Методологічні основи обліку доходів і витратМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методологічні основи обліку доходів і витратТерміни і поняття для вивчення:

Витрати Операційна діяльність
Фінансові витрати Основна діяльність
Надзвичайні витрати Фінансова діяльність
Витрати операційної діяльності Інвестиційна діяльність
Доходи  
Фінансові доходи  
Доходи від операційної діяльності  
Нерозподілені прибутки  
Непокриті збитки  

Контрольні запитання:

1. Що розуміють під операційною діяльністю.

2. Що таке інвестиційна діяльність.

3. Що розуміють під фінансовою діяльністю.

4. Яка діяльність вважається надзвичайною.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. За даними Оборотної відомості по синтетичних рахунках за вересень 200n року (таблиця6.6, лабораторна робота № 6) відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . .

. . .

. .

. .

2. Додатково відкрийте наступні синтетичні рахунки:

· Інші витрати операційної діяльності

· Фінансові витрати

· Інші операційні доходи

· Фінансові доходи

· Інші доходи

· Фінансові результати

· Прибутки і збитки

!!! Зверніть увагу, що сальдо початкове на відкритих рахунках буде нульовим.

. .

. .

. .

. .

. .

3. Вкажіть, які види діяльності прийнято виділяти в цілях бухгалтерського обліку.

4. Відкрийте аналітичні рахунки до синтетичних рахунків «Готова продукція», «Доходи від реалізації» та «Собівартість реалізації», використовуючи дані Оборотних відомостей по аналітичних рахунках до цих синтетичних рахунків за вересень 201n року (завдання 11, лабораторна робота №6).

!! Зверніть увагу, що форма аналітичних рахунків до синтетичних рахунків «Доходи від реалізації» і «Собівартість реалізації» повинна бути простою.


Рахунок «Готова продукція 1»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
Разом Разом

Рахунок «Готова продукція 2»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
Разом Разом

Рахунок «Готова продукція 3»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума
Разом Разом

. . .

. . .

. . .

5. Вкажіть, що розуміють під собівартістю реалізації продукції(робіт, послуг). З яких витрат вона складається.

6. Дайте визначення доходу.

Дохід -

7. До синтетичного рахунка «Фінансові результати» відкрийте такі субрахунки:

· Фінансовий результат від реалізації продукції

· Фінансовий результат від іншої операційної діяльності

· Фінансовий результат від фінансової діяльності

· Фінансовий результат від іншої діяльності

!!! Зверніть увагу, що сальдо початкове на відкритих рахунках буде нульовим. Форма аналітичних рахунків повинна бути просто.

. . .

. . .

.

8. Вкажіть, що розуміють під фінансовими результатами діяльності.

9. Вкажіть яку діяльність можна назвати фінансовою.

10. За даними, наведеними в таблиці А, зареєструйте господарські операції за жовтень місяць 201n року в Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 7.1.)

Таблиця 7.1

Журнал реєстрації господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за жовтень 201 п року

документа Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5

Продовження таблиці 7.1

1 2 3 4 5
Разом х х

 

11. Складіть і проставте в Журналі реєстрації господарських операцій за жовтень місяць 201n року кореспонденцію рахунків по зареєстрованих господарських операціях.

!! Зверніть увагу, що разом з назвами синтетичних рахунків слід вказувати назви аналітичних рахунків, які відкриті до них.

12. На підставі даних Журналу реєстрації господарських операцій відобразіть господарські операції на відкритих синтетичних і аналітичних рахунках бухгалтерського обліку.

13. Виведіть обороти і сальдо кінцеве по всіх аналітичних рахунках, відкритих в цій роботі.

14. За даними аналітичних рахунків до синтетичних рахунків «Готова продукція», «Собівартість реалізації», «Доходи від реалізації», «Фінансові результати» складіть Оборотні відомості за жовтень місяць 201n року (таблиці 7.2, 7.3, 7.4, 7.5).

Таблиця 7.2.

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ______________________

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Залишок на початок Надійшло Вибуло Залишок на кінець
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
Всього
Відмітки про перевірку

Таблиця 7.3.

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Всього
Відмітки про перевірку

Таблиця 7.4.

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Всього
Відмітки про перевірку

Таблиця 7.5.

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Всього
Відмітки про перевірку

 

15. Визначте фінансові результати (прибутки або збитки) від окремих видів діяльності шляхом співставлення доходів і витрат по відповідних субрахунках до синтетичного рахунку « Фінансові результати».

!! Зверніть увагу, що в результаті операції по визначенню фінансових результатів від окремих видів діяльності рахунки «Собівартість реалізації» і «Доходи від реалізації» закриваються в кінці звітного періоду в порядку списання, відповідно, їх дебетових і кредитових оборотів на рахунок «Фінансові результати».

 

16. Відобразіть суму фінансових результатів від окремих видів діяльності на рахунку «Прибутки і збитки».

!! Зверніть увагу, що в результаті цієї операції рахунок «Фінансові результати» закривається в кінці звітного періоду в порядку списання перевищення дебетових оборотів над кредитовими по ньому в дебет рахунка «Прибутки в збитки», або в порядку списання перевищення кредитових оборотів над дебетовими в кредит цього рахунка .

 

17. Виведіть обороти і сальдо кінцеве по всіх синтетичних рахунках, відкритих в цій роботі.

18. Складіть Оборотну відомість за жовтень місяць 201n року по синтетичних рахунках (таблиця 7.6.) і перевірте правильність ведення синтетичного обліку.


Таблиця 7.6.

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за жовтень місяць 201 п року

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Всього
Відмітки про перевірку

19. Зобразіть схематично порядок обліку доходів і витрат та визначення фінансових результатів від різних видів діяльності відповідно до прийнятої методики.

Рис. 3. Схема обліку доходів і витрат та визначення фінансових результатів від інвестиційної діяльності  


 

 

Таблиця А

Господарські операції підприємства __________________

(назва підприємства)

за жовтень201 п року

№ документа Зміст господарської операції Варіанти
1. Нараховані штрафні санкції постачальникам за порушення ними договірних умов 310 870 520 445 295 860 320 440 530 570
2. Отримані кошти в погашення штрафних санкцій від постачальників на поточний рахунок ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3. Сплачені відсотки за користування короткостроковим кредитом банку (з поточного рахунка) 52 48 62 54 29 46 64 53 39 51
4. Визнані штрафні санкції на користь покупців за порушення строків поставки готової продукції (згідно умов договору) 130 135 152 152 158 125 140 130 160 139
5. Одержані дивіденди від участі підприємства в капіталі інших підприємств 1455 1815 1690 1710 1535 1786 1672 1730 1560 1490
6. Реалізований телевізор (списана вартість):
6.1. залишкова вартість 100 125 108 109 110 130 115 125 132 131
6.2. сума зносу 35 32 31 36 33 36 37 38 32 39
7. Визнаний дохід від реалізації телевізора (в т.ч. ПДВ) 110 115 120 115 114 120 130 124 131 122
8. Виділений податок на додану вартість по операції реалізації необоротного активу (по операції 7) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9. Надійшла виручка на поточний рахунок за проданий телевізор (за операцією 7) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
10. Списана вартість палива, яке було витрачено при ліквідації стихійного лиха 30 40 50 25 28 35 45 55 30 38
11. Відображена сума страхового відшкодування втрат, які виникли у підприємства в результаті стихійного лиха 15 20 25 12 14 16 23 28 15 18
12. Списана собівартість реалізованого телевізора на фінансові результати (по операції 6) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13. Списаний дохід від реалізації телевізора на фінансові результати (за операціями 7, 8) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовження 1 таблиці А

№ документа Зміст господарської операції Варіанти
14. Списані на фінансові результати:
14.1. інші витрати операційної діяльності ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14.2. фінансові витрати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14.3. інші витрати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14.4. надзвичайні витрати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15. Списані на фінансові результати:
15.1. інші операційні доходи ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15.2. фінансові доходи ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15.3. інші доходи ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15.4. надзвичайні доходи ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
16. Списані на фінансові результати:
16.1. адміністративні витрати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
16.2. витрати на збут ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17. Визнаються і відображуються в обліку прибутки і збитки від:
17.1. реалізації необоротних активів ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17.2. іншої операційної діяльності ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17.3. фінансової діяльності ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17.4. іншої діяльності ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17.5. надзвичайної діяльності ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Лабораторна робота № 8

Балансове узагальнення

Терміни і поняття для вивчення:

Баланс Мета складання балансу
Статті балансу Валюта балансу
Актив балансу Пасив балансу
Розділи активу балансу Розділи пасиву балансу
Вступний баланс Фінансова звітність
Типи господарських операцій  
Баланси за джерелами складання: інвентарні, книжні, генеральні
Баланси за строками складання: вступні, операційні, ліквідаційні
Баланси залежно від обсягу інформації: прості, складні, зведені
Баланси за змістом: сальдові, оборотні, результативні, проміжні, шахові, порівняльні

Контрольні запитання:

1. Бухгалтерський баланс, як елемент методу бухгалтерського обліку, його зміст і побудова.

2. Структура бухгалтерського балансу (опис статей).

3. Типи змін в бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. За даними Оборотної відомості по синтетичних рахунках за жовтень 201 n року (таблиця 7.6, лабораторна робота № 7) сформуйте проміжний бухгалтерський баланс підприємства (додаток 1 до лабораторної роботи № 8).

!!! Зверніть увагу, що відомості слід заносити в колонку 3 (на початок звітного періоду) додатку 1.

2. Використовуючи дані Оборотної відомості по синтетичних рахунках за жовтень 201 n року (таблиця 7.6., лабораторна робота № 7) відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . . .

. . .

. . .

. . .

3. Зареєструйте господарські операції, наведені в таблиці А, в Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 8.1)

Таблиця 8.1

Журнал реєстрації господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за листопад 201 п року

документа Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5

Продовження таблиці 8.1

1,2 3 4 5 6
х Разом х х

 

4. Складіть і проставте в Журналі реєстрації господарських операцій за листопад місяць 201n року кореспонденцію рахунків по зареєстрованих господарських операціях.

5. Вкажіть, що розуміють під бухгалтерським балансом.

6. Визначте до якого типу відносяться, зареєстровані в Журналі реєстрації господарських операцій господарські операції за характером змін, які вони спричиняють в балансі. Результати роботи занесіть в таблицю 8.2.

Таблиця 8.2

Розподіл господарських операцій за характером змін,

які вони спричиняють в бухгалтерському балансі

п\п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки
Дебіт Кредит
Господарські операції за першим типом

Продовження таблиці 8.2

п\п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки
Дебіт Кредит
Господарські операції за другим типом
Господарські операції за третім типом
Господарські операції за четвертим типом

7. На підставі даних Журналу реєстрації господарських операцій відобразіть господарські операції на відкрПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.033 с.)