Аудит облікової політики підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит облікової політики підприємства 

Мета аудиту облікової політики підприємства - встановлення її відповідності чинним нормативним і законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства.

Об’єктом аудиту облікової політики є всі внутрішні документи, що визначають питання організації і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Для проведення аудиту облікової політики підприємства-замовника доцільно провести анкетування. Зразок анкети наведено у формі робочого документа 8.1.

Робочий документ 8.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Анкета вивчення облікової політики

№ з/п Облікова політика підприємства Варіант відповіді Пункт наказу про облікову політику
Так Ні Відповідь відсутня
1. Наявність наказу про облікову політику (вказати: так/ні)       х
2. Суб’єкт, який здійснює облік:        
- бухгалтерська служба;        
- бухгалтер;        
- керівник;        
- приватний підприємець;        
- аудиторська фірма.        
3. Організація роботи облікового апарату:        
- централізована;        
- децентралізована;        
- змішана.        
4. Технологія обробки облікової інформації:        
- ручна        
- із застосуванням комп'ютерної техніки        
5. Застосований метод оцінки вибуття запасів:        
- ідентифікованої собівартості;        
- середньозваженої собівартості;        
- собівартості перших за часом надходження (ФІФО);        
- нормативних витрат;        
- ціни продажу.        
6. Визначення одиниці запасів:        
- найменування;        
- однорідна група;        
- інше ( ........).        
7. Метод визначення суми резерву сумнівних боргів:        
- за класифікацією дебіторської заборгованості;        
- за платоспроможністю окремих дебіторів.        
8. Метод амортизації основних засобів:        
- прямолінійний;        
- зменшення залишкової вартості;        
- прискореного зменшення залишкової вартості;        
- кумулятивний;        
- виробничий.        

 

 

Продовження робочого документа 8.1

9. Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів:        
- прямолінійного списання;        
- виробничий;        
- 50 % - 50 %;        
- 100 %.        
10. Метод амортизації та строк корисного використання нематеріальних активів:        
- прямолінійний;        
- зменшення залишкової вартості;        
- прискореного зменшення залишкової вартості;        
- кумулятивний;        
- виробничий.        
11. Метод оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг:        
- вивчення виконаних робіт;        
- питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу послуг;        
- питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу витрат;        
- рівномірного нарахування.        
12. Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.        
13. Метод відображення фінансових інвестицій        
- за методом участі у капіталі;        
- за справедливою вартістю;        
- за собівартістю.        
14. Визначена межа суттєвості.        
15. Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності.        
Метод оцінки ступеню завершеності операцій з надання послуг:        
- вивчення виконаних робіт;        
- питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу послуг;        
- питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу витрат;        
- рівномірного нарахування.        
Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів.        
18. Метод відображення фінансових інвестицій:        
- за методом участі у капіталі;        
- за справедливою вартістю;        
- за собівартістю.        
19. Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності.        

 

За результатами аудиту облікової політики підприємства підготувати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій

Основними методами, що використовуються при аудиті необоротних активів і фінансових інвестицій є опитування, фактична перевірка, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження.

При проведенні аудиту основних засобів перевіряють їх збереження й технічний стан, законність і правильність документального оформлення операцій з надходження, переміщення і вибуття, правильність нарахування амортизації, своєчасність та повноту включення її у витрати виробництва, правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження, переміщення і вибуття основних засобів, виконання планів ремонтів та їх своєчасність.

Для проведення аудиту основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів студенту потрібно скласти запропоновані робочі документи. Після кожного робочого документа зробити висновок щодо результатів перевірки.

Робочий документ 9.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Робочий документ аудитора по відображенню в обліку безоплатно одержаних основних засобів

№ з/п Зміст господарської операції Згідно з обліковими даними Згідно з даними перевірки аудитора Відхилення (+,-), грн
Дт Кт Сума, грн Дт Кт Сума, грн
Безоплатно одержані основні засоби              
Одночасно з нарахуванням амортизації відображається визнання доходу              
Списання в порядку закриття рахунка 74              

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Робочий документ перевірки обліку ліквідації основних засобів

№ з/п Зміст господарської операції Результати перевірки згідно з Відхилення (+,-) грн
даними обліку, грн даними аудиторської перевірки, грн
Дт Кт Сума Дт Кт Сума
Списана вартість ОЗ, грн              
Списано нарахований знос ОЗ, грн              
Нарахований податок на додану вартість на суму залишкової вартості, грн              
Відображені витрати, пов'язані з ліквідацією, грн              
Оприбутковані матеріали, отримані в результаті ліквідації ОЗ, грн              

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Перевірка залишків основних засобів з даними аналітичного обліку і головної книги

станом на

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу Відхилення Причини
         
         
Разом        

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Вибірка результатів інвентаризації необоротних активів

 

 

 

 

№ з/п Матеріально відповіда­льна особа Залишок за даними інвента-ризації Залишок за даними обліку Відхилення, грн. Відображено в обліку Примітки
нестача надли-шок Дт Кт Сума
                   
                   
                   
Разом                

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.5

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Перевірка нарахування амортизації (рахунок необоротних активів)

№   Назва об’єкта     Первісна вартість на 01.01. р.     Застосований метод нарахування зносу   Відображення в обліку Нараховано за даними аудиту Відхилення  
Дт Кт Сума Дт Кт Сума
                     
                     

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 9.6

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Вибірка інвентаризації цінних паперів

Назва фінан- сового вкла- дення Номер та серія цінних паперів Назва доку-мента, що під- тверд- жує фінан. інвести- ції Вид фінан-сового вкла- дення Вартість цінних паперів Строк пога- шення Загаль-на сума Відображено в обліку
Номінальна Загальна Надлишки Кт 719 Нестача Дт 947
Дт14 Дт35 Дт14 Дт35
                         
                         
                         
                         
                             

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 9.7

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка залишків фінансових інвестицій станом на _____________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу Відхилення Причини
         
         
Разом        

 

За результатами аудиту необоротних активів і фінансових інвестицій підготувати матеріал для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

 

 

Аудит грошових коштів і розрахункових операцій

 

Перед початком практики з цієї теми студент повинен ознайомитися з нормативними документами щодо ведення касових, розрахункових і кредитних операцій.

Метою проведення аудиту є висловлення аудитором думки щодо повноти, достовірності, законності й об’єктивності здійснених і відображених у бухгалтерському обліку операцій з готівкою в національній валюті. Аудиторську перевірку студент проводить із застосуванням таких робочих документів аудитора:

Робочий документ 10.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Висновок про перевірку каси

м. Луцьк, “___”___________________200__р.

Наявність грошей ______________

Залишок готівки на “___”_________________20__р. у відповідності ______________

зі звітом касира

Надійшло грошей в касу за прибутковими касовими документами №____

за “___”__________________200___ р. ______________

Видано із каси за прибутковими касовими ордерами №____

за “___”__________________200___ р. ______________

Залишок грошей на момент перевірки за даними обліку

(рядки 2+3+4) ______________

Результат: недостача (рядки 5-1) або надлишок ______________

Останні номери прибуткових і видаткових касових документів

І відповідні суми ______________

 

“____”_________________200___р.

 

Робочий документ 10.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Відомість виявлення аудитором неправильно оформлених касових документів

Журнал-ордер Назва і зміст документа Сума Суть порушення Особи, відповідальні за порушення Заходи за усунення порушення
Дата
               
               
                 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Рахунок правильності використання грошових коштів

Наймену- вання документ-та, реєстра Місяць Цільове призначення оприбуткованих сум Цільове витрачення грошей
Оплата праці Соціальне страхування Відрядження Господарські та інші витрати Виплата за соціальним страхуванням Відрядження Господарські та інші витрати Здано в банк
                     
                     

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Відомість перевірки розрахунків з підзвітними особами

Підзвітна особа Посада Винесено в касу або утримано із зарплати Видано в підзвіт Встановлений термін здачі звіту Авансо- вий звіт Забор- гова- ність Кількість днів боргу до початку аудиту Прове- дення в обліці Прове-де ння у відпо-від- ності з норма-тивни-ми докуме- нтами
Найменування документа Дата Сума Місце отримання грошей Дата Сума Дата Сума Дата виникнення Сума Дт Кт Дт Кт
                                   
                                   

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.5

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Відомість перевірки грошових коштів на поточному рахунку

Показник За даними обліку За виписками банку
Залишок на початок місяця    
Оборот за дебетом    
Оборот за кредитом    

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.6

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка залишків дебіторської заборгованості

станом на _____________________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу-ордеру Відхилення Причини
         
         
Разом        

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.7

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Перелік актів звірки на підтвердження дебіторської заборгованості

Дебітор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі Сума дебітор-ської за- боргова-ності Дата виникнен-ня заборго-ваності Підста-ва виник-нення заборго-ваності Згідно акта звірки від дебітора Приміт-ка (розбіж-ності)
сума дата
               
               
Разом              

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.8

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Звірка залишків кредиторської заборгованості станом на _______________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу Відхилення (гр. 2 – гр. 3) Причини
         
         
Разом        

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.9

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Перелік актів звірки на підтвердження кредиторської заборгованості станом на _________________

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі Сума кредитор-ської за- боргова-ності Дата виникнення заборго-ваності Підстава виник-нення заборго-ваності Згідно акта звірки від кредитора Примітка (відхи-лення, причини)
сума дата
               
               
               
               
Разом              

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.10

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Звірка повноти та своєчасності оплати рахунків постачальників (вибірково)

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у Журна-лі Сума по накладній (рахунку, договору) Кінцева дата проведення оплати постачаль-нику   Дата фактично проведе-ної оплати (згідно з випискою банку) Сума штрафу чи пені за несвоєчасну оплату, передбачена договором Підстава встанов-лених відхи-лень
За догово-ром Факти-чно стягну-то
               
               
Разом              

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.11

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Відомість аудиту руху товарно-матеріальних цінностей

№ з/п Показник За даними обліку За даними аудиту Розходження з аудитом
більше менше
1. Залишок ТЦМ на “___”__________200__р. - товарів - тари        
2. Надійшло: - товарів - тари        
3. Вибуло: - товарів - тари        
4. Залишок за бухгалтерськими даними на “___”______________200__р. (рядки 1+2+3): - товарів - тари        
5. Наявність за інвентаризаційними матеріалами на “___”____________200___р. - товарів - тари - псування цінностей        
6. Попередній результат (рядки 4-5) товар: - недостача - надлишки тара: - недостача - надлишки        
7. Попередній збиток: - товар        
8. Кінцевий результат (рядки 6-7) Недостача товару Надлишок товару      
  Всього тари      

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Матеріал необхідно опрацювати для включення в аудиторський висновок і звіт про практику.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.028 с.)