Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики 

міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет

імені лесі українки

факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

 

 

Кафедра обліку і аудиту

Звіт

Про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики з ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

ТА АУДИТУ

(на прикладі ПрАТ «Світязь»)

Виконав (ла):

студент (ка) групи ОА-41

денної форми навчання

напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Мозгова Тетяна Петрівна

 

Керівник практики від універитету:

к. е. н., старший викладач

кафедри обліку і аудиту

Коваль Надія Петрівна

 

Керівник практики від підприємства:

головний бухгалтер

Миронюк Тетяна Степанівна

 

 

Луцьк – 2016


ДОДАТОК Б

Зразок оформлення рисунків у звіті

 

 

Середньорічний виробіток одного працівника (РВП)
Частка робітників у загальній чисельності працівників (Ч)
Середньорічний виробіток одного робітника (РВР)
Кількість днів, які відпрацював один робітник за рік (Д)
Середня тривалість Робочого дня, год. (Т)
Середньоденний виробіток одного робітника (ДВ)  
5 +Hbo7jBMadJk9GQ8HAfkez53CBGH728QtfTY+ErWGT3eB7G0l+2pzkNbeibVdo+Uld7p2Eu3LYFv F20o3eMgQa/rwuRrVBbMttFxMHFTGXhPSYNNnlH3bslAUKKea6zOSTIa9VMRjCAmJXDoWRx6mOYI lVFPyXY789tJWlqQZYUvJUEObc6wooUMYt+x2vHHRg412A1dPymHdoi6+zVMfwEAAP//AwBQSwME FAAGAAgAAAAhAP9Lk7zcAAAACAEAAA8AAABkcnMvZG93bnJldi54bWxMj0FPg0AQhe8m/ofNmHiz u9bUUmRpjKYmHlt68TbACCg7S9ilRX+940mPX97kzfey7ex6daIxdJ4t3C4MKOLK1x03Fo7F7iYB FSJyjb1nsvBFAbb55UWGae3PvKfTITZKSjikaKGNcUi1DlVLDsPCD8SSvfvRYRQcG12PeJZy1+ul MffaYcfyocWBnlqqPg+Ts1B2yyN+74sX4za7u/g6Fx/T27O111fz4wOoSHP8O4ZffVGHXJxKP3Ed VG9htUpkS7SQrEFJvjFGuBQ2a9B5pv8PyH8AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALaDOJL+AAAA 4QEAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA OP0h/9YAAACUAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAvAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEA psjiDU8CAABiBAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAuAgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwECLQAUAAYACAAA ACEA/0uTvNwAAAAIAQAADwAAAAAAAAAAAAAAAACpBAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAE AAQA8wAAALIFAAAAAA== ">
Середньогодинний виробіток продукції (ГВ)  

 


Рис. 1.2. Структурно-логічна факторна модель продуктивності праці

Рис. 3.1. Динаміка фінансових результатів ДП ЛРЗ «Мотор» за 2012-2014 роки

ДОДАТОК В

Зразок оформлення таблиць у звіті

 

Таблиця 1.1

 

Динаміка відносних показників фінансової стійкості

ДП ЛРЗ «Мотор» за 2012-2014 роки

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013 від 2012 2014 від 2013 2014 від 2012
1. Валюта балансу, тис. грн.
1.1. Власний капітал, тис. грн.
1.2. Позиковий капітал, тис. грн.
2. Коефіцієнт фінансової автономії (частка власного капіталу у валюті балансу), % 76,26 71,53 72,32 -4,73 0,79 -3,94
3. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (частка позикового капіталу у валюті балансу), % 23,74 28,47 27,68 4,73 -0,79 3,94
(наступна сторінка) Закінчення таблиці 1.1
4. Співвідношення позикового та власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику), % 31,12 39,80 38,28 8,68 -1,52 7,16
5. Власний оборотний капітал, тис. грн. -28974
6. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,84 0,68 0,78 -0,16 0,1 -0,06
7. Коефіцієнт фінансового левериджу (співвідношення дебітор. та кредитор. заборгованості) 3,00 0,57 1,74 -2,43 1,17 -1,26
                 

 


Висновки керівника практики від

університету про роботу студента

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка за практику_______________________________________

 

Підпис керівника практики від університету___________________

“____”________________________20___р.

 

ДОДАТОК Г

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський національний університет

Імені Лесі Українки

Щ О Д Е Н Н И К

Виробничої (переддипломної) практики

 

Студента_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Інститут _________________________________________________

 

курс _______________________ група ________________________

 

напрям підготовки_________________________________________

(шифр, назва)

 

Робочі записи під час практики

_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Основні положення практики

(витяг з Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженої о наказом Міністерства освіти України № 93 віл 8 04 1993 р )

П. 3.8. Студенти вищих навчальних закладів прн проходженні практики зобов'язані:

до початку практики одержати від учбового закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; своєчасно прибути на практику;

у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників; вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; нести відповідальність за невиконану роботу; своєчасно скласти залік практики.

П. 4.1.Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студентів за практику - це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці., висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. П.4.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії. Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її проходження, або після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента за підписами членів комісії.

П. 4.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

П. 4.4. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов визначених вищим навчальним закладом Студент, який в останнє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу

Щоденник — основний документ студента під час проходження практики.

Практика не зараховується, якщо щоденник не оформлений згідно з вимогами практики.

 

 

Розпорядження на практику

 

 

Студент__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 

направляється на_____________________________________практику

(назва виробничої практики)

 

в місто (район)____________________________________________

на_______________________________________________________

(назва підприємства, установи, навчального закладу)

_________________________________________________________

 

 

Термін практики: з “___”_______20___р. по “___”________20___р.

 

 

Керівник практики від університету__________________________

_________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Наказ № _________ від “_____”______________20___ р.

 

 

М.П. Декан Інституту__________________

 

 

Керівник практики від бази практики _________________________

_________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

4. Відгук про роботу студента на практиці

Та оцінка його діяльності

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника від бази практики________________________

 

М.П.

“___”_____________20___р.

 

2. Календарний графік проходження практики
№ з/п Перелік робіт
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Тижні проходження практики Відмітка про виконання
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         

Навчально-методичне видання

 

 

Автори:СтаднюкТетяна Володимирівна,

Сафарова Анна Таджидінівна

 

Економічний аналіз та аудит

 

Методичні рекомендації до виробничої практики

 

Друкується в авторській редакції

 

 

Підписано до друку__.__.2016. формат 60×84/16

Ум. друк. арк. ____. Зам. № ____. Тираж 100

Папір офсетний. Гарнітура Times. Друк офсетний

Друк ПП Іванюк В. П. 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 65.

Свідоцтво Держкомінформу України

ВЛн № 31 04.02.2004 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.016 с.)