Методологія обліку процесу постачанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методологія обліку процесу постачання 

Терміни і поняття для вивчення:

База розподілу Натуральний вимірник
Загально виробничі витрати Номенклатура матеріалів
Адміністративні витрати Постачальник
Матеріально-відповідальна особа Транспортно-заготівельні витрати
Фактура Франко
  Первісна вартість

Контрольні запитання:

1. Економічний зміст і призначення процесу постачання.

2. Основні завдання обліку процесу постачання.

3. Порядок визначення собівартості придбаних матеріалів.

4. Склад і порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат.

5. Варіанти організації обліку процесу постачання.

 

 

Завдання і методичні поради щодо його виконання:

 

1. За даними Оборотної відомості по синтетичних рахунках за червень 200n року (таблиця 3.6, лабораторна робота №3) відкрийте синтетичні рахунки бухгалтерського обліку.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. . .


.До синтетичних рахунків «Виробництво» і «Матеріали» відкрийте аналітичні рахунки, використовуючи дані відповідних Оборотних відомостей по аналітичних рахунках за червень 201n року (таблиця 3.2, 3.3, 3.4, лабораторна робота №3)

. .

.

 

 

Рахунок «Матеріали А»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

Рахунок «Матеріали Б»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

Рахунок «Матеріали В»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

2. Відкрийте аналітичні рахунки до синтетичного рахунка «Паливо» за даними таблиці А цієї лабораторної роботи.

 

Рахунок «Бензин»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

Рахунок «Дизпаливо»

одиниця виміру _____ , ціна ____ грн.

Дебет Кредит
№ операції кількість сума № операції кількість сума

!! Порівняйте суму сальдо початкового по цих аналітичних рахунках з сальдо початковим синтетичного рахунка «Паливо».

 

3. Відкрийте аналітичні рахунки до синтетичного рахунка «Розрахунки з дебіторами і кредиторами», використовуючи дані відповідної Оборотної відомості по аналітичних рахунках за червень 200n року (лабораторна робота №3)

. .

. . .


Крім вже відомих аналітичних рахунків до синтетичного рахунку «Розрахунки з дебіторами і кредиторами слід відкрити ще додаткові аналітичні рахунки: 1) «Розрахунки з ВАТ «Сільгоспхімія»»; 2) «Розрахунки з ВАТ «Сільгосптехніка»» з нульовим початковим сальдо.

. . .

4. Вкажіть, які рахунки називаються колективними.

 

5. Відкрийте до колективних синтетичних рахунків «Паливо», і «Матеріали» рахунки простої форми для обліку витрат, пов‘язаних з придбанням і доставкою матеріальних цінностей - «Транспортно-заготівельні витрати».

 

!! Зверніть увагу, що на початок липня місяця 201n року (звітний період по лабораторній роботі №4) сальдо початкове по цих рахунках буде нульовим.

. . . .

6. Вкажіть, що розуміють під транспортно-заготівельними витратами.

7. Додатково відкрийте синтетичні рахунки простої форми «Загально виробничі витрати», «Розрахунки з підзвітними особами» та «Корми» (форми рахунків розміщені в завданні 1 цієї лабораторної роботи) .

Вкажіть яке сальдо початкове буде на цих синтетичних рахунках і чому.

8. За даними, наведеними в таблиці Б, зареєструйте господарські операції за липень місяць 201n року в Журналі реєстрації господарських операцій (таблиця 4.1.)

Таблиця 4.1.

Журнал реєстрації господарських операцій

підприємства ________________

(назва підприємства)

за липень 201 п року

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4 5

Продовж.табл. 4.1.

1 2 3 4 5
Разом х х

 

9. Складіть і проставте в Журналі реєстрації господарських операцій за липень місяць 201n року кореспонденцію рахунків по зареєстрованих господарських операціях.

!! Зверніть увагу, що разом з назвами синтетичних рахунків слід вказувати назви аналітичних рахунків, які відкриті до них.

10. На підставі даних Журналу реєстрації господарських операцій відобразіть господарські операції на відкритих синтетичних і аналітичних рахунках.

!! Майте на увазі, що вартість придбаних матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку, а саме «Матеріали» (з відкритими до нього аналітичними рахунками) та «Паливо», слід відображати без податку на додану вартість (ПДВ). Суму ПДВ по придбаних матеріальних цінностях слід відображати окремо на рахунку «Розрахунки за податками».

!!! Зверніть увагу, що в той же час зобов’язання перед постачальниками за поставлені матеріальні цінності на рахунках бухгалтерського обліку слід відображати в повній сумі, яка буде складатись з вартості придбаних матеріальних цінностей без ПДВ та суми ПДВ (20% від цієї вартості).

!! Зверніть увагу, що аналогічного порядку відображення на рахунках бухгалтерського обліку слід притримуватись також й при відображенні отриманих зі сторони послуг по транспортуванню матеріальних цінностей (дивись операцію 6 таблиця Б).

11. Вкажіть з чого складається купівельна вартість придбаних зі сторони матеріальних цінностей.

12. Запишіть формулу розрахунку коефіцієнта розподілу транспортно-заготівельних витрат.

13. Для визначення сум по операціях 14 і 15 (таблиця Б) проведіть розрахунок розподілу витрат по придбанню і доставці матеріалів і пального (окремо по вказаних видах матеріальних цінностей) між використаними цінностями та їх залишком.

Розрахунок оформіть у вигляді таблиць (таблиця 4.2 і 4.3)

Таблиця 4.2

Розподіл транспортно-заготівельних витрат по матеріалах

Найменування матеріальних цінностей Залишок на початок Надійшло Списано (використано) по об‘єктах (напрямках) використання
Виробництво 1 Виробництво 2 Виробництво 3 ЗВВ Адмінвитрати Всього використано (витрачено)
Матеріали «А»
Матеріали «Б»
Матеріали «В»
Всього по облікових цінах
Коефіцієнт ТЗВ =
ТЗВ

!! Зверніть увагу , що при розподілі транспортно-заготівельних витрат по матеріалах (А ,Б, В) слід виходити з відомостей про операції 9, 10, 11 (дивись Журнал реєстрації господарських операцій, таблиця 4.1.).


Таблиця 4.3

Розподіл транспортно-заготівельних витрат по паливу

Найменування матеріальних цінностей Залишок на початок Надійшло Списано (використано) по об‘єктах (напрямках) використання
Виробництво 1 Виробництво 2 Виробництво 3 ЗВВ Адмінвитрати Всього використано (витрачено)
Бензин
Дизпаливо
Всього по облікових цінах
Коефіцієнт ТЗВ =
ТЗВ

 

!! Зверніть увагу, що при розподілі транспортно-заготівельних витрат по придбаному і доставленому паливу слід виходити з відомостей про операції 12, 13 (дивись Журнал реєстрації господарських операцій, таблиця 4.1.).

14. Відобразіть результати розподілу транспортно-заготівельних витрат між залишком матеріальних цінностей і використаними цінностями на рахунках бухгалтерського обліку.

15. По всіх синтетичних і аналітичних рахунках підрахуйте обороти і виведіть кінцеве сальдо.

16. За даними аналітичних рахунків підготуйте Оборотні відомості за липень місяць 200n року (таблиці 4.4, 4.5, 4.6, 4.7).

Таблиця 4.4

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ______________________

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Залишок на початок Надійшло Вибуло Залишок на кінець
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
Разом
Відмітки про перевірку

 


Таблиця 4.5

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунка ______________________

Аналітичні рахунки Одиниця виміру Залишок на початок Надійшло Вибуло Залишок на кінець
к-ть сума к-ть сума к-ть сума к-ть сума
Разом
Відмітки про перевірку

Таблиця 4.6

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Разом
Відмітки про перевірку

Таблиця 4.7

Оборотна відомість по аналітичних рахунках

до синтетичного рахунку ________________________________

Аналітичні рахунки Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Разом
Відмітки про перевірку

17. За даними Оборотних відомостей по аналітичних рахунках до синтетичних рахунків «Матеріали», «Паливо», «Виробництво», «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» проведіть перевірку правильності ведення аналітичного обліку.

18. Перевірте правильність ведення синтетичного обліку за допомогою Оборотної відомості по синтетичних рахунках (таблиця 4.8).

Таблиця 4.8

Оборотна відомість по синтетичних рахунках

за липень місяць 200п року

Назва рахунку Сальдо початкове Оборот Сальдо кінцеве
дебет кредит дебет кредит дебет кредит
Разом
Відмітки про перевірку

 


Таблиця А

Початкові залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунка «Паливо»

станом на 01.07.201п року

варіанту «Бензин» Ціна 2000,00 грн. «Дизпаливо» Ціна 1000,00 грн. Разом по рахунку «Паливо», грн.
Кількість, т Сума, грн. Кількість, шт. Сума , грн.
1 0,74 ? 1,093 ? ?
2 0,63 ? 1,729 ? ?
3 0,104 ? 0,248 ? ?
4 0,28 ? 0,642 ? ?
5 0,16 ? 0,312 ? ?
6 0,85 ? 0,638 ? ?
7 0,77 ? 1,590 ? ?
8 0,125 ? 0,292 ? ?
9 0,335 ? 0,549 ? ?
10 0,155 ? 0,393 ? ?

Таблиця Б

Господарські операції підприємства __________________

(назва підприємства)

за липень 201п року

№ документа Зміст господарської операції Одиниця виміру Ціна Варіанти
1 Отримано і оприбутковано від ВАТ «Агропостач»:
1.1. Бензин т 2000 (0,9)? (2,1)? (2,5)? (2,8)? (3,0)? (2,9)? (4,2)? (3,8)? (5,1)? (3,4)?
1.2. Дизпальне т 1000 (2,9)? (2,4)? (2,8)? (3,0)? (2,5)? (1,7)? (2,8)? (3,0)? (2,6)? (2,4)?
1.3. ПДВ на придбанні цінності грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2. Отримано від ВАТ «Агропостач» матеріали:
2.1. Матеріали «А» т 150 (9)? (3)? (6)? (7)? (8)? (5)? (6)? (7)? (3)? (2)?
2.2. Матеріали «Б» шт 1 (37)? (36)? (48)? (51)? (41)? (13)? (21)? (25)? (18)? (30)?
2.3. Матеріали «В» м3 10 (21)? (4)? (19)? (35)? (32)? (10)? (24)? (9)? (12)? (4)?
2.4. ПДВ на придбанні цінності грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3. Отримані від Кооперативу «Прогрес» корми:
3.1. вартість цінностей ц 22,50 (10)? (50)? (20)? (40)? (30)? (11)? (30)? (15)? (41)? (31)?
3.2. ПДВ на придбанні цінності грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4. Отримано від ВАТ «Сільгоспхімія»:
4.1. Матеріали «А» т 150 (1)? (2)? (2)? (1)? (2)? (2)? (1)? (2)? (3)? (2)?
4.2. ПДВ на придбанні цінності грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5. На підставі авансових звітів експедиторів віднесені витрати на відрядження, пов‘язані з:
5.1. заготівлею матеріалів грн * 53 80 60 71 84 43 61 72 53 44
5.2. заготівлею палива грн. * 63 70 71 69 68 41 29 34 45 48
Разом грн * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Продовж. 1 табл. БПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.111 (0.014 с.)