Аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємстваМетою аудиту доходів є встановлення повноти й достовірності, відповідності первинним документам щодо визначення доходів та формування фінансових результатів у фінансовій звітності підприємства. Аудиторська перевірка обліку доходів проводиться у наведених робочих документах:

Робочий документ 13.1

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

Тест з питань бухгалтерського обліку доходів

Зміст питання Варіанти відповіді Примітка
Так Ні Інформа-ція відсутня
1. Чи відповідає визначення доходів Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 15: · чи передані покупцеві суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію; · підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованою продукцією; · сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена; · чи є впевненість, що у результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства; · витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.        
2. Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж готової продукції (товарів)        
3. Наявність затверджених прейскурантів        
4. Ким затверджуються прейскуранти        
5. Чи були виявлені випадки реалізації продукції (товарів) без документів на відвантаження        
6. Чи відвантажувалась продукція (товари) пов’язаним особам        
7. Чи відвантажувалась продукція (товари) бартерним контрактом        
8. Чи здійснюються перевірки визнання доходів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №№ 1,12,14        
9. Чи перевірялись критерії визнання доходів згідно класифікації доходів        

 

 

Робочий документ 13.2

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Відомість перевірки повноти обліку відвантаження

та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за _____________________

Найменування продукції (товарів, робіт, послуг) Підтвердження прийняття відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг)
Замовлення на продукцію Товарно-транспортні накладні Рахунки-фактури Акти виконаних робіт (послуг)
№ дата Сума № дата Сума № дата Сума № дата Сума
                   
                   

 

Склав____________________

Перевірив_________________

Робочий документ 13.3

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Реєстр вибіркової перевірки кількості відвантаженої продукції

за даними складського обліку та документів на відвантаження продукції

Найменування продукції Дані складського обліку (картки) За даними документів на відвантаження Відхи- лення Примітки
Дата відван- таження Кіль- кість Дата відван- таження Кіль-кість
                   
                   

 

Склав____________________

Перевірив_________________

 

При здійсненні аудиту обліку витрат складається програма, проводиться анкетування, складаються тести і робочі документи за наступними формами:

Робочий документ 13.4

Аудиторська фірма_____________________________

Підприємство__________________________________

Період перевірки_______________________________

 

Анкета вивчення обліку витрат

Мета аудиту:

1. Вивчення класифікації витрат на підприємстві.

2. Перевірка наявності контролю за здійсненням та санкціонуванням витрат.

Зміст питання Варіант відповіді При- міт- ка
Так Ні Інфор- мація відсутня
І. Загальні питання
1. Чи санкціонуються витрати відповідною особою        
2. Чи контролюється наявність необхідних документів, що підтверджують витрати ( акти, накладні тощо)        
3. Яка встановлена періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів: - щомісячно - щоквартально - раз на рік        
ІІ. Адміністративні витрати (рахунок 92)
1. Чи ведеться аналітичний облік адміністративних витрат за відповідними статтями (витрати зв’язку; на відрядження; витрати на електроенергію, тепло енергію, канцтовари тощо)        
ІІІ. Витрати на збут (рахунок 93)
1. Чи ведеться аналітичний облік витрат на збутза центрами виникнення витрат (у розрізі магазинів, складів тощо)        
ІV. Інші витрати операційної діяльності (рахунок 94)
1. Чи ведуться дослідження та розробки на підприємстві        
2. Чи акумулюються окремо витрати на дослідження та розробки        
3. Чи ведеться облік собівартості реалізованої іноземної валюти та від’ємних операційних курсових різниць        
4. За яким методом обліковуються виробничі запаси у разі їх реалізації: - ідентифікованої собівартості; - середньозваженої собівартості; - собівартості перших за часом надходження (ФІФО); - собівартості останніх за часом надходження (ЛІФО)        
5. Чи здійснювалося нарахування резерву сумнівних оборотів        
6. Чи здійснювалося списання на витрати поточної безнадійної заборгованості в сумі, що перевищує резерв сумнівних боргів        
7. Чи віднесені до складу витрат нестачі, що виявлено в період інвентаризації запасів        
8. Чи включені до складу витрат штрафи, пені, що сплачені        
9. Чи застосовується субрахунок 949 “Інші витрати операційної діяльності” для відображення витрат        
V. Фінансові витрати (рахунок 95)
1. Чи здійснює підприємство фінансові витрати          
VІ. Витрати від участі в капіталі (рахунок 96)
1. Чи понесенні підприємством втрати від участі в капіталі          
VІІ. Інші витрати (рахунок 97)
1. Чи здійснювались операції з реалізації: - фінансових інвестицій; - майнових комплексів; - необоротних активів        
2. Чи розподілені витрати по цих операціях згідно діючих субрахунків        
3. Чи здійснювалась уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій        
4. Чи віднесені до складу витрат суми уцінки необоротних активів та фінансових інвестицій        
5. Чи списувались на витрати необоротні активи в сумі залишкової вартості        

 

За наслідками проведення аудиту потрібно скласти аудиторський висновок (звіт) про достовірність звітності, повноту та відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

Висновок може бути безумовно-позитивним, умовно-позитивним (наявність фундаментальної невпевненості чи фундаментальної незгоди), негативним, або надається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства.

 

Вимоги до оформлення звіту з практики

Звіт з виробничої практики друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, використовуючи шрифт Times New Roman, 14 кегель.

Звіт з практики виконується українською мовою.

Текст звіту з практики друкують, залишаючи поля таких розмірів: зверху і знизу – 20 мм, з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм.

Дозволяється вписувати в текст від руки пастою чорного кольору окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного, а розмір (по висоті) – не меншим за розмір шрифту усього тексту. Надрядкові та підрядкові індекси, показники степенів тощо можуть бути інших розмірів, але висотою не менше 2 мм.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту і складати 1,27 см. Вирівнювання основного тексту – по ширині.

Титульна сторінка звіту з практики повинна містити назву відповідного міністерства, вищого навчального закладу, факультету і кафедри, на базі якої виконувалася робота; назву підприємства, де студент проходив практику; прізвище, ім’я та по батькові й інші відомості про студента; прізвище, ім’я та по батькові, учене звання, посаду наукового керівника; прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника від бази практики; місто і рік; візу наукового керівника про допуск звіту до захисту. Зразок титульної сторінки наведено у додатку А.

Заголовки основних структурних частин звіту з практики: „ЗМІСТ”, „ДОДАТКИ” і заголовки розділів друкують великими літерами симетрично до тексту, без крапок у кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів друкують маленькими літерами, крім першої великої (жирним шрифтом) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом зверху і знизу має становити по одному вільному рядку.

Наприклад: «Отже, спостерігаємо в динаміці зростання як обсягів наданих послуг ДП ЛРЗ «Мотор»по капітальному ремонту авіаційних турбореактивних та газотурбінних двигунів і всіх комплектуючих їх агрегатів, так і обсягів виробництва продукції цивільного призначення.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.019 с.)