Стан матеріально-технічної бази для проведення навчально-виховної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стан матеріально-технічної бази для проведення навчально-виховної роботи________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Клас ____________________________

11. Склад учнівського колективу (класу):

1. 13.
2. 14.
3. 15.
4. 16.
5. 17.
6. 18.
7. 19.
8. 20.
9. 21.
10. 22.
11. 23.
12. 24.

Розклад дзвоників і уроків

День тижня Розклад дзвоників Навчальні предмети Кабінет
Понеділок   1. 2. 3. 4.    
Вівторок   1. 2. 3. 4.    
Середа   1. 2. 3. 4.    
Четвер   1. 2. 3. 4.    
П’ятниця   1. 2. 3. 4.    

Схема посадки учнів в класі

Критерії оцінювання

Результатів педагогічної практики

“Позакласна та позашкільна виховна робота”

 

  За націо-нальною системою Визначення   За модульно-рейтинговою системою
% бали
ВІДМІННО – досконале виконання студентом завдань практики, висока якість оформлення звітної документації   90-100 90-100 (А)
ДОБРЕ – виконання студентом завдань практики з певною кількістю незначних недоліків, у загальному правильне оформлення звітної документації   75-89 83-89 (В) 75-82 (С)
ЗАДОВІЛЬНО – виконання студентом завдань практики зі значною кількістю недоліків, часткова невідповідність звітної документацію вимогам її оформлення   50-74 63-74 (D) 50-62(E)
2 (незараховано) НЕЗАДОВІЛЬНО – виконання студентом завдань практики із суттєвими помилками або не виконання завдань, повна невідповідність звітної документації вимогам її оформлення (потрібне повторне проходження педагогічної практики у повному обсязі)   0-49 21-49 (FX) 0-20 (F)

Оцінювальний лист

БЛОК № 1. Ведення студентом документації

  №   Види роботи   Критерії оцінювання, Бали Макси-мальний бал Отримаий бал Хто оцінює Підпис
І Щоденник психолого-педагогічних спостережень 1.1. Відповідність оформлення вказаним вимогам: 1.1.1. Наявність необхідних інформаційних блоків (мета і завдання практики; загальні відомості про базу практики; індивідуальний план; результати виконання конкретних завдань практики) (4 бали); 1.1.2. Охайність та грамотність ведення записів (2 бали).   Керівник практики від навчального закладу  
ІІ Звіт студента-практиканта 2.1. Порядок укладання та оформлення звіту (відповідність поданій схемі, мова рукопису – українська) (4 бали).    
Всього балів:    

БЛОК № 2. Виконання завдань зі спостереження та аналізу

Навчально-виховного процесу початкової школи

  №   Зміст завдань   Критерії оцінювання, бали Макси-маль-ний бал Отрима-ний бал Хто оцінює Підпис
І Завдання № 1   1.1.Відповідність інструкції щодо виконання завдання (1 бал); 1.2.Правильність виконання завдання (2 бали); 1.3. Коректність та грамотність ведення записів (2 бали); 1.4.Проведення виховної години (5 балів); 1.5.аналіз виховної години (3 бали).   Керівник практики від навчального закладу     Методист  
Завдання № 2    
Завдання № 3    
Завдання № 4    
Завдання № 5    
Завдання № 6    
Завдання № 7    
Завдання № 8    
Завдання № 9    
Завдання № 10    
Завдання № 11    
Завдання № 12    
Завдання № 13    
Завдання № 14 5/3    
Завдання № 15    
Всього балів:    

Загальна кількість балів_____________________________________________

Загальна оцінка за практику_________________________________________

Керівник практики: ________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові) (Підпис)

Результати виконання завдань практики

Й тиждень

Дата ______________

Завдання № 1.Участь в установчій конференції з педагогічної практики.

 

Мета завдання: інформування студентів щодо значення педагогічної практики в їх професійно-особистісному становленні; ознайомлення з переліком звітної документації та порядком її ведення.

 

Виконання завдання. Під час розповіді заступника директора з НВР коледжу та методиста з практики про специфіку даного виду педагогічної практики (її цілі, задачі, організацію тощо) рекомендовано виконати наступні дії:

1) оформити титульний аркуш щоденника психолого-педагогічних спостережень;

2) вказати мету практики та її завдання (стор. 3);

3) ознайомитись зі змістом практики, переліком розрахованих на період педагогічної практики завдань, які спрямовані на формування конкретних знань, умінь і навичок студентів (стор. 4);

4) визначитись з критеріями оцінювання результатів педагогічної практики за модульно-рейтинговою та національною системами (стор. 8);

5) ознайомитись з оцінювальним листом студента-практиканта (стор. 9).

 

Щоденник психолого-педагогічних спостережень – головний документ студента-практиканта з педагогічної практики „Вступ до спеціальності”. Він підготовлений з урахуванням вимог діючої навчальної програми. Щоденник містить сукупність практичних завдань, дібраних відповідно до цілей практики з вказаними конкретними інструкціями щодо їх виконання та додатковим інформаційним навчальним матеріалом з умовним позначенням «і», яким повинні оволодіти студенти.

У щоденнику кожен студент веде індивідуальний план роботи на час проходження практики в школі, фіксує спостереження за педагогічною діяльністю вчителя початкових класів і поведінкою учнів, вміщує результати виконання конкретних практичних завдання. Використання записів, зроблених у щоденнику, дозволяє студентам познайомитися з досвідом роботи вчителів початкових класів, порівняти його з рівнем власної підготовки, націлитись на саморозвиток та самовдосконалення. Щоденник з педагогічної практики є обов’язковим документом, зміст, охайність та регулярність ведення якого ураховується при виставленні підсумкової оцінки за даний вид практики.

Завдання № 2. Оформлення індивідуального плану роботи студента-практиканта.

 

Мета завдання: формування у студентів навичок планування власної діяльності в школі на весь період педагогічної практики.

 

Виконання завдання. Ознайомитись з терміном виконання завдань практики, що відображені у індивідуальному плані, з переліком необхідної літератури (стор. 13) для виконання окремих завдань практики та їх специфікою. Заповнити індивідуальний план (стор.11 – 12) відповідно до складеного керівником практики графіку, затвердити підписом методиста.

І н д и в і д у а л ь н и й п л а н-графікПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.007 с.)