Обов'язки кафедри за проведення практики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов'язки кафедри за проведення практикиКафедра зобов'язана:

- забезпечити виконання навчального плану і завдань, запланованих на період проведення практики, та програми практики;

- виділяти для проведення і керівництва практикою досвідчених викладачів;

- проводити розподіл студентів по базових підприємствах, керуючись укладеними угодами;

- забезпечувати базові підприємства і практикантів програмами практики;

- перед початком кожної практики проводити виробничі наради студентів-практикантів і викладачів-керівників для роз'яснення мети, змісту і порядку проходження практики та надання звітності;

- назначати старшого в групі студентів даного курсу, що проходять практику на одному підприємстві;

- здійснювати суворий контроль за організацією та проведенням практики, дотриманням її термінів і змісту з урахуванням найсучасніших вимог до підготовки спеціалістів;

- постійно оновлювати й удосконалювати програму практики;

- проводити виробничі наради (конференції) зі студентами та керівниками за підсумками проходження практики.

 

Керівництво практикою

 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр. Керівництво практикою полягає у:

• видачі студентам індивідуальних завдань (дод А);

• наданні необхідних інструкцій щодо проходження практики;

• проведенні консультацій відповідно до графіка;

• прийомі та перевірці звітів з практики;

• оцінюванні звітів і організації захисту.

 

2.3.1 Обов’язки керівника практики полягають у:

 

ü наданні оцінки стану та відповідності баз практики основним вимогам, що пред'являються університетом до них, та визначенні рівня готовності їх для прийняття студентів;

ü проведенні разом із деканатом установчих зборів студентів, які відбуваються перед відправленням на практику; забезпеченні проведення комплексу організаційних заходів перед відправленням студентів на практику, забезпечення студентів необхідними документами: щоденником практики та програмою практики;

ü складанні графіка виконання програми практики (дод. Б);

ü забезпеченні завданнями щодо збирання студентами-практикантами матеріалів для виконання наукових досліджень;

ü проведенні регулярних (згідно зі складеним і затвердженим графіком) консультацій;

ü контролюванні дотримання термінів виконання завдань із практики, їх корегування при необхідності та складання звітів;

ü перевірці звітів з практики і допуску їх до захисту;

ü організуванні роботи комісій, що створюються на кафедрі для захисту звітів з практики;

ü контролюванні підготовки звітів про стан проходження студентами практики.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками та провідними фахівцями організації, які мають повну вищу освіту.


2.3.2 Основні обов'язки студентів-практикантів при проходженні практики:

 

ü до початку практики отримати у навчальному закладі всі необхідні органїзаційно-методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

ü своєчасно прибути на місце практики і документально оформити початок практики;

ü дотримуватись трудової дисципліни, правил трудового розпорядку, техніки безпеки та інших норм;

ü регулярно відвідувати керівника практики у дні його консультацій на кафедрі;

ü виконати поставлені завдання у повному обсязі відповідно до програми практики та рекомендацій, наданих керівником практики;

ü нести відповідальність за якість виконуваної роботи;

ü вчасно і на належному рівні скласти звіт з практики;

ü захистити звіт з практики у визначений термін.

Щоденник є основним документом, що підтверджує проходження студентом практики, у якому відображається вся його поточна робота і містить:

§ календарний план виконання студентом програми відповідної практики з оцінкою його виконання;

§ план роботи, який складається разом з керівниками практики від кафедри і підприємства;

§ обов'язковий перелік необхідної до вивчення студентом наукової та спеціальної літератури;

§ сформульоване індивідуальне завдання, що видане студентові, з відміткою про стан його виконання;

§ висновки і пропозиції студента по результатах проходження відповідної практики;

підсумкове оцінювання роботи студента за період практики, керівниками від підприємства і кафедри

 

Графік проходження практики

- оформлення документів, інструктажів з техніки безпеки та протипожежній охороні. Ознайомлення студентів з професіями, які здатен виконувати бакалавр з менеджменту по рішенню певних типових завдань діяльності при здійснені певних виробничих функцій - 1 день;

- Ознайомлення студентів з професіями, які здатен виконувати фахівець по спеціальності „Менеджмент організацій” по рішенню певних типових завдань діяльності при здійснені певних виробничих функцій - 1 день;

- Знайомство з посадовими інструкціями спеціалістів по даному напряму їх права обов’язки та відповідальність - 1 день;

- Знайомство з робочим місцям спеціаліста - 1 день;

- Проведення семінарського заняття на тему „ Моя професія” - 1 день;

- ознайомлення з системою менеджменту на підприємстві (формування функцій менеджменту на підприємстві, методів менеджменту, комунікації на підприємстві, механізми прийняття управлінських рішень на підприємстві, формування механізмів управління групами працівників) - 2 дні;

- виконання індивідуального завдання - 2 днів;

- складання звіту з практики та здавання заліку - 1 дні.

 

В результаті проходження практики студенти повинні

з н а т и:

- вимоги до особистості менеджера;

- які професії здатен виконувати бакалавр з менеджменту по рішенню певних типових завдань діяльності при здійснені певних виробничих функцій;

- які професії здатен виконувати фахівець по спеціальності «Менеджмент організацій” по рішенню певних типових завдань діяльності при здійснені певних виробничих функції;

- функції менеджера-економіста структурного підрозділу;

- основні сфери діяльності економічних служб організації (підприємства);

- систему державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент»;

- правила користування бібліотекою. Обов’язки читачів бібліотеки;

- форми контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ;

- умови вступу до магістратури;

- органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті.

в м і т и:

 

- здійснювати індивідуальну роботу на робочих місцях у структурних підрозділах університету;

- використовувати передовий досвід університету за його основними напрямами діяльності;

- використовувати інформацію для підсумкової дискусії за підготовленими звітами;

- користуватись літературою на абонементі, в читальному залі. Здійснювати пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті.

Р о з у м і т и:

- роль практик у забезпеченні професійної підготовки фахівців;

- процес та методи управлінської роботи;

- взаємозв'язок між дисциплінами, що будуть вивчатися;

- концепцією управлінської роботи;

- вимогами щодо професійних та особистих якостей управлінських кадрів;

- суть та порядок роботи, яку виконує бакалавр на підприємстві.

- Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випускового кафедрою.

- Організацію та методику впровадження різноманітних форм контролю знань студентів

 

о з н а й о м и т и с я з:

- робочими місцями бакалавра та спеціаліста з менеджменту;

- організація індивідуальної роботи зі студентами;

- організацією самостійної роботи студентів (СРС) та формами її контролю;

- професіями, які здатен виконувати бакалавр з менеджменту по рішенню певних типових завдань діяльності при здійснені певних виробничих функцій;

- професіями, які здатен виконувати фахівець по спеціальності „Менеджмент організацій” по рішенню певних типових завдань діяльності при здійснені певних виробничих функцій;

- посадовими інструкціями спеціалістів по даному напряму їх права обов’язки та відповідальність;

- організацією виробництва на підприємстві.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 322; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.01 с.)