Загальна характеристика підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Загальна характеристика підприємстваСпочатку студент-практикант має послідовно охарактеризувати підприємство з наступних позицій:

- загальні відомості про підприємство (його назва, рік створення та основні етапи розвитку, вид господарської діяльності, правове положення, характер власності, приналежність підприємства за капіталом і контролем);

- номенклатура продукції, що виробляється і реалізується: основні товари або групи товарів, напрямок спеціалізації, номенклатура експорту та імпорту;

- організація виробництва: тип виробництва, методи організації виробництва, технологічна схема виробництва одного з основних видів продукції, загальна характеристика основного технологічного устаткування;

- організаційна структура підприємства: перелік виробничих підрозділів та підрозділів по управлінню підприємством (бажано у схематичному вигляді), відображення змін останніх років в організаційній структурі. Громіздкі схеми потрібно розміщувати у додатках;

- взаємовідносини підприємства з зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою: назви підприємств-постачальників і підприємств-споживачів, форми зв’язків з ними, зв’язки з банками, оцінка стабільності зв’язків, а також стану конкуренції. В цьому ж підрозділі звіту подається схема взаємозв’язків з основними контрагентами, на якій відображаються потоки матеріально-технічних ресурсів і продукції; оцінюється вигідність місцеположення підприємства.

Аналіз виробничої програми підприємства

Після вивчення та відображення існуючого на підприємстві порядку планування і контролю виконання виробничої програми студент-практикант повинен також в даному підрозділі звіту:

- оцінити динаміку виробництва і реалізації продукції в цілому (в натуральних одиницях і за показниками товарної, валової, реалізованої продукції, доданої вартості);

- проаналізувати динамічні зміни в асортименті і структурі продукції;

- проаналізувати якість продукції (при цьому зазначається, які види нормативно-технічної документації використовуються для управління якістю продукції (стандарти, технічні умови тощо), характеризуються види, методи, засоби технічного контролю, що застосовуються; причини та види виробничого браку, основні напрями підвищення якості продукції підприємства.

Аналіз ефективності використання виробничої потужності підприємства та його основних засобів

Після вивчення та відображення існуючого на підприємстві порядку планування і контролю ефективності використання виробничої потужності та основних засобів студент-практикант повинен:

- оцінити динамічні зміни виробничої потужності підприємства та показників її використання, зазначити причини цих змін;

- проаналізувати показники стану, структури та ефективності використання основних засобів, зробити висновок про наслідки цих змін.

3.4. Аналіз трудових показників

Після вивчення та відображення існуючого на підприємстві порядку планування та оцінки ефективності використання трудових ресурсів (визначення потреби в різних категоріях персоналу; система підбору, найму, розподілу, просування та звіль­нення персоналу; ре­зультативність (продуктивність) праці; механізм мотивації та винагород; форми і системи оплати праці тощо) студент-практикант повинен:

- проаналізувати динамічні зміни у складі і структурі робочої сили підприємства; використанні робочого часу; у зміні продуктивності праці одного працівника та одного робітника; розмірів середньомісячної заробітної плати окремих категорій працюючих;

- співставити темпи зміни продуктивності праці і середньої заробітної плати; зробити відповідні висновки із зазначенням дієвості на підприємстві механізму мотивації персоналу до високопродуктивної праці.

Аналіз собівартості продукції

Після вивчення та відображення існуючого на підприємстві порядку планування та аналізу собівартості продукції студент-практикант повинен:

- здійснити динамічний аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції, її структури за елементами витрат, показника витрат на гривню товарної (виготовленої) продукції;

- проаналізувати зміну собівартості виробництва основного виду продукції за калькуляційними статтями витрат;

- зробити висновок про вплив вищезазначених змін на діяльність підприємства в цілому.

Аналіз рентабельності виробництва та узагальнення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства

Після вивчення та відображення існуючого на підприємстві порядку планування та аналізу рентабельності виробництва й узагальнення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства студент-практикант повинен:

- здійснити динамічний аналіз показників рентабельності (продукції, виробництва, власного капіталу, активів, оборотних активів, інвестицій тощо);

- відобразити стосовно досліджуваного періоду взаємозв‘язок між результативністю кожного з проаналізованих у звіті функціональних напрямів діяльності підприємства та ефективністю діяльністю підприємства в цілому;

- чітко виділити наявні проблеми в діяльності підприємства – бази практики і узагальнити виявлені резерви підвищення ефективності його діяльності за рахунок удосконалення функціональних напрямів діяльності.

Орієнтовний графік проходження виробничої практики бакалавра із зазначенням термінів виконання окремих її етапів наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Календарний графік проходження виробничої практики бакалавра

№ з/п Завдання виробничої практики Витрати часу на виконання завдань (днів)
  Загальна характеристика підприємства  
  Аналіз виробничої програми підприємства  
  Аналіз ефективності використання виробничої потужності підприємства та його основних засобів  
  Аналіз трудових показників  
  Аналіз собівартості продукції  
  Аналіз рентабельності виробництва та узагальнення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства  
  Остаточне оформлення звіту з практики, перевірка його керівником від підприємства  
Разом  

Вимоги до структури, оформлення та захисту звіту з практики

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми шляхом підготовки письмового звіту.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, мати узагальнюючі висновки. Звіт подається у дводенний термін після закінчення практики.

Структура і зміст звіту, співвідношення його розділів визначаються змістом виробничої практики бакалавра та особливостями її бази.

У звіті окремо необхідно відобразити:

- відповідність методів, що застосовуються підприємством-базою виробничої практики, для аналізу та планування його діяльності загальноприйнятим у промисловості, особливості окремих розрахунків - галузевим особливостям;

- висновки про відповідність використовуваних методик сучасним досягненням економічної науки і господарської практики;

- передові форми, прийоми і методи підвищення ефективності виробництва, передовий досвід по удосконаленню економічного механізму.

Рекомендована структура звіту

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз виробничої програми підприємства

3. Аналіз ефективності використання виробничої потужності підприємства та його основних засобів

4. Аналіз трудових показників

5. Аналіз собівартості продукції

6. Аналіз рентабельності виробництва та узагальнення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Звертаємо увагу, що у вступі звіту з практики необхідно зазначити актуальність практичної підготовки сучасного фахівця в галузі економіки підприємства, чітко сформулювати мету і завдання практики, назвати об'єкт дослідження, методи та інформаційну база дослідження.

У висновках стисло узагальнюються головні результати оцінки ефективності діяльності базового підприємства і досконалості економічної роботи, надаються пропозиції по її поліпшенню.

Загальний обсяг звіту (без додатків) становить 25-30 сторінок.

Вимоги до оформлення звіту з виробничої практики ідентичні вимогам до оформлення курсових робіт. Приклад оформлення титульного аркушу звіту з виробничої практики представлено у додатку Б.

Студент згідно з графіком, до закінчення терміну практики подає керівникові практики від підприємства звіт і заповнений щоденник практики. Керівник практики від підприємства за умови позитивної оцінки звіту готує характеристику на студента, викладає її в щоденнику, де оцінює виконання програми практики та індивідуальних завдань в період її проходження. Після отримання затверджених печаткою підприємства характеристики і рецензії за підписом керівника з бази практики студент подає звіт на кафедру для реєстрації та перевірки керівником від інституту.

Керівник практики від кафедри розглядає і оцінює звіт студента, дає відгук з рекомендацією до захисту перед кафедральною комісією. У разі суттєвих відхилень виконаного звіту від вимог його повертають для доопрацювання.

Захист звіту з практики приймає комісія, яка призначається завідувачем кафедри. Студент готує до захисту доповідь і при бажанні – ілюстративний матеріал, який уточнює результати практики, основні узагальнення та пропозиції, що містяться у звіті. За результатами захисту виставляється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості й індивідуальному навчальному плані студента (заліковій книжці).

Звіт після захисту передається на збереження до навчальної лабораторії економічних досліджень кафедри. У разі негативної оцінки комісією результатів практики і поданих матеріалів студента відраховують з інституту.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.181.91 (0.017 с.)