За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється вартісне вимірювання господарських засобів та процесів? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється вартісне вимірювання господарських засобів та процесів?а) оцінка;

б) калькуляція;

в) документування;

г) баланс.

61.Рахунки, на яких відображають стан і зміни джерел господарських засобів, називаються:

а) активні;

б) пасивні;

в) активно-пасивні;

г) калькуляційні.

62. Контрактивні рахунки:

а) є регулюючими, активними, наприклад "Транспортно-заготівельні витрати";

б) є контрарними, регулюючими, наприклад "Цільове фінансування";

в) є контрарними, активними, наприклад "Знос основних засобів";

г) є регулюючими, доповнюючими, наприклад "Вилучений капітал".

 

63. Процес постачання є сукупністю операцій з:

а) виготовлення продукції в результаті використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо;

б) забезпечення суб'єкта господарювання матеріальними та нематеріальними активами, необхідними для виробництва;

в) реалізації зайвої сировини і матеріалів покупцям.

64.Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається:

а) бухгалтерським;

б) оперативно-технічним;

в) податковим;

г) господарським.

За допомогою яких елементів методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформації в бухгалтерському обліку?

а) рахунки;

б) подвійний запис;

в) баланс;

г) документування.

66.Рахунки, призначені для обліку господарських засобів і джерел їх утворення одночасно, називаються:

а) активні;

б) пасивні;

в) активно-пасивні;

г) калькуляційні.

 

67. Позабалансові рахунки використовують для:

а) обліку майна, яке фактично не належить підприємству;

б) обліку непрямих витрат підприємства;

в) коригування показників основних рахунків;

г) розрахунку собівартості продукції.

 

68. Нематеріальні активи включають:

а) цінні папери інших підприємств, малоцінні та швидкозношувані предмети, бланки первинних документів;

б) права користування майном, програмні продукти для ЕОМ, гудвіл;

в) технічну документацію, правила експлуатації обладнання.

69.Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається:

а) бухгалтерським;

б) оперативно-технічним;

в) податковим;

г) статистичним.

Які процеси не обліковуються в бухгалтерському обліку?

а) процес виробництва;

б) процес реалізації;

в) процес постачання;

г) процес капіталізації.

71. Рахунки, одночасно призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності у грошовому вимірнику, називаються:

а) синтетичними;

б) аналітичними;

в) активними;

г) пасивними.

72. Групи рахунків, призначені для обліку витрат за елементами, називають:

а) позабалансовими;

б) транзитними;

в) операційними;

г) капітальними.

 

73. Термін корисного використання необоротного активу — це:

а) проміжок часу між придбанням необоротного активу та отриманням коштів від реалізації продукції, виготовленої за допомогою такого необоротного активу;

б) термін, протягом якого використання активу буде приносити користь підприємству;

в) період часу, протягом якого актив, як очікується, буде використовуватись підприємством

74.Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв'язку з якісною стороною, називається:

а) бухгалтерським;

б) оперативно-технічним;

в) податковим;

г) статистичним.

75. Баланс включає інформацію про грошову оцінку:

а) активів, господарських засобів, витрат;

б) доходів і витрат, зобов'язань;

в) активів, капіталу та зобов'язань;

г) джерел господарських засобів, витрат, доходів.

76. План рахунків бухгалтерського обліку призначений для:

а) задоволення інформаційних потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів;

б) ідентифікації рахунків з показниками та статтями фінансової звітності;

в) агрегування інформації окремих рахунків та субрахунків;

г) всі відповіді правильні.

77. Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов'язкових платежів, називається:

а) бухгалтерським;

б) оперативно-технічним;

в) податковим;

г) статистичним.

78. Баланс відображає інформацію:

а) станом на певну дату;

б) за певний період;

в) станом на певну дату і за період;

г) немає правильної відповіді.

 

 

 

Ттеоретичні питання до контрольної домашньої роботи

з дисципліни«Бухгалтерський облік»

для студентів спеціальності«Економіка підприємства»

заочної форми навчання

 

1. Предмет і метод бухгалтерського обліку

2. Бухгалтерський облік, його суть і значення. Види обліку. Облікові вимірники

3. Принципи бухгалтерського обліку

4. Предмет бухгалтерського обліку. Групування засобів підприємства та джерела їх утворення

5. Метод бухгалтерського обліку

6. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення

7. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

8. Система рахунків бухгалтерського обліку, їх зміст і класифікація

9. Бухгалтерські рахунки, їх побудова

10. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.

11. Графічна структура рахунку (обороти й сальдо)

12. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

13. План рахунків бухгалтерського обліку

14. Подвійний запис, його суть і значення

15. Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку

16. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки

17. Оборотні відомості

18. Документація господарських операцій, її суть і значення

19. Класифікація бухгалтерських документів

20. Вимоги до змісту й оформлення бухгалтерських документів

21. Документооборот і його організація.

22. Зберігання документів

23. Методологічні засади обліку господарських процесів(облік процесу постачання, процесу виробництва, реалізації, фінансових результатів)

24. Інвентаризація, її суть і значення

25. Облікові реєстри та їх класифікація

26. Форми бухгалтерського обліку

27. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція

28. Основні показники господарської діяльності підприємства

29. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція

30. Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Загородній А.Г., Партии Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. — 377 с.

2. Бухгалтерський облік: навчальний посібник з виконання практичних завдань / За редакцією І.І.Сахарцевої. — К.: Кондор, 2005. — 556 с.

3. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., болмат Г.А. Бухгалтерський облік (теорія): навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 248 с.

4. Шепітко Г.Ф. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2001. - 139 с.

5. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. -К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 672 с.

6. Должанський М.І., Должанська А. М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського облікуб Навчальний посібник. - Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. - 494 с.

7. Кондратьева А.Ф. Теория бухгалтерского учета: Учебник для студентов. -Харьков: Фолио, 2002. - 271 с.

8. Звітність підприємств: Навч. Посібн. / Н.В. Гришко. - Алчевськ ДонДТУ, 2006.-201 с.

9. Закон України від 16 липня 1999 p. № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами і доповненнями).

10. Закон України від 24.12.1993 р. №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (із змінами і доповненнями).

11. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 (із змінами і доповненнями).

12. Інструкція «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (із змінами і доповненнями).

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291 (із змінами і доповненнями).

14. Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291 (із змінами і доповненнями).

15. Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р.№88.

Методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових. коштів, розрахунків та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств. Затверджено Міністерством аграрної політики України від 04 грудня 2003 р. № 37-27-12/14 023.

17. Білоусько В. С, Бєлєнкова М, І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / ХНАУ їм. В. В. Докучаева. — X., 2006. — 367 с.

18. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: в 2-х частинах. Ч. І: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / 2-е вид., доп. і нерероб.— Житомир: ШІ «Рута», 2001 — 512с.

19. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку: в 2-х частинах. Ч. II: Навч. посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / 2-е вид., доп. і перероб.— Житомир: ПП «Рута», 2001 — 512 с.

20. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — 3-є вид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2003. — 440 с.

21. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. М. В. Кужельного. — 6-е вид. — К.: А. С. К., 2002 — 266 с.

22. Деречин В. В., Кізім М. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. Деречина В. В. — К.: Центр навчальної літератури 2006. —352 с.

23. Кужельний М. В., Цінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку Підручник. —
К.-.КНЕУ, 2001.—334 с.

24. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання впровадження та

використання: Навч. посібник / За ред. М. Г. Михайло-ва Суми; СОД,

видавництво «Козацький вал», 2002. — 284 с.

25. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник— 2-е вид. — К.:
Знання, 2004.— 444 с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.007 с.)