Пасивні рахунки призначені для обліку 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пасивні рахунки призначені для облікуа) капіталу

б) дебіторською заборгованістю

в) обліку майна

г) обліку основних засобів

 

22. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

а) зобов'язання і активи

б) активи і капітал

в) капітал

г) зобов'язання і капітал

 

23. Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:

а) найменування підприємства;

б) номер поточного рахунка підприємства;

в) порядковий номер документа;

г) немає правильної відповіді?

 

24. Склад інвентаризаційної комісії затверджується:

а) наказом

б) протоколом

в) приписом судовий - слідчими органами

г) рішенням трудового колективу

25. Сальдо активних рахунків записується:

а) в дебеті

б) кредиті

в) як в дебеті так і в кредиті

г) немає правильної відповіді

 

26. Відповідно до Положень бухгалтерського обліку, необоротні активи — це:

а) активи, призначені для використання у процесі виробництва;

б) активи, призначені для використання протягом періоду, що перевищує 12 місяців;

в) всі активи, що не є оборотними;

г) активи призначені для продажу.

 

27. Чи допускаються виправлення в первинних документах:

а) не допускаються;

б) допускаються, крім виправлень у касових і банківських документах;

в) допускаються;

г) залежить від того, хто їх робить?

 

28. Дія або рух, які спричинили зміни в структурі активів і зобов'язань, власному капіталі підприємства, називаються:

а) господарською діяльністю

б) господарською практикою

в) господарською операцією

г) господарським процесом

 

29. У пасивних рахунках для визначення кінцевого сальдо необхідно:

а) Ск = До + Сн - ДО

б) Ск = До - ДО - Сн

в) Ск = ДО + Сн - До

г) немає правильної відповіді

30. Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства — це принцип:

а) послідовності;

б) обачності;

в) автономності;

г) відповідності доходів і витрат.

 

Принцип не переривчастій передбачає, що оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з такого допущення:

а) підприємство має намір або потребу скоротити свою діяльність

б) підприємство має намір або потребу ліквідовуватися

в) підприємство не має наміру або потреби ліквідовуватися або значно скорочувати свою діяльність

г) усі приведені допущення не відповідають дійсності

32. Накопичена інформація про рух об'єкту обліку, відображеного по дебету і кредиту називається :

а) сальдо

б) залишок

в) оборот

г) немає правильної відповіді

 

33. Четвертий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

а) необоротних активів;

б) запасів;

в) коштів, розрахунків і інших активів;

г) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

 

34. На основі, якого принципу бухгалтерського обліку активи і зобов'язання власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:

а) обачності

б) автономності

в) повного освітлення

г) така вимога в основних принципах не висувається

 

35. Частина балансу, в якій відображаються господарські засоби, називається:

а) розділом пасиву балансу

б) статтею зобов'язань

в) активом

г) пасивом

 

36.Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства — це принцип:

а) послідовності;

б) обачності;

в) автономності;

г) відповідності доходів і витрат.

 

37. Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відображаються в статті:

а) основні засоби;

б) виробничі запаси;

в) товари;

г) нематеріальні активи.

 

Який з перерахованих методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку :

а) оцінка

б) калькуляція

в) дисконтування

г) подвійний запис

 

39.Дебетовий оборот в пасивних рахунках показує:

а) збільшення господарських засобів

б) збільшення зобов'язань

в) зменшення капіталу

г) немає правильної відповіді

 

40. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно уникати необхідності заниження оцінки зобов'язань і витрат, а так само завищенню активів і прибутків :

а) послідовності

б) автономності

в) повного освітлення

г) обачності

 

41. Бухгалтерським документом називають:

а) письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції і права на її здійснення;

б) належним чином складений та оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реальне здійснення господарської операції, містить її ознаки і показники, що підлягають відображенню в обліку;

в) обидві відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

 

42. П'ятий клас рахунків призначений для відображення:

а) довгострокових зобов'язань;

б) поточних зобов'язань;

в) доходів і результатів діяльності;

г) витрат за елементами.

43. Згідно з принципом повного освячення фінансова звітність повинна мати:

а) усю інформацію про фактичні наслідки господарських операціях

б) усю інформацію про фактичні наслідки господарських операціях і про інші дії

в) усю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операціях і інших дій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі

г) усю інформацію про потенційні наслідки господарських операцій, здатних вплинути на рішення користувачів.

 

44. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів — це принцип:

а) послідовності;

б) обачності;

в) повного висвітлення;

г) відповідності доходів і витрат.

 

45. Кінцеве сальдо активних рахунків визначається за формулою:

а) початкове сальдо + оборот по дебету — оборот по кредиту;

б) початкове сальдо + оборот по дебету + оборот по кредиту;

в) початкове сальдо — оборот по дебету — оборот по кредиту;

г) початкове сальдо — оборот по дебету + оборот по кредиту.

46. Документооборот — це:

а) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи;

б) рух документів з моменту їх виписки до передачі в архів;

в) обидві відповіді правильні;

г) правильної відповіді не запропоновано

47. «Батьком» бухгалтерського обліку вважається:

а) X. Колумб;

б) Л. Пачолі;

в) М. Копернік;

г) І. Ньютон.

 

48. Стаття балансу «Запаси» відноситься до:

а) І розділу активу;

б) IV розділу пасиву;

в) II розділу активу;

г) II розділу пасиву.

50. Які зміни стануться у балансі внаслідок такої операції: «Отримані матеріали від постачальника, які будуть витрачені пізніше» :

а) зміни відбуваються тільки в активах

б) тільки в пасивах

в) росте підсумок балансу

в) знижується підсумок балансу

51. За даними Головної книги складають:

а) бухгалтерський баланс;

б) журнали-ордери;

в) допоміжні відомості;

г) оборотні відомості.

 

52. На тій стороні рахунку, де показується залишок, відображається його:

а) збільшення

б) зменшення

в) оборот

г) немає правильної відповіді

 

53. Шостий клас рахунків призначений для відображення:

а) доходів і результатів діяльності;

б) поточних зобов'язань;

в) довгострокових зобов'язань;

г) витрат за елементами.

 

54. Термін «кредит» від латинського означає:

а) він повинен

б) мінус

в) він вірить

г) баланс

 

55. Банківський кредит, який буде погашений через 18 місяців відображається в складі:

а) забезпечення майбутніх витрат і платежів

б) довгострокові зобов'язання

в) поточних зобов'язань

г) власного капіталу

56. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань;

г) власного капіталу.

57. До первинних документів належать:

а) документи, які складають на момент здійснення господарської операції;

б) документи, що складаються на підприємстві відповідно до здійснених операцій;

в) документи з низьким рівнем стандартизації;

г) документи в електронному вигляді.

58. Сума п'ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

а) забезпечень наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов'язань;

в) поточних зобов'язань;

г) власного капіталу.

 

59. Облік, який являє собою систему спостереження, вимірювання, реєстрації, обробки і передачі інформації про факти та події господарської діяльності необхідних для управління суспільним виробництвом, називається:

а) бухгалтерським;

б) оперативно-технічним;

в) податковим;

г) господарським.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.007 с.)