ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БАЗУ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БАЗУ ПРАКТИКИЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

«Позакласна та позашкільна виховна робота»

студента_________________________________________

________________________________________________

шкільного відділення

ПЦК психолого-педагогічних дисциплін

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки Педагогічна освіта

І курс, 101 група, спеціальність «Початкова освіта»

 

 
 

 


20.. – 20.. н. р.

 

Студент_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

прибув на підприємство_________________________________________________

 

Печатка

підприємства, організації

«______»___________________________2013р.

 

 

____________ ________________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

підприємства, організації

«______»___________________________2013р.

 

 

____________ ________________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

УДК 37. 013. 2

ББК 74. 202. 2

К 22

 

Розглянуто і затверджено на засіданні науково-методичної ради

Стахановського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка

Протокол № _____ від ___________ р.

Щоденник з педагогічної (навчальної) ознайомчої практики «Вступ до спеціальності». Робочий зошит : навчально-методичний посібник.

 

Автор:

Карєва Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, викладач предметної (циклової) комісії психолого-педагогічних дисциплін Стахановського педагогічного коледжу

 

Рецензенти:

Янко О.В.– к.п.н, заступник директора з навчально-виробничої роботи

Стахановського педагогічного коледжу Луганського

національного університету імені Тараса Шевченка

Ярита І.І.− к.п.н, голова предметної (циклової) комісії психолого-

педагогічних дисциплін Стахановського педагогічного коледжу

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка,

доцент

 

Навчально-методичний посібник містить сукупність практичних завдань, дібраних відповідно до цілей практики з вказаними конкретними інструкціями щодо їх виконання та додатковий інформаційний матеріал, яким мають оволодіти студенти.

Щоденник педагогічної практики (робочий зошит) підготовлений з урахуванням вимог діючої навчальної програми і розрахований на студентів 2-го курсу (спеціальність «Початкова освіта»).

 

УДК 37. 013. 2

ББК 74. 202. 2

 

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ

«Позакласна та позашкільна виховна робота»

Мета практики –_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________

Завдання практики:

1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст практики:

Проходження студентами педагогічної практики “Вступ до спеціальності” передбачає виконання сукупності конкретних завдань:

· складання індивідуального плану роботи студента-практиканта;

· знайомство з адміністрацією та педагогічним колективом школи, учнями класу;

· знайомство зі змістом та структурою шкільної документації;

· знайомство з функціями та професійно-особистісними якостями вчителя початкових класів;

· вивчення структури педагогічної діяльності вчителя початкових класів;

· визначення методів дослідження молодших школярів, які використовує учитель у початковій школі;

· визначення стилю спілкування учителя з учнями;

· відвідування та аналіз виховних заходів;

· проведення виховної роботи за планом студента-практиканта.

У процесі проходження педагогічної практики студенти повинні:

а) здобути та закріпити теоретичні знанняпро:

· нормативну документацію, яка регламентує освітню діяльність початкової школи;

· методи психолого-педагогічного дослідження, які використовує вчитель з метою вивчення особистості молодшого школяра;

· навчально-методичну роботу класного керівника зі всебічного формування молодших школярів;

· зміст та структуру шкільної документації;

· функції та професійно-особистісні якості вчителя початкових класів;

· структуру педагогічної діяльності вчителя початкових класів;

· стилі спілкування педагога з молодшими школярами;

б)оволодіти умінням:

· планувати власну виховну діяльність в період проходження педагогічної практики;

· вести щоденник психолого-педагогічних спостережень;

· аналізувати результати організаційної та навчально-виховної роботи вчителя початкових класів, звітувати про це;

· спостерігати за поведінкою та діяльністю молодших школярів;

· проводити класні години у закріпленому класі.

 

Стан матеріально-технічної бази для проведення навчально-виховної роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Клас ____________________________

11. Склад учнівського колективу (класу):

1. 13.
2. 14.
3. 15.
4. 16.
5. 17.
6. 18.
7. 19.
8. 20.
9. 21.
10. 22.
11. 23.
12. 24.

Розклад дзвоників і уроків

День тижня Розклад дзвоників Навчальні предмети Кабінет
Понеділок   1. 2. 3. 4.    
Вівторок   1. 2. 3. 4.    
Середа   1. 2. 3. 4.    
Четвер   1. 2. 3. 4.    
П’ятниця   1. 2. 3. 4.    

Схема посадки учнів в класі

Критерії оцінювання

Оцінювальний лист

БЛОК № 1. Ведення студентом документації

  №   Види роботи   Критерії оцінювання, Бали Макси-мальний бал Отримаий бал Хто оцінює Підпис
І Щоденник психолого-педагогічних спостережень 1.1. Відповідність оформлення вказаним вимогам: 1.1.1. Наявність необхідних інформаційних блоків (мета і завдання практики; загальні відомості про базу практики; індивідуальний план; результати виконання конкретних завдань практики) (4 бали); 1.1.2. Охайність та грамотність ведення записів (2 бали).   Керівник практики від навчального закладу  
ІІ Звіт студента-практиканта 2.1. Порядок укладання та оформлення звіту (відповідність поданій схемі, мова рукопису – українська) (4 бали).    
Всього балів:    

Й тиждень

Дата ______________

Завдання № 1.Участь в установчій конференції з педагогічної практики.

 

Мета завдання: інформування студентів щодо значення педагогічної практики в їх професійно-особистісному становленні; ознайомлення з переліком звітної документації та порядком її ведення.

 

Виконання завдання. Під час розповіді заступника директора з НВР коледжу та методиста з практики про специфіку даного виду педагогічної практики (її цілі, задачі, організацію тощо) рекомендовано виконати наступні дії:

1) оформити титульний аркуш щоденника психолого-педагогічних спостережень;

2) вказати мету практики та її завдання (стор. 3);

3) ознайомитись зі змістом практики, переліком розрахованих на період педагогічної практики завдань, які спрямовані на формування конкретних знань, умінь і навичок студентів (стор. 4);

4) визначитись з критеріями оцінювання результатів педагогічної практики за модульно-рейтинговою та національною системами (стор. 8);

5) ознайомитись з оцінювальним листом студента-практиканта (стор. 9).

 

Щоденник психолого-педагогічних спостережень – головний документ студента-практиканта з педагогічної практики „Вступ до спеціальності”. Він підготовлений з урахуванням вимог діючої навчальної програми. Щоденник містить сукупність практичних завдань, дібраних відповідно до цілей практики з вказаними конкретними інструкціями щодо їх виконання та додатковим інформаційним навчальним матеріалом з умовним позначенням «і», яким повинні оволодіти студенти.

У щоденнику кожен студент веде індивідуальний план роботи на час проходження практики в школі, фіксує спостереження за педагогічною діяльністю вчителя початкових класів і поведінкою учнів, вміщує результати виконання конкретних практичних завдання. Використання записів, зроблених у щоденнику, дозволяє студентам познайомитися з досвідом роботи вчителів початкових класів, порівняти його з рівнем власної підготовки, націлитись на саморозвиток та самовдосконалення. Щоденник з педагогічної практики є обов’язковим документом, зміст, охайність та регулярність ведення якого ураховується при виставленні підсумкової оцінки за даний вид практики.

Завдання № 2. Оформлення індивідуального плану роботи студента-практиканта.

 

Мета завдання: формування у студентів навичок планування власної діяльності в школі на весь період педагогічної практики.

 

Виконання завдання. Ознайомитись з терміном виконання завдань практики, що відображені у індивідуальному плані, з переліком необхідної літератури (стор. 13) для виконання окремих завдань практики та їх специфікою. Заповнити індивідуальний план (стор.11 – 12) відповідно до складеного керівником практики графіку, затвердити підписом методиста.

І н д и в і д у а л ь н и й п л а н-графік

Й тиждень

Дата ______________

Завдання № 3. Відвідування школи/гімназії. Бесіда з представниками адміністрації, знайомство з діяльністю педагогічного колективу школи, умовами організації навчально-виховного процесу бази практики.

 

Мета завдання: знайомство студентів-практикантів з базою практики – початковою школою/гімназією, діяльністю педагогічного колективу, зі станом матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу бази практики.

 

Виконання завдання. Підготуватись до проведення бесіди з директором (заступником директора з навчальної роботи) школи, скласти перелік запитань для висвітлення таких аспектів, як:

1) юридична назва навчального закладу, адреса;

2) історичні відомості про виникнення навчального закладу;

3) відповідність будівель та приміщень навчального закладу завданням реалізації освітніх програм;

4) педагогічний склад навчального закладу(посади, віковий склад, освіта);

5) санітарно-технічний паспорт школи;

6) наявність та стан навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, спортзалу, відповідність їх обладнання типовим вимогам навчальних програм;

7) характеристика матеріальної бази для виховної роботи (приміщення для роботи гуртків, актова зала);

8) забезпечення освітнього закладу меблями, шкільним, спортивним і господарським інвентарем;

9) благоустрій території, її стан;

10) органи управління, яким підпорядковується навчальний заклад (база практики);

11) нормативна документація, що регламентує організацію діяльності навчального закладу (статут школи, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про педагогічну раду, Положення про раду школи та опікунську раду);

12) навчальні плани (навчальні предмети, що вивчаються школярами, реалізація у навчальному плані школи ідеї всебічного формування особистості школяра);

13) навчальні програми;

14) підручники та навчальні посібники (їх особливості, відповідність змісту віковим особливостям молодших школярів) та ін.

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами проведеної бесіди занотувати загальні відомості про базу практики на стор. 5 (пункти 1 – 9).

 

 

Й тиждень

Дата ______________

Завдання № 4. Визначення вікових та психофізіологічних особливостей молодших школярів. Знайомство з вчителем початкових класів і молодшими школярами.

 

Мета завдання: розширення знань студентів про вікові психофізіологічні особливості молодшого школяра як суб’єкта навчального-виховного процесу; знайомство з молодшими школярами та вчителем.

«Молодший шкільний вік – перехідний період, в якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра, вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати і підтримувати. Це – час, коли закладаються та розвиваються основи багатьох психічних якостей. Особливо вдумливо слід ставитися до вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, що дасть учителеві можливість цілеспрямовано, без шкоди для вихованців організувати їх якісне навчання».

О.Я. Савченко

Підготуватись до бесіди з вчителем початкових класів, скласти перелік запитань типу: Який склад класу? Скільки в ньому хлопчиків і дівчаток? Як розподіляються молодші школярі за успішністю? Який рівень вихованості учнів початкових класів? тощо.

За результатами проведеної бесіди занотувати загальні відомості про клас, учнів класу на стор. 6 (пункти 10 – 13).

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Узгодити з вчителем початкових класів індивідуальний план-графік на період педагогічної практики.

 

Завдання №№ 5-6 .Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення провідних методів вивчення особистості молодших школярів. Визначення методів педагогічного дослідження, які використовує вчитель початкових класів.

 

МЕТА ЗАВДАННЯ: розширення знань студентів-практикантів про методи педагогічного дослідження і вивчення особистості школяра, формування уміння спостерігати за педагогічною діяльністю вчителя початкових класів.

 

Виконання завдання. Для виконання завдання необхідно проаналізувати навчально-методичну літературу та визначити провідні методи педагогічного дослідження і вивчення особистості молодшого школяра (1. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручн. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – С. 47 – 49. 2. Ушинський К. Д. Про користь педагогічної літератури // Вибр. пед. тв. : у 2 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. шк., 1983. – Т. 1. – С. 9 – 25. 3. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібн. для студ. вищ. пед. закладів освіти / М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – С.31 – 39.); зробити тезові записи у щоденнику психолого-педагогічних спостережень.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

«Методи педагогічного дослідження для вивчення особистості молодшого школяра» (М.М. Фіцула)

Метод науково-педагогічного дослідження – це

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Метод педагогічного спостереження – це
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод бесіди – це

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод анкетування – це

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод експерименту – це

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод вивчення шкільної документації і учнівських робіт – це

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Організувати спостереження за навчально-виховною діяльністю вчителя початкових класів і провести з ним бесіду з метою з’ясування конкретних питань. Відповіді доцільно занотувати. Після виконання завдання необхідно зробити висновок стосовно проведення вчителем початкових класів вивчення молодших школярів та використання ним для цього різних методів педагогічного дослідження.

 

РЕЗУЛЬТАТИ БЕСІДИ (запитання − відповідь)

1. Чи здійснює вчитель вивчення молодших школярів у процесі педагогічної діяльності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які методи педагогічного дослідження використовує вчитель початкових класів для вивчення особистості учнів?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Де і як фіксує вчитель результати вивчення молодших школярів?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи враховує вчитель початкових класів отримані результати вивчення школярів в процесі організації і проведення з ними навчально-виховної роботи? (Навести конкретний приклад).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Й тиждень

Дата ______________

 

Завдання № 7. Знайомство з навчально-виховною роботою вчителя зі всебічного розвитку особистості учня початкових класів.

 

Мета завдання: розширення знань практикантів про роботу вчителя зі всебічного розвитку молодших школярів; формування уміння спостерігати за педагогічною діяльністю вчителя, аналізувати її результати.

 

Виконання завдання. Ознайомитись зі змістом періодичної літератури (журнали «Початкова школа», №8, №9, №122010р.) щодо визначення переліку компетенцій, яких мають набути молодші школярі за період навчання у початковій школі, результати аналізу відобразити у щоденнику у вигляді тезових записів.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Відвідати декілька уроків, що проводить вчитель початкових класів з різних навчальних предметів, поспостерігати і описати його діяльність зі всебічного формування особистості молодших школярів. В щоденнику психолого-педагогічних спостережень висвітлити відповіді на такі запитання:

1. Чи здійснює вчитель роботу з розумового виховання молодших школярів, формування їх пізнавальних процесів? (Навести приклади)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи проводить вчитель початкових класів формування в учнів моральних якостей? (Навести приклади)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. На яких уроках здійснює вчитель естетичне виховання молодших школярів? (Навести конкретні приклади)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи здійснює вчитель початкових класів на уроках фізичне виховання учнів? (Навести приклади)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Народна педагогіка про розумове виховання · Розум – найбільша цінність. · Розумний всякому дає лад. · Не лінися рано вставати та змолоду більше знати.   Народна педагогіка про фізичне виховання · Здоров’я людини – багатство країни. · Найбільше багатство – здоров’я.  
Народна педагогіка про моральне виховання · Мораль чиста – краще всякого намиста. · Правда світліша за сонце. · Дисципліна – мати перемоги. · Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает (рос. мова).   В.О.Сухомлинський про естетичне виховання …Культура естетичних почуттів вимагає високої загальної культури шкільного життя, особливо – моральної культури – ставлення до людини як до найвищої цінності. Естетичні цінності виявляються безсилими в обстановці, де панують грубість, байдужість, непорядність у «дрібницях» повсякденних взаємовідносин.  

Визначити особливості позаурочної роботи вчителя зі всебічного формування особистості молодших школярів. Для виконання завдання доцільно ознайомитись з планом виховної роботи вчителя з учнями конкретного класу та внести до щоденника результати аналізу документа. Необхідно звернути увагу на слідуючі змістовні компоненти плану:

1) виховні задачі, що визначені у плані виховної роботи, їх спрямованість на всебічне формування особистості молодших школярів;

2) основні розділи плану і напрямки роботи вчителя початкових класів з виховання учнів;

3) основні виховні заходи і види діяльності, які планує вчитель початкових класів з розумового, морального, естетичного і фізичного виховання учнів.

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

ПЛАНУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ у _____ класі

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1 Розумове виховання

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.Моральне виховання

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.Естетичне виховання

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4. Фізичне виховання

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання № 8. Знайомство зі змістом і порядком ведення особових справ молодших школярів, класного журналу, журналу групи подовженого дня тощо.

 

Мета завдання: ознайомлення студентів-практикантів зі структурою, змістом і порядком ведення шкільної документації вчителем початкових класів.

 

Виконання завдання. Вивчити особові справи учнів класу, класний журнал, журнал групи подовженого дня, щоденники учнів тощо. За результатами бесіди з вчителем початкових класів в щоденнику психолого-педагогічних спостережень відобразити (у вигляді тезових записів) сутність, структуру, зміст цих документів, порядок їх ведення.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Особова справа учня –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класний журнал –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Журнал групи подовженого дня –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Щоденник учня –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Й тиждень

Дата __________.

Завдання №9.Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення стилів спілкування вчителя початкових класів з учнями. Проведення спостереження і визначення стилю спілкування вчителя початкових класів з молодшими школярами.

 

Мета завдання: закріплення знань студентів про стилі спілкування вчителя з молодшими школярами; формування уміння спостерігати за педагогічною діяльністю вчителя, здійснювати аналіз.

 

Виконання завдання. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо визначення стилів спілкування вчителя початкових класів з учнями (Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручн. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – С. 320 – 325). Зробити тезові записи (стор. 34).

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Стилі спілкування вчителя з учнями (А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко)

 

 

Авторитарний стиль

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Демократичний стиль

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ліберальний стиль

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час відвідування уроків і виховних заходів (протягом 2-х тижнів) необхідно звернути увагу на особливості взаємовідносин вчителя початкових класів і учнів, особливості їх спілкування на перервах. Відобразити у щоденнику психолого-педагогічних спостережень відповіді на запитання:

1. Які вимоги висуває вчитель до молодших школярів? У якій формі? (Навести 1-2 приклади)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В якій формі вчитель початкових класів робить зауваження учням при порушені дисципліни, невиконанні навчальних завдань, проявах неуваги до навчальних дій?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які способи покарання застосовує вчитель до неуважних учнів? (Навести приклади)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Як саме вчитель початкових класів у спілкуванні зі школярами проявляє емоційну стійкість, педагогічний такт, повагу і доброзичливість? (Навести конкретні приклади)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отже, на підставі отриманих результатів спостереження щодо стилю спілкування вчителя початкових класів з учнями, можна стверджувати, що

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Й тиждень

Дата _________

Завдання № 10. Відвідування уроків і позаурочних виховних заходів з метою визначення функцій учителя у освітньому процесі та якостей учителя-вихователя.

 

МЕТА ЗАВДАННЯ: на підставі аналізу педагогічного процесу у реальних умовах початкової школи сформувати у студентів ціннісне особистісно-смислове ставлення до майбутньої професійної діяльності.

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з питань: функції вчителя та професійно-особистісні якості учителя (1. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручн.. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – С.14 – 20. 2. Педагогіка : хрестоматія. Вид. 2-е, стер. / упоряд.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 13 – 31). Зробити тезові записи.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Функції вчителя (А. І. Кузьминський, В. Л. Омельяненко)

Якості учителя-вихователя (А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко):любов до дітей, почуття національної гідності, чесність, справедливість,__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Визначити якості конкретного вчителя початкових класів, у якого Ви проходите практику.

Результати аналізу та спостереження відобразити у таблиці 1.1. (стор. 30), ураховуючи сформованість вище вказаних якостей (достовірний рівень сформованості якості позначити символом «+»).

Таблиця 1.1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.249.17 (0.043 с.)