. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ Разрешение споров из договора По статье «основная заработная плата» Сводная должностная инструкция кассира-операциониста, Работа Кассира на ККМ в течение смены Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті Тема 12. Фінансова звітність державних та комерційних банків I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Вид профессиональной деятельности: ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» Объем времени по преддипломной практике IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Місяць Обсяг виробництва, одиниць Витрати, гри Калькулювання за замовленнями Крок 6. Нанесення лінії загального доходу Порівняльний звіт про прибуток Рішення про спеціальне замовлення У нашому прикладі постійні витрати на утримання секцій магазину є реле-вантними, оскільки вони різні для різних альтернатив. Маржинальний дохід на одиницю обмежувального Розрахунок націнки на основі повних витрат Внутрішня норма прибутковості Сущность бухгалтерского учета, его цели, задачи, функции. Основні поняття та формули теорії ймовірностей ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. ОПЕРАЦІЇ НАД ПОДІЯМИ Основні правила комбінаторики ТЕОРЕМИ ДОДАВАННЯ ТА МНОЖЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ Формула повної ймовірності і формула Баєса Повторні незалежні випробування ЗАКОНИ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН Властивості математичного сподівання Закони розподілу неперервних випадкових величин Які з перелічених процедур не здійснюються в управлінському обліку? Що з наведеного не є об’єктом управлінського обліку? Фактична собівартість послуг наданих їдальні та приватному підприємству становить? Фактична собівартість переробки 1 ц зерна становить? ЗАЩИТА И ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Тема: Теоретические и организационные основы финансового менеджмента Тема: Теория структуры капитала Тема: Теория реструктуризации: концепции и финансовые аспекты Бухгалтерские информационные системы Тема 7. Выявление финансовых результатов Пересчет рейтинга в оценку по традиционной шкале До практичних занять, самостійної Та індивідуально-консультаційної роботи з навчальної дисципліни Індивідуально-консультаційна робота Спеціалісти: час – 12 годин) Документы и документооборот в бухгалтерском учете Унификация и стандартизация документов Организация и регулирование» Е) ФИО больного, его возраст РАЗДЕЛ “УЧЕТ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. ТОВАРНЫЕ РЕСУРСЫ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Тести до змістовного модуля № 1 Тестові завдання до змістовного модулю 3 З дисципліни «Облік у бюджетних установах» БОГАТЫЕ НЕ РАБОТАЮТ НА ДЕНЬГИ Уроки начинаются: «Я заплачу тебе 10 центов за час» УРОК 1: Богатые не работают на деньги Увидеть то, что не видят другие Рассказ о том, как погоня за финансовой мечтой оборачивается финансовым кошмаром. ДУМАЙТЕ О СВОЁМ СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ ИСТОРИЯ НАЛОГОВ И СИЛА КОРПОРАЦИЙ Выгоды, обеспечиваемые корпорациям существующей системой налогового обложения. Инвестиционные стратегии. Наука о деньгах, делающих деньги. РАБОТАЙТЕ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ТОМУ, КАК НЕ РАБОТАТЬ НА ДЕНЬГИ Управление денежным потоком, т.е. движением денежной наличности. Управление денежным потоком (движением денежной наличности). ВСЁ ЕЩЁ ХОТИТЕ БОЛЬШЕГО? НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ К ДЕЙСТВИЮ В мире денег существуют три различных вида дохода МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Завдання до теоретичної частини контрольної роботи Завдання до практичної частини контрольної роботи Додаткові вихідні дані для виконання практичної частини контрольної роботи Додаток до рядків 25, 26, 27, 28 Податкового звіту Виправлення допущеної помилки потребує змін Установка Windows Server 2008 R2. Управление паролями (политика паролей) Создание перемещаемых профилей с помощью Active Directory. Настройка клиентской машины Windows XP и добавление ее в домен. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙУЖИВАНІШИХ ДОКУМЕНТІВ Що є спільного між мікроекономікою та економікою підприємства? Між аналітичними та синтетичними рахунками існує взаємозвязок ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції Виконується робота комп’ютерним набором з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14, інтервал між рядками 1,5. Поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве та праве – 25 мм. В сводном сметном расчете отдельной строкой предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Итоговая стоимость проекта складывается из ее базисного уровня и всех дополнительных затрат, вызванных повышением цен и тарифов на применяемые ресурсы. Тема 4. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Учет поступления ОС и формирования их стоимости в зависимости от источников поступления. Учет затрат на восстановление (ремонт) основных средств Отражение в учете результатов инвентаризации и переоценки основных средств Кафедра «Информационные технологии и информационная безопасность» Организационно-экономическая структура ОАО «Завод им. Гаджиева» Синтетический и аналитический учет операций с покупателями и заказчиками Глава 3. Автоматизация учета клиентов ОАО завода «имени Гаджиева» средствами программы 1с Предприятие. Порядок вибору варіанту контрольної роботи МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Общество с Ограниченной Ответственностью ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ Раздел 2. Проведение кассовых операций в программе 1С: «Розница» . Графа 6: Показания суммирующих денежных счетчиков на начало рабочего дня (смены) Направленность (профиль) программы Обеспечение содержания ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) Изменения и расторжение договора ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Краткое изложение программного материала (краткий курс лекций) Предметом бухгалтерского учета является финансовые показатели хозяйственной деятельности, предназначенные для согласования имущественных интересов с акционерами (учредителями) и с государством. Тема 2: «Бухгалтерское законодательство и его место в системе права» ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ Синтетический и аналитический учет материалов Первичные документы по учету движения материалов Автоматизация бухгалтерского учета материалов Организационно-экономическая характеристика СХК «Агрофирма «Согратль» Организация бухгалтерского учета материалов СХК «Агрофирма «Согратль» Направления повышения эффективности использования материалов ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ Стилистика деловых документов РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА Тема 5. Документы по личному составу Тема 7. Документация, необходимая при проектировании туристских услуг Между туристской фирмой и туристом Тема 9. Документы и формуляры, применяемые в гостиничном комплексе Тема 10. Документы и формуляры, применяемые при организации питания ТЕМА 2. Облік грошових коштів, ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ Принципи і порядок фінансування бюджетних установ Облік фінансування за відомчою структурою Облік фінансування через органи Державного казначейства Склад і класифікація видатків Контроль за формуванням видатків Облік операцій з іноземною валютою ТЕМА 3. Облік розрахунків з оплати праці, страхування Облік використання робочого часу і виробітку Форми та системи оплати праці Нарахування заробітної плати при почасовій оплаті праці Надбавки і доплати до заробітної плати Нарахування виходячи з середньої заробітної плати Утримання із заробітної плати працівників Звід накопичувальних відомостей із заробітної плати Облік розрахунків із страхування Облік розрахунків зі стипендіатами ТЕМА 6. «ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ І МШП» Матеріали, їх класифікація, оцінка і задачі обліку Документація та оперативний облік надходження матеріалів Синтетичний облік матеріалів ТЕМА 7. «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ» Склад, класифікація і задачі обліку позабюджетних коштів Облік інших позабюджетних коштів Склад і класифікація витрат на НДР АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) Факторный анализ прибыли от продаж и прибыли до налогообложения Анализ затрат, произведённых организацией Факторный анализ рентабельности отдельных видов продукции Расчет процента транспортно-заготовительных расходов По приобретению материалов за месяц. Часть 1 – Общие сведения о табличном процессоре Microsoft Excel. Часть 2 - Создание, редактирование и форматирование электронных таблиц. Создание линейных последовательностей Заполнение таблицы с помощью формы данных Редактирование текстовых надписей в диаграмме Наименование глав курсовой работы. Порядок защиты курсовой работы. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ТАБЛИЦЬ Основні правила заповнення таблиць Операції з рядками, стовпцями, блоками СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ В СЕРЕДОВИЩІ EXCEL Короткі теоретичні вiдoмocmi Зразок рішення задачі за допомогою формул для масивів. Модифікація параметрів діапазону даних РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ В ТАБЛИЧНОМУ NPOЦECOPI EXCEL Алгоритм 6, Відновлення вихідної бази даних Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Тема 9. Учет внеоборотных активов. Тема 3. Техника и формы бухгалтерского учета Тема 7. Учет заемных средств. Тема 9. Учет внеоборотных активов Тема 10. Учет материально-производственных запасов Тема 12. Учет готовой продукции и ее реализации Тема 14. Учет капитала и резервов. Раздел 3. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента Сущность и классификация финансовых рисков Формирование аналитического баланса. Горизонтальный и вертикальный анализ. Эффективно управлять ликвидностью – значит не допускать увеличение доли активов с высокой и средней степенью риска. Анализ заемных средств предприятия. Анализ платежеспособности с помощью финансовых коэффициентов. Анализ отчета о прибылях и убытках. Порядок внесения изменений в Устав отряда Понятие, цель и задачи профессиональной деятельности бухгалтеров и аудиторов. Понятие бухгалтерской этики. Общие принципы. Этические конфликты. Общие принципы формирования этических норм и концептуальный подход к их соблюдению. Три гипотезы возникновения двойной записи Глава 1. Теоретические основы организации операции, банков с безналичной иностранной валютой. Составление бухгалтерских проводок по купле-продаже безналичной иностранной валюты. Порядок заполнения заявки на покупку и продажу безналичной иностранной валюты. Понятие «финансовая политика предприятия», ее значение в развитии предприятия. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПМ.05 «Выполнение работ по профессии кассир» Расчет платежными поручениями. Тема 5. Порядок совершения операций с наличными деньгами и безналичными расчетами. Порядок приема наличных денег. Тема 2 «Проверка учета денежных средств» Тема 3 «Проверка расчетов с подотчетными лицами». Тема 4 «Проверка наличия и движения материалов, незавершенного производства, готовой продукции и товаров» Тема 5 «Ревизия наличия, движения и ремонта основных средств и нематериальных активов» Тема 6 «Проверка расчетов, текущих обязательств и финансовых результатов» ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ товарно-материальных ценностей Учет долгосрочных инвестиций. II. Как оцениваются НМА при их приобретении? МДК. 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации. Общие правила проведения инвентаризации. Одеський державний аграрний університет Тема 2 Облік коштів на рахунках в банку у національній валюті Тема 13 Облік розрахунків з підзвітними особами Тема 26 Облік готової продукції і товарів Тема 38 Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства Список рекомендованих джерел Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы или 288 часов Формы аттестации по итогам практики Материально-техническое обеспечение преддипломной практики Отчет по преддипломной практике Основания проведения обязательной инвентаризации. Необходимость назначения судебно – бухгалтерской экспертизы. Документы, которые составляются в процессе инвентаризации. УЧЕТ И АНАЛИЗ (ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ) Для заочной формы сокращенного срока обучения на базе ВПО Вопрос: Риск непогашения дебиторской задолженности непосредственно зависит от Распорядители бюджетных средств Учет доходов общего и специального фондов Состав и классификация расходов. Учет кассовых расходов. Тема: «Учет расчетов по заработной плате, страхованию и стипендиям» Учет численности и состава работников и использования рабочего времени Синтетический учет зарплаты и связанных с ней расчетов Тема: «Учет необоротных активов» Синтетический учет поступления и оприходования основных средств Аналитический и инвентарный учет основных средств Учет выбытия и списания основных средств Инвентаризация основных средств и других необоротных материальных активов Тема: «Учет нематериальных активов» Характеристика организация учета материальных ценностей Учет материалов по месту поступления и хранения (складской учет) Синтетический учет производственных запасов и хозяйственных материалов Особенности учета медикаментов и перевязочных, средств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.031 с.)