Визначте основні компоненти процесу навчання за змістом діяльності вчителя та учня.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначте основні компоненти процесу навчання за змістом діяльності вчителя та учня.



А 2 РІВЕНЬ

1. Алгоритм вивчення та формування мотивів учіння:

1. Виявлення вікових можливостей мотивації.

2. Вивчення вихідного рівня мотивації.

3 Вивчення індивідуальних особливостей мотивації.

4. Формування необхідних мотивів.

5. Оцінка досягнень і планування подальших дій.

2. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу виховання особистості в колективі.

4. Забезпечення паралельної педагогічної дії.

5. Участь учнів у роботі органів самоврядування.

6. Формування сталих позитивних традицій в учнівському колективі.

3. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу комплексного підходу до виховання.

2. Єдність виховання і самовиховання.

4. Постійне вивчення рівня вихованості учня і внесення коректив у виховну роботу.

5. Органічне поєднання всіх видів діяльності учнів в цілісний процес їх розвитку.

6. Єдність форм, методів і прийомів виховання.

4. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу особистісного підходу у вихованні.

1. Враховувати основні особистісні якості — спрямованість особистості, її життєві плани та ціннісні орієнтації.

4. Робити опору на вікові та індивідуальні особливості вихованців.

5. «Бачити» всіх учнів і кожного зокрема.

6. Вивчати внутрішній світ вихованця, аналізувати його досвід.

5. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу цілеспрямованості виховання.

1. Наявність перспективи у вихованні.

2. Підпорядкованість виховної роботи загальній меті.

3. Нетерпимість до стихійності у вихованні.

6. Проектування рівня вихованості особистості відповідно до поставленої мети.

В

6. Виберіть методи навчання.

1 Бесіда. 2.Лекція. 3 Розповідь. 4 Інструктаж. 5.Пояснення. 6 Робота з книгою. 9.Диспут. 10.Дискусія. 12.Дослідницький. 13.Пояснювально-ілюстративний. 15.Індуктивний. 16.Вправи. 17.Практичні роботи. 18.Лабораторний. 21.Традуктивний

7. Виберіть правильні відповіді. Рівні засвоєння знань:

2. Творчий.. 4. Реконструктивний. 5.Репродуктивний.

8. Виберіть правильну відповідь. Навчальна програма містить:

3. Пояснювальну записку про цілі вивчення даного предмета, основні вимоги до знань та вмінь учнів, форми та методи навчання, які рекомендовано використовувати. 4. Рекомендовану літературу. 5. Перелік навчального обладнання і наочних посібників. 7. Тематичний зміст матеріалу, що вивчається. 8. Рекомендації щодо реалізації міжпредметних та міжкурсових зв’язків. 9. Перелік основних світоглядних питань.

9. Виберіть правильну відповідь. Навчальний план визначає:

1. Тривалість навчального року, четвертей та канікул. 2. Кількість годин з кожного предмета за роками навчання. 5. Розподіл предметів за роками навчання. 6. Повний перелік предметів, які вивчаються в даному навчальному закладі. 8. Кількість годин в тиждень на вивчення кожного предмета.

Види діяльності:

2. художня, 3. навчальна, 5. трудова.

11. Види контролю за місцем застосування у навчальному процесі і дидактичною метою: 3.тематичний 4.періодичний. 6 самоконтроль

12. Визначіть вид контролю за його метою.

1.,2 періодичні 3.,9 підсумковий .4.,5 поточний .6.,7 попередні 8.самоконтроль

13. Визначіть вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів за їх змістом.

1.оптимальність 2. індивідуальний х-р 3. систематичність 4. тематична спрямованість

14. Визначіть вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів, за їх змістом.

1. всебічність 2.умотивованість 3. єдність вимог 4. оптимальність

15. Визначіть критерії оцінки за їх характеристиками: 1. глибина 2. повнота 3. оперативність4. якість

16.Визначіть критерії оцінки за їх характеристиками: 1. міцність 2. гнучкість 3 систематичність

17. Визначіть методи виховання за їх характеристикою.

1. Метод виховання, який передбачає позитивну оцінку поведінки вихованця з позицій інтересів однокласників і з метою закріплення позитивних якостей (Заохочення)

2. Метод виховання, який передбачає повторення і вдосконалення способів дій (Вправа)

3. Метод виховання, який формує знання учнів у процесі зіткнення різних поглядів (Диспут)

18. Визначіть методи виховання за їх характеристикою.

1. Метод контролю (Доручення)

2. Метод виховання…(Лекція)

3. Метод організації (Створення виховних ситуацій)

19. Визначіть методи вих. за їх характеристикою.

1. Метод формування (Змагання)

2. Один із методів …(Педагогічна вимога)

3. Метод виховання (Привчання)

20. Визначіть рівень засвоєння знань за його якісною характеристикою:

1. репродуктивний

2. творчий3. реконструктивний

21. Визначіть функції контролю за їх характеристиками:

1. освітня 2. розвивальна 3. діагностична 4.оцінювальна

22. Визначіть функції контролю знань за їх характеристиками: 1. управлінська 2. прогностична 3. . стимулююча 4. виховна

23. Визначте методи навчання за рівнем пізнавальної активності учнів, аналізуючи їх конкретні навчальні дії:

1.Учні сприймають, усвідомлюють і фіксують у своїй пам’яті знання, які вчитель викладає в “готовому” вигляді. Пояснювально-ілюстративний.

2.Учні самостійно здобувають знання в процесі розв’язання проблеми засобами, які вони визначають; порівнюють різні варіанти відповідей. Дослідницький.

3.Учні засвоюють знання у «готовому» вигляді, запам’ятовують їх і правильно відтворюють. Репродуктивний. 4.Учні спостерігають за діями вчителя, процесом його мислення при розв’язанні досліджуваної проблеми. Проблемного викладу

.5.Учні під керівництвом учителя самостійно розмірковують, розв’язують пізнавальні завдання, проблемні ситуації, аналізують, формулюють висновки. Частково-пошуковий.

24. Визначте методи навчання за рівнем пізнавальної активності учнів, аналізуючи професійні дії вчителя.

1.Учитель викладає зміст навчального матеріалу, забезпечує його відтворення. Репродуктивний.

2.Учитель формулює проблему, спостерігає за процесом самостійного розв’язання учнями проблемних завдань. Дослідницький.

3.Учитель викладає знання в «готовому» вигляді, організовує сприйняття знань різними засобами. Пояснювально-ілюстративний.

4.Учитель формулює проблему і показує шляхи її розв’язання. Проблемного викладу.

5.Учитель організовує пошук нових знань за допомогою різних засобів. Частково-пошуковий.

Визначте основні компоненти процесу навчання за змістом діяльності вчителя та учня.

1. Усне опитування. (Контрольно-регулюючий)

2. Проектування навчальних завдань. (Оціночно-результативний)

3. Усвідомлення учнями мети навчальної роботи. (Цільовий)

4. Розвиток пізнавального інтересу в навчанні. (Стимулююче-мотивіційни)

5. Спостереження за діяльністю учня. (Контрольно-регулюючий)

6. Аналіз причин недоліків у навчанні. (Оціночно-результативний)

7. Використання методів самостійної роботи учнів. (Операційно-дієвий)

8. Актуальність наукових знань. (Змістовий)

9. Знайомство з історією розвитку науки. (Змістовий)

10. Застосування комп’ютера в процесі навчання. (Операційно-дієвий)

11. Робота над помилками. (Контрольно-регулюючий)

26. Визначте основні функції підручника за їх зовнішнім проявом.

1.Формування розумових, перцептивних, мнемонічних мовних здібностей учнів — , розвивальна. 2.Засвоєння нових знань — освітня. 3.Формування в учнів умінь та навичок відповідно до чинної програми — освітня.

4.Програмування певного типу навчання — управлінська. 5.Удосконалення певних рис особистості школяра — виховна. 6.Формування світогляду учня — виховна.

7.Програмування типу навчання, методів, форм і засобів здобуття знань та обробки інформації — управлінська. 8.Спонукання учня до самостійного розв’язування проблеми — дослідницька.

Вкажіть методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.

1. Громадська думка. 3. Вимога. 4. Привчання. 7. Доручення. 9. Вправа. 10. Створення виховних ситуацій.

Вкажіть фактори, що визначають вибір методів навчання.

(Крім 18. Емоційний настрій , 19.Взаємовідносини між вчителем і представниками дирекції школи.)

60. Вкажіть фактори, які входять у першу десятку найбільш вагомих продуктогенних причин:

1.Мотивація н-ня. 2.Потреба вчитися. 3.Уміння вчитися. 4.Працездатність учнів. 7.Активність і наполегливість у навчанні. 8.Стимулювання н-ня. 10.Уважність, дисциплінованість.

ГДЕ

Генеральні фактори, які у комплексі визначають формування продуктів дидактичного процесу:

2.Організаційно-педагогічний вплив. 3.Здатність до навчання. 4.Час

68. Діагностування містить у собі:

1. Контроль. 2. Перевірку знань та вмінь. 3. Оцінювання. 4. Накопичення статистичних даних.5. Аналіз статистичних даних.6. Виявлення динаміки навчального процесу. 7. Виявлення тенденцій навчального процесу. 8. Прогнозування подальшого розвитку навчального процесу.

69. Для яких систем викладу змісту навчального матеріалу характерні такі особливості:

1. Повторне вивчення певних розділів, тем з метою більш глибокого проникнення в сутність явищ та процесів. (Концентрична)

2. Безперервна послідовність матеріалу від простого до складного у відповідності з принципами послідовності, систематичності, доступності. (Лінійна)

3. Неперервне розширення і поглиблення знань з певної проблеми. (Стстема викладу у формі спіралі)

4. Комбінація різних систем викладу. (Мішана с-ма)

РСУФХЦЧ

149. Рівні засвоєння знань:

1.репродуктивний 2.реконструктивний 3.творчий

150. Середній рівень вихованості характеризується: 2. Наявністю регуляції і саморегуляції.3. Наявністю організації і самоорганізації.

151. Складові компоненти процесу навчання: 2.Стимулююче-мотиваційний 3.Змістовий 4.Операційно-дієвий 6.Оціночно-результативний

152. Структура класичного комбінованого уроку (за Я. А. Коменським): 2.застосуваннянових знан, формування нових вмінь3.закріплення і систематизація знань 4. застосування на практиці.

153. Структурні компоненти педагогіки:

2. Наука. 5. Практика. 6. Мистецтво.

154. У навчально-виховному процесі методи виконують функції: 2.Розвивальну. 3.Виховуючу. 4.мотиваційну.

155. У практичній педагогіці мотиви навчання об’єднуються в групи (за спрямованістю та змістом): 2.Пізнавальні. 4.Естетичні. 5.Комунікативні. 8.Меркантильні.

156. У структурі пізнавальної активності учнів виділяють наступні компоненти:

2. Прагнення до самостійної діяльності. 3. Свідомість виконання завдань. 5. Прагнення підвищити свій особистий рівень.

157. У чому полягає «основна трагедія виховання» (Д. Н. Узнадзе)? (всі три варіанти)

158. Умови ефективного застосування методу вправ:

2. Певна послідовність вправ.

3. Достатня к-сть вправ. 5. Контроль і розвиток учнів уміння здійснювати самоконтроль.

159. Управління процесом виховання передбачає:

2. Підбір форм методів і прийомів для реалізації змісту виховання 5. Керівництво самовихованням учнів

6. Вивчення рівня вихованості учнів і корекція змісту і методики виховання.

160. Фактори розвитку особистості:

2. Виховання. 3. Спадковість. 5. Розвиток. 7. Активність особистості.

161. Формування змісту загальної середньої освіти повинно задовольняти таким вимогам:

2. Забезпечення високого наукового і практичного значення навч матеріалу. 3. Врахування реальних можливостей процесу н-ня. 4. Збезпечення соціально детермінованої єдності в побудові та реалізації змісту освіти з позицій всіх навч предметів, що вивчаються в школі.

162. Формування змісту загальної середньої освіти повинно задовольняти таким вимогам:

2. Забезпечувати відповідність соціальному замовленню суспільства.

3. Забезпечувати єдність в побудові і реалізації змісту освіти з позицій всіх навчальних предметів, що вивчаються в школі.

5. Забезпечувати високу наукову і теоретичну значущість навчального матеріалу, що включений у зміст освіти.

8.Ураховувати реальні можливості процесу навчання.

163. Характерні особливості повноцінних знань: 4.Гнучкість. 5.Узагальненість. 6.Системність

164. Цикл управлінської діяльності вчителя включає в себе такі елементи, як:1.планування 2.Організацію навч роботи вчителя 4.Стимулювання пізнавальної активності учнів 5.Контроль і пегулювання

А 2 РІВЕНЬ

1. Алгоритм вивчення та формування мотивів учіння:

1. Виявлення вікових можливостей мотивації.

2. Вивчення вихідного рівня мотивації.

3 Вивчення індивідуальних особливостей мотивації.

4. Формування необхідних мотивів.

5. Оцінка досягнень і планування подальших дій.

2. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу виховання особистості в колективі.

4. Забезпечення паралельної педагогічної дії.

5. Участь учнів у роботі органів самоврядування.

6. Формування сталих позитивних традицій в учнівському колективі.

3. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу комплексного підходу до виховання.

2. Єдність виховання і самовиховання.

4. Постійне вивчення рівня вихованості учня і внесення коректив у виховну роботу.

5. Органічне поєднання всіх видів діяльності учнів в цілісний процес їх розвитку.

6. Єдність форм, методів і прийомів виховання.

4. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу особистісного підходу у вихованні.

1. Враховувати основні особистісні якості — спрямованість особистості, її життєві плани та ціннісні орієнтації.

4. Робити опору на вікові та індивідуальні особливості вихованців.

5. «Бачити» всіх учнів і кожного зокрема.

6. Вивчати внутрішній світ вихованця, аналізувати його досвід.

5. Аналізуючи альтернативні твердження, знайдіть вимоги принципу цілеспрямованості виховання.

1. Наявність перспективи у вихованні.

2. Підпорядкованість виховної роботи загальній меті.

3. Нетерпимість до стихійності у вихованні.

6. Проектування рівня вихованості особистості відповідно до поставленої мети.

В

6. Виберіть методи навчання.

1 Бесіда. 2.Лекція. 3 Розповідь. 4 Інструктаж. 5.Пояснення. 6 Робота з книгою. 9.Диспут. 10.Дискусія. 12.Дослідницький. 13.Пояснювально-ілюстративний. 15.Індуктивний. 16.Вправи. 17.Практичні роботи. 18.Лабораторний. 21.Традуктивний

7. Виберіть правильні відповіді. Рівні засвоєння знань:

2. Творчий.. 4. Реконструктивний. 5.Репродуктивний.

8. Виберіть правильну відповідь. Навчальна програма містить:

3. Пояснювальну записку про цілі вивчення даного предмета, основні вимоги до знань та вмінь учнів, форми та методи навчання, які рекомендовано використовувати. 4. Рекомендовану літературу. 5. Перелік навчального обладнання і наочних посібників. 7. Тематичний зміст матеріалу, що вивчається. 8. Рекомендації щодо реалізації міжпредметних та міжкурсових зв’язків. 9. Перелік основних світоглядних питань.

9. Виберіть правильну відповідь. Навчальний план визначає:

1. Тривалість навчального року, четвертей та канікул. 2. Кількість годин з кожного предмета за роками навчання. 5. Розподіл предметів за роками навчання. 6. Повний перелік предметів, які вивчаються в даному навчальному закладі. 8. Кількість годин в тиждень на вивчення кожного предмета.

Види діяльності:

2. художня, 3. навчальна, 5. трудова.

11. Види контролю за місцем застосування у навчальному процесі і дидактичною метою: 3.тематичний 4.періодичний. 6 самоконтроль

12. Визначіть вид контролю за його метою.

1.,2 періодичні 3.,9 підсумковий .4.,5 поточний .6.,7 попередні 8.самоконтроль

13. Визначіть вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів за їх змістом.

1.оптимальність 2. індивідуальний х-р 3. систематичність 4. тематична спрямованість

14. Визначіть вимоги до перевірки та оцінки успішності учнів, за їх змістом.

1. всебічність 2.умотивованість 3. єдність вимог 4. оптимальність

15. Визначіть критерії оцінки за їх характеристиками: 1. глибина 2. повнота 3. оперативність4. якість

16.Визначіть критерії оцінки за їх характеристиками: 1. міцність 2. гнучкість 3 систематичність

17. Визначіть методи виховання за їх характеристикою.

1. Метод виховання, який передбачає позитивну оцінку поведінки вихованця з позицій інтересів однокласників і з метою закріплення позитивних якостей (Заохочення)

2. Метод виховання, який передбачає повторення і вдосконалення способів дій (Вправа)

3. Метод виховання, який формує знання учнів у процесі зіткнення різних поглядів (Диспут)

18. Визначіть методи виховання за їх характеристикою.

1. Метод контролю (Доручення)

2. Метод виховання…(Лекція)

3. Метод організації (Створення виховних ситуацій)

19. Визначіть методи вих. за їх характеристикою.

1. Метод формування (Змагання)

2. Один із методів …(Педагогічна вимога)

3. Метод виховання (Привчання)

20. Визначіть рівень засвоєння знань за його якісною характеристикою:

1. репродуктивний

2. творчий3. реконструктивний

21. Визначіть функції контролю за їх характеристиками:

1. освітня 2. розвивальна 3. діагностична 4.оцінювальна

22. Визначіть функції контролю знань за їх характеристиками: 1. управлінська 2. прогностична 3. . стимулююча 4. виховна

23. Визначте методи навчання за рівнем пізнавальної активності учнів, аналізуючи їх конкретні навчальні дії:

1.Учні сприймають, усвідомлюють і фіксують у своїй пам’яті знання, які вчитель викладає в “готовому” вигляді. Пояснювально-ілюстративний.

2.Учні самостійно здобувають знання в процесі розв’язання проблеми засобами, які вони визначають; порівнюють різні варіанти відповідей. Дослідницький.

3.Учні засвоюють знання у «готовому» вигляді, запам’ятовують їх і правильно відтворюють. Репродуктивний. 4.Учні спостерігають за діями вчителя, процесом його мислення при розв’язанні досліджуваної проблеми. Проблемного викладу

.5.Учні під керівництвом учителя самостійно розмірковують, розв’язують пізнавальні завдання, проблемні ситуації, аналізують, формулюють висновки. Частково-пошуковий.

24. Визначте методи навчання за рівнем пізнавальної активності учнів, аналізуючи професійні дії вчителя.

1.Учитель викладає зміст навчального матеріалу, забезпечує його відтворення. Репродуктивний.

2.Учитель формулює проблему, спостерігає за процесом самостійного розв’язання учнями проблемних завдань. Дослідницький.

3.Учитель викладає знання в «готовому» вигляді, організовує сприйняття знань різними засобами. Пояснювально-ілюстративний.

4.Учитель формулює проблему і показує шляхи її розв’язання. Проблемного викладу.

5.Учитель організовує пошук нових знань за допомогою різних засобів. Частково-пошуковий.

Визначте основні компоненти процесу навчання за змістом діяльності вчителя та учня.

1. Усне опитування. (Контрольно-регулюючий)

2. Проектування навчальних завдань. (Оціночно-результативний)

3. Усвідомлення учнями мети навчальної роботи. (Цільовий)

4. Розвиток пізнавального інтересу в навчанні. (Стимулююче-мотивіційни)

5. Спостереження за діяльністю учня. (Контрольно-регулюючий)

6. Аналіз причин недоліків у навчанні. (Оціночно-результативний)

7. Використання методів самостійної роботи учнів. (Операційно-дієвий)

8. Актуальність наукових знань. (Змістовий)

9. Знайомство з історією розвитку науки. (Змістовий)

10. Застосування комп’ютера в процесі навчання. (Операційно-дієвий)

11. Робота над помилками. (Контрольно-регулюючий)

26. Визначте основні функції підручника за їх зовнішнім проявом.

1.Формування розумових, перцептивних, мнемонічних мовних здібностей учнів — , розвивальна. 2.Засвоєння нових знань — освітня. 3.Формування в учнів умінь та навичок відповідно до чинної програми — освітня.

4.Програмування певного типу навчання — управлінська. 5.Удосконалення певних рис особистості школяра — виховна. 6.Формування світогляду учня — виховна.

7.Програмування типу навчання, методів, форм і засобів здобуття знань та обробки інформації — управлінська. 8.Спонукання учня до самостійного розв’язування проблеми — дослідницька.



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.025 с.)