ТОП 10:

Инфопедия — категория Бухгалтерия: 40 Страница

Материала по категории - Бухгалтерия на сайте Инфопедия всего: 17627 страниц.

Бухгалтерия - 40 Страница

Правило перше. Аудиторські докази достовірніші, якщо отримані з незалежних джерел за межами підприємства, що перевіряється. Оцінка якості роботи аудитора Призначення та основні елементи аудиторського висновку Підсумкова оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх впливу на фінансову звітність Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД Порівняльний аналіз і його характеристика. Елімінування в економічному аналізі. Абсолютні різниці. Інформаційна база економічного аналізу. Класифікація видів інформації та способи перевірки її достовірності. Використання в економічному аналізі рядів динаміки. Прийоми перевірка достовірності джерел аналітичної інформації Основні етапи аналітичного дослідження. Діагностика фінансових труднощів та можливого банкрутства підприємства. Аналіз асортименту продукції. Як вивчають ступінь його оновлення на п-ві? Основні джерела інформації та методи оцінки фінансового стану підприємства Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції. Аналіз основних засобів. Від чого залежить використання виробничої потужності? Аналіз фонду з/п. Які фоктори на нього впливають. Аналіз виконання договірних зобов’язань з поставок продукції. Аналіз руху робочої сили на підприємстві. Які причини плинності кадрів на підприємстві? Аналіз забезпеченості підприємства матеріально-технічними ресурсами. Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ Скільки типів балансових змін існує? Фактична собівартість 1 ц продукції становить? Фактична собівартість продукції забою становить? Яке має місце відхилення від бюджету виробничих витрат за рахунок ефективності? Якщо юридична особа хоче використати при безготівкових розрахунках розрахункові чеки, чи повинні депонуватися грошові кошти на окремому банківському рахунку для їх гарантованої оплати? Який первинний документ підтверджує факт здавання виручки до установи банку працівником підприємства? Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу повинен бути Який строк дії доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей зі складу іншого підприємства? На якому рахунку накопичуються витрати, що здійснюються при виробництві готової продукції? Розподілено загальновиробничі витрати. Вказати вірну кореспонденцію рахунків. Як оцінюються основні засоби, отримані в обмін на неподібні активи? Визначити кореспонденцію рахунків: депоновано заробітну плату. Які саме витрати не включають при визначенні первісної вартості запасів? Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами надається застрахованій особі у розмірі Якщо площа земельних угідь (рілля) 100 га, то в першому кварталі зобов’язання з фіксованого сільськогосподарського податку складе при оцінці 4000 грн. за 1 га. Чи нараховується допомога з тимчасової непрацездатності, якщо працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати? Які типи факторних моделей не знайшли відображення в наведеній змішаній моделі? При аналізі заходів поліпшення земель ефективними вважають ті, коли До можливих резервів зниження витрат на виробництво зерна не відноситься Вплив структури реалізованої продукції на зміну валового прибутку від реалізації продукції неможна визначити використовуючи метод До показників оборотності матеріальних оборотних активів не відносять Як на підставі балансу підприємства визначити суму робочого капіталу Згідно П(С)БО 16 «Витрати» собівартість реалізованої продукції не включає Що розуміється під товарною продукцією сільського господарства? З якими найбільш важливими факторами пов’язані можливості науково-технічного прогресу в сільському господарстві? Хто складає ліквідаційний баланс ? Що належить до доходів спеціального фонду бюджетної установи? Чи є обмеження розміру щорічних відрахувань до резервного капіталу ТОВ від суми одержаного прибутку? Чи всі підприємства підлягають обов'язковій аудиторській перевірці? Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» Тема 11.Аудиторская проверка общей документации и уставного капитала экономического субъекта Тема 20.Аудит организации учета , учетной политики и качества бухгалтерской отчетности. изменениями и дополнениями с 03.11.2011 г.) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ АУДИТА На Российском рынке аудиторских услуг Деятельность в Российской Федерации Система аттестации, обучения и повышения квалификации аудиторов в Российской Федерации Кодекс этики аудиторов – это подробный официальный перечень ценностей и принципов, которыми руководствуется аудиторы России при осуществлении профессиональной деятельности. Аудиторская проверка – это мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе аудиторских доказательств, касающихся финансового положения экономического субъекта, подлежащего аудиту. Выборочный метод в аудиторской проверке Основные характеристики генеральной совокупности Аудиторские доказательства и методы их получения ГЛАВА 5. АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ АУДИТА ВИДЫ ВНЕШНИХ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ЗАДАЧИ И ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПОНЯТИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ПОНЯТИЕ АУДИТОРСКОГО РИСКА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ ВИДЫ ВЫБОРОК В ИНСТРУМЕНТАРИИ АУДИТОРА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ОПЕРАЦИЙ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ Раздел 1. Теория бухгалтерского учета Документация и документооборот. Счета и двойная запись, как элемент метода бухгалтерского учета. Оценка и калькуляция, как элемент метода бухгалтерского учета. Влияние хозяйственных операций на изменение в балансе. Действующая система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Раздел 3. Управленческий учет Характеристика затрат на произв-во продукции по эконом-м элементам и группировка затрат по калькул-ным статьям. Попередельный метод учета затрат и калькулирования сеестоимости продукции. ГБПОУ РО «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Раздел 2 Бухгалтерский учет имущества организации ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ аттестационный лист по практике Для магистрантов направления «Финансы и кредит», Методические указания по описанию организационно-правовой характеристики предприятия (организации) Промышленные, сельскохозяйственные и другие коммерческие предприятия Методические указания по анализу краткосрочной финансовой политики организации в составе аналитической главы курсовой работы Методические указания по анализу налогообложения и налоговой нагрузки организации в составе аналитической главы курсовой работы Управление товарными запасами как элемент финансовой политики ООО «Медио», г. Киров ТОО, АО, хозяйственные товарищества, гос. предприятия, кооперативы Хозяйственная деятельность предприятия Учета расчетов с бюджетом по социальному налогу Задолженность покупателей и заказчиков Штрафы, ИПН, алименты, обязательные пенсионные взносы Выплаты, включаемые в фонд заработной платы Акт о выявленных расхождениях Поступление сырья и материалов Поступили материалы безвозмездно Не имеют физической натуральной формы, но длительное время приносят доход предприятию Вспомогательное производство В состав основного производства включены накладные расходы Первоначальная сумма капитала предприятия, определенная его уставом и формирующаяся в основном за счет выручки от продажи акций или за счет вкладов участников, учредителей Доходы от продажи валюты, полученной за проданную экспортную продукцию Руководитель и главный бухгалтер Средства производства-живые организмы По разделу: организация деятельности аптек Для обучающихся по программе Сумма недостачи в период проведения инвентаризации определяется Инвентаризацию товаров в аптечной организации рекомендуется проводить E) Задолженность по оплате труда H) задолженность покупателей и заказчиков f) Принципу непрерывности деятельности и начисления Расчёт удержаний из заработной платы Учет оплаты отпусков и резерва на их оплату Место практики в структуре ОП ВО Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике. Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Электростали МО Документооборот по банковским операциям. Финансовые функции для вычисления будущего значения Расчет размера платежей ренты ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ Тема № 1. Учет и анализ оборота по реализации Тема № 6. Учет и анализ расходов торгового предприятия: оценка и пути оптимизации в рыночных условиях Тема № 19. Учет и анализ доходов предприятий питания Оценка и пути оптимизации в рыночных условиях МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів. Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду з дисципліни «Бухгалтерський облік, Правовое регулирование порядка формирования уставного капитала и определение его сущности Филиал в г. Северодвинске Архангельской области Кафедра Экономики, управления и финансов Основные методы оценки кредитоспособности организаций ГЛАВА 2. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» Показатели финансовой устойчивости ПАО «ВымпелКом» за 2013-2015 гг. Оптимизация движения денежных потоков ПАО «ВымпелКом» На производственную практику (по профилю специальности) ЛЕКЦИЯ 6. ДИСКОНТИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ PV- сумма, вкладываемая в настоящий момент времени Раздел 1. Основы теории финансового учета Перечень дополнительной литературы Виды промежуточной аттестации. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ контрольной работы Виды профессиональной деятельности: Ведение операций по банковским вкладам (депозитам). ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской отчётности» ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ Понятие, цель и задачи анализа финансовой отчетности Аудит правильности отражения операций с денежными средствами на счетах бухгалтерского учета Аудит тождественности данных синтетического и аналитического учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Аудит соблюдения положений учетной политики в части учета денежных средств Расчет уровня существенности предприятия Денежные средства предприятия как объект аудита Цель, задачи аудита денежных средств, методические приемы и информационное обеспечение аудита Нормативно-правовое обеспечение аудита денежных средств Глава 1. Теоретические аспекты аудита денежных средств организации Контрольная работа по финансовому учету Тест 5. Назовите пользователей бухгалтерской информации в период рыночных отношений. Тест 4. Для каких организаций наличие резервного капитала является обязательным? Тема 1. Бухгалтерский учет и его основные задачи. Функции и виды хозяйственного учета. Понятие и виды бухгалтерского баланса Тема 3. Счета бухгалтерского учета Система нормативного регулирования и основные нормативные документы Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской информации Полномочия и ответственность главного бухгалтера Теоретические основы первичного учета Документы строгой отчетности Тема 6. Учетные регистры бухгалтерского учета. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. Упрощенная форма ведения бухгалтерского учета на малом предприятии Тема 8.Учетная политика предприятия Тема 9. Бухгалтерская отчетность По направлению 38.03.02 «Менеджмент» Составитель: к.э.н, доцент Хромцова Л.С. Остатки по счетам имущества и источников его формирования ОАО «Краснодеревщик» на 01.12.2015г., тыс. руб. Журнал регистрации хозяйственных операций ОАО «Краснодеревщик» за декабрь 2015г. Расчет процента ТЗР от покупной стоимости материалов Калькуляция производственной себестоимости диванов ПМ. 04. Составление и использование По ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности Далее необходимо перейти к экономической характеристике хозяйства. Практический расчет и анализ показателей деятельности предприятия Анализ имущественного положения и источников финансирования предприятия Платежеспособности предприятия Расчёт и анализ показателей рентабельности Обобщение результатов анализа и разработка мероприятий Тема 1. Основы организации и техники бухгалтерского учета в предприятиях общественного питания Перечень терминов и сокращений Краткое описание возможностей Настройка отображения данных в разделах Системы Работа с расширенным фильтром в реестрах Системы Работа с запросами в ГИС ГМП в реестрах Системы Синхронизация данных с ИС НСИ Работа со справочником «Счета» Работа со справочником «Органы, осуществляющие кассовое обслуживание» Работа со справочником «Платежи» Удаление кодов глав доходов по БК Добавление родительской записи Вид участника «Главный администратор начислений» и «Администратор начислений» Вкладка «Структурные подразделения» Работа с функциональными кнопками подраздела Добавление шаблонов документов о начислениях Вкладка «Дополнительные поля» Аннулирование шаблонов документов о начислениях Вкладка «Информация о плательщике» Вкладка «Информация об извещении» Работа с функциональными кнопками окна Создание документа об аннулировании начисления Работа в подразделе «Аналитические отчеты по начислениям» Работа в подразделе «Реестр расчетов с заявителем» Структура предприятия. Основные виды деятельности Организация работы экономических служб и применяемой вычислительной техники Баланс на 1 апреля 2002 г. Форма №1 Понятие и критерии оценки инвестиционного проекта Чистая текущая стоимость проекта Раздел: Теория бухгалтерского учета Тема 3. Счета бухгалтерского учета, их строение и назначение Оборотные ведомости, их контрольное значение Бухгалтерские документы, их значение Приёмка и обработка документов в бухгалтерии, хранение документов Тема: Общая характеристика организации – базы практики. Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Вимоги до структури і змісту курсової роботи Рекомендації щодо підготовки курсової роботи ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ Зразок оформлення змісту роботи Список терминов и сокращений Справочники, используемые в процессе составления и представления отчетности Формирование отчетов путем загрузки данных из структурированного файла Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение срочного трудового договора. Таким образом, суд пришел к выводу, что для заключения между ответчиком и К. срочного трудового договора имелись достаточные основания, в связи с чем в удовлетворении иска К. к ООО было отказано. ОТЗЫВ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ Образец отзыва научного руководителя от кафедры РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Тема 4. Система счетов и двойная запись Тема 6. Формы и основы организации бухгалтерского учета Тема 7. Международные стандарты учета. Учетная политика организации Тема 12. Учет труда и заработной платы. Тема 15. Учет валютных операций. Тема 18. Бухгалтерская финансовая отчетность и ее использование для оценки имущественного и финансового состояния предприятия. Журнал регистрации хозяйственных операций. Курс «Бухгалтерский учет» является составной
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.037 с.)