Подільський державний аграрно-технічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подільський державний аграрно-технічний університетМІНІСТЕРСТВО освіти і науки

Подільський державний аграрно-технічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Кафедра обліку і аудиту

Робочий зошит

для виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна терія)»

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

Частина І

 

м. Кам‘янець-Подільський

2015 р.


УДК 657.001

 

Рецензенти: головний бухгалтер ТОВ «Кам‘янець-Подільський м‘ясокомбінат» Кушнір О.О.

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства ПДАТУ Корженівська Н.Л.

 

Схвалено і затверджено до друку кафедрою обліку і аудиту

(протокол № від 2015р.)

Методичною комісією економічного факультету

(протокол № від 2015р.)

Методичною радою Подільського державного

аграрно-технічного університету

(протокол № від 2015р.)

 

 

Робоий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (Частина І) / Укл. Кушнір Л.А., Слободян В.Д., Стендер С.В., Чижевська О.М. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2015. – 137 с.

 

Завдання і методичні поради щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (Частина І) складений у відповідності з робочою програмою навчального курсу «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» циклу професійної підготовки для студентів другого курсу.

В збірник включені завдання з основ обліку практичного і теоретичного характеру та описана методика їх виконання.

Виконання цих завдань дасть можливість студентам закріпити свої теоретичні знання з основ бухгалтерського обліку, набути практичних навичок з техніки ведення бухгалтерського обліку і організації облікової роботи, проявити самостійність у прийнятті рішень та в контролі за рівнем засвоєння теоретичного матеріалу і оволодіння практичними навичками.

Авторами розробки передбачена робота студентів над завданнями під керівництвом викладача.


 

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………4

 

Лабораторна робота №1

Активи і пасиви як об‘єкти бухгалтерського обліку………………………6

 

Рахунки і подвійний запис у бухгалтерському обліку

Лабораторна робота № 2

Поняття рахунків. Механізм подвійного відображення

господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку…………...15

Лабораторна робота №3

Синтетичний і аналітичний облік. Узагальнення даних

бухгалтерського обліку……………………………………………………..26

 

Методологія обліку господарських процесів

Лабораторна робота №4

Методологія обліку процесу постачання………………………………….44

Лабораторна робота №5

Методологія обліку процесу виробництва………………………………..62

Лабораторна робота №6

Методологія обліку процесу реалізації…………………………………...82

Лабораторна робота №7

Методологічні основи обліку доходів і витрат…………………………..100

 

Лабораторна робота №8

Балансове узагальнення……………………………………………………118

 

Лабораторна робота №9

Класифікація рахунків та план рахунків бухгалтерського обліку……...128

 

Лабораторна робота №10

Оцінка і калькуляція в бухгалтерському обліку…………………………134

 

Список рекомендованої літератури………………………………………137

 

 


Вступ

 

 

У зв‘язку з реформуванням ситеми бухгалтерсього обліку і фінансової звітності в Україні відбулось переосмислення теоретичних концепцій, на яких ґрунтуються поняття предмету, об‘єктів, методів і завдань бухгалтерського обліку. В новому світлі розглядаються тепер питання щодо рахунків бухгалтерського обліку, їх властивостей, бухгалтерського балансу, первинних облікових документів та регістрів, фінансової звітності.

За таких обставин зрозумілими є зміни в підходах до викладання матеріалу з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», яка є основою формування системи знань студентів з теорії, методології та організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для складання звітності, економічного аналізу, аудиту і контролю, прийняття управлінських рішень.

Вагоме місце у підготовці фахівців з обліку і аудиту належить практичним заняттям. Відповідно до навчального плану ці заннятя є лабораторними.

Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (Частина І) розроблені у відповідності з робочою програмою навчального курсу «Бухгалтерський облік (загальна теорія)». На виконання робіт передбачено 42 годин.

В даній розробці представлені лабораторні роботи по вивченню активів і пасивів в бухгалтерському обліку, їх класифікації; в них розглянуто механізм подвійного відображення господарських операцій на рахунках аналітичного і синтетичного обліку; приділено значну увагу заповненню журналу регістрації господарських операцій, складанню оборотної і шахової відомостей; розглянуто методологію обліку господарських процесів (постачання, виробництва, реалізації) та визначення фінансових результатів від різних видів діяльності.

Завдання насичені великою кількістю наочного матеріалу, формулами розрахунку коефіцієнтів розподілу транспортно-заготівельних витрат по об‘єктах використання матеріальних цінностей, розподілу загальновиробничих витрат, визначення фактичної собівартості виготовленої продукції, знаходження та перевірки кінцевого сальдо і оборотів по рахунках бухгалтерського обліку тощо. Для оптимізації роботи студенів над завданнями з бухгалтерського обліку представлені також допоміжні розрахункові таблиці.

В розробці вагоме місце приділено бухгалтерському балансу, як елементу методу бухгалтерського обліку, розглянуто основні типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський баланс.

Не менше уваги в практичних роботах приділено й рахункам бухгалтерського обліку: розглянуто їх суть, структуру, побудову і класифікацію.

Завдання та методичні поради щодо виконання лабораторних робіт побудовані таким чином, щоби максимально розкрити особливості бухгалтерського обліку. Тому всі роботи починаються з вивчення основних термінів по кожній темі та контрольних запитань, що дає можливість студентам самостійно перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу і підготуватись до складання іспиту з бухгалтерського обліку.

Саме ця дисципліна дає базові поняття про бухгалтерський облік, його суть, призначення, розкриває основні принципи, методичні прийоми та методи ведення бухгалтерського обліку.

 


Лабораторна робота № 1

Активи і пасиви як об‘єкти бухгалтерського обліку

 

 

Терміни і поняття для вивчення:

Бухгалтерський облік Необоротні активи
Предмет і об‘єкти бухгалтерського обліку Оборотні активи
Активи Необоротні активи і групи вибуття, утримуванні для продажу
Пасиви Запаси
Капітал Грошові кошти
Зобов‘язання Принцип бухгалтерського обліку
Доходи  
Витрати  
Господарська операція  

Контрольні запитання:

1. Принцип подвійності у бухгалтерському обліку.

2. Склад, характеристика і класифікація активів.

3. Склад, класифікація і характеристика пасивів.

4. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. Вкажіть, що розуміють під об‘єктом обліку та, що є об‘єктами бухгалтерського обліку.

Об‘єкт обліку -
Об‘єктами бухгалтерського обліку є 1) 4) 2) 5) 3) 6)

 

2. Дайте визначення активів і пасивів.

3. На підставі даних наведених в таблиці А здійсніть розподіл об‘єктів бухгалтерського обліку на активи і пасиви за їх економічним змістом. Результати групування занесіть в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

Активи і пасиви підприємства ______________

(назва підприємства)

станом на 1.01.201 n року

Найменування активів Сума, грн. Найменування пасивів Сума, грн.
1 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Продовж.табл. 1.1

1 2 3 4
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Разом   Разом  

 

4. Перевірте результати проведеного групування на збалансованість.

5. На підставі цих же даних розподіліть активи в наступні групи:

Необоротні активи;

Запаси і витрати;

Грошові кошти, розрахунки та інші активи.

Результати роботи оформіть у вигляді таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Активи підприємства ______________

(назва підприємства)

станом на 1.01.201 n року

Найменування активів Сума, грн.
1 2

Група: Необоротні активи

   
   

Продовж.табл. 1.2

1 2
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом по групі  

Група: Запаси і витрати

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом по групі  

Група: Грошові кошти, розрахунки та інші активи

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом по групі  
Разом активів  

6. Проведіть розподіл пасивів в наступні групи:

Власний капітал;

Довгострокові зобов‘язання;

Поточні зобов‘язання.

Результати роботи оформити у вигляді таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Пасиви підприємства ______________

(назва підприємства)

станом на 1.01.201 n року

Найменування пасивів Сума, грн.
1 2

Група: Власний капітал

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом по групі  

Група: Довгострокові зобов‘язання

   
   
   
   
   
   
   
   
Разом по групі  

Продовж.табл. 1.3

1 2

Група: Поточні зобов‘язання

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Разом по групі  
   
Разом пасивів  
   

7. В таблицях 1.2 та 1.3 підрахуйте підсумки по кожній групі активів і пасивів та по активах і пасивах в цілому. Перевірте дотримання збалансованості.

Порівняйте отримані результати з даними таблиці 1.1.

8. На підставі проведеного групування підготуйте схему класифікації активів і пасивів.


Таблиця А

Об‘єкти бухгалтерського обліку підприємства

станом на 01 січня 201 п року

№ з\п Найменування об‘єктів обліку Варіанти
                   
  Виробничі запаси                    
  Зобов’язання перед фондами за податками і платежами                    
  Тварини на вирощуванні і відгодівлі                    
  Інші витрати                    
  Заборгованість дебіторів                    
  Витрати виробництва                    
  Резервний капітал                    
  Напівфабрикати                    
  Зобов’язання перед фондами соціального страхування за страхуванням працівників                    
  Зобов‘язання перед працівниками з оплати праці                    
  Інші доходи                    
  Витрати на збут                    
  Короткострокові векселі видані                    
  Продукція с.-г. виробництва                    
  Пайовий капітал                    
  Статутний капітал                    
  Зобов‘язання перед різними кредиторами                    
  Зобов‘язання перед банками по отриманих короткострокових позиках                    
  Довгострокова дебіторська заборгованість                    
  Довгострокові зобов‘язання за облігаціями                    
  Нерозподілений прибуток                    
  Адміністративні витрати                    
  Поточні фінансові інвестиції                    

Продовження таблиці А

№ з\п Найменування об‘єктів обліку Варіанти
                   
  Малоцінні та швидкозношувані предмети                    
  Фінансові витрати                    
  Довгострокові фінансові інвестиції                    
  Цільове фінансування                    
  Нематеріальні активи                    
  Довгострокові векселі видані                    
  Зобов‘язання перед банками по отриманих довгострокових позиках                    
  Інші грошові кошти                    
  Інші витрати операційної діяльності                    
  Знос необоротних активів                    
  Довгострокові зобов‘язання з оренди                    
  Інші необоротні матеріальні активи                    
  Надзвичайні доходи                    
  Кошти на рахунках в банках                    
  Додатковий капітал                    
  Загально виробничі витрат                    
  Основні засоби                    
  Заборгованість постачальників і підрядників                    
  Інші довгострокові зобов‘язання                    
  Короткострокові векселі одержані                    
  Капітальні інвестиції                    
  Собівартість реалізованої продукції                    
  Доходи від реалізації                    
  Інший операційний доход                    
  Готова продукція                    
  Товари                    
  Готівкові кошти                    
  Дохід від участі в капіталі                    
  Заборгованість покупців і замовників                    
  Витрати майбутніх періодів                    

Лабораторна робота № 2

Таблиця А

Об‘єкти бухгалтерського обліку підприємства _______________________

(назва підприємства)

станом на 01.04. 200 п року

№ з\п Найменування об‘єктів обліку Варіанти
                   
1 Матеріали                    
2 Знос основних засобів                    
3 Основні засоби                    
4 Статутний (пайовий) капітал                    
5 Витрати незавершеного виробництва                    
6 Паливо                    
7 Зобов’язання перед працівниками підприємства з оплати праці                    
8 Заборгованість дебіторів                    
9 Зобов‘язання перед кредиторами                    
10 Готова продукція                    
11 Адміністративні витрати                    
12 Зобов‘язання за податками і платежами перед бюджетом                    
13 Готівкові кошти в касі підприємства                    
14 Кошти на рахунках в банку                    
15 Зобов‘язання за отриманими короткостроковими позиками банків                    

Таблиця Б

Господарські операції підприємства _______________________

(назва підприємства)

за травень 200 п року

з\п Зміст господарських операцій Варіанти
                   
1 Використані у виробництві матеріали                    
2 Погашена дебіторська заборгованість                    
3 Поступило і оприбутковано паливо від постачальників                    
4 Використано у виробництві паливо                    
5 Нарахована оплата праці працівникам основного виробництва                    
6 Нарахована оплата праці адміністративному персоналу                    
7 Утриманий податок з доходів фізичних осіб                    
8 Оприбутковані в касі гроші з банку для виплати заробітної плати                    
9 Оплачено постачальникам за паливо за рахунок короткострокової позики                    
10 Нарахований знос (амортизація) основних засобів основного виробництва                    
11 Виданий з поточного рахунку акціонеру (пайовику) його внесок (частку)                    
12 Видана оплата праці працівникам підприємства                    
13 Внесений власником (учасником) комп‘ютер в рахунок статутного (пайового) капіталу                    
14 Повернена невидана заробітна плата на рахунок в банку ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15 Перерахований до бюджету податок з доходів фізичних осіб ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
16 Оприбуткованаз виробництва готова продукція                    
17 Погашена короткострокова позика з поточного рахунку                    
18 Сторнується частково неправильно записана сума по операції 1                    
  Разом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Лабораторна робота № 3

Лабораторна робота № 4

Лабораторна робота № 5

Лабораторна робота № 6

Лабораторна робота № 7

Лабораторна робота № 8

Балансове узагальнення

Терміни і поняття для вивчення:

Баланс Мета складання балансу
Статті балансу Валюта балансу
Актив балансу Пасив балансу
Розділи активу балансу Розділи пасиву балансу
Вступний баланс Фінансова звітність
Типи господарських операцій  
Баланси за джерелами складання: інвентарні, книжні, генеральні
Баланси за строками складання: вступні, операційні, ліквідаційні
Баланси залежно від обсягу інформації: прості, складні, зведені
Баланси за змістом: сальдові, оборотні, результативні, проміжні, шахові, порівняльні

Контрольні запитання:

1. Бухгалтерський баланс, як елемент методу бухгалтерського обліку, його зміст і побудова.

2. Структура бухгалтерського балансу (опис статей).

3. Типи змін в бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. За даними Оборотної відомості по синтетичних рахунках за жовтень 201 n року (таблиця 7.6, лабораторна робота № 7) сформуйте проміжний бухгалтерський баланс підприємства (додаток 1 до лабораторної роботи № 8).

!!! Зверніть увагу, що відомості слід заносити в колонку 3 (на початок звітного періоду) додатку 1.

2. Використовуючи дані Оборотної відомості по синтетичних рахунках за жовтень 201 n року (таблиця 7.6., лабораторна робота № 7) відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .. .

. ..

. ..

. ..

3. Зареєструйте господарські операції, наведені в таблиці А, в Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 8.1)

Таблиця 8.1

Журнал реєстрації господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за листопад 201 п року

документа Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5
         
         

Продовження таблиці 8.1

1,2 3 4 5 6
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
х Разом х х  

 

4. Складіть і проставте в Журналі реєстрації господарських операцій за листопад місяць 201n року кореспонденцію рахунків по зареєстрованих господарських операціях.

5. Вкажіть, що розуміють під бухгалтерським балансом.

6. Визначте до якого типу відносяться, зареєстровані в Журналі реєстрації господарських операцій господарські операції за характером змін, які вони спричиняють в балансі. Результати роботи занесіть в таблицю 8.2.

Таблиця 8.2

Розподіл господарських операцій за характером змін,

які вони спричиняють в бухгалтерському балансі

п\п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки
Дебіт Кредит
Господарські операції за першим типом
         
         
         
         
         
         

Продовження таблиці 8.2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 416; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.119 с.)