Вимоги до організації практики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до організації практики 

Організація виробничої практики бакалавра ґрунтується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93, «Методичних рекомендаціях по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України» (лист Міністерства освіти України від 14.11.1996р. №31-5/97), «Положенні про організацію навчального процесу в ДВНЗ «Криворізький національний університет» (затверджено Вченою радою КНУ 26.03.2013р.) та даній програмі практики.

За місяць за початку практики видається наказ директора інституту «Про проходження виробничої практики бакалавра», яким кожному студенту визначається база практики і її керівник від інституту (кафедри).

За два тижні до початку практики кафедра економіки підприємств проводить організаційні збори, на яких здійснюється ознайомлення з вище зазначеним наказом, інструктаж про порядок проходження практики, видача студентам – практикантам необхідних документів (програми, направлення, щоденника, регламенту), інформування про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі (подання письмового звіту з виробничої практики). На цих же зборах проводиться інститутський інструктаж з охорони праці.

За тиждень до початку практики у відділ виробничого навчання (відділ кадрів, управління персоналом) бази практики здається направлення на практику і, в разі необхідності, дві фотокартки (2x3 см) для оформлення перепустки.

До початку практики керівником підприємства-бази практики видається наказ, яким призначається кваліфікований фахівець за профілем спеціальності для керівництва практикою. Прибуття студента на базу практики підтверджується письмовим повідомленням встановленого зразка, яке надсилається до інституту.

Безпосередньо перед початком практики студент має на базі практики пройти інструктаж з техніки безпеки.

Загальний контроль за ходом виробничої практики здійснює завідувач кафедри, який безпосередньо контактує з керівниками практики від інституту, відповідальним за практику від кафедри та зі студентами під час проведення групових консультацій згідно затвердженого графіка. Хід проходження практики та її результати також розглядаються на засіданнях кафедри.

Обов'язки керівника практики від кафедри. У період виконання своїх функцій керівник практики від інституту (кафедри) зобов’язаний організувати практику відповідно до затвердженої програми:

1) супроводжувати студентів на бази практики, представляти їх керівникові від бази практики;

2) консультувати студентів з питань програми практики;

3) забезпечити взаємодію з керівником практики від бази практики;

4) контролювати виконання програми практики, регламенту підготовки звіту з практики, а також дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку,

5) рецензувати звіти з практики і брати участь в їх захисті у складі кафедральної комісії;

6) інформувати кафедру про хід проходження студентами практики.

Обов'язки керівника від бази практики. Виконуючи свої функціональні обов'язки, керівник практики від підприємства повинен:

1) створити належні умови для якісного виконання студентами програми практики;

2) здійснювати методичне керівництво і допомагати студентам одержувати необхідні матеріали для виконання програми практики;

3) контролювати роботу студентів і додержання ними трудової дисципліни. Слід пам’ятати, що керівникові практики надається право повідомляти про всі випадки порушення студентом трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення;

4) дати письмові характеристики студентам з оцінюванням їхнього ставлення до роботи, дотримання трудової дисципліни, рівня практичної підготовки. У характеристиці від бази практики результати студента оцінюються за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»);

5) періодично перевіряти ведення студентами щоденників проходження практики, розглядати та оцінювати звіти з практики.

Обов'язки студента:

1) перед початком практики одержати на кафедрі направлення на практику, її програму та щоденник практики;

2) під час проходження практики суворо дотримуватися правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку, чинних на базі практики;

3) сумлінно виконувати програму практики, не відмовлятися від виконання завдань і доручень керівника від бази практики, спрямованих на засвоєння практичних навичок діяльності первинних посад за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030504 „Економіка підприємства”;

4) зібрати та обробити матеріали, необхідні для підготовки звіту з практики;

5) згідно з вимогами програми практики оформити письмово звіт з практики та своєчасно подати його на кафедру для перевірки і рецензування науковим керівником.

За час виробничої практики студент зобов'язаний виконати дві групи завдань практичної підготовки:

Перша група - збирання інформації про діяльність підприємства – бази практики.

Друга група - вивчення комплексу питань фахової практичної підготовки, обумовлених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра.

Студент на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково адміністративні та операторські завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для виконання програми виробничої практики, написання звіту з практики.

Джерелами інформації для підготовки звіту з практики є форми фінансової і статистичної звітності, наведені в додатку А, а також плани і звіти про результативність різних напрямів господарської діяльності, дані оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку, опитування і спостереження на робочих місцях, інша оперативна і періодична документація.

При цьому важливо використовувати набуті в інституті знання зі статистики, бухгалтерського обліку, планування і контролю на підприємстві, обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків, організації виробництва, інформаційних систем і технологій на підприємствах, економічного аналізу, менеджменту тощо.

Збираючи та опрацьовуючи фактичний матеріал про роботу підприємства, необхідно дослідити якомога більше нового з практики господарювання в даній галузі, передовий досвід, законодавчі і нормативні акти. Для цього студентам слід обов’язково ознайомитися з галузевими періодичними виданнями та офіційними сайтами розміщення нормативно-правових актів.

3. Зміст (програма) виробничої практики бакалавра

 

Програма виробничої практики бакалавра передбачає виконання функцій, відповідно до посад, що їх може обіймати випускник університету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр з економіки підприємства»: аналітичної, планової, організаційної, обліково-статистичної, контрольної та інформаційної.

Виконання програми виробничої практики потребує складання інформаційної характеристики підприємства – бази практики за загальною схемою, представленою у п.3.1.

При розкритті питань, пов‘язаних з характеристикою функціональних напрямків діяльності підприємства (п. 3.2 – п. 3.6) обов’язково потрібно вивчити і відобразити існуючий на підприємстві порядок їх здійснення: положення законодавчих і нормативних актів з питань, що розглядаються; зазначити структурний підрозділ (або підрозділи), який здійснює діяльність в даному спрямуванні; функції; потоки вихідної інформації; перелік фахівців; перелік методик (у т.ч. і прикладних комп’ютерних програм), які ними використовуються, з зазначенням виду робіт та їх термінів; оцінка адекватності та сучасності зазначених методик умовам господарювання підприємства; форми звітності з зазначенням наведеної в них інформації щодо даного функціонального напряму діяльності підприємства; частота, терміни та призначення зазначених форм звітностей тощо. Надалі необхідно навести звітні дані підприємства – бази практики (а за необхідності - здійснити самостійні розрахунки) за 3 останніх роки, проаналізувати динаміку абсолютної та відносної змін показників та зробити відповідні висновки.

Інформаційна характеристика підприємства та висвітлення питань, пов‘язаних з характеристикою функціональних напрямків його діяльності, здійснюються за однаковий часовий проміжок.

Для виконання поставлених перед практикантом завдань в процесі проходження практики йому необхідно глибоко опрацювати наведені нижче питання. При цьому слід звернути увагу на таке. При проведенні аналізу кожної складової обов’язково складаються таблиці. Якщо є доступною й планова (нормативна) інформація, то вона також показується в аналітичних таблицях і використовується для оцінки якості процесу управління. Окрему економічну інформацію варто подавати у вигляді рисунків (у формі графіків, діаграм тощо), що додає наочності її сприйняття.

Слід зауважити, що до основної частини не слід включати зразки документів, первинну (вихідну) інформацію і проміжні розрахунки; їх потрібно подавати лише у додатках.

У свою чергу, в основній частині потрібно оцінити наявні зміни, показати, чи слід їх вважати тенденціями, зазначити основні причини змін, виділити з них ті резерви, які можна реально використати у найближчий час.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.009 с.)