Критерії оцінювання результатів практики 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання результатів практики 

Підсумкове оцінювання результатів виробничої практики здійснюється за 100-бальною шкалою і формується із трьох складових:

1. Організаційні аспекти роботи - дотримання регламенту проходження практики, ритмічність роботи під час виконання окремих завдань, передбачених програмою практики, відповідність встановленим вимогам щодо подання та оформлення роботи (оцінює науковий керівник по узгодженню з керівником практики від підприємства) - (0-10) балів.

2. Змістовні аспекти роботи - повнота та якість виконання завдань практики, відповідність логічної побудови звіту поставленим цілям і завданням, розвиненість мови викладу (оцінює науковий керівник) - (0-50) балів.

3. Якість захисту звіту з практики - уміння стисло, послідовно, чітко викласти сутність і результати дослідження, здатність аргументовано захищати свої пропозиції, якість підготовки ілюстративного матеріалу, володіння культурою презентації (оцінює комісія) - (0-40) балів.

Порядок переведення результатів підсумкового оцінювання виробничої практики, визначених за 100-бальною шкалою оцінювання в інші шкали, що використовуються у вищій школі відповідно до вимог Болонської концепції, представлено в табл. 2.

Таблиця 2

Порядок переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу ЕСТS

Оцінка за 100-бальною шкалою КНУ Оцінка за 4-и бальною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
71-79 C
61-70 задовільно D
50-60 E
30-49 незадовільно – з можливістю повторного захисту звіту FX
0-29 незадовільно – з обов’язковим повторним проходженням практики X

Рекомендована література

1. Абрамов Л.И. Организация и планирование строительного производства: [учеб. пособ.] / Л.И. Абрамов, Э.А. Манаенкова. – М.: Стройиздат, 1990. – 400с.

2. Алексеев Ю.П. Организация, планирование и управление в энергетике: [учеб. пособ.]/ Ю.П. Алексеев, В.Г. Кузьмин, В.Г. Милехин, В.И. Савашинска.– М.: Высшая школа, 1982. – 408 с.

3. Бенуни А.Х. Организация, планирование и управление в цветной металлургии: [учеб. пособ.]/ А.Х. Бенуни, В.И. Деев, К.В. Гаврилова и др.– М.: Металлургия, 1986.- 464 с.

4. Власов Б.В. Организация, планирование и управление предприятием массового машиностроения: [учеб. пособ. для студ. машиностр. спец. вузов] / Б.В. Власов, Г.Б. Кац, В.И. Козырев и др.; под. ред. Б.В. Власова и Г.Б.Каца.- М.: Высшая школа, 1985. - 432 с.

5. Власов Б.В. Организация, планирование и управление предприятиями автотракторостроения: [учеб. для техн. спец. вузов] / Б.В. Власов, А.П. Борзунов, А.Ф. Дергачев и др.; под. ред. Б.В. Власова, Г.Б. Каца.- [2-ое изд., перераб. и доп.]. – М.: Высшая школа, 1979. - 551 с.

6. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / А.Ю. Денисов, С.А. Жданов. – М.: «Дело и Сервис», 2002. – 416 с.

7. Дергачев А.Ф. Организация, планирование и управление предприятиями строительного и дорожного машиностроения: [учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. «Строительный и дорожные машины и оборудование»]/ А.Ф. Дергачев, Б.В. Власов, А.К. Витовтов и др.; под. общ. ред. А.Ф. Дергачева. – М.: Машиностроение, 1980.- 272 с.

8. Джурабаев К.Т. Научная организация и нормирование труда в электротехнической промышленности: [учеб. пособ. для электротехн. спец. вузов] / К.Т.Джурабаев. - М.: «Высшая школа», 1985. – 175 с.

9. Длин А.М. Факторный анализ в производстве: [учеб. пособ.] / А.М. Длин. – М.:«Статистика», 1975. – 325 с.

10. Економіка підприємства: [підруч.] / за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. – [вид. 4-те, перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2009.- 816, [8] с.

11. Ильин А.И. Планирование на предприятии: [уч. пособ.]. - Ч.1. Стратегическое планирование. / А.И. Ильин. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. - 312 с.

12. Ильин А.И. Планирование на предприятии: [уч. пособ.]. - Ч.2. Тактическое планирование. / А.И. Ильин, Л.М. Синица. - Мн.: ООО «Новое знание», 2000. - 416 с.

13. Ипатов М.И. Организация и планирование машиностроительного производства: [учеб. пособ.] / М.И. Ипатов, М.К. Захарова, К.А. Грачева. – М.: Высшая школа, 1988. – 367 с.

14. Испирян Г.П. Организация, планирование и управление предприятием легкой промышленности: [учеб. пособ.]/ Г.П. Испирян, В.С. Чмелев. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 448 с.

15. Каменицер С.Е. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий: [учеб. пособ.]/ С.Е. Каменицер, Ф.М. Русинов, М.В. Мельник и др. – М.: Высшая школа, 1976. – 335 с.

16. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підруч. / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г.; за ред. проф. А.Г. Загороднього. – [вид. 3-тє, перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008.- 487 с.

17. Козлова О.В. Организация управления промышленным производством: [учеб. пособ.] / О.В. Козлова, Л.А. Александров, М.А. Саркисов, Н.А. Саломатин и др. – М.: Высшая школа, 1980. – 399 с.

18. Кохман В.Э. Организация, планирование и управление промышленными предприятиями: [учеб. пособ]./ В.Э. Кохман, В.А. Мицкевич, И.А. Минеева, Н.С. Шумов.- М.: Высшая школа, 1982.- 282 с.

19. Кружкова Р.В. Организация, планирование и управление производством на предприятиях пищевой промышленности: [учеб. пособ.]/ Р.В. Кружкова, В.А. Даеничева, С.С. Елагина и др.; под. ред. Р.В. Кружковой. - [5-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Агропромиздат, 1985.- 495 с.

20. Кузин Б. Методы и модели управления фирмой / Кузин Б., Юрьев В., Шагдинаров Г. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с. – (Серия «Учебники для вузов»).

21. Мацеев В.Г. Экономика обогащения руд черных металлов: [учеб. пособ. для вузов] / В.Г. Мацеев. – М.: Недра, 1986. – 224 с.

22. Окунь Я. Факторный анализ: [учеб. пособ.] / Я. Окунь; [пер. с польск. Г.З.Давидовича]. – М.: «Статистика», 1974. – 197 с.

23. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / [Антонец А.В., Белов Н.А., Бухало С.М. и др.]; под ред. С.М. Бухало. – [2-е изд., перераб. и доп.] - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989.- 472с.

24. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: [підруч.] / О.О. Орлов. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

25. Родионов Б.Н. Организация, планирование и управление машиностроительным производством: [учеб. пособ. для студ. машиностроительных спец. вузов] / Б.Н. Родионов, Н.А. Саломатин, Л.Г. Осадчая и др.; под общ. ред. Б.Н. Родионова. – М.: Машиностроение, 1989. – 328 с.

26. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: [навч. посіб.] / Г.В. Савицька. – [2-ге вид., випр. і доп.] – К.: Знання, 2005. – 662 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

27. Сова В. О должности служащего «экономист» / В. Сова // Справочник экономиста. – 2004. - №1. – С. 84 – 93.

28. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – [3-є вид.] - К.: Каравела, 2008. – 352 с.

29. Фєдонін О.С. Потенціал підприємства: формування і оцінка: [навч. посіб.] / Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. - К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

30. Хомяков В.І. Потенціал і розвиток підприємства: [навч. посіб.] / Хомяков В.І., Бєлінська В.М., Федоренко О.В. – К.: Кондор, 2011. – 432 с.

31. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: [навч. посіб.] / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с.

32. Шах А.Д. Организация, планирование и управление предприятием химической промышленности: [учеб. пособ.]/ А.Д. Шах, С.З. Погостин, П.А. Альман. – М.: Высшая школа, 1981. – 432 с.

33. Ястребинский М.А. Экономика добычи и переработки строительных горных пород: [учеб. пособ.]/ М.А. Ястребинский. – М.: Высшая школа, 1990. – 237 с.

 

Додаток А

Перелік форм фінансової і статистичної звітності

Промислового підприємства

· форма № 1 „Баланс”;

· форма №1-Б річна, місячна (1 розділ); річна, квартальна (2 розділ) „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість”;

· форма № 2 „Звіт про фінансові результати”;

· форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів”;

· форма № 4 „Звіт про власний капітал”;

· форма № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”;

· форма № 1-ПП „Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податку”;

· форма № 5-С „Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)”;

· форма № 6 „Рентабельність окремих видів продукції” – квартальна;

· форма № 1 - ціни (пром.) „Оптові ціни на промислову продукцію”;

· форма № 1-П (річна) „Звіт підприємства про продукцію”;

· форма № 1-П (квартальна) „Квартальний звіт підприємства про продукцію”;

· форма № 1-П (місячна) „Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”;

· форма № 1 (підприємництво квартальна) „Звіт про основні показники діяльності підприємства”;

· форма № 1-ПВ (термінова – місячна, термінова – квартальна) „Звіт з праці”;

· форма № 3-ПВ „Звіт про використання робочого часу”;

· форма № 6-ПВ „Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання”;

· форма № 3-ПН „Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках”;

· форма № 1-ПВ (умови праці) „Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці”;

· форма № 1-ПВ (заборгованість) „Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати”;

· форма № 11-ОЗ річна „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)”;

· форма № 2-інвестиції квартальна „Звіт про капітальні інвестиції”;

· № БП „Баланс виробничої потужності” – річна.

· форма № 2-кб (потужності) „Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей”;

· форма № 2-кб „Звіт про будівництво будівель і споруд”;

· форма № 2-Б „Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів”;

· форма № 8 ЗЕЗ (квартальна, річна) „Звіт про експорт (імпорт) товарів”;

· форма № 9 ЗЕЗ (квартальна, річна) „Звіт про експорт (імпорт) послуг”;

· форма № 10-ЗЕЗ „Звіт підприємства (організації) про інвестиції в Україну”.

Додаток БПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.014 с.)