СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТСХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку і аудиту

ТЕТЯНА СТАДНЮК

АННА САФАРОВА

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Методичні рекомендації

До виробничої практики

Луцьк 2016

УДК 33.021(072)

ББК 65.053я73-9

С-75

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 16 грудня 2015 р.)

 

 

Рецензенти:

Жураковська І. В. – к.е.н., доц. кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету

Гадзевич О. І. – к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку та аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

 

 

Стаднюк Т. В., Сафарова А. Т.

C – 75 Економічний аналіз та аудит: методичні рекомендації до виробничої практики / Тетяна Володимирівна Стаднюк, Анна Таджидінівна Сафарова – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 88 с.

У методичних рекомендаціях до виробничої практики наведено тематичний план практики з економічного аналізу та аудиту, її зміст, вимоги до оформлення звіту з практики та критерії його оцінювання. Навчально-методичне видання містить структурно-логічні схеми та таблиці, в яких послідовно подається алгоритм розрахунку показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання.

 

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

УДК 33.021(072)

ББК 65.053я73-9

© Стаднюк Т. В., Сафарова А. Т., 2015

© Східноєвропейський національний

університет імені Лесі Українки, 2015

Зміст

Вступ………………………………………………………………………............
Цілі і завдання практики…………………………………………………............
База практики……………………………………………………………………..
Керівництво практикою………………………………………………………….
Обов'язки студента-практиканта………………………………………………..
Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку…………...
Зміст практики з бухгалтерського обліку ………………………………...........
Вимоги до оформлення звіту з практики……………………………………….
Захист та оцінювання результатів виробничої практики………...……………
Додатки……………………………………………………………………………

 

Вступ

Сучасна вища школа покликана озброїти студентів навичками, уміннями самостійного формулювання та вирішення професійних завдань з урахуванням об’єктивних тенденцій трансформації суспільства, матеріального виробництва та духовного розвитку. Система організації навчального процесу, яка ґрунтується на принципах формування професійної компетентності, неперервності та систематичності, дозволяє готувати до майбутньої професійної діяльності випускників, які володіють способами зміни накопичених знань, спроможні до оперативного пошуку інформації для прийняття оптимального рішення, мають високий рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

Формування та розвиток в умовах виробництва професійних здібностей студентів на основі використання їх теоретичних знань і практичних навичок в різноманітних ситуаціях, притаманних майбутній професійній діяльності фахівця, відбувається під час виробничої практики, яка є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у ВНЗ і, як вид навчального заняття, будується у формі самостійного виконання студентом в умовах виробництва визначених програмою (залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки) реальних облікових, контрольних, аналітичних, управлінських, науково-дослідних, педагогічних задач.

Навчальний план підготовки фахівців за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» містить виробничу практику з економічного аналізу та аудиту. Вона, як правило, планується після вивчення певного блоку професійно орієнтованих дисциплін і має на меті удосконалення професійної компетентності студента, набутої під час теоретичного курсу в умовах його майбутньої роботи за фахом на первинних посадах.

Основа виробничої практики – активна діяльність студентів на підприємстві, безпосередня їх участь у обліковому процесі як членів облікової служби підприємства, дозволяє їм знаходити застосування своїм теоретичним знанням, отримувати навички управлінської діяльності. Виробнича діяльність студентів на практиці повинна нести навчальне навантаження, задовольняти вимоги навчального процесу: відповідність завдань, які вирішуються у майбутній професійній діяльності фахівця, поступове ускладнення завдань, що виконуються, відповідно до росту об’єму отриманих знань і виконання тематичного плану практики у строки, визначені навчальним планом.

Виробнича практика для студента це можливість:

- набути досвіду роботи у колективі;

- сформувати та поглибити своє розуміння умов діяльності підприємства в сучасних умовах розвитку економіки України;

- застосувати набуті знання на практиці;

- стати учасником облікового, аналітичного та аудиторського процесу підприємства, удосконалити свої практичні навички і набути певний досвід практичної роботи;

- оволодіти навиками та вміннями виконання завдань та обов’язків окремих функціональних підрозділів та фахівців;

- взяти участь у конкурсі на одержання постійної роботи у підприємстві;

- одержати відгук і рекомендації за результатами роботи під час практики для наступного працевлаштування.

Цілі і завдання практики

Виробнича практика є складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств.

Метою виконання виробничої практики та складання звіту є:

- ознайомлення студентів безпосередньо на підприємстві (в організації, установі) з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва (предметом діяльності суб’єкта господарювання);

- виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з фінансового обліку, економічного та фінансового аналізу, аудиту;

- формування професійних умінь і навичок;

- розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця;

- систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань з економічного та фінансового аналізу, аудиту; застосування їх для вирішення конкретних аналітичних задач;

- розвиток навичок самостійної праці із спеціальною літературою, законодавчими та нормативними актами;

- розвиток вміння складати і використовувати аудиторські документи, облікові регістри, форми статистичної та фінансової звітності підприємства;

- розвиток пізнавальної активності студента, оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладення матеріалу;

- одержання навичок критичної оцінки існуючої практики фінансового та податкового обліку, пошуку проблемних питань для розгляду їх у курсовій і дипломній роботах;

- накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності, розвиток здібностей використовувати знання в постійних змінах умов практичної діяльності.

Основними завданнями виробничої практики з економічного аналізу та аудиту є:

- вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;

- критично проаналізувати організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;

- вивчити питання побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, організацію інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;

- вивчити організацію роботи обліково-контрольного апарату підприємства;

- набути практичних навичок роботи на посадах працівників облікового-економічного апарату (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економіст, працівник планового відділу);

- ознайомитись з функціями бухгалтерії, економічного відділу, планового відділу, розподілом функціональних обов'язків між працівниками економічної служби підприємства;

- засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових реєстрів за всіма підсистемами обліково-контрольної інформації;

- засвоїти взаємозв'язок планової, фінансової, облікової, аналітичної та аудиторської роботи на підприємстві;

- набути практичних навичок використання існуючої на підприємстві інформаційної системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій облікової та аналітичної діяльності;

- оволодіння методами аналізу та формування вихідної інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання;

- збирання практичного матеріалу для написання дипломної роботи.

- набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), підготування наукових доповідей і статей;

Після виконання програми виробничої практики студент повинен знати:

- загальні відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання та його стан у звітному періоді (за 3 останні роки);

- організацію управління суб’єктом господарювання, склад і структуру облікової, аналітичної та аудиторської роботи;

- економіко-правові, фінансові та облікові, аналітичні та аудиторські процеси, які відбуваються на підприємстві, їх взаємозв’язок;

- роль, місце і завдання обліково-контрольної служби підприємства та перспективи розвитку наукових і практичних знань з обліку і аудиту;

- порядок застосування НП(С)БО, законодавчих та нормативних актів за видом діяльності базового підприємства;

- функції та обов’язки працівників планового та аналітичного відділів, обліково-контрольної служби;

- рівень автоматизації облікового, аналітичного та контрольного процесів та напрямки щодо їх вдосконалення в умовах використання ЕОМ;

- методику аналізу господарської діяльності суб’єкта господарювання;

- порядок заповнення форм фінансової звітності, методику їх аналізу.

вміти:

-аналізувати результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання згідно з техніко-економічними показниками;

- давати оцінку фінансового стану за даними фінансової звітності;

- самостійно виконувати розрахунки, необхідні для отримання результативної інформації за наявності обмеженого кола первинних даних;

- групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію, оцінювати якість і достовірність первинних і зведених бухгалтерських документів та бухгалтерської звітності.

 

База практики

Базою практики є конкретне підприємство промисловості, автотранспорту, зв'язку, торгівлі, сільського господарства (ПАТ, ПрАТ, ТзОВ, державне, комунальне, приватне). Підприємство повинне складати повну річну звітність.

Робочі місця виробничої практики:

- бухгалтерія;

- економічний відділ;

- плановий відділ.

Загальна тривалість виробничої практики з економічного аналізу – 4 тижні після закінчення 7 семестру.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, що його складають керівники практики від підприємства та вищого навчального закладу на основі тематичних планів

Загальним перед початком виробничої практики є ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві.

Студент має вивчити організаційну і виробничу структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Окрему увагу потрібно звернути на ступінь забезпеченості підприємства засобами сучасної обчислювальної техніки та наявності сучасного ліцензованого програмного забезпечення автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт. Ознайомлюється з виробничим профілем діяльності підприємства, його структурою управління. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо.)

На наступному етапі студент вивчає структуру облікових та аналітичних підрозділів підприємства, організацію роботи, розподіл обов’язків між її працівниками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

Виробнича практика для базового підприємства це джерело додаткових трудових ресурсів і можливість якісного і ефективного відбору кадрів з набором професійних і психологічних характеристик, необхідних для зайняття відповідної посади; виховання молодих спеціалістів згідно з нормами, правилами і цінностями підприємства, його методами управління, корпоративною культурою та діловою етикою; оптимізації витрат часу, фінансових та інших ресурсів на навчання спеціаліста в процесі роботи (йдеться про випробувальний термін); підвищення професійного рівня співробітників підприємства, які працюють наставниками і керівниками практики.

Керівництво практикою

Загальне організаційне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту вищого навчального закладу.

На підприємствах практикою студентів керують: від вищого навчального закладу — викладачі кафедри, призначені наказом; від господарства — головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний економіст або начальник планового відділу, призначені наказом керівника підприємства.

Виконання програми практики контролює декан факультету економіки та управління.

За 2012-2014 роки

 

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.            
2. Знос основних засобів, тис. грн.            
3. Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.            
  Продовження таблиці 3.2
4. Надійшло за рік, тис. грн.            
5. Вибуло за рік, тис. грн.            
6. Коефіцієнт зносу, %            
7. Коефіцієнт придатності, %            
8. Коефіцієнт вводу, %            
9. Коефіцієнт вибуття, %            
10. Коефіцієнт приросту, %            

 

3.3. Дати оцінку забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання у цілому та їх активної частини. Визначити величину факторів, які впливають на зміну фондовіддачі основних засобів. Скласти таблицю 3.3.

 

Таблиця 3.3

Фонду заробітної плати

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.            
2. Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.            
3. Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.            
4. Середньомісячна оплата праці одного працівника, грн.            
5. Відхилення по фонду оплати праці штатних працівників, тис. грн.: у тому числі: - - за рахунок зміни середньооблікової чисельності штатних працівників - - за рахунок зміни середньорічної оплати праці одного працівника X     X   X X     Х   X X     Х   X      

 

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають:

1) Звіт з праці – форма № 1-ПВ (місячна, квартальна)

2) Звіт про кількість працівників, їхній кісний склад та професійне навчання – форма № ПВ (річна)

3) Звіт про витрати на утримання робочої сили – форма № 1-РС (один раз на чотири роки)

 

Склад та структура запасів

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %% тис. грн. %% тис. грн. %%
1. Сировина і матеріали                        
Продовження таблиці 5.1
2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби                        
3. Паливо                        
4. Тара і тарні матеріали                        
5. Будівельні матеріали                        
6. Запасні частини                        
7. Матеріали сільсько-господарського призначення                        
8. Поточні біологічні активи                        
9. Малоцінні та швидкозношувані предмети                        
10. Незавершене виробництво                        
11. Готова продукція                        
12. Товари                        
Разом                        

 

Таблиця 5.2

Динаміка структури капіталу

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Валюта балансу, тис. грн.            
1.1. Власний капітал, тис. грн.            
- у % до валюти балансу            
1.2. Позиковий капітал, тис. грн.            
- у % до валюти балансу            
2. Співвідношення позикового та власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику), %            

Таблиця 7.6

Рис. 1. Групування активів балансу за їх ліквідністю та зобов’язань за їх терміновістю

 

Таблиця 7.14

Факторний аналіз прибутку

(тис. грн.)

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)            
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)            
Інші операційні доходи            
Адміністративні витрати            
Витрати на збут            
Інші операційні витрати            
Дохід від участі в капіталі            
Інші фінансові доходи            
Інші доходи            
Фінансові витрати            
Втрати від участі в капіталі            
Інші витрати            
Втрати (дохід) з податку на прибуток            
Чистий фінансовий результат            

 

7.13. Дати характеристику показників рентабельності інвестицій та рентабельності продажу підприємства. Скласти таблицю 7.17. Алгоритм розрахунку показників рентабельності наведено у таблиці 7.18.

Таблиця 7.17

Структура грошових потоків

Показники 2012 рік рік рік  
 
1. Вид діяльності:        
 
операційна        
інвестиційна        
фінансова        
2. Чистий рух коштів за звітний період        
3. Загальна оцінка якості управління        
 

 

Грошовий потік від операційної діяльності
Грошовий потік від фінансової діяльності
Грошовий потік від інвестиційної діяльності

 

Операційна діяльність +
Інвестиційна діяльність -
Фінансова діяльність -
Операційна діяльність + +  
Інвестиційна діяльність - -
Фінансова діяльність + +
Операційна діяльність - -  
Інвестиційна діяльність + +
Фінансова діяльність + +
«НОРМАЛЬНЕ» ПІДПРИЄМСТВО
«КРИЗОВЕ» ПІДПРИЄМСТВО
«ДОБРЕ» ПІДПРИЄМСТВО
   
 

 


Рис. 2. Залежність якості управління підприємством від структури грошових потоків

7.18. Дати характеристику показників оцінки ефективності грошових потоків підприємства. Скласти таблицю 7.24. Алгоритм розрахунку показників оцінки ефективності грошових потоків наведено в таблиці 2.25.

Таблиця 7.24

Висновок про перевірку каси

м. Луцьк, “___”___________________200__р.

Наявність грошей ______________

Залишок готівки на “___”_________________20__р. у відповідності ______________

зі звітом касира

Надійшло грошей в касу за прибутковими касовими документами №____

за “___”__________________200___ р. ______________

Видано із каси за прибутковими касовими ордерами №____

за “___”__________________200___ р. ______________

Залишок грошей на момент перевірки за даними обліку

(рядки 2+3+4) ______________

Результат: недостача (рядки 5-1) або надлишок ______________

Останні номери прибуткових і видаткових касових документів

І відповідні суми ______________

 

“____”_________________200___р.

 

Робочий документ 10.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Відомість виявлення аудитором неправильно оформлених касових документів

Журнал-ордер Назва і зміст документа Сума Суть порушення Особи, відповідальні за порушення Заходи за усунення порушення
Дата
               
               
                 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Рахунок правильності використання грошових коштів

Наймену- вання документ-та, реєстра Місяць Цільове призначення оприбуткованих сум Цільове витрачення грошей
Оплата праці Соціальне страхування Відрядження Господарські та інші витрати Виплата за соціальним страхуванням Відрядження Господарські та інші витрати Здано в банк
                     
                     

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Відомість перевірки розрахунків з підзвітними особами

Підзвітна особа Посада Винесено в касу або утримано із зарплати Видано в підзвіт Встановлений термін здачі звіту Авансо- вий звіт Забор- гова- ність Кількість днів боргу до початку аудиту Прове- дення в обліці Прове-де ння у відпо-від- ності з норма-тивни-ми докуме- нтами
Найменування документа Дата Сума Місце отримання грошей Дата Сума Дата Сума Дата виникнення Сума Дт Кт Дт Кт
                                   
                                   

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.5

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Відомість перевірки грошових коштів на поточному рахунку

Показник За даними обліку За виписками банку
Залишок на початок місяця    
Оборот за дебетом    
Оборот за кредитом    

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.6

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Звірка залишків дебіторської заборгованості

станом на _____________________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу-ордеру Відхилення Причини
         
         
Разом        

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.7

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Перелік актів звірки на підтвердження дебіторської заборгованості

Дебітор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі Сума дебітор-ської за- боргова-ності Дата виникнен-ня заборго-ваності Підста-ва виник-нення заборго-ваності Згідно акта звірки від дебітора Приміт-ка (розбіж-ності)
сума дата
               
               
Разом              

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.8

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Звірка залишків кредиторської заборгованості станом на _______________

Рахунок у головній книзі Залишок по головній книзі Залишок по журналу Відхилення (гр. 2 – гр. 3) Причини
         
         
Разом        

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.9

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Перелік актів звірки на підтвердження кредиторської заборгованості станом на _________________

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у журналі Сума кредитор-ської за- боргова-ності Дата виникнення заборго-ваності Підстава виник-нення заборго-ваності Згідно акта звірки від кредитора Примітка (відхи-лення, причини)
сума дата
               
               
               
               
Разом              

Склав____________________

Перевірив_________________

 

Робочий документ 10.10

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Звірка повноти та своєчасності оплати рахунків постачальників (вибірково)

Кредитор (повна назва підприємства без скорочення) Код рядка у Журна-лі Сума по накладній (рахунку, договору) Кінцева дата проведення оплати постачаль-нику   Дата фактично проведе-ної оплати (згідно з випискою банку) Сума штрафу чи пені за несвоєчасну оплату, передбачена договором Підстава встанов-лених відхи-лень
За догово-ром Факти-чно стягну-то
               
               
Разом              

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 10.11

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Відомість аудиту руху товарно-матеріальних цінностейПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.037 с.)