ІІ. Керівництво практикою від підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Керівництво практикою від підприємстваЗгідно з Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на його керівника.

Загальне керівництво практикою з економічного аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств наказом керівника підприємства покладається на головного бухгалтера або його заступника, головного економіста або начальника планового відділу підприємства.

Для керівництва практикою студентів на робочих місцях головний бухгалтер, його заступник, головний економіст або начальник планового відділу призначає безпосередніх керівників, які консультують студентів на конкретному робочому місці.

Керівнику практики студентів від підприємства доцільно:

1) дібрати досвідчених спеціалістів від підприємства для безпосереднього керівництва практикою в структурних підрозділах;

2) забезпечити проведення обов'язкового інструктажу з охорони праці й техніки безпеки;

3) у перші дні практики ознайомити студентів з характером діяльності підприємства, його виробничою структурою, технологією та організацією виробництва;

4) разом зі студентом-практикантом згідно з планом практики скласти індивідуальний календар проходження практики за формою, що передбачена у щоденнику, і узгодити цей план з керівником практики від вищого навчального закладу;

5) забезпечити кожного студента робочим місцем, кваліфікованим керівником на цьому робочому місці, документами, обліковими реєстрами, статистичною та фінансовою звітністю та іншими джерелами інформації, передбаченими програмою практики;

6) давати студентам-практикантам всі пояснення, яких вони потребують під час проходження практики;

7) систематично перевіряти записи в щоденнику, оцінювати роботу студента за день;

8) контролювати ритмічність роботи студента, вимагати подання звіту про практику з попереднього робочого місця. Після перевірки і бесіди з практикантом керівник дозволяє розпочати практику на іншому робочому місці;

9) дати письмову характеристику на кожного студента-практиканта;

10) перевірити і підписати звіт про практику, складений студентом-практикантом.

Обов'язки студента-практиканта

Студент-практикант зобов'язаний:

1) з’явитися на базу практики точно в термін, визначений для проходження практики;

2) вивчити і строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, охорони праці й техніки безпеки;

3) з керівником практики від підприємства скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період практики, узгодити його з керівником практики від університету;

4) дотримуватися індивідуального плану проходження практики і виконувати всі вказівки керівників практики від підприємства та вищого навчального закладу;

5) приймати активну участь у суспільно-громадському житті колективу;

6) систематично вести щоденник проходження практики і подавати його керівникові практики від підприємства для перевірки виконаної роботи і підпису. Після закінчення практики щоденник завіряє головний бухгалтер або його заступник, головний економіст, начальник планового відділу;

7) оформити матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих питань програми практики;

8) підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від університету, інформувати його про виконання програми проходження практики;

9) перед закінченням практики одержати характеристику з підписом керівника практики від підприємства і печаткою підприємства;

10) вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру.

Тематичний план виробничої практики з економічного аналізу та аудиту

Виробнича практика з економічного аналізу та аудиту організовується на четвертому курсі, її мета – ознайомити студентів із технологією аналітичного та аудиторського процесу. Вона покликана сформувати у студента професійні вміння і навички організації аналітичної практики на підприємствах. Слід підкреслити, що вказані вузлові питання змісту практики – базові. Керівники від вузу і підприємства можуть вносити в програму зміни та доповнення, які випливають із особливостей організації обліку і аналізу в конкретних виробничих умовах.

Програму виробничої практики складено так, що з кожним розділом аналізу та аудиту пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з обліково-аналітичною роботою на підприємстві, описати її, дати практичну оцінку аудиторським процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики аналізу та техніки роботи обліково-економічного персоналу.

Закінчення практики на одному робочому місці та перехід студента на інше робоче місце відбувається з відома (згоди) керівника практики від підприємства після ознайомлення його з відповідним звітом студента та співбесіди за змістом виконаної роботи.

Основні етапи, зміст і завдання виробничої практики наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

 

Етапи Зміст, основні завдання, тривалість
1. Підготовчий Визначення мети і завдання практики, вмінь і навичок студентів
2. Ознайомлювальний Ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві
3. Основний 1. Аналіз виробництва та реалізації продукції (товарообороту) 2. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства 3. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства 4. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства 5. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 6. Аналіз фінансового стану підприємства 7. Аудит облікової політики підприємства 8. Аудит необоротних активів і фінансових інвестицій 9. Аудит грошових коштів і розрахункових операцій 10. Аудит власного капіталу та позик 11. Аудит розрахунків із заробітної плати та податків 12. Аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
4. Підсумковий Складання звіту про практику, захист звіту

 

Мета практики – підготовка до самостійної практичної роботи на посаді економіста, заступника або головного бухгалтера підприємства, поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття досвіду організаторської й виховної роботи в колективі.

Завдання практики – вивчити передовий досвід організації обліково-аналітичної та аудиторської роботи в умовах застосування новітніх інформаційних систем та технологій, засвоїти методику аналізу та аудиту фінансово-господарської роботи; набути практичні навички і досвід при виконанні аналітичних та аудиторських робіт на всіх ділянках підприємств; оволодіти прийомами оперативного контролю і узагальнюючого економічного аналізу діяльності за даними поточного обліку, бухгалтерської звітності; оволодіти способами і прийомами контролю виконання показників виробничо-фінансових планів; зібрати і опрацювати вихідну інформацію, узагальнити, систематизувати, закріпити і поглибити знання із дисциплін обліково-економічного профілю; набути навички у проведені дослідницької роботи.

У результаті проходження практики студенти повинні набути навички з виконання обов'язків працівників облікового апарату; розподілу між ними функціональних обов'язків, проведення інструктажу, складання і подання бухгалтерської і статистичної звітності; проведення аналізу господарської діяльності і використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; із підготовки проектів рішень, проведення виробничих нарад з питань обліково-економічної роботи. Уміти застосовувати практичні навички роботи з комп`ютерною програмою автоматизованої обробки облікової, аналітичної інформації та внутрішнього аудиту.

Виробнича практика починається з ознайомлення з організацією виробництва на підприємстві, характером продукції й технологією її виробництва, структурою облікового-аналітичного апарату (економічної служби) та організацією аналізу та аудиту.

Існуючу практику організації аналітичного та аудиторського процесу слід вивчити критично, розробляючи пропозиції щодо її вдосконалення. Обсяг звіту з практики не повинен бути меншим за 60-70 сторінок, не враховуючи додатків (фінансової звітності, статистичної звітності, реєстрів, машинограм тощо).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.008 с.)