Форма підсумкового атестування - залік. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форма підсумкового атестування - залік. 

РОЗДІЛ 5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Основна частина

5.1.1 Завершальним етапом проходження практики є складання письмового звіту з практики, який студент подає на кафедру менеджменту у виробничій сфері у формі звіту. Звіт написаний за індивідуальним завданням слід подати у такій послідовності:

· титульна сторінка;

· індивідуальне завдання;

· зміст;

· вступ;

· основна частина;

· висновки та пропозиції;

· список літератури;

· додатки.

Завершений і оформлений належним чином звіту обов'язково підписує автор на бланку індивідуального завдання.

5.1.2 Мова звіту - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

5.1.2 Звіт має бути надрукований на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А5 (210x297 мм). Текст друкується шрифтом Times New Roman; розмір шрифту - 15; інтервал - 1,5. (не, більше за 50 рядків на сторінку).

5.1.3 Текст звіту розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - не менш за 20 мм, з правого - не менш за 10 мм, зверху - не менш за 20 мм, знизу - не менш за 20мм.

Вписувати у друкований текст звіту окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

5.1.5 Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я та no- батькові й інші відомості про автора, тему звіту, вчене звання (посаду) керівника практики, місто і рік (додаток В).

5.1.5 Бланк індивідуального завдання на практику оформляється у стандартній формі зі всіма підписами (студента, керівника).

5.1.6 Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів звіту. Зміст має включати усі заголовки, які є у звіті, і починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

5.1.7 У вступі вказується місце проходження навчальної практики і її характерні особливості.

5.1.8 Текст основної частини звіту поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у індивідуальнім завданні на проходження практики.

5.19 Висновки повинні містити короткий текст за наслідками проведеної роботи.

5.1.10 Список використаної літератури повинен містити перелік літературних джерел, використаних при написанні звіту і на які є посилання в тексті

Заголовки структурних частин звіту "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ" (разом з конкретною назвою), "СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж 2 рядки.

Кожну структурну частину звіту слід починати з нової сторінки.

Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Крапка в кінці заголовка не ставиться.

5.1.11 Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати 5 знакам.

 

5.1.12 До звіту додати:

· щоденник;

· відгук-характеристику керівника практика,

Звіт має бути акуратно оформлений, сторінки пронумеровані, зшиті.

До звіту треба додати також відповідні таблиці, форми бланків, документів, методичні та інструктивні матеріали, схеми, графіки тощо. Невеликі таблиці, схеми, діаграми розміщувати в текст звіту. Додатки мають бути змістовними, мати назви, із зазначенням одиниць виміру.

У щоденнику мають бути зроблені відмітки про проходження студентом практики на кожній базі (робочому місці):

ü дата прибуття на практику;

ü дата закінчення практики;

ü підпис керівника;

У відгуку-характеристиці повинно бути відображено, як студент виконав програму практики, його ставлення до роботи, ступінь самостійності виконання завдань, змістовність звіту про проходження практики.

Звіт про проходження практики після подання на кафедру перевіряє керівник практики. Він робить висновок про якість звіту та допускає його до захисту. Про це роблять записи у щоденнику.

Усі зібрані і опрацьовані матеріали у систематизованому вигляді подаються у звіті по практиці (орієнтовний обсяг звіту до 30 сторінок).

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою звіту є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому нижньому куті подальших сторінок.

Структурні елементи ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи.

 

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст звіту, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А5, враховують як одну сторінку і розмішують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом "Рисунок", яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних по центру сторінки, наприклад, "Рисунок 3,1 - Організаційна структура". Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 - другий рисунок третього розділу. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторонці, і під ними позначати:

"Рисунок__, аркуш__".

Таблиці, формули, посилання

5.5.1 Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці, приклад оформлення якої наводиться в додатку Д;

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва мас бути стислою і відбивати зміст таблиці. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою. Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. Перед назвою

розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), далі розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3".

У таблицях слід обов'язково зазначати одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку'. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

5.5.2 Формули у звіті нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).

5.5.3 Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

5.5.5 Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками.Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

5.5.5 Посилання в тексті звіту на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад:"... у працях [1-9]....".

Посилання на ілюстрації до звіту оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3"; на формули порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)". Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та Ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".

5.5.5 Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);

б) укази Президента, постанови уряду у хронологічній послідовності):

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті з журналів (абетковий порядок):

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела;

з) електронні джерела.

Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. додаток Е).

Додатки

Додатки до звіту мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з індивідуальним завданням. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття звіту:

•реальні документи підприємства;

•рекламні матеріали;

•проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;

•таблиці допоміжних цифрових даних;

• ілюстрації допоміжного характеру.

Додатки оформлюються як продовження звіту і розміщуються в порядку посилань у тексті. Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і поряд - велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: "А.2" - другий розділ додатка А; «В.3.1» перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: "Рисунок - Д. 1.2" - другий рисунок першого розділу додатка Д; "формула (А. 1)" - перша формула додатка А.

Додатки повинні мати спільну з рештою записки наскрізну нумераціюсторінок.

 


 

 

ДОДАТКИ


Додаток АПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 289; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.174 (0.022 с.)