ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУКафедра обліку і аудиту

ТЕТЯНА СТАДНЮК

АННА САФАРОВА

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Методичні рекомендації

До виробничої практики

Луцьк 2016

УДК 33.021(072)

ББК 65.053я73-9

С-75

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 16 грудня 2015 р.)

 

 

Рецензенти:

Жураковська І. В. – к.е.н., доц. кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Гадзевич О. І. – к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку та аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

 

Стаднюк Т. В., Сафарова А. Т.

C – 75 Економічний аналіз та аудит: методичні рекомендації до виробничої практики / Тетяна Володимирівна Стаднюк, Анна Таджидінівна Сафарова – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 88 с.

У методичних рекомендаціях до виробничої практики наведено тематичний план практики з економічного аналізу та аудиту, її зміст, вимоги до оформлення звіту з практики та критерії його оцінювання. Навчально-методичне видання містить структурно-логічні схеми та таблиці, в яких послідовно подається алгоритм розрахунку показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання.

 

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

УДК 33.021(072)

ББК 65.053я73-9

© Стаднюк Т. В., Сафарова А. Т., 2015

© Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, 2015

Зміст

Вступ………………………………………………………………………............
Цілі і завдання практики…………………………………………………............
База практики……………………………………………………………………..
Керівництво практикою………………………………………………………….
Обов'язки студента-практиканта………………………………………………..
Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку…………...
Зміст практики з бухгалтерського обліку ………………………………...........
Вимоги до оформлення звіту з практики……………………………………….
Захист та оцінювання результатів виробничої практики………...……………
Додатки……………………………………………………………………………

 

Вступ

Сучасна вища школа покликана озброїти студентів навичками, уміннями самостійного формулювання та вирішення професійних завдань з урахуванням об’єктивних тенденцій трансформації суспільства, матеріального виробництва та духовного розвитку. Система організації навчального процесу, яка ґрунтується на принципах формування професійної компетентності, неперервності та систематичності, дозволяє готувати до майбутньої професійної діяльності випускників, які володіють способами зміни накопичених знань, спроможні до оперативного пошуку інформації для прийняття оптимального рішення, мають високий рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

Формування та розвиток в умовах виробництва професійних здібностей студентів на основі використання їх теоретичних знань і практичних навичок в різноманітних ситуаціях, притаманних майбутній професійній діяльності фахівця, відбувається під час виробничої практики, яка є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у ВНЗ і, як вид навчального заняття, будується у формі самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених програмою (залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки) реальних облікових, контрольних, аналітичних, управлінських, науково-дослідних, педагогічних задач.

Навчальний план підготовки фахівців за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» містить виробничу практику з економічного аналізу та аудиту. Вона, як правило, планується після вивчення певного блоку професійно орієнтованих дисциплін і має на меті удосконалення професійної компетентності студента, набутої під час теоретичного курсу в умовах його майбутньої роботи за фахом на первинних посадах.

Основа виробничої практики – активна діяльність студентів на підприємстві, безпосередня їх участь у обліковому процесі як членів облікової служби підприємства, дозволяє їм знаходити застосування своїм теоретичним знанням, отримувати навички управлінської діяльності. Виробнича діяльність студентів на практиці повинна нести навчальне навантаження, задовольняти вимоги навчального процесу: відповідність завдань, які вирішуються у майбутній професійній діяльності фахівця, поступове ускладнення завдань, що виконуються, відповідно до росту об’єму отриманих знань і виконання тематичного плану практики у строки, визначені навчальним планом.

Виробнича практика для студента це можливість:

- набути досвіду роботи у колективі;

- сформувати та поглибити своє розуміння умов діяльності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України;

- застосувати набуті знання на практиці;

- стати учасником облікового, аналітичного та аудиторського процесу підприємства, удосконалити свої практичні навички і набути певний досвід практичної роботи;

- оволодіти навиками та вміннями виконання завдань та обов’язків окремих функціональних підрозділів та фахівців;

- взяти участь у конкурсі на одержання постійної роботи у підприємстві;

- одержати відгук і рекомендації за результатами роботи під час практики для наступного працевлаштування.

Цілі і завдання практики

Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств.

Метою виконання виробничої практики та складання звіту є:

- ознайомлення студентів безпосередньо на підприємстві (в організації, установі) з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва (предметом діяльності суб’єкта господарювання);

- виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з фінансового обліку, економічного та фінансового аналізу, аудиту;

- формування професійних умінь і навичок;

- розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця;

- систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань з економічного та фінансового аналізу, аудиту; застосування їх для вирішення конкретних аналітичних задач;

- розвиток навичок самостійної праці із спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

- розвиток вміння складати і використовувати аудиторські документи, облікові регістри, форми статистичної та фінансової звітності підприємства;

- розвиток пізнавальної активності студента, оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладення матеріалу;

- одержання навичок критичної оцінки існуючої практики фінансового та податкового обліку, пошуку проблемних питань для розгляду їх у курсовій і дипломній роботах;

- накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності, розвиток здібностей використовувати знання в постійних змінах умов практичної діяльності.

Основними завданнями виробничої практики з економічного аналізу та аудиту є:

- вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;

- критично проаналізувати організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;

- вивчити питання побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, організацію інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;

- вивчити організацію роботи обліково-контрольного апарату підприємства;

- набути практичних навичок роботи на посадах працівників облікового-економічного апарату (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економіст, працівник планового відділу);

- ознайомитись з функціями бухгалтерії, економічного відділу, планового відділу, розподілом функціональних обов'язків між працівниками економічної служби підприємства;

- засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових реєстрів за всіма підсистемами обліково-контрольної інформації;

- засвоїти взаємозв'язок планової, фінансової, облікової, аналітичної та аудиторської роботи на підприємстві;

- набути практичних навичок використання існуючої на підприємстві інформаційної системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій облікової та аналітичної діяльності;

- оволодіння методами аналізу та формування вихідної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

- збирання практичного матеріалу для написання дипломної роботи.

- набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), підготування наукових доповідей і статей;

Після виконання програми виробничої практики студент повинен знати:

- загальні відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання та його стан у звітному періоді (за 3 останні роки);

- організацію управління суб’єктом господарювання, склад і структуру облікової, аналітичної та аудиторської роботи;

- економіко-правові, фінансові та облікові, аналітичні та аудиторські процеси, які відбуваються на підприємстві, їх взаємозв’язок;

- роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту;

- порядок застосування НП(С)БО, законодавчих та нормативних актів за видом діяльності базового підприємства;

- функції та обов’язки працівників планового та аналітичного відділів, обліково-контрольної служби;

- рівень автоматизації облікового, аналітичного та контрольного процесів та напрямки щодо їх вдосконалення в умовах використання ЕОМ;

- методику аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання;

- порядок заповнення форм фінансової звітності, методику їх аналізу.

вміти:

-аналізувати результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання згідно з техніко-економічними показниками;

- давати оцінку фінансового стану за даними фінансової звітності;

- самостійно виконувати розрахунки, необхідні для отримання результативної інформації за наявності обмеженого кола первинних даних;

- групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію, оцінювати якість і достовірність первинних і зведених бухгалтерських документів та бухгалтерської звітності.

 

База практики

Базою практики є конкретне підприємство промисловості, автотранспорту, зв'язку, торгівлі, сільського господарства (ПАТ, ПрАТ, ТзОВ, державне, комунальне, приватне). Підприємство повинне складати повну річну звітність.

Робочі місця виробничої практики:

- бухгалтерія;

- економічний відділ;

- плановий відділ.

Загальна тривалість виробничої практики з економічного аналізу – 4 тижні після закінчення 7 семестру.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, що його складають керівники практики від підприємства та вищого навчального закладу на основі тематичних планів

Загальним перед початком виробничої практики є ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві.

Студент має вивчити організаційну і виробничу структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Окрему увагу потрібно звернути на ступінь забезпеченості підприємства засобами сучасної обчислювальної техніки та наявності сучасного ліцензованого програмного забезпечення автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт. Ознайомлюється з виробничим профілем діяльності підприємства, його структурою управління. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо.)

На наступному етапі студент вивчає структуру облікових та аналітичних підрозділів підприємства, організацію роботи, розподіл обов’язків між її працівниками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

Виробнича практика для базового підприємства це джерело додаткових трудових ресурсів і можливість якісного і ефективного відбору кадрів з набором професійних і психологічних характеристик, необхідних для зайняття відповідної посади; виховання молодих спеціалістів згідно з нормами, правилами і цінностями підприємства, його методами управління, корпоративною культурою та діловою етикою; оптимізації витрат часу, фінансових та інших ресурсів на навчання спеціаліста в процесі роботи (йдеться про випробувальний термін); підвищення професійного рівня співробітників підприємства, які працюють наставниками і керівниками практики.

Керівництво практикою

Загальне організаційне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту вищого навчального закладу.

На підприємствах практикою студентів керують: від вищого навчального закладу — викладачі кафедри, призначені наказом; від господарства — головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний економіст або начальник планового відділу, призначені наказом керівника підприємства.

Виконання програми практики контролює декан факультету економіки та управління.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.005 с.)