Визначити реальний стан об'єктів на виробничому підприємстві? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначити реальний стан об'єктів на виробничому підприємстві?а) фактичного контролю;

б) інвентаризації статей балансу на дату складання фінансової

звітності;

в) контрольних запусків сировини у виробництво, контрольного

обмірювання;

г) перевірка якості сировини і основних матеріалів.

Основною відмінністю договору на проведення аудиту від

інших договорів є те, що:

а) форма договору не повинна відповідати загальноприйнятій в

Україні формі складання договорів, оскільки детальна структура його

може бути різною;

б) врахування інтересів третьої сторони (користувачів інформації

фінансової звітності);

в) форма договору може бути різною, проте, повинна відповідати

Загальноприйнятим в Україні вимогам.

11. Рівень ризику та суттєвості зазначається в:

а) програмі аудиту;

б) договорі на проведення аудиту;

в) плані аудиту;

г) відповідь а, в.

12. Планування здійснюється:

а) після укладання договору на проведення аудиту без

можливості зміни розробленого плану;

б) постійно, протягом усього терміну виконання завдання із

аудиторської перевірки;

в) за результатами проведеного аудиту;

г) після укладання договору з обов'язковим затвердженням плану

в АПУ.

Розробка загальної стратегії й детального підходу до

очікуваного характеру, часу та обсягу аудиту - це:

а) тактика аудиту;

б) методика аудиту;

в) процес аудиту;

в) планування аудиту.

14. Призначення планування полягає в:

а) координації роботи аудиторів та експертів;

б) вивченні системи внутрішнього контролю на підприємстві;

в) визначенні професійної придатності бухгалтерів клієнта-

замовника аудиту;

г) обов'язковому документуванні ходу аудиторської перевірки.

15. У програмі аудиту зазначається:

а) завдання для кожної ділянки аудиторської перевірки та

процедури аудиторської перевірки;

б) організаційну структуру аудиторської фірми;

в) вартість аудиторської перевірки;

г) відповідь а, б, в.

16. Програма аудиту складається для:

а) конкретизації положень МСА;

б) деталізації плану аудиторської перевірки;

в) розподілу завдань між виконавцями аудиту;

г) узгодження умов проведення аудиторської перевірки.

Основним документом, який засвідчує факт досягнення

Домовленості між замовником та виконавцем про проведення

аудиторської перевірки, є:

а) договір на проведення аудиту;

б) лист-пропозиція;

в) лист-зобов’язання.

18. Аудитор розглядає суттєвість:

а) на рівні сальдо окремих рахунків;

б) на рівні класів операцій;

в) на рівні фінансових звітів в цілому;

г) правильні відповіді а, б, в.

Взаємозв’язок між суттєвістю й аудиторським ризиком

характеризується наступним твердженням::

а) чим вищий рівень суттєвості, тим вищий аудиторський ризик;

б) чим вищий рівень суттєвості, тим нижчий аудиторський

ризик;

в) чим нижчий рівень суттєвості, тим нижчий аудиторський

ризик;

г) зв’язку взагалі не існує.

20. Інформація є суттєвою, якщо:

а) її пропуск або неправильне відображення може вплинути на

економічні рішення користувачів фінансової звітності ;

б) величина суми помилки перевищує валюту балансу;

в) на загальних зборах акціонерів прийнято рішення про її

оприлюднення;

г) правильна відповідь відсутня.

Якщо управлінський персонал відмовляється вносити

Виправлення до фінансових звітів, а результати розширених

Аудиторських процедур не дають аудитору змоги зробити

Висновок, що сукупність невиправлених викривлень не є

суттєвою, аудитор повинен:

а) застосувати професійне судження;

б) відмовитись від подальшого ведення аудиту;

ТЕМА 4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК.

ПОМИЛКИ І ОБМАН В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

1. До прийомів фактичного контролю відносять:

а) обстеження;

б) вивчення документів;

в) порівняння даних регістрів синтетичного і аналітичного обліку;

г) інвентаризація;

д) відповідь а, г.

2. До прийомів документального контролю відносять:

а) прийняття рішень;

б) нормативно-правову перевірку операцій;

в) інформаційне моделювання;

г) співставлення взаємопов’язаних документів;

д) відповідь б, г.

Який вид зв’язку існує між ризиком не виявлення й

Загальним рівнем властивого ризику та ризику контролю?

а) вертикальний;

б) горизонтальний;

в) зворотний;

г) обернений.

Аудитор несе відповідальність за якісне проведення

аудиту:

а) власним ризиком;

б) ризиком контролю;

в) ризиком невиявлення;

г) аудиторським ризиком.

Аудитором було оцінено, що властивий ризик (ВР) та

Ризик контролю (РК) на підприємстві становить 0,75 (ВРхРК).

Який ризик невиявлення помилок повинен бути запланований,

Якщо бажаний аудиторський ризик 0,15?

а) 0;

б) 0,75;

в) 0,2;

г) 0,15.

Фактором впливу на який вид ризику є зміна облікової

Політики?

а) властивого ризику;

б) ризику контролю;

в) ризику невиявлення;

г) аудиторського ризику.

7. Розшифруйте зміст ситуації, вираженої такою залежністю:

АР=ВР (1,000)х РК (1,000)х РН (0,005)

а) при високих значеннях власного ризику та ризику контролю

аудиторська перевірка не дасть бажаних результатів;

б) аудитори можуть довіряти зібраним свідченням навіть при

повній неефективності системи внутрішнього контролю замовника;

в) ймовірність видачі неправильного висновку аудитора за

вказаних умов становить 0,005%.

8. Аудиторський ризик - це:

а) небезпека нез'ясування помилок системи внутрішнього

контролю клієнта;

б) небезпека висловити неадекватну думку у тих випадках, коли в

документах фінансової звітності існують суттєві перекручення;

в) небезпека складання неправильного висновку про результати

фінансової звітності;

г) ризик, що притаманний бізнесу клієнта, обумовлений

характером і умовами діяльності підприємства.

Що відбувається із ризиком невиявлення при збільшенні

ризику бізнесу – він:

а) підвищується;

б) зменшується;

в) залишається сталим.

Імовірність того, що суттєві помилки, які містяться у

Бухгалтерській звітності, можуть залишитись невиявленими

аудитором під час аудиторської перевірки – це:

а) власний ризик;

б) ризик контролю;

в) ризик не виявлення;

г) аудиторський ризик.

Аудитор відповідає за високоякісне проведення аудиту та

контроль:

а) власного ризику;

б) відносного ризику;

в) ризику контролю;

г) ризику невиявлення помилок.

На підставі вивчення системи внутрішнього контролю

Аудитор може оцінити ризик контролю як максимальний, бо

вважає:

а) політику і структуру контролю неефективними;,

б) елементи внутрішнього контролю не закріплені у

положеннях, посадових інструкціях, наказах;

в) політику і прийоми контролю здатними попередити, виявити і

виправити можливі відхилення;

г) відповіді а, б

Який прийом використовує аудитор для перевірки

Своєчасності і повноти оприбуткування готівки, отриманої з

Поточного рахунку у касу підприємства?

а) спостереження

б) опитування;

в) інвентаризація;

г) звіряння записів у касовій книзі і витягів з банку;

14. Складовою частиною методики аудиту є:

а) аудиторські послуги;

б) аудиторські прийоми;

в) аудиторські висновки;

г) правильної відповіді немає.

Який прийом використовує аудитор для перевірки

Фактичної наявності основних засобів підприємства?

а) спостереження;

б) опитування;

в) інвентаризацію;

г) нормативно-правову перевірку.

Які прийоми використовує аудитор при перевірці умов

зберігання готівки в касі підприємства:

а) звіряння записів у касовій книзі і виписок банку;

б) інвентаризація;

в) огляд приміщення каси;

г) спостереження.

Який прийом використовують для перевірки фактичної

Наявності виробничих запасів підприємства - клієнта?

а) нормативно-правову перевірку;

б) інвентаризацію;

в) опитування;

г) спостереження.

18. До суттєвих помилок відносяться:

а) помилки та пропуски, що впливають на прийняття рішень

користувачем бухгалтерською звітністю, однак звітність у цілому

об’єктивно відображає реальну дійсність;

б) помилки та пропуски в обліку і внутрішній звітності, через

які неможливо визнати достовірність та об’єктивність усієї звітної

інформації у цілому;

в) помилки та пропуски, суми яких незначні та не впливають на

остаточне рішення користувача цієї інформації.

19.

Для контролю дотримання чинних форм документів,

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 527; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)