Розрахунок часу та обсягу перевірки конкретної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок часу та обсягу перевірки конкретної роботивнутрішнього аудитора залежить від:

а) судження зовнішнього аудитора про ризик та суттєвість

відповідної сфери аудиту;

б) попередньої оцінки системи внутрішнього аудиту та оцінки

конкретної роботи внутрішнього аудитора;

в) відповіді а, б;

г) правильної відповіді немає.

12. Наступний внутрішній аудит здійснюється:

а) в процесі здійснення господарських операцій;

б) на стадії схвалення рішення під час здійснення господарських

операцій через візування договорів, наказів, розгляд первинних

документів;

в) на стадії узагальнення й аналізу облікової та звітної інформації

після завершення господарських операцій;

г) відповідно до мети і цілей діяльності підприємства,

визначених у бізнес-планах, стратегічних планах.

13. Попередній внутрішній аудит здійснюється:

а) на стадії схвалення рішення під час здійснення господарських

операцій через візування договорів, наказів, розгляд первинних

документів;

б) в процесі здійснення господарських операцій;

в) на стадії узагальнення й аналізу облікової та звітної інформації

після завершення господарських операцій;

г) відповідно до мети і цілей діяльності підприємства,

визначених у бізнес-планах, стратегічних планах.

Чи зобов’язаний зовнішній аудитор документувати

Висновки щодо ефективності роботи служби внутрішнього

Аудиту?

а) так, за умови застосування відповідних процедур з оцінки

ефективності роботи служби внутрішнього аудиту;

б) ні, лише зробити висновки та прийняти їх до уваги в процесі

аудиту;

в) на розсуд аудитора;

г) правильні відповіді а, б.

У якій формі внутрішній аудитор оформляє результати

Своєї роботи?

а) звіту;

б) аудиторського висновку;

в) результати не систематизуються;

г) правильні відповіді а, б.

ТЕМА 7. АУДИТОРСЬКІ ЗВІТИ

Згідно з МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні

Завдань з аудиту спеціального призначення» аудиторські

завдання спеціального призначення можуть бути:

а) за результатами тематичного аудиту; про фінансову звітність,

підготовлену у відповідності з іншими принципами обліку; про окремі

частини фінансової звітності; про узагальнену фінансову звітність

підприємства; аудиторська перевірка дотримання договірних

відносин;

б) аудиторські висновки по результатах тематичного аудиту;

висновок про узагальнену фінансову звітність;

в) висновки про окремі частини фінансової звітності; висновки

про узагальнену фінансову звітність;

г) фінансові звіти, складені відповідно до всеохоплюючої основи

бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні

стандарти бухгалтерського обліку; конкретні рахунки, елементи

рахунків або статті у фінансовому звіті (в подальшому висновки щодо

компонентів фінансових звітів); виконання контрактних угод;

узагальнені фінансові звіти.

Аудиторський висновок по фінансовій звітності може бути

Модифікований, але при цьому залишатися “безумовно-

позитивним”:

а)

коли аудитора змушують суттєво обмежити обсяги

аудиторської перевірки;

б) якщо фінансову звітність укладено згідно із Міжнародними

стандартами бухгалтерського обліку, але до фінансової звітності

немає приміток;

в) коли аудитор підписує угоду на виконання “огляду” або

“компіляції” (підготовки) фінансової звітності;

г) якщо аудитор додає “пояснювальний” параграф для того, щоб

висвітлити той фактор, який впливає на фінансову звітність, і який

детальніше розкривається в аудиторському висновку.

Інформація, що отримується аудитором для формулювання

аудиторського висновку, базується на:

а) системах внутрішнього контролю;

б) аудиторських доказах;

в) контролю якості;

г) плануванні аудиту;

д) процедурах аналітичного огляду.

Після перевірки фінансової звітності фірми, валюта

Балансу якої складає 1 млн. грн., аудитор виявив помилку на 200

грн. Він повинен дати висновок:

а) позитивний;

б) негативний;

в) відмову від висновку;

г) умовно-позитивний;

д) правильної відповіді немає.

Підприємство, яке перевіряють, протягом звітного року

Несло збитки. Вимоги до здійснення обліку й аудиту дотримано.

Аудитор повинен обрати наступний вид висновку:

а) відмова від висновку;

б) негативний;

в) умовно-позитивний;

г) безумовно-позитивний.

Керівництвом підприємства-клієнта обмежено аудитору

Доступ до первинних документів, регістрів бухгалтерського

обліку, необхідних для аудиту. Аудитору слід надати:

а) негативний висновок;

б) умовно-позитивний висновок;

в) відмову від висновку;

г) безумовно-позитивний висновок.

7.

Документування аудиторської діяльності на Україні

регламентується:

а) МСА 230, Законом України „Про аудиторську діяльність”;

б) МСА 500, МСА 800;

в) Законом України „Про аудиторську діяльність”;

г) планом та програмою аудиту.

Які передбачено види документів для оформлення процесу

аудиту:

а) внутрішні і зовнішні;

б) для широкого кола користувачів та виключно для керівництва

підприємства-клієнта;

в) робочі та підсумкові;

г) відповідь а, б, в.

9. Плани і програми аудиту відносять до:

а) підтвердження аудиторського висновку;

б) робочої документації аудитора;

в) акту приймання-здачі аудиторських робіт;

г) звіту аудитора.

10. Структура робочого документа визначена:

а) МСА 200;

б) МСА 700;

в) МСА 800;

г) Законом України „Про аудиторську діяльність”;

д) правильної відповіді немає.

11. Робочою документацією аудитора є:

а) первинні документи, облікові регістри;

б) звітність суб’єкта підприємницької діяльності;

в) плани і програми проведення аудиту, матеріали вивчення й

оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю;

г) правильної відповіді немає.

Суть робочих документів, їх зміст, форма, володіння та

порядок зберігання викладені в:

а) МСА 230;

б) в програмі аудиту;

в) МСА 700;

г) Законі України „Про аудиторську діяльність".

13. Після завершення перевірки робочі документи:

а) передаються клієнту;

б) залишаються в аудитора;

в) знищуються;

г) прикладаються до аудиторського висновку.

14. Підсумкова інформація – це:

а) аудиторський висновок;

б) аудиторський звіт;

в) робочі документи аудитора;

г) відповідь а, б;

д) відповідь а, б, в.

Якщо заперечення в аудиторському висновку пов’язані з

Наявністю нефундаментальної незгоди, аудитор обумовлює наявні

Обмеження в аудиторському висновку або в додатку до висновку і

дає:

а) позитивний аудиторський висновок;

б) умовно-позитивний аудиторський висновок;

в) негативний аудиторський висновок;

г) всі відповіді можуть бути правильні.

Повноваження визначати порядок оформлення офіційних

Документів за наслідками надання аудиторських послуг в Україні

має:

а) Спілка аудиторів України;

б) Аудиторська палата України;

в) аудиторська фірма;

г) аудитор.

Причини видачі умовно-позитивного аудиторського

висновку:

а) наводяться у звіті аудитора;

б) у звіті аудитора не відображаються;

в) наводяться із розгорнутою аргументацією причин, які

вплинули на думку аудитора;

г) правильної відповіді немає.

Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені

Прийоми перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні

Висновки, що здійснюються під час проведення аудиторської

перевірки, називають:

а) робочою документацією;

б) підсумковою документацією;

в) зафіксованою інформацією;

г) звітною документацією.

19. Конкретні форми робочих документів:

а) є довільними;

б) визначаються МСА;

в) визначаються Спілкою аудиторів України;

г) визначаються аудиторськими фірмами (аудиторами).

20. За формою подання робочі документи поділяються на:

а) графічні, табличні, текстові, комбіновані;

б) стандартизовані, довільної форми;

в) на паперових та електронних носіях;

г) всі відповіді правильні.

ТЕМА 8. АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

1. Санаційний аудит складається з таких етапів:

а) ідентифікація даних, експертиза, висновки, підготовка

рекомендацій;

б) планування аудиту, інвентаризація, експертиза, підготовка

аудиторського висновку;

в) експертиза, висновки;

г) планування аудиту, аудит, підготовка аудиторського звіту.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.01 с.)