Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу внз 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу внз 

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково - дослідній діяльності студентів.

Інформаційні можливості сайту ВНЗ. Загальні відомості: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки. Сьогодення: новини; ВНЗ у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів. Наука: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції ВНЗ. Навчальні структурні підрозділи. Асоціація випускників. Профспілка.

Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, надходжень нової літератури. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов’язки читачів бібліотеки.

 

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

 

Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

 

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

 

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Планування і прогнозування діяльності підприємства.

Розробка і впровадження нововведень.

Формування оптимального асортименту продукції.

Управління персоналом. Планування особистої роботи персоналу підприємства. Організація та раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

Прийняття управлінських рішень.

Організація антикризового управління.

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

Формування іміджу підприємства.

Контроль виконання управлінських рішень.


 

 

Тема 9. Професійне самовизначення студента

 

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабельність. Лідерство.

Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кількісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

Самовдосконалення. Самоменеджмент.

Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого потенціалу.

Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з’ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості - майбутнього управлінця.

 

Індивідуальні завдання

 

За індивідуальними завданнями студенти пишуть звіти де показують:

роль і місце менеджера в розвитку підприємства та галузі в цілому на сучасному етапі;

взаємозв'язок між дисциплінами, що будуть вивчатися;

вимоги варіативних частин освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь та практичних навичок; які повинен мати відповідний фахівець.

Індивідуальне завдання не зводиться лише до опису матеріалів, які міститься у документації підприємства. На основі глибокого аналізу практичного матеріалу робляться висновки, пропозиції щодо покращення професійної підготовки спеціалістів.

Кафедра рекомендує перелічені нижче індивідуальні завдання для студентів. Студент також може обрати іншу тему, погодивши її з керівником від університету та скласти свій план роботи.

Варіанти індивідуальних завдань вибираються за двома останніми цифрами залікової книжки (дивись таблицю 1).

Номера питань до виконання індивідуальних завдань слід вибирати з таблиці 2.


 

Таблиця 1 – Варіанти індивідуальних завдань

Передостання Цифра залікової книжки Остання цифра шифру залікової книжки
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Таблиця 2 – Номера питань до виконання індивідуальних завдань

№ Варіанту № теоретичних питань № Варіанту № теоретичних питань
       
  1, 31, 137, 75   51, 81, 14, 121,
  2, 136, 32, 76   52, 82, 15, 120
  3, 33, 135, 77   53, 83, 16, 119
  4, 34, 134, 78   54, 84, 17, 118
  13, 35, 133, 79   55, 85, 18, 117
  5, 36, 132, 80   56, 86, 19, 116
  6, 37, 131, 81   57, 87, 20, 115
  7, 38, 130, 82   58, 88, 21, 114
  8, 39, 129, 83   59, 89, 22, 113
  9, 40, 128, 84   60, 90, 23, 112
  10, 41, 127, 85   61, 91, 24, 111
  11, 42, 126, 86   62, 92, 25, 110
  12, 43, 125, 87   63, 93, 26, 109
  14, 44, 124, 88   64, 94, 27, 108
  15, 45, 123, 89   65, 95, 28, 107
  16, 46, 122, 90   66, 96, 29, 106
  17, 47, 121, 91   67, 97, 30, 105
  18, 48, 120, 92   68, 98, 31, 104
  19, 49, 119, 93   69, 99, 32, 103
  20, 50, 118, 92   70, 100, 33, 102
  21, 51, 117, 93   71, 101, 34, 1
  22, 52, 116, 94   72, 15, 35, 2
  23, 53, 115, 95   73, 16, 36, 3
  24, 54, 114, 94   74, 17, 37, 4

 

Продовження таблиці 2.

       
  25, 55, 112, 95   75, 18, 38, 5
  26, 56, 113, 96   76, 19, 39, 6
  27, 57, 112, 97   77, 20, 40, 7
  28, 58, 111, 98   78, 21, 41, 8
  29, 59, 110, 99   79, 22, 42, 9
  30, 60, 109, 100   80, 23, 43, 10
  31, 61, 108, 101   81, 24, 44, 11
  32, 62, 107, 102   82, 25, 45, 12
  33, 63, 106, 103   83, 26, 46, 13
  34, 64, 105, 104   84, 27, 47, 14
  35, 65, 74, 137   85, 28, 48, 15
  36, 52, 73, 136   86, 29, 49, 16
  38, 53, 72, 135   87, 30, 50, 17,
  39, 52, 71, 134   88, 31. 51, 18
  37, 51, 70. 133   89, 32, 53, 19
  40, 50, 69, 132   90, 33, 54, 20
  41, 49, 68. 131   91, 34, 55, 21
  42, 48, 67, 130   92, 35, 54, 22
  43, 47, 66, 129   93, 36, 55, 23
  44, 46, 65, 128   94, 37, 56, 24
  45, 75, 64, 127   95, 38, 57, 25
  46. 76. 63, 126,   96, 39, 58, 26
  47. 77, 10, 125   97, 40, 59, 27
  48, 78, 11, 124   98, 41, 60, 28
  49, 79, 12, 123   99, 42, 61, 29
  50, 80, 13. 122   100,43, 62, 30

Питання для виконання індивідуальних завдань

1. Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку.

2. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

3. Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТБ).

4. Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТБ з національною системою оцінювання в Україні та ВНЗ.

5. Ступеневість вищої освіти.

6. Напрями підготовки та спеціальності.

7. Система державних стандартів вищої освіти.

8. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент».

9. Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування».

10. Стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

11. Місце ВНЗ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами для економіки України.

12. Загальні відомості про ВНЗ.

13. Правила внутрішнього трудового розпорядку ВНЗ.

14. Основні структурні підрозділи ВНЗ: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби.

15. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів.

16. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку ВНЗ.

17. Організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

18. Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.

19. Органи самоврядування студентів у ВНЗ та на факультеті.

20. Роль органів самоврядування студентів в організації навчального процесу, побуту та відпочинку.

21. Організація соціальної захищеності студентів у ВНЗ.

22. Етапи розвитку вищого навчального закладу.

23. Стисла характеристика етапів розвитку ВНЗ та факультетів.

24. Прапор і герб ВНЗ.

25. Формування навчального комплексу ВНЗ, процеси реструктуризації.

26. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

27. Роль ректорів, викладачів - відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ВНЗ.

28. Викладачі ВНЗ - ветерани Великої Вітчизняної війни (1951-1955 рр.) та праці.

29. Найбільш відомі досягнення викладачі у ВНЗ: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

30. Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу ВНЗ.

31. Міжнародні зв’язки. Підготовка іноземних громадян у ВНЗ.

32. Почесні гості та делегації ВНЗ.

33. Наукові видання. Друкований орган ВНЗ.

34. Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні.

35. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації.

36. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня управління організацією. Типи підприємств, види організацій на ринку товарів та послуг.

37. Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю.

38. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень.

39. Основні завдання, що вирішують менеджери:загальне управління; управління стратегічним розвитком підприємства;управління організаційними змінами;управління інноваційною та інвестиційною діяльністю;корпоративне управління; управління людськими ресурсами.

40. Управління фінансовою діяльністю;управління маркетинговою діяльністю підприємства.

41. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організовування, мотивування, контролювання та координування діяльності організації.

42. Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

43. Ознайомлення з кафедрами ВНЗ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

44. Кадровий склад випускової кафедри.

45. Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту: розроблення варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики та керування ними, викладання профільних професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів.

46. Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторіях занять (лекції, практичні та лабораторні заняття).

47. Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

48. Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі.

49. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випускового кафедрою.

50. Організація індивідуальної роботи зі студентами.

51. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі.

52. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв’язки з практикою.

53. Види і зміст навчальних занять.

54. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.

55. Основні види лекцій - установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій.

56. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння.

57. Форми проведення семінарських і практичних занять.

58. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій на заняттях.

59. Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення.

60. Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу ВНЗ.

61. Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

62. Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань студентів.

63. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ВНЗ.

64. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів.

65. Проведення модульного контролю знань студентів.

66. Технологія проведення фахових державних випробувань.

67. Особливості організації навчального процесу студентів з фаху.

68. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

69. Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю.

70. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів.

71. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

72. Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр ВНЗ, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

73. Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця

74. Міжнародні зв’язки випускової кафедри, їх ефективність.

75. Матеріально-технічна база випускової кафедри.

76. Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

77. Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ВНЗ.

78. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань.

79. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково - дослідній діяльності студентів.

80. Інформаційні можливості сайту ВНЗ.

81. Загальні відомості: історія університету; керівництво; факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки.

82. ВНЗ у Болонському процесі: план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів.

83. Наука: напрями наукових досліджень; наукові школи університету; наукові конференції ВНЗ. Навчальні структурні підрозділи. Профспілка.

84. Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів.

85. Принципи та організація бібліотечної справи.

86. Порядок роботи у бібліотеці.

87. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою у бібліотеці. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.

88. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури.

89. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних.

90. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів.

91. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, надходжень нової літератури.

92. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями.

93. Правила користування бібліотекою.

94. Обов’язки читачів бібліотеки.

95. Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

96. Характеристика господарської діяльності підприємста (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

97. Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

98. Організація планово-економічної діяльності на підприємстві.

99. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

100. Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби.

101. Аналіз нормативних документів, що регламентують роботу кадрової служби (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

102. Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

103. Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

104. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб.

105. Нормативні документи, що регламентують діяльність маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

106. Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства.

107. Процес пошуку постачальників ресурсів, оцінки та вибору ресурсу.

108. Порядок та умови укладання угод.

109. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

110. Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу на підприємстві.

111. Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються.

112. Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

113. Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

114. Планування і прогнозування діяльності підприємства.

115. Розробка і впровадження нововведень на підприємстві.

116. Формування оптимального асортименту продукції підприємства.

117. Управління персоналом на підприємстві.

118. Планування особистої роботи персоналу підприємства.

119. Організація та раціоналізація робочих місць на підприємстві.

120. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці на підприємстві.

121. Прийняття управлінських рішень керівництвом організації.

122. Організація антикризового управління в організації.

123. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

124. Здійснення збутової та комерційної діяльності організації.

125. Формування іміджу підприємства.

126. Контроль виконання управлінських рішень в організації.

127. Вимоги до особистості менеджера.

128. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності менеджера.

129. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя.

130. Підприємливість та комунікабельність.

131. Лідерство.

132. Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кількісні та якісні, прогностичні та практичні.

133. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

134. Самовдосконалення. Самоменеджмент.

135. Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

136. Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого по­тенціалу.

137. Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з’ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості - майбутнього управлінця.

 

 


 

РОЗДІЛ 4 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

 

Контролювання практики студентів вирішує комплекс завдань від навчальних до контролюючих і забезпечує повноту, своєчасність та якість виконання програм практики.

Контролювання за проходженням практики з боку університету здійснюється:

· керівником практики;

· завідувачем відповідної кафедри;

· представником ректорату, деканату та навчального відділу університету. Метою контролю є виявлення та усунення недоліків і надання допомоги студентам у виконанні програми практики.

На кожному етапі контролювання застосовуються специфічні методи.

Попереднє контролювання здійснюється під час підготовки студентів до проходження практики (на зборах). При цьому пояснюються цілі практики, порядок її проходження, форма звітування, а також студентам передаються направлення на базу практики, щоденники та програми практики.

Поточне контролювання з боку керівника практики від вищого навчального закладу, завідувача кафедри, деканату та ректорату здійснюється під час відвідування баз практики, а також під час бесід зі студентами у дні, встановлені кафедрою для консультування студентів.

Підсумкове контролювання відбувається під час оцінювання та захисту звіту з практики.

Після закінчення терміну навчальної практики «Введення у спеціальність» студенти звітують на кафедрі менеджменту у виробничій сфері про виконання програми практики. Загальна форма такої звітності - подання письмового звіту з позитивною відміткою керівника практики. Крім того, подається заповнений і оформлений щоденник практиканта, де міститься засвідчений відгук керівника про виконання студентом програми практики.

Звіт з практики оформлюється відповідно до ДСТУ 3008-95 від 23.02.1995 р. "Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення".

Звіт перевіряє керівник практики від підприємства і ставить підпис на титульній сторінці.

Письмовий звіт разом зі щоденником подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів до закінчення практики) керівнику практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування та допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики заноситься до щоденника практиканта.

За результатами перевірки звіту керівник приймає рішення про допуск його до захисту або повертає студенту на доопрацювання відповідно до зазначених зауважень.

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму практики, представили звіт згідно з встановленою формою та одержали позитивну характеристику керівника практики.

Захист звітів відбувається на відповідній кафедрі або на робочих місцях практики в комісії, що призначається завідувачем кафедри протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Захист звіту з практики «Вступ до фаху» здійснюється перед комісією, яка складається не менше ніж з двох викладачів.

Результати захисту звітів заносяться в екзаменаційну відомість та проставляються у залікових книжках.

При визначенні рівня академічної успішності при отриманні диплому разом з іншими оцінками студента враховуються оцінки за практику.

Студенти, які своєчасно не подали та не захистили звіт з практики, не допускаються до підсумкової державної атестації. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, відраховується з університету. В окремому випадку йому може бути надано право проходження практики повторно під час канікул. Студент, який повторно отримав у комісії негативну оцінку з практики, відраховується з вищого навчального закладу.

Інформація про хід практики та її підсумки обговорюються на засіданнях кафедри, а її загальні підсумки підводяться на Раді факультету (університету).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 999; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.121 с.)