Методологія обліку процесу реалізації 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методологія обліку процесу реалізації 

Терміни і поняття для вивчення:

Доходи від реалізації Собівартість реалізації Собівартість реалізованої продукції
Виручка від реалізації Фінансовий результат від реалізації
Ціна реалізації Прибуток
Витрати обігу Збиток
Витрати на реалізацію готової продукції Реалізована продукція Момент визнання доходу Момент реалізації Реалізація
Товарна продукція Аванси отримані (попередня оплата)

Контрольні запитання:

1. Завдання обліку процесу реалізації.

2. Момент реалізації у бухгалтерському обліку.

3. Виробнича собівартість та собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

4. Особливості відображенні в обліку процесу реалізації готової продукції (робіт, послуг).

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. За даними Оборотної відомості по синтетичних рахунках за серпень 200n року (таблиця 5.7, лабораторна робота № 5) відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .. .

. ..

. ..

2. Додатково відкрийте синтетичні рахунки «Собівартість реалізації», «Доходи від реалізації», «Витрати на збут», «Фінансові результати», «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» та рахунок «Розрахунки з покупцями».

. .

. .

. .

. .

3. Відкрийте аналітичні рахунки до наступних синтетичних рахунків:

«Собівартість реалізації» «Собівартість реалізації продукції 1»

«Собівартість реалізації продукції 2»

«Собівартість реалізації продукції 3»

«Доходи від реалізації» «Дохід від реалізації продукції 1»

«Дохід від реалізації продукції 2»

«Дохід від реалізації продукції 3»

«Фінансові результати» «Фінансовий результат від реалізації продукції 1»

«Фінансовий результат від реалізації продукції 2»

«Фінансовий результат від реалізації продукції 3»

 

!! Зверніть увагу, що форма аналітичних рахунків повинна бути простою.

. .

. .

. .

. .

. .

4. Відкрийте аналітичні рахунки до синтетичного рахунку «Готова продукція», використовуючи дані Оборотної відомості по аналітичних рахунках до синтетичного рахунка «Готова продукція» за серпень 201n року (завдання 3, лабораторна робота №5).

Рахунок «Готова продукція 1»

одиниця виміру _____, ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
           
           
           
           
           
           

Рахунок «Готова продукція 2»

одиниця виміру _____, ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
           
           
           
           
           
           

Рахунок «Готова продукція 3»

одиниця виміру _____, ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
           
           
           
           
           
           

5. За даними, наведеними в таблиці А, зареєструйте господарські операції за вересень місяць 201n року в Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 6.1).

Таблиця 6.1

Журнал реєстрації господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за вересень 201 п року

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Продовження таблиці 6.1

1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Разом х х  

 

6. Складіть і проставте в Журналі реєстрації господарських операцій за вересень місяць 201n року кореспонденцію рахунків по зареєстрованих господарських операціях.

!! Зверніть увагу, що разом з назвами синтетичних рахунків слід вказувати назви аналітичних рахунків, які відкриті до них.

7. На підставі даних Журналу реєстрації господарських операцій відобразіть господарські операції на відкритих синтетичних і аналітичних рахунках бухгалтерського обліку.

8. Вкажіть, яку продукцію (товари, роботи, послуги) можна вважати реалізованою.

9. Дайте визначення товарної продукції.

10. Виведіть обороти і сальдо кінцеве по всіх аналітичних рахунках, відкритих в цій роботі.

11. За даними аналітичних рахунків до синтетичних рахунків «Готова продукція», «Собівартість реалізації», «Доходи від реалізації», «Фінансові результати» складіть Оборотні відомості за вересень місяць 201n року (таблиці 6.2, 6.3, 6.4 і 6.5).

Таблиця 6.2

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ______________________

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Залишок на початок Надійшло Вибуло Залишок на кінець
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
                   
                   
                   
                   
Всього                  
Відмітки про перевірку

Таблиця 6.3

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
Всього            
Відмітки про перевірку

Таблиця 6.4

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
Всього            
Відмітки про перевірку

Таблиця 6.5

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
Всього            
Відмітки про перевірку

 

12. Назвіть можливі канали реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).

13. Вкажіть, що розуміють під моментом реалізації.

14. Виведіть обороти і сальдо кінцеве по всіх синтетичних рахунках, відкритих в цій роботі.

!! Зверніть увагу, що в результаті операції по визначенню фінансового результату від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) рахунки «Собівартість реалізації» і «Доходи від реалізації» закриваються в кінці звітного періоду в порядку списання, відповідно, їх дебетових і кредитових оборотів на рахунок «Фінансові результати».

15. Складіть Оборотну відомість за вересень місяць 201n року по синтетичних рахунках (таблиця 6.6) і перевірте правильність ведення синтетичного обліку.


Таблиця 6.6

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за вересень місяць 201 п року

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього            
Відмітки про перевірку

 


16. Зобразіть схематично порядок відображення процесу реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) та визначення фінансових результатів, виходячи з прийнятої методики їх обліку.


Таблиця А

Господарські операції підприємства __________________

(назва підприємства)

за вересень 201п року

№ документа Зміст господарської операції Одиниця виміру Ціна, грн Варіанти
                   
1 Відвантажена готова продукція покупцям (за фактичною собівартістю):                        
1.1. продукція 1 кг ? (9750)? (10820)? (5150)? (4950)? (4750)? (5200)? (4320)? (7250)? (7130)? (4280)?
1.2. продукція 2 шт ? (105)? (295)? (120)? (185)? (305)? (290)? (230)? (480)? (360)? (340)?
1.3. продукція 3 м3 ? (62)? (135)? (120)? (109)? (130)? (260)? (35)? (128)? (117)? (112)?
  Всього х х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2. Визнаний дохід від реалізації продукції покупцям (за ціною реалізації, в т.ч. ПДВ):   Ціна за варіантами *                    
2.1. продукції 1 грн *0,60 *0,80 *0,75 *0,90 *0,80 *0,88 *1,30 *1,03 *0,97 *1,10
2.2. продукції 2 грн *12,90 *12,80 *16,60 *18,10 *8,00 *12,30 *6,60 *13,60 *17,10 *9,50
2.3. продукції 3 грн *17,00 *10,40 *8,20 *14,70 *15,90 *8,70 *15,40 *12,00 *11,10 *11,90
  Всього грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3. Виділений податок на додану вартість по реалізованій продукції (20% від суми доходу – по операції 2)                        
3.1. продукції 1 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3.2. продукції 2 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3.3. продукції 3 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4. Видана в рахунок оплати праці працівникам продукція 1 (за ціною реалізації, в т.ч. ПДВ) кг ? (100)? (90)? (100)? (90)? (100)? (40)? (63)? (51)? (48)? (67)?
5. Списана в реалізацію продукція 1, видана працівникам в рахунок оплати праці (за фактичною собівартістю – по операції 4) кг ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6. Виділений податок на додану вартість по списаній в рахунок оплати праці продукції 1 (20% від операції 4) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7. Поступила від покупців на поточний рахунок виручка від реалізації продукції (по операції 2):                        
7.1. продукції 1 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7.2. продукції 2 грн ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовження 1 таблиці А

№ документа Зміст господарської операції Одиниця виміру Ціна, грн Варіанти
                   
7.3. продукції 3 грн ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8. Нарахована оплата праці працівникам, зайнятим реалізацією продукції грн х 260 360 380 250 330 230 330 350 220 300
9. Утриманий прибутковий податок з нарахованої оплати праці (15% від різниці по операціях 8 і 11) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10. Нараховані платежі до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування (37% до операції 8) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
11. Утримані платежі до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування із заробітної плати працівників, занятих реалізацією продукції (3,1% від операції 8) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
12. Надійшла на поточний рахунок попередня оплата за продукцію (за реалізаційними цінами, в т.ч. ПДВ – до операції 15)                        
12.1. за продукцію 2 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
12.2. за продукцію 3 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13. Відображений (визнаний) дохід від реалізації готової продукції (за операцією 12, в т.ч. ПДВ):                        
13.1 продукції 2 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13.2 продукції 3 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14. Виділений податок на додану вартість по реалізованій продукції (по операції 12):                        
14.1. продукції 2 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14.2. продукції 3 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15. Відвантажена готова продукція покупцям (по операції 12, за фактичною собівартістю):                        
15.1. продукція 2 шт ? (200)? (330)? (200)? (288)? (199)? (160)? (210)? (110)? (103)? (219)?
15.2. продукція 3 м3 ? (60)? (80)? (87)? (37)? (130)? (0)? (90)? (64)? (37)? (95)?
  Всього х х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовження 2 таблиці А

№ документа Зміст господарської операції Одиниця виміру Ціна, грн Варіанти
                   
16. Відображена вартість послуг по доставці готової продукції покупцям, надана транспортною організацією:                        
16.1. вартість послуг грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
16.2. ПДВ грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн х 100 140 125 98 79 83 89 93 110 123
17. Відображені (віднесені) витрати, пов‘язані з відрядженням працівників, занятих реалізацією продукції грн х 30 21 32 31 30 29 22 31 30 27
18. Оприбуткована в касі готівка, що надійшла з поточного рахунку для виплати заробітної плати і компенсаційних витрат, пов‘язаних з відрядженнями працівників (по операціях 17, 8, 9,11) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
19. Перераховано з поточного рахунка транспортній організації за послуги по доставці готової продукції покупцям (по операції 16, в т.ч. ПДВ) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
20. Компенсовані працівникам витрати, пов‘язані з відрядженням, з каси підприємства (по операції 17) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
21. Видана з каси оплата праці працівникам підприємства грн х                    
22. Перерахований податок на додану вартість (різниця між кредитом і дебітом рахунка «Розрахунки за податками» - в межах наявних на поточному рахунках сумах, з врахуванням операції 19) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
23. Погашена короткострокова позика в межах наявних на поточному рахунку підприємства коштів (з врахуванням операції 19 і 22) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
24. Депоновану оплату праці повернено на поточний рахунок (за операціями18, 17, 21) грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
25. Списана собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат (дані по дебіту рахунка «Собівартість реалізації»):                        
25.1. продукції 1 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
25.2. продукції 2 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
25.3. продукції 3 грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  Всього грн х ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовження 3 таблиці АПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.053 с.)