Тернопільський національний технічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тернопільський національний технічний університетІмені Івана Пулюя

 

 

Кафедра менеджменту

у виробничій сфері

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПРАКТИКИ «ВСТУП ДО ФАХУ»

 

для студентів напряму 6.030601 “Менеджмент”

з орієнтацію на спеціальність

«Менеджмент організацій»

 

ТЕРНОПІЛЬ


 

Робоча програма практики «Вступ до фаху» для студентів напряму 030601 «Менеджмент» з орієнтацією на спеціальність «Менеджмент організацій»

 

 

Автори: Кирич Н.Б.,д.е.н. проф., Галущак М. П. к.т.н. доцент,

Шевчук Я.М., старший викладач, к.е.н.Юрик Н.Є. старший викладач.

 

Рецензент: Оксентюк А.О., к.т.н., доцент

 

Відповідальний за випуск., к.т.н., доцент Галущак М. П

 

 

Розглянуто й затверджено на засіданні кафедри “Менеджмент у виробничі сфері”. Протокол №7 від 13.02.2012 р.

 

Схвалено й рекомендовано до друку методичною комісією факультету управління та бізнесу у виробництві. Протокол №82 від 25.02.2012р.

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ 1 Загальні положення до програми 5

1.1 Мета, завдання та результати проходження практики 5

РОЗДІЛ 2 Організація проведення практики 6

2.1 Бази практики 6

2.2 Обов'язки кафедри за проведення практики 6

2.3 Керівництво практикою 7

2.3.1 Обов’язки керівника практики полягають у: 7

2.3.2 Основні обов'язки студентів-практикантів при проходженні практики: 8

2.4 Графік проходження практики 8

РОЗДІЛ 3 зміст навчальної практики 11

3.1 Індивідуальні завдання 16

РОЗДІЛ 4 Підведення підсумків практичної підготовки студентів 28

Розділ 5 Вимоги до оформлення звіту з практики 29

5.1 Основна частина 29

5.2 Нумерація 31

5.3 Ілюстрації 31

5.5 Таблиці, формули, посилання 32

5.5 додатки 33

Додатки 35

Список рекомендованих джерел 51


РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДО ПРОГРАМИ

 

Переорієнтація економіки на ринкові відносини поставила перед вищою школою завдання подальшого вдосконалення якості економічної підготовки фахівців усіх спеціальностей, яка б відповідала вимогам радикальних господарських змін при підготовці спеціалістів у галузі управління слід враховувати специфіку галузей економіки, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціальності та особливості підприємств, забезпечувати поєднання високого рівня економічної освіти з глибокими знаннями теорії і практики менеджменту, напрямків удосконалення господарського механізму в народному господарстві.

Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента

Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних умінь, але й професійних здатностей і рис особистості менеджера.

Практична підготовка студентів напряму "Менеджмент" зорієнтована на виконання загальних функцій управління та формування передбачених варіативними частинами освітньо-кваліфікаційних характеристик умінь, практичне використання знань, набутих відповідно до освітньо-професійних програм, на визначених первинних посадах.

Метою практичної підготовки є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами та методами прийняття управлінського рішення, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Практика вступ до фаху складається з двох розділів. Забезпечення вступ до фаху, знайомство з основними аспектами та положеннями професійної діяльності: концепцією управлінської роботи, що є загальною на міжнародному рівні; фаховими знаннями; навичками та цінностями; вимогами щодо професійних та особистих якостей управлінських кадрів; етичними засадами управлінської роботи; процесом та основними методами управлінської роботи.

За період проходження практики студенти знайомляться з організацією робочих місць управлінських кадрів і спеціалістів економічних служб, слухають лекції та беруть участь у проведенні семінарських занять у відповідності до затвердженої робочої програми практики.

Керівники практики від університету організовують процес проходження практики студентами, а саме: надають необхідну документацію, проводять консультації, здійснюють контроль за проходженням практики та оформленням звітів студентами.

Програма є навчально-методичним документом, що визначає зміст та порядок проходження практики «Вступ до фаху» студентами напряму 030601 «Менеджмент» з орієнтацією на спеціальність «Менеджмент організацій».

 

 

Мета, завдання та результати проходження практики

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завданням навчальної практики є:

ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами;

визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера.

Результатом навчальної практики повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищенню рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Бази практики

Базою практики є Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює випускна кафедра менеджменту у виробничій діяльності.

Період і тривалість практики визначаються затвердженими робочим навчальним планом напряму 030601 «Менеджмент» та програмою, розробленими кафедрою менеджменту у виробничій сфері.

Тривалість практики 2 тижні..

Студент проходить практику згідно навчального плану.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 310; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.67 (0.009 с.)