Методологія обліку процесу виробництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методологія обліку процесу виробництва 

Терміни і поняття для вивчення:

Витрати Амортизація
Витрати виробництва Знос необоротних активів
Адміністративні витрати Первісна вартість необоротних активів
Загальновиробничі витрати Строк служби необоротного активу
Статті витрат Номенклатура статей витрат Оплата праці Виплати працівникам
Незавершене виробництво Утримання з нарахованої оплати праці працівникам
Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) Утримання єдиного соціального внеску з працедавців Депонована оплата праці
Планова собівартість продукції (робіт, послуг) Забезпечення виплат відпустки
Фактична собівартість продукції (робіт, послуг) Прямі витрати Непрямі витрати
Готова продукція Постійні витрати
Одиниця продукції Змінні витрати
Основне виробництво База розподілу непрямих витрат
Допоміжні виробництва Калькулювання, калькуляція
Промислові виробництва Об‘єкти калькуляції
Відрядження Калькуляційні різниці

Контрольні запитання:

1. Класифікація витрат.

2. Методологія обліку витрат праці.

3. Методологія обліку витрат, пов‘язаних з соціальним захистом працівників.

4. Методологія обліку витрачання оборотних активів.

5. Методологія обліку використання необоротних активів.

6. Облік та розподіл за призначенням загальновиробничих витрат.

7. Облік виходу готової продукції та калькуляція її вартості.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. За даними Оборотної відомості по синтетичних рахунках за липень 200n року (таблиця 4.8, лабораторна робота №4) відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. .

 

 

2. Відкрийте аналітичні рахунки до синтетичного рахунку «Виробництво», використовуючи дані Оборотної відомості по аналітичних рахунках до синтетичного рахунка «Виробництво» за липень 201n року (завдання 17, лабораторна робота №4).

.

!! Зверніть увагу, що до синтетичних рахунків «Матеріали» і «Паливо» аналітичні рахунки в цій роботі не відкриваємо. Облік руху матеріалів і палива слід вести в цілому на синтетичних рахунках.

3. Відкрийте аналітичні рахунки до синтетичного рахунку «Готова продукція», використовуючи данні таблиці А (практична робота №5).


Рахунок «Готова продукція 1»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

Рахунок «Готова продукція 2»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

Рахунок «Готова продукція 3»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

 

4. За даними, наведеними в таблиці Б, зареєструйте господарські операції за листопад місяць 201n року в Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 5.1)


Таблиця 5.1

Журнал реєстрації господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за серпень 201 п року

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5

Продовж. табл. 5.1.

1 2 3 4 5
Разом х х

5. Складіть і проставте в Журналі реєстрації господарських операцій за серпень місяць 201n року кореспонденцію рахунків по зареєстрованих господарських операціях.

!! Зверніть увагу, що разом з назвами синтетичних рахунків слід вказувати назви аналітичних рахунків, які відкриті до них.

6. Для визначення сум по операціях 4 і 5 (таблиця Б) проведіть розрахунок розподілу витрат по придбанню і доставці матеріалів і пального (окремо по вказаних видах матеріальних цінностей) між використаними цінностями та їх залишком.

!! Методика розподілу транспортно-заготівельних витрат наведена в лабораторній роботі № 4.

Розрахунок оформіть у вигляді таблиці.

Таблиця 5.2

Розподіл транспортно-заготівельних витрат по матеріалах і паливу (спрощений)

Найменування матеріальних цінностей Залишок на початок Надійшло Списано (використано) по об‘єктах (напрямках) використання
Виробництво 1 Виробництво 2 Виробництво 3 ЗВВ Адмінвитрати Всього використано (витрачено)
Матеріали
ТЗВ матеріали ? ? ? ? ?
Коефіцієнт ТЗВ матеріали =
Паливо
ТЗВ паливо ? ? ? ? ?
Коефіцієнт ТЗВ паливо =

 

!! Зверніть увагу, що при розподілі транспортно-заготівельних витрат по використаних матеріалах і паливу слід виходити з відомостей про операції 1, 2, 3 (дивись Журнал реєстрації господарських операцій, таблиця 5.1.) та даних про нерозподілені транспортно-заготівельні витрати на початок звітного періоду.

7. Відобразіть результати розподілу транспортно-заготівельних витрат між залишком матеріальних цінностей і використаними цінностями на рахунках бухгалтерського обліку.

8. На підставі даних Журналу реєстрації господарських операцій відобразіть господарські операції на відкритих синтетичних і аналітичних рахунках (операції 1-18).

9. Вкажіть, які витрати можна назвати загальновиробничими.

10. Проведіть розподіл загальновиробничих витрат (операція 19).

!! За базу розподілу візьміть загальну суму витрат звітного періоду кожного виробництва.

!! Суму загальновиробничих витрат, яку слід віднести на конкретний вид виробництва, розрахуйте шляхом множення загальної суми витрат звітного періоду на коефіцієнт розподілу.

!! Зверніть увагу, що коефіцієнт розподілу визначається шляхом ділення загальної суми загально виробничих витрат на базу розподілу.

 

Результати розрахунку оформіть у вигляді таблиці (таблиця 5.3)

Таблиця 5.3

Розподіл загальновиробничих витрат

Вид витрат Напрями розподілу Разом витрат до розподілу
Виробництво 1 Виробництво 2 Виробництво 3
Виробничі
Коефіцієнт розподілу  
Загальновиробничі ? ? ?
Розподілені витрати  
                     

 

11. Запишіть формулу, за якою можна визначити фактичну собівартість одиниці готової продукції.

 

12. Визначте фактичну собівартість кожного виду продукції. Для цього використовуйте таблицю 5.4.

Таблиця 5.4

Відомості для проведення корегування

планової собівартості готової продукції до рівня її фактичної собівартості

Види продукції Незавершене виробництво на початок періоду Витрати звітного періоду Незавершене виробництво на кінець періоду Кількість виготовленої продукції Собівартість готової продукції Кореляційні різниці
планова фактична
одиниці всієї одиниці всієї
А 1 2 3 4 5 6=5х4 7= 8/4 8 9=8-6
Продукція 1
Продукція 2
Продукція 3
Разом
                     

!!! Зверніть увагу, що відомості, необхідні для визначення фактичної собівартості кожного виду продукції ви можете взяти з рахунків аналітичного обліку до синтетичного рахунка «Виробництво» після рознесення всіх господарських операцій (крім 20-ї операції ) на рахунки бухгалтерського обліку, які зареєстровані в Журналі реєстрації господарських операцій за серпень місяць 201 n року, та враховуючи дані таблиці В (відомості про розмір незавершеного виробництва на кінець звітного періоду).

!! При визначенні кількості виготовленої продукції слід врахувати також її залишок на початок звітного періоду (оприбутковану продукцію в попередніх звітних періодах).

13. Визначте калькуляційні різниці по кожному виду готової продукції і проведіть корегування планової собівартості до рівня фактичної.

!!! Зверніть увагу, що перевищення фактичної собівартості над плановою дає нам позитивні калькуляційні різниці, на суму яких слід зробити допроведення, склавши таку саму бухгалтерську формулу як на операцію з оприбуткування готової продукції.

!!!Якщо ж фактична собівартість виготовленої продукції буде менша за планову, то бухгалтерський запис на цю суму слід зробити методом «червоне сторно».

Отримані результати запишіть в Журналі реєстрації господарських операцій (операція 20).

14. Після відображення 20-ї господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку, виведіть обороти і сальдо кінцеве по всіх аналітичних і синтетичних рахунках.

15. За даними аналітичних рахунків складіть Оборотні відомості за серпень місяць 201n року по аналітичних рахунках до синтетичних рахунків «Виробництво» та «Готова продукція» (таблиці 5.5, 5.6).

Таблиця 5.5

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Разом
Відмітки про перевірку

Таблиця 5.6

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ______________________

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Залишок на початок Надійшло Вибуло Залишок на кінець
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
Разом
Відмітки про перевірку

 

16. Проведіть звірку даних аналітичного і синтетичного обліку.

17. Складіть Оборотну відомість за серпень місяць 201n року по синтетичних рахунках (таблиця 5.7) і перевірте правильність ведення синтетичного обліку.

 


Таблиця 5.7

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за серпень місяць 201п року

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Разом
Відмітки про перевірку

 


Таблиця А

Початкові залишки на аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка «Готова продукція»

станом на 01.08. 201 п року

варіанту «Продукція 1» Облікова ціна 1,00 грн. «Продукція 2» Облікова ціна 20,00 грн. «Продукція 3» Облікова ціна 15,00 грн. Разом по рахунку «Готова продукція», грн.
Кількість, кг Сума, грн. Кількість, шт Сума , грн. Кількість, м3 Сума , грн.
1 6685 ? 160 ? 59 ? ?
2 3786 ? 234 ? 191 ? ?
3 1602 ? 136 ? 182 ? ?
4 2001 ? 87 ? 66 ? ?
5 2174 ? 320 ? 141 ? ?
6 443 ? 278 ? 294 ? ?
7 637 ? 320 ? 54 ? ?
8 1619 ? 364 ? 136 ? ?
9 1505 ? 136 ? 106 ? ?
10 2316 ? 358 ? 112 ? ?

Таблиця Б

Господарські операції підприємства __________________

(назва підприємства)

за серпень 201п року

№ документа Зміст господарської операції Варіанти
1 Використано у виробництві 1 (за обліковими цінами):
1.1. матеріали 280 125 120 110 250 260 180 167 216 80
1.2. паливо 1800 1650 1720 2100 1720 2600 3760 1250 1160 1076
1.3. корми 230 158 240 289 370 167 285 162 361 193
Разом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2. Використано матеріали (за обліковими цінами):
2.1. у виробництві 2 95 85 80 60 120 98 89 86 92 51
2.2. у виробництві 3 54 45 50 45 130 107 68 47 51 32
2.3. на загальновиробничі потреби 12 10 5 5 15 14 12 10 12 15
2.4. на адміністративні потреби 18 5 10 5 15 10 8 6 8 12
Разом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3. Використано паливо (за обліковими цінами):
3.1. у виробництві 2 620 410 430 475 440 424 591 312 315 130
3.2. у виробництві 3 510 385 515 430 565 508 478 221 207 57
3.3. на загальновиробничі потреби 55 40 35 45 55 51 58 46 35 8
3.4. на адміністративні потреби 15 15 20 15 25 20 21 18 12 2
Разом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4. Списано у відповідності з розрахунком транспортно-заготівельні витрати по використаних матеріалах:
4.1. на виробництво 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4.2. на виробництво 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4.3. на виробництво 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4.4. на загальновиробничі потреби ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4.5. на адміністративні потреби ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5. Списано у відповідності з розрахунком транспортно-заготівельні витрати по використаному паливу:
5.1. на виробництво 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.2. на виробництво 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.3. на виробництво 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.4. на загальновиробничі потреби ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5.5. на адміністративні потреби ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовж. 1 табл. БПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.016 с.)