Звітності підприємств і організацій, їх фінансового стану та інших 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звітності підприємств і організацій, їх фінансового стану та іншихаспектів діяльності;

в) виконанні замовлень державних органів щодо перевірки

фінансової звітності суб’єктів господарювання;

г) вивченні однієї або кількох сторін господарської діяльності

підприємства;

д) встановленні фактів недостач і розтрат.

5. Аудиторська перевірка може бути:

а) обов’язковою;

б) ініціативною;

в) обов’язковою або ініціативною;

г) обов’язковою та ініціативною.

6. Обов’язковий аудит здійснюють:

а) за рішенням суб’єкта господарювання;

б) у випадках, передбачених законодавством;

в) за рішенням аудиторської фірми;

г) правильної відповіді немає.

7. Ініціативний аудит проводиться:

а) з ініціативи аудиторської фірми;

б) з ініціативи державних контролюючих органів;

в) за рішенням економічного суб’єкта;

г) правильної відповіді немає.

8. Зовнішній аудит – це:

а) перевірка даних бухгалтерського обліку і показників

Фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення

Незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих

Аспектах та відповідність вимогам законів України, положень

(стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх

положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів;

б) вивчення однієї або кількох сторін господарської діяльності

суб’єктів господарювання;

в) процес, що забезпечує відповідність функціонування

конкретного об’єкту прийнятим управлінським рішенням і

направлений на успішне досягнення поставленої мети;

г) правильної відповіді немає.

До аудиторської фірми з проханням про проведення аудиту

Звернувся банк “Новий”, керівник якого має прямі родинні

Стосунки з аудитором цієї фірми. Чи може аудиторська фірма

укласти договір:

а) це суперечить чинному законодавству;

б) це є порушенням принципу незалежності, але не суперечить

чинному законодавству;

в) це не суперечить чинному законодавству;

г) має право, якщо вказаний аудитор не братиме участь в

Обслуговуванні клієнта.

Аудиторська фірма отримала кредит у банку “Надра”, де

Відкритий її поточний рахунок. Чи може вона здійснювати аудит

річної бухгалтерської звітності цього банку:

а) може, якщо її аудитор має сертифікат серії “Б” або “А”;

б) це суперечить чинному законодавству;

в) це не суперечить чинному законодавству.

11. Перша в історії аудиторська організація (об’єднання):

а) Американська

асоціація

дипломованих

громадських

бухгалтерів;

б) Единбурзький інститут аудиторів;

в) Нью-Йоркська асоціація аудиторів;

г) Комітет з практики аудиту (Великобританія).

Організаційне оформлення аудиту в Україні відбулося у

зв’язку з:

а) діяльністю на території України представництв АТ “Інааудит”,

заснованого за часів СРСР (1987р.);

б) відкриттям в Україні дочірньої фірми “Артур Андерсен” (1992

р.);

в) прийняттям і введенням в дію Закону України ”Про

аудиторську діяльність” (1993 р.);

г) правильної відповіді немає.

Хто з перелічених осіб не є аудитором?

а) Рой Додж;

б) Роберт Монтгомері;

в) Р. Адамс;

г) Дж. Лоббек;

д) Рой Джонсон.

Загальнонауковими методами, які застосовуються під час

проведення аудиту, є:

а) аналіз і синтез;

б) зустрічна перевірка і дослідження документів;

в) інвентаризація та технологічний контроль;

г) аналогія і моделювання;

д) індукція і дедукція;

е) експертиза і службове розслідування;

є) абстрагування і конкретизація;

ж) системний аналіз і функціонально вартісний аналіз;

з) відповідь а, г, д, є, ж;

к) відповідь а, б, в, г, д, е, є, ж.

15. До органолептичних методів аудиту зараховують:

а) експертизу;

б) дослідження документів;

в) економічний аналіз;

г) контрольні заміри робіт;

д) оцінку законності і обґрунтованості господарських операцій;

е) відповідь а, в, г;

Є) відповідь а, г.

Які законодавчо-нормативні акти, що регулюють

Аудиторську діяльність, з наведеного переліку на теперішній час в

Україні втратили чинність або яких не було взагалі?

а) Закон України „Про аудиторську діяльність”;

б) Національні нормативи аудиту;

в) Положення про постійне обов’язкове удосконалення

професійних знань аудиторів України;

г) Положення про сертифікацію аудиторів;

д) Положення про державну реєстрацію суб’єктів аудиторської

діяльності;

е) Положення про Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності;

є) Положення про відповідальність суб’єктів аудиторської

діяльності;

ж) відповідь б, е, є;

з) відповідь б, г, е, є.

17. Основна мета аудиту полягає в:

а) об’єктивному вивченні фактичного стану справ на

підприємстві, виявленні тих факторів і умов, які негативно впливають

на виконання прийнятих рішень;

б) висловленні думки аудитора щодо перевіреної інформації і

доведення цієї думки через висновок до користувачів;

в) перевірці дотримання працівниками підприємства посадових

обов’язків, а також нормативно-правових актів, що регулюють

виробничі відносини в різних галузях економіки.

До видів контролю в залежності від часу здійснення

належать:

а) попередній, поточний, наступний;

б) вхідний, спрямовуючий, вихідний;

в) попередній, вихідний, спрямовуючий.

Гарантія достовірності показників обліку і звітності

аудитором надається під час проведення:

а) оглядової (експрес) перевірки;

б) операційної перевірки;

в) аудиторської тематичної перевірки.

Перевірка даних бухгалтерського обліку і показників

Фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів – це:

а) аудит;

б) інвентаризація;

в) ревізія.

За видом діяльності обов’язковому щорічному аудиту

підлягають:

а) підприємства торгівлі;

б) підприємства громадського харчування;

в) банки;

г) дитячі дошкільні заклади освіти.

Щорічному обов’язковому аудиту підлягають суб’єкти,

Якщо в їх статутному капіталі частка іноземного капіталу

інвестора становить:

а) більше 25%;

б) більше 59%;

в) не менше 2/3;

г) незалежно від розміру частки.

Назвіть найважливіший рівень контролю з точки зору

власника:

а) державний контроль;

б) внутрішній контроль;

в) аудиторський контроль;

г) контроль фінансових органів;

д) контроль з боку вищестоящих органів.

Чи може одна і та ж аудиторська фірма надавати

Підприємству послуги по веденню бухгалтерського обліку та

Складати аудиторський висновок щодо достовірності звітності

такого підприємства:

а) не може, це протирічить вимогам Закону України „Про

аудиторську діяльність”;

б) може, якщо фірма надає послуги за різними договорами;

в) може, вирішується за замовленням підприємства;

г) не може, це протирічить вимогам Закону України „Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

д) правильної відповіді немає.

Хто встановлює форми та методи проведення зовнішнього

Аудиту?

а) аудитор самостійно відповідно до мети аудиту;

б) замовник на рівні підприємства;

в) МСА;

г) встановлені Законом України „Про аудиторську діяльність”.

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ

1. Термін чинності сертифіката аудитора України складає:

а) три роки;

б) десять років;

в) п’ять років;

г) необмежений.

Органом, уповноваженим здійснювати сертифікацію

аудиторської діяльності в Україні, є:

а) Спілка аудиторів України;

б) Аудиторська палата України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Ліга аудиторів України.

Якої організаційно-правової форми може бути аудиторська

фірма:

а) будь-якої, згідно із законодавством;

б) приватні фірми;

в) ТзОВ;

г) акціонерні товариства.

4. При проведенні аудиторської перевірки аудитори:

а) є абсолютно незалежними;

б) повинні погоджувати свої дії з державними контролюючими

органами;

в) повинні погоджувати свої дії з керівником аудиторської фірми.

Аудитори, які пройшли атестацію та бажають працювати

Самостійно, а також аудиторські фірми починають свою

діяльність:

а) після одержання сертифіката;

б) після одержання ліцензії;

в) після державної реєстрації як суб’єкта підприємницької

діяльності, одержання сертифіката та включення в державний Реєстр

аудиторів.

Методи аудиторської перевірки, що використовуються при

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.019 с.)