ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 16 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 16 Страница

Заповнення податкової звітності. сум доходу, нараховано (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Кафедра археології, давньої та середньовічної історії України Призначити керівником доц. Панишка С. Д. Призначити керівником доц. Панишко Г. Т. Призначити керівником доц. Надольську В. В. Вимоги до змісту дипломної роботи Загальні вимоги до оформлення ДР Критерії оцінювання ДР роботи Зразок форми зовнішньої рецензії ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДР ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ Структура та методика написання вступу Нормативно-правове регулювання обліку основних засобів Облікове відображення фактів постачання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Зоря» Витяг з Наказу про облікову політику Перелік професійних періодичних видань Тема: Облік витрат діяльності підприємства МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА Керівництво виробничою практикою Тема 2. Облік власного капіталу КАФЕДРА «БУХГАЛЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ» Процедура проведения государственного экзамена. Назначение научного руководителя квалификационной работы Характеристика структурных элементов квалификационной работы Третья глава квалификационной работы. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ. Письмо - заявка от организации на утверждение темы выпускной квалификационной работы ПО направлению «ЭКОНОМИКА» 080100.62, профиль Глава 3. Контроль затрат на предприятии общественного питания Глава 2. Организация учета операций с основными средствами на строительном предприятии Практическая часть контрольной работы Показатели деловой активности Метод сумм, 2) метод балльной оценки, 3) метод расстояний. Используя «метод процента от продаж». Решение задач по теме: Методика расчета и оценки стоимости денег во времени и ее использование в инвестиционном анализе. ДО ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ І ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Орієнтовна тематика випускних бакалаврських робіт Тема : «Облік основних засобів на підприємстві та контроль за їх використанням» Зразок оформлення заголовків дипломної роботи Расходный кассовый ордер (форма N КО-2) Кассовая книга (форма N КО-4) Учет продажи готовой продукции и расчетов с покупателями Цели и задачи выпускных квалификационных работ Введение должно включать следующие элементы. Критерии оценки бакалаврских работ Кафедра бухгалтерского учета и аудита Институт региональной экономики и Управления Тема: «Аудит издержек производства» ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ Классификация информационного обеспечения аудируемого Тема 3. Облік операцій з експорту Тема 2. Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку (1 год.) Тема 1. Предмет, завдання і зміст дисципліни (0,5 год.) Зразок екзаменаційного білету Зразок завдань для модульного контролю Вимоги до складових елементів дипломної кваліфікаційної роботи. Структура та зміст магістерської кваліфікаційної роботи Наявність та рух основних засобів ТзОВ “ВСМ” за 200х р. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ І ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЕМИ З ВРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦИФІКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКЛАД 2. ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ Щодо виконання дипломних робіт спеціальності 8.050106 «Облік і аудит» Організація обліку з теми дослідження. Порядок захисту магістерської роботи ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ Витрати на пенсійне забезпечення у 2012 році Рекомендовані нормативно-правові акти, наукові, навчальні, навчально-методичні та періодичні видання для написання магістерських робіт Джерел, Який наводЯть у МАГІСТЕРСЬКІЙ РОБОТІ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ Критерії оцінювання знань ВСТУПНИКІВ Л Ь В І В С Ь К А К О М Е Р Ц І Й Н А А К А Д Е М І Я Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, аналізу та аудиту Законодавчо-нормативні документи Порядок набуття та припинення членства в Кооперативі Виконавчий директор Кооперативу Розділ VIII. Прикінцеві положення Переміщення) основних засобів ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ Відомості про наявність документів на землю Застосовується, починаючи зі звіту за I квартал 2008 року. Курсивом позначені вписувані рядки ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ Поняття про бюджетні установи та правові засади їх діяльності Первинні бухгалтерські документи, їх значення, порядок оформлення та зберігання Господарські операції з обліку доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт Відображення на рахунках бухгалтерського обліку здійснення фактичних видатків зі спеціального фонду Загальні правила обліку та розрахунків по заробітній платі Оплата годин нічної роботи та надурочної роботи Облік результатів інвентаризації необоротних активів Организация бухгалтерского учета Аудит подготовительного цикла воспроизводства и материально-технического обеспечения ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ Понятие и классификация затрат Калькулирование себестоимости продукции Принципы учета затрат и анализа себестоимости продукции Анализ системы формирования затрат при исчислении себестоимости продукции на ЗАО «Оскольский Консервный Комбинат» Общий анализ рентабельности продукции ЗАО «Оскольский Консервный Комбинат» Загальні положення та мета виробничої практики Облік основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів Облік витрат в промислових виробництвах і господарствах Краткая характеристика предприятия. В январе 2009 года сотрудники фирмы отпуск не брали. Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию темы и быть аналогичной структуре дипломной работы, за тем исключением, что в курсовой работе отсутствует реферат. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. В случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не проводится. Формулы записываются по центру строки обычным шрифтом. Примечания, как правило, даются более мелким шрифтом. на тему: «Оптимизация финансовой устойчивости коммерческого банка» Благодійний фонд як додаткове джерело фінансування школи За порушення 10-денного терміну встановлена адміністративна та фінансова (штраф) відповідальність, яку покладають на керівника. Дайте определение понятию инфляция . В каких случаях необходимо учитывать инфляцию ? Кримінальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності (Шепітько) Види та форми взаємодії слідчих, оперативно розшуковик та контролюючих органів у процес розслідування господарських злочинів Криміналістична характеристика фіктивного підприємництва. Криміналістична характеристика легалізації Виявлення ознак контрабанди та особливості порушення КС. Криміналістична характеристика підроблення. Згідно оперативно-розшукових заходів встановлюється місце виготовлення та виготовлювач підроблених грошей. Взаємодія слідчих і контролюючих органів у процесі розслідування злочинів у сфері виконання бюджету. Слідчі ситуації ухилення від сплати податків Документация аудиторской организации в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Информационные технологии в профессиональной деятельности Классификация информационных технологий по специфике предметной деятельности Концепция электронного документа Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. Табличный процессор MS Excel. Диаграммы и графики Интегрирование правовых баз и специализированных бухгалтерских программ Техническое обеспечение компьютерных сетей Корпоративные компьютерные сети Понятие и классификация компьютерных вирусов. Основные функции наиболее распространенных антивирусов. Особенности бухгалтерских информационных систем, их место в системе управления предприятием. Сравнительная характеристика. Возможности авторизации совмещённой с авторизацией Windows Лекция 15. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций в составляемую по международным стандартам. Сравнение форм финансовой отчетности по МСФО и РСБУ. Промежуточная финансовая отчетность. БУХГАЛТЕРСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРИИ. ПОДБОР ПЕРСОНАЛА БУХГАЛТЕРИИ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ВНУТРЕННЕЙ АНАЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Идеальная фирма — фирма без персонала Общества с ограниченной ответственностью ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ Общества с ограниченной ответственностью «Образец» ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Облік інших необоротних матеріальних активів Відображення на рахунках обліку браку Сутність та види дебіторської заборгованості. Особливості обліку коштів та розрахунків в іноземній валюті Облік статутного капіталу, вилученого та неоплаченого капіталу Сутність зобов'язань, їх види, порядок визнання та оцінки Облік поточних та довгострокових зобов’язань Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками Облік розрахунків з бюджетом VI. Облік, контроль і аудит витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції Тема : «Облік основних засобів на підприємстві та аналіз їх використання» МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Правила ОФОРМЛЕННЯ дипломної РОБОТИ Аналіз структури і динаміки кредиторської заборгованості підприємства РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Тема: «Облік та аналіз фінансових результатів» Огляд спеціальної літератури з обліку основних засобів та витрат, пов’язаних з їх експлуатацією ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Рекомендовані нормативно-правові акти, наукові, навчальні, навчально-методичні та періодичні видання для написання Джерел, Який наводЯть у ДИПЛОМНІЙ РОБОТІ Організація облікового процесу Організація обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємства Для підприємств, що подають Консолідовану звітність. Звіт матиме ту ж структуру, але з врахуванням наступного: Надати у вигляді таблиць аналіз фінансового стану підприємства по зазначених пунктах розділу і представити їх в додатки. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК БАЗ ПРАКТИКИ Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів Кваліфікаційні вимоги та порядок подання документів Поведінки кандидатів на кваліфікаційному іспиті (перший і другий етап) сертифікації аудиторів Государственный бюджет Ньюландии Государственный банк Ньюландии Кафедра економічної кібернетики Обов’язки керівника практики від бази практики Доходный подход к оценке бизнеса, его преимущества и недостатки в современных экономических условиях ЦЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ Оценка структуры баланса предприятия Показатели структуры актива баланса предприятия в валюте баланса Бухгалтерский баланс предприятия Рассматриваемого предприятия И имущественного состояния ПРЕДПРИЯТИЯ ПОРЯДоК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Отчет о движении денежных средств Рентабельность производственных фондов Методические указания к разделу 1 Тема 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Тема 3. УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Тема 6. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ Тема 8. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ Тема 10. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО НОВОГРАД – ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ Про порушення навчальної дисципліни ТЕМА: ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій Порядок визначення фактурної та митної вартості Журнал реєстрації господарських операцій БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ Подбор и изучение источников информации Критерии оценки курсовой работы. Представление и защита курсовой работы Тема 1. Учет денежных средств Поступление материалов по учетным группам, номенклатурным номерам за апрель (склад №1) Задача 3.2. Учет расчета заработной платы и удержаний Задача 3.8. Учет расчета заработной платы и удержаний Тема 4. Учет основных средств СРОК ОБУЧЕНИЯ: 3,5 года; 4,5 года Загальна характеристика господарського обліку. Подвійний запис, його обґрунтування та контрольне значення. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. Бухгалтерський облік, як об’єкт наукового дослідження в системі економічних наук. Визначення фактичної собівартості реалізованої продукції, виконаних робіт та послуг Виникнення та розвиток господарського обліку Правове регулювання БО. Закон України «про БО та фінансову звітність в Україні» Бух.баланс,його зміст,побудова Класифікація бух. документів. Правила ведення облікових реєстрів способи виявлення ти виправлення помилок в обліку. Розподіл непрямих витрат та їх списання. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика Аудиторський звіт: поняття та зміст Право на одержання сертифіката аудитора мають фіз. особи, які Основні види облікових робіт Тема 8. Облік грошових коштів та розрахункових операцій. Залишки за рахунками аналітичного обліку до Оборотно –сальдова відомість за рахунками синтетичного обліку Основные средства и нематериальные активы Кт «Материалы» – на сумму материальных объектов, признанных в качестве объектов основных средств Модель учета по первоначальной стоимости Кт «Отложенное налоговое обязательство» – на сумму отложенного налогового обязательства, относящегося к фонду переоценки основных средств Класифікація рахунків бухгалтерського обліку Тема. Основи побудови фінансового обліку в Україні. Загальна схема фінансового обліку. Документальне оформлення руху виробничих запасів. Техніка підрахунку заробітної плати Визнання доходів і їх класифікація. Спеціальності 6508 , денна форма навчання Структура проведення тренінгу Підсумкова форма оцінювання знань Зразок екзаменаційного білета. ЛЕКЦИОННЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Теоретико-методологические основы финансового анализа предприятия Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа предприятия Структуры и динамики актива предприятия Финансовой устойчивости предприятия Финансовых результатов деятельности предприятия Деловой активности предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.026 с.)