Сфері готівкових розрахунків. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сфері готівкових розрахунків. 
 
 
'" ■ . ■

 

§ 1. Правове регулювання

пасових операцій в установах банків

Порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній ва­лютах, правові засади взаємовідносин банків з територіальними управліннями Національного банку, іншими банками та клієнта­ми з цих питань визначені в Інструкції «Про касові операції в ба­нках України», затвердженій Постановою Правління Національ­ного банку України № 337 від 14.08.2003 р. (далі Інструкція).

Згідно з Інструкцією касове обслуговування — це надання по­слуг з приймання, видачі та обміну готівки.

Касові операції проводяться банками лише після одержання ліцензії Національного банку.

До касових операцій, які регламентуються Інструкцією, нале­жать:

• приймання готівки національної та іноземної валюти від
клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших
юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

• видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з
їх рахунків за видатковими касовими документами через касу ба­
нку або із застосуванням платіжних карток з їх рахунків чи від­
повідного рахунку банку через його касу або банкомат;


• приймання від фізичних та юридичних осіб готівки націона­
льної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу су­
ми переказу в готівковій формі;


 


202*


Ю. В. ВАЩЕНКО


Банківське право


"203


вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсиланш
їх на дослідження;

♦ обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) націо
нальної валюти на придатні.

Вимоги Інструкції щодо оформлення касових документів та оброблення, формування і пакування банкнот (монет), а також порядку здійснення операцій з готівкою між територіальними управліннями та банками поширюються на територіальні управ­ління та Центральне сховище Національного банку.

Банки здійснюють касове обслуговування клієнтів на договір­них засадах. Касове обслуговування банком клієнтів та оброб­лення готівки має здійснюватися в операційній касі. Структуру операційної каси та чисельність касових працівників, а також по­требу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Банк самостійно визначає перелік касових операцій та інших послуг, які пропонуються клієнтам, якщо інше не регламентуєть­ся законодавчими актами.

Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечу­вати:

204'
 

♦ визначення справжності та платіжності банкнот (монет);


♦ обов'язкове приймання готівки на вимогу клієнта;

♦ своєчасне повне оприбуткування готівки національної та
іноземної валюти, що надійшла до кас банку, та зарахування її на
зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-
правових актів;

♦ своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (мо­
нет) національної та іноземної валюти;

♦ обмін клієнтам не придатних до обігу банкнот (монет) наці­
ональної валюти на придатні до обігу банкноти (монети) та вилу­
чення сумнівних банкнот (монет) на дослідження, а також обмін
монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одного
номіналу на банкноти (монети) іншого номіналу;

♦ документальне оформлення руху готівки національної та
іноземної валюти в операційній касі;

♦ своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерсько­
му обліку;

♦ належний внутрішній контроль за касовими операціями;

♦ здавання готівки національної валюти до територіальних
управлінь згідно із встановленими відповідним договором умо­
вами;

♦ створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;

♦ задоволення потреб клієнтів у готівці;

Ю. В. ВАЩЕНКО


 

♦ систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в
національній валюті;

♦ ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою
без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або
еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Банки на підставі Інструкції та з урахуванням переліку опера­цій, що проводяться, мають розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, у яких слід визначити порядок:

• роботи операційної каси в операційний та в післяоперацій­
ний час;

• переміщення та передавання готівки і цінностей під від­
повідальність працівників банку, здійснення працівниками ба­
нку касових операцій з приймання та видачі готівки, у тому
числі із застосуванням платіжних карток через касу банку або

банкомат;

• роботи з банкоматами, контролю за касовими операціями;

• підкріплення готівкою філій (відділень) та приймання від
них готівки;

• зведення операційної каси;

• надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів банку в
індивідуальних сейфах, приймання від клієнтів цінностей на збе­
рігання; організації роботи відповідальних осіб у сховищі цінно­
стей, їх кількість та посади;

• приймання, видачі та зберігання готівки операційної каси та

інших цінностей;

• відкривання і закривання сховищ цінностей;

• роботи депозитної системи, здавання під охорону та прийн­
яття з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а та­
кож зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та ревізії цін­
ностей тощо.

Касові операції, визначені Інструкцією, здійснюються на під­ставі таких касових документів:

♦ заява на переказ готівки;

♦ прибутково-видатковий касовий ордер;

 

♦ заява на видачу готівки;

♦ прибутковий касовий ордер;

♦ видатковий касовий ордер;

♦ грошовий чек;

♦ рахунки на сплату платежів та документи, установлені від­
повідною платіжною системою для відправлення переказу готів­
ки та отримання його в готівковій формі.

"~*205

Банківське право


Інструкцією визначені зразки касових документів, на підставі яких здійснюються приймання і видача готівки. Бланки касових документів виготовляються згідно з їх зразками друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки з відобра­женням обов'язкових реквізитів, передбачених Інструкцією, крім грошових чеків, які виготовляються лише друкарським способом.

Форми документів, які застосовуються під час приймання пе­реказу готівки та виплати її суми отримувачу в готівковій формі, визначаються відповідною платіжною системою і мають містити такі обов'язкові реквізити:

• дата здійснення операції;

• зазначення платника та отримувача;

• дані паспорта особи-отримувача або документа, що його за­
мінює;

• сума касової операції;

• підписи платника або отримувача та працівників банку, упо­
вноважених здійснювати касову операцію.

До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформ­люються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки (крім перелічених вище), також належать: номер рахунку отри­мувача та назва банку отримувача. Усі реквізити в касових доку­ментах мають бути заповнені згідно з правилами, зазначеними в додатку до Інструкції. Крім обов'язкових, касові документи мо­жуть містити й інші реквізити, потрібні для здійснення окремих операцій з готівкою. Додаткові реквізити можуть бути дописані в касовому документі від руки ручкою.

Заповнює касові документи клієнт від руки ручкою чи за до­помогою технічних засобів або працівник банку за згодою клієн­та із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі — САБ).

Прибуткові, видаткові та прибутково-видаткові касові ордери, заяви на видачу готівки оформляються банком за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому ріжку або виписуються з використанням копіюваль­ного чи самокопіювального паперу.

У разі використання САБ для оформлення касових документів та відповідно до порядку внутрішнього контролю банк визначає кількість підписів працівників банку, які оформляють, контро­люють та виконують касову операцію.

Банк визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи за касовими операціями, та визначає систему контролю за їх здійсненням.


Виписується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

У грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка незалежно від суми, за винятком реа­лізації ювілейних, пам'ятних та інвестиційних монет, мають за­значатися дані паспорта особи-отримувача або документа, що йо­го замінює, найменування документа, серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має міс­тити відбиток печатки та підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно з карткою зразків підписів. Використання факсиміле не допускається.

Прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для офо­рмлення касових операцій з приймання та видачі готівки терито­ріальним управлінням, банкам, їх філіям (відділенням) за описом цінностей у національній валюті, що перевозяться, завантаження і розвантаження банкоматів, видачі та приймання готівки під звіт касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку, пере­міщення готівки з рахунку «Банкноти та монети, інкасовані до перерахування» на рахунок «Банкноти та монети в касі банку», а також для оформлення загальної суми проведених операцій (приймання платежів за рахунками, операції, виконані із застосу­ванням платіжних карток через касу банку та банкомат, тощо).

У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касо­вих ордерах на видачу готівки працівникам банку, а також інка­саторам територіальних управлінь зазначаються прізвище, ім'я, по батькові отримувача, назва документа (посвідчення, перепуст­ка) та його номер (крім операцій з видачі та приймання готівки між касовими працівниками).

У заявах на переказ готівки для нарахування податків, збо­рів та інших платежів до бюджету і цільових фондів у додат­кових реквізитах зазначається код бюджетної класифікації, ідентифікаційний номер (крім тих випадків, за яких фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийн­яття ідентифікаційного номера і в паспорті якої зроблено від­повідну відмітку).

Банк може приймати платежі готівкою за рахунками на сплату платежів (квартплата та комунальні послуги, телефонний зв'язок, кабельне телебачення, електроенергія, газ тощо), роздруковани-ми юридичною особою — отримувачем платежів. Такий доку-


 


206"


Ю. В. ВАЩЕНКО


Банківське право


"207


мгнт має містити всі обов'язкові реквізити, які передбачені для виконання цих операцій.

Усі операції з приймання платежів готівкою за відповідними рахунками мають фіксуватися в протоколі САБ або реєстрі у фо­рмі, яка не допускає зміни його змісту і є документом, що підтве­рджує виконання зазначених касових операцій.

У разі здійснення касових операцій протягом операційного часу відповідальний працівник банку на касових документах проставляє дату здійснення касової операції, а в післяоперацій­ний час — поточну дату і час приймання документів або напис чи штамп «вечірня» або «післяопераційний час».

Виконані протягом операційного часу касові операції відо­бражаються в бухгалтерському обліку в цей самий день, а в піс­ляопераційний час — не пізніше наступного операційного дня.

Виправлення в касових документах реквізитів, а саме: номера рахунків, найменування клієнта, суми, прізвища, імені, по бать­кові отримувача (платника) не допускаються.

Якщо прибутковий документ не заповнено або заповнено з порушенням вимог, що встановлені Інструкцією, або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то клієнт додає потрі­бну суму готівки або операція не виконується, а документ і готів­ка повертаються платнику. Порядок анулювання операції та по­вернення платежу визначаються залежно від внутрішнього порядку банку.

Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату ва­лютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк не приймає касовий документ до виконання.

Виплату отримувачам сум переказів готівкою банк здійснює починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валюту­вання припадає на неробочий день, то банк здійснює виплату пе­реказу починаючи з першого робочого дня, наступного за днем, який визначений датою валютування.

До настання дати валютування клієнт може відкликати ко­шти, у зв'язку з чим подає відповідному банку лист (для юри­дичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів.

Якщо отримувач переказу протягом тридцяти робочих днів з дати валютування не отримав суму переказу, то банк отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму пере­казу банку платника.


Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюєть­ся фізичним особам та фізичним особам — суб'єктам підприємни­цької діяльності як виплата переказу без відкриття рахунка, а юри­дичним особам — шляхом зарахування на їх поточні рахунки.

§ 2. Правила ведення пасових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки

Порядок здійснення касових операцій клієнтів банків регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Прав­ління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. №637 (далі Положення).

Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють роз­рахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням чинних обмежень) у порядку, встановленому законодавством України.

Підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами (громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які не здійснюють підприємницької дія­льності) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться та­кож шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.

Підприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з го­тівкою у відповідних книгах обліку.

Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одно­го дня за одним або кількома платіжними документами встановлю­ється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться ви­ключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. Натепер гранична сума готівкового розрахунку, встановлена поста­новою Правління Національного банку України від 09.02.2005 р. № 32, становить 10 000 (десять тисяч) гривень.

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбані на вироб-


 Ю. В. ВАЩЕНКО


Банківське право


'209


ничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за ко­рпоративними картками.

Зазначені обмеження не поширюються на:

а) розрахунки підприємств (підприємців) з фізичними особа­
ми, бюджетами та державними цільовими фондами;

б) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

в) розрахунки підприємств (підприємців) за спожиту ними
електроенергію;

г) використання коштів, виданих на відрядження;

ґ) розрахунки підприємств (підприємців) між собою під час закупівлі сільськогосподарської продукції. Перелік товарів, що належать до цієї продукції, визначений Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України».

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену гра­ничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми роз­рахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кі­нець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової су­ми із затвердженим лімітом каси.

Національний банк України має право встановлювати обме­ження з видачі готівки за платіжними картками.

Обмеження з видачі готівки за платіжними картками можуть встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної системи та банками — членами цієї системи.

Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отри­мувачів коштів безготівковими.

Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одер­жання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і ве­денням касової книги відповідно до вимог глави 4 Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

2ю"

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО (реєстратор розрахункових операцій) або використанням РК (розрахункова книжка) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних

Ю. В. ВАЩЕНКО


надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Підприємствам, яким Законом України «Про застосування ре­єстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадсько­го харчування та послуг» надано право проводити розрахунки го­тівкою із споживачами без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером (продаж проїзних і перевізних докуме­нтів; білетів державних лотерей; квитків на відвідування культу­рно-спортивних і видовищних закладів тощо), дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими до­кументами і відображенням у відповідній книзі обліку.

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установ­люються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готів­ки) відповідно до вимог глави 5 Положення.

Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх ка­сах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що пере­вищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозді­ли підприємств — юридичних осіб можуть здавати готівкову ви­ручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готів­кова виручка (готівка) може здаватися до операторів поштового зв'язку для її переказу на банківські рахунки підприємства.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостій­но або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та ін­касацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір.

Готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для за-

Банківське право


безпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими пла­тежами).

Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійс­нення потрібних витрат до настання строків цих виплат.

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, оде­ржану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установле­ний ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат праців­никам віддалених відокремлених підрозділів підприємств заліз­ничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, має видаватися підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох ро­бочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначе­на в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) ві­домостях (далі — видаткові відомості).

Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження (далі — під звіт) здійснюється відповідно до законодавства України.

Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогос­подарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім ме­талобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (го­сподарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, уклю­чаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відря­дження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогос­подарської продукції у населення та заготівлі вторинної сирови­ни), то строк, на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.

/О. В. ВАЩЕНКО


Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт прово­диться за умови звітування нею у встановленому порядку за ра­ніше отримані під звіт суми.

Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України.

Фізичні особи — довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з карткового рахунку із застосуванням корпоративної платіжної картки або особистої платіжної картки, використовують її за при­значенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання кош­тів разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного терміна­ла тощо) разом з невитраченим залишком готівки.

Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов'язані приймати у сплату за проду­кцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі обігові, пам'ятні, ювілейні монети, зношені банк­ноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Крім того, підприємства та підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

Касові операції оформляються касовими ордерами, видатко­вими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касо­вими документами, які згідно із законодавством України підтве­рджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

"213

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті під­приємства відображають у касовій книзі. Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для облі­ку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів). Відокремлені підрозділи підпри­ємств, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутко­вим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, ін­ші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і

Банківське право


відомостями, ведуть касову книгу, що видається і оформляється підприємством — юридичною особою, до складу якого вони вхо­дять. Відокремлені підрозділи підприємств, страхові агенти, бро­кери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розра­хунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО (книга обліку розрахункових операцій), але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також під­приємці касової книги не ведуть.

Строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються підприємс­твом і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок підприємства, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:

а) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є
банки, — щодня (у день надходження готівкової виручки (готів­
ки) до їх кас);

б) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (змі­
ни), що встановлений правилами внутрішнього трудового розпо­
рядку і графіками змінності відповідно до законодавства Украї­
ни, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки
(готівки) в день її надходження, — наступного за днем надхо­
дження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

в) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де
немає банків, — не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Підприємства (юридичні особи), які здійснюють страхову дія­льність та діяльність з випуску і проведення лотерей, установ­люють строки здавання готівкової виручки (готівки) для страхо­вих агентів і розповсюджувачів лотерей, які діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонуван­ня (режиму роботи у вечірні години, вихідні та святкові дні) та обсягів виручки, що здається, але не рідше одного разу на п'ять робочих днів.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості з бан­ком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівкову вируч­ку (готівку), то вона має здаватися підприємствами до банку про­тягом операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства.

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з ба­нком і визначаються в договорах банківського рахунку між під­приємствами та банками.

ю. в. ващенко


Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке підприємство може в ці дні не здавати в установлені

строки готівку.

Установлення ліміту каси проводиться підприємствами само­стійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку го­тівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівко­вої виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, ви­значений відповідним договором банківського рахунку. Для ко­жного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку

готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказа­ми (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підроз­ділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відпо­відними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства

— юридичної особи.

Підприємства, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до про­гнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показника­ми діяльності відповідно до вимог Положення.

Ліміт каси підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньо­денної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режи­му і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касо­вих оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, устано­влених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкаса­цію тощо:

• для підприємств, які мають строк здавання готівкової виру­
чки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або
наступного дня від дня її надходження до каси, — у розмірах, що
потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але
не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси
(за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

• для підприємств, які мають строк здавання готівкової виру­
чки (готівки) в банк, передбачений підпунктом «в» пункту 5.1
глави 5 положення про ведення касових операцій у національній

Банківське право


валюті в Україні, у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми але не більше п ятикратного розміру середньоденних надходжень готів­ки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

• для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з опла­тою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), — не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не оільше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян мо­жуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчисле­ний середньоденний показник, але не більше десяти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян.

Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на не-банківські фінансові установи. Небанківські фінансові установи самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з ураху­ванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готів­ки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту ка­си. Таблицю «Касові обороти», зазначену в додатку 2 до Поло­ження, небанківські фінансові установи не заповнюють.

Підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогос­подарську продукцію, різних організаційно-правових форм (акці­онерні товариства, агрофірми тощо) можуть установлювати (пе­реглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показника­ми їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогоспо­дарської продукції попереднього року.

Ліміт каси підприємства сфери грального бізнесу, уключаючи гральні будинки, казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тощо, установлюють з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих закладів відповідно до переліку та правил ве­дення азартних ігор і затвердженого положення про призовий фонд, як правило, у межах відповідного середньоденного показ­ника, визначеного згідно з пунктом 5.3 глави 5. За рішенням ке­рівника підприємства сфери грального бізнесу або уповноваже­ної ним особи дозволяється встановлювати ліміт каси з перевищенням визначеного середньоденного показника, але не більше суми максимально можливого виграшу клієнта.

/О. В. ВАЩЕНКО


Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, ліміт каси та строки здавання готівки не встановлюються.

Державне казначейство України самостійно визначає порядок установлення ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ і організацій, що ним обслуговуються. Строки здавання готівки з кас Державного казначейства України та бюджетних установ установлюються відповідно до вимог пункту 5.1 глави 5.

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважаєть­ся нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог цього Положення, вважається понадлімітною.

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних роз­мірів, визначених пунктом 5.4 глави 5, то він уважається встано­вленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі су­ма зазначених перевищень уважається понадлімітною.

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх над­ходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встанов­лений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були використані підприємством (без по­переднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на господарські по­треби.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.053 с.)