Для підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність; рибогосподарську діяльність; лісогосподарську діяльністьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність; рибогосподарську діяльність; лісогосподарську діяльність1) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств – форма №50-сг (річна);

2) Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і виноградуформа 29-сг (річна);

3) Реалізація сільськогосподарської продукції – форма №21-заг (річна);

4) Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20 __ року – форма № 4-сг (річна);

5) Стан тваринництва – форма №24 (річна);

6) Звіт про добування водних біоресурсів – форма № 1-риба (річна);

7) Лісогосподарська діяльність – форма №3-лг (річна);

8) Ведення мисливського господарства – форма №2-тп (річна).

Аналіз стану та використання основних засобів підприємства

З час проходження практики студент повинен:

 

3.1. Охарактеризувати технологічну структуру основних засобів за видами. Скласти таблицю 3.1.

 

Таблиця 3.1

Дані для аналізу технологічної структури основних засобів

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої            
2. Машини та обладнання            
3. Транспортні засоби            
4. Інструменти, прилади, інвентар            
…………..            
…………..            
Всього            

 

3.2. Дати характеристику руху основних засобів підприємства протягом аналізованих років. Визначити коефіцієнти вводу, вибуття, придатності, зносу. Скласти таблицю 3.2.

 

Таблиця 3.2

Динаміка показників стану та руху основних засобів підприємства

За 2012-2014 роки

 

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.            
2. Знос основних засобів, тис. грн.            
3. Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.            
  Продовження таблиці 3.2
4. Надійшло за рік, тис. грн.            
5. Вибуло за рік, тис. грн.            
6. Коефіцієнт зносу, %            
7. Коефіцієнт придатності, %            
8. Коефіцієнт вводу, %            
9. Коефіцієнт вибуття, %            
10. Коефіцієнт приросту, %            

 

3.3. Дати оцінку забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання у цілому та їх активної частини. Визначити величину факторів, які впливають на зміну фондовіддачі основних засобів. Скласти таблицю 3.3.

 

Таблиця 3.3

Динаміка показників забезпеченості підприємства основними засобами та

Ефективності їх використання

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.            
2. Вартість основних засобів (залишкова), тис. грн.            
3. Питома вага активної частини основних засобів            
4. Фондомісткість активної частини основних засобів, грн./грн.            
5. Фондомісткість, грн./грн.            
6. Фондоозброєність, тис. грн./чол            
7. Фондовіддача активної частини основних засобів, грн./грн.            
8. Фондовіддача, грн./грн.            
9. Зміна фондовіддачі основних засобів, грн. у тому числі за рахунок зміни: а) питомої ваги активної частини основних засобів б) фондовіддачі активної частини основних засобів   X   X   X     X   X   Х     X   X   X        

3.4. Визначити величину факторів, які вплинули на зміну обсягів виробництва товарної продукції. Дати оцінку отриманим результатам. Скласти таблицю 3.4.

Таблиця 3.4.

Розрахунок впливу зміни основних засобів та їх використання на зміну обсягу товарної продукції (товарообороту)

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.            
1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.            
2. Питома вага активної частини основних засобів            
3. Фондовіддача активної частини основних засобів, грн./грн            
9. Зміна обсягу товарної продукції, тис. грн. у тому числі за рахунок зміни: а) середньорічної вартості основних засобів б) питомої ваги активної частини основних засобів в) фондовіддачі активної частини основних засобів   X   X   X   X     X   X   Х   X     X   X   X   X        

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають наступні форми статистичної та фінансової звітності:

- Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію – форма
№11-ОЗ (річна);

- Баланс (звіт про фінансовий стан) – форма №1;

- Примітки до фінансової звітності (розділ ІІ, ІІІ) – форма №5.

Аналіз використання трудових ресурсів підприємства

З час проходження практики студент повинен:

4.1. Визначити забезпеченість підприємства робочою силою за групами персоналу і категоріями працюючих. Дати характеристику розстановки робочої сили на підприємстві. Скласти таблицю 4.1.

Таблиця 4.1

Дані для аналізу забезпеченості робочою силою підприємства

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
Промислово-виробничий персонал - всього в тому числі:            
Продовження таблиці 4.1
- робітники            
- службовці            
- спеціалісти            
- керівники            
Непромисловий персонал            
Разом            

 

4.2. Визначити коефіцієнт плинності робочих кадрів за звітний період, коефіцієнти обороту робочої сили щодо прийому і вибуття. Дати оцінку показників плинності кадрів. Вказати основні причини плинності кадрів і намітити заходи по їх ліквідації. Скласти таблицю 4.2.

Таблиця 4.2

Дані для аналізу плинності кадрів на підприємстві

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
Прийнято на підприємство            
Вибуло з підприємства – всього у тому числі            
- за власним бажанням            
- за порушення трудової дисципліни            
- з інших причин            
Середньоспискова чисельність робітників            
Коефіцієнт обороту по прийому, %            
Коефіцієнт обороту по звільненню, %            
Коефіцієнт плинності кадрів, %            

 

Проаналізувати використання робочого часу на підприємстві. Визначити вплив факторів на величину фонду робочого часу. Скласти таблицю 4.3.

Таблиця 4.3

Дані для аналізу використання робочого часу на підприємстві

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Відпрацьовано одним робітником: а) днів б) годин            
2. Середня тривалість робочого дня, год.            
Продовження таблиці 4.3
3. Фонд робочого часу, людино-год.            
4. Середньооблікова чисельність працівників, осіб            
5. Зміна фонду робочого часу, людино-годин у тому числі за рахунок зміни: а) середньооблікової чисельності працівників; б) кількості днів, відпрацьованих одним робітником; в) середньої тривалість робочого дня   X     X   X   X   X     X   Х   X   X     X   X   X      

 

4.4. Проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів підприємства, яка відображається у показниках продуктивності праці. Вказати основні фактори, які впливають на зміну продуктивності праці. Скласти таблицю 4.4.

Визначити вплив на зміну обсягів виробництва товарної продукції таких факторів:

а) зміни чисельності робітників;

б) кількості відпрацьованих одним робітником людино-годин;

в) середньогодинного виробітку одного робітника. Скласти таблицю 4.5.

Таблиця 4.4

Дані для аналізу продуктивності праці

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.            
2.Середньооблікова чисельність робітників, чол. у тому числі робітників            
3. Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-днів            
4. Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-годин            
5. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником            
6. Середня тривалість робочого дня, год.            
7. Середній виробіток продукції одним робітником, грн.: а) річний б) денний в) годинний            
Продовження таблиці 4.4
8. Зміна середньорічного виро-бітку одним робітником, грн. у тому числі за рахунок зміни:   а) кількості днів, які відпрацював один робітником; б) середньої тривалості робочого дня; в) зміна середньогодинного виробітку робітника;   X     X   X   X     X     X   Х   X     X     X   X   X        

 

Таблиця 4.5.

Розрахунок впливу трудових факторів на зміну обсягу товарної продукції

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн.            
2. Середньооблікова чисельність робітників, чол.            
3. Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником            
4. Середньогодинний виробіток продукції одним робітником            
9. Зміна обсягу товарної продукції, тис. грн. у тому числі за рахунок зміни: а) зміни чисельності робітників; б) кількості відпрацьованих одним робітником людино-годин; в) середньогодинного виробітку одного робітника   X   X   X   X     X   X   Х   X     X   X   X   X        

 

4.5. В процесі дослідження формування коштів на оплату праці проаналізувати склад та структуру фонду заробітної плати. Обчислити середню заробітну плату одного штатного працівника, у тому числі працівника промислово-виробничого персоналу, а також працівників непромислового персоналу і за категоріями працюючих. Визначити зміну (абсолютне відхилення) фонду заробітної плати (ФЗП), а також фактори, які здійснили вплив на зміну ФЗП. Дати оцінку отриманим результатам. Скласти таблиці 4.6. та 4.7.

 


 

Таблиця 4.6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.011 с.)