Проходження педагогічної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проходження педагогічної практики“Узгоджено” “Затверджую”
Вчитель початкових класів: _______________________ (підпис) Керівник практики (методист): ___________________________ (підпис)  
Тиждень Календарні строки Зміст завдань Оцінка про виконання роботи (підпис методиста)  
 
    тиждень Завдання № 1. Участь в установчій конференції з педагогічної практики. Завдання № 2. Складання індивідуального плану роботи студента на педагогічній практиці, затвердження керівником практики від навчального закладу.    
    2-й тиждень Завдання № 3. Відвідування школи. Бесіда з представниками адміністрації школи, знайомство з діяльністю педагогічного колективу школи, умовами організації та проведення навчально-виховного процесу школи.    
  3-й тиждень Завдання № 4. а) Визначення вікових психофізіологічних особливостей молодших школярів. б) Знайомство з вчителем початкових класів і молодшими школярами.    
  Завдання №№ 5 – 6. Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення провідних методів вивчення особистості молодших школярів. Визначення методів педагогічного дослідження, які використовує вчитель початкових класів для вивчення особистості молодших школярів.      
    тиждень   Завдання № 7. Знайомство з навчально-виховною роботою вчителя із всебічного розвитку особистості учня початкових класів. Аналіз плану виховної роботи вчителя початкових класів з молодшими школярами. Завдання № 8. Знайомство зі змістом і порядком ведення особових справ молодших школярів, класного журналу, журналу групи подовженого дня тощо.    
    тиждень Завдання № 9. Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення стилів спілкування вчителя початкових класів з учнями. Проведення спостереження і визначення стилю спілкування вчителя початкових класів з молодшими школярами.    
    6 - 8 тиждень Завдання № 10. Відвідування уроків і позаурочних виховних заходів з метою визначення функцій учителя у освітньому процесі та якостей учителя-вихователя. Завдання № 11. Відвідування уроків і позаурочних виховних заходів з метою вивчення структури педагогічної діяльності вчителя початкових класів. Завдання № 12. Відвідування уроків з метою ознайомлення з типами уроків, їх структурою, способами реалізації вчителем початкових класів освітньої, розвиваючої й виховної мети.    
  9-17-й тиждень Завдання № 13-14. Проведення та аналіз виховних годин за складеним графіком.    
  18-й тиждень Завдання № 15. Підготовка звітної документації. Участь у захисті педагогічної практики на підсумковій конференції.    
           

РЕКОМЕНДОВАНИЙ Перелік психолого-педагогічної

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ літератури

 

1. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

2. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – 447 с.

3. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с.

4. Педагогіка : хрестоматія. Вид. 2-е, стер. / упоряд.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2006. – 700 с.

5. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. для пед. фак. / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

6. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах / О. Я. Савченко. − К., 1997. − 256 с.

7. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібн. для студ. вищ. пед. закладів освіти / М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – 544 с.

8. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника / Д. Б. Эльконин. М. : Знание, 1974. – 64 с.

 

Й тиждень

Дата ______________

Завдання № 3. Відвідування школи/гімназії. Бесіда з представниками адміністрації, знайомство з діяльністю педагогічного колективу школи, умовами організації навчально-виховного процесу бази практики.

 

Мета завдання: знайомство студентів-практикантів з базою практики – початковою школою/гімназією, діяльністю педагогічного колективу, зі станом матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу бази практики.

 

Виконання завдання. Підготуватись до проведення бесіди з директором (заступником директора з навчальної роботи) школи, скласти перелік запитань для висвітлення таких аспектів, як:

1) юридична назва навчального закладу, адреса;

2) історичні відомості про виникнення навчального закладу;

3) відповідність будівель та приміщень навчального закладу завданням реалізації освітніх програм;

4) педагогічний склад навчального закладу(посади, віковий склад, освіта);

5) санітарно-технічний паспорт школи;

6) наявність та стан навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, спортзалу, відповідність їх обладнання типовим вимогам навчальних програм;

7) характеристика матеріальної бази для виховної роботи (приміщення для роботи гуртків, актова зала);

8) забезпечення освітнього закладу меблями, шкільним, спортивним і господарським інвентарем;

9) благоустрій території, її стан;

10) органи управління, яким підпорядковується навчальний заклад (база практики);

11) нормативна документація, що регламентує організацію діяльності навчального закладу (статут школи, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про педагогічну раду, Положення про раду школи та опікунську раду);

12) навчальні плани (навчальні предмети, що вивчаються школярами, реалізація у навчальному плані школи ідеї всебічного формування особистості школяра);

13) навчальні програми;

14) підручники та навчальні посібники (їх особливості, відповідність змісту віковим особливостям молодших школярів) та ін.

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами проведеної бесіди занотувати загальні відомості про базу практики на стор. 5 (пункти 1 – 9).

 

 

Й тиждень

Дата ______________

Завдання № 4. Визначення вікових та психофізіологічних особливостей молодших школярів. Знайомство з вчителем початкових класів і молодшими школярами.

 

Мета завдання: розширення знань студентів про вікові психофізіологічні особливості молодшого школяра як суб’єкта навчального-виховного процесу; знайомство з молодшими школярами та вчителем.

«Молодший шкільний вік – перехідний період, в якому проявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра, вік багатий на приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помічати і підтримувати. Це – час, коли закладаються та розвиваються основи багатьох психічних якостей. Особливо вдумливо слід ставитися до вікових особливостей фізичного і психічного розвитку дітей, що дасть учителеві можливість цілеспрямовано, без шкоди для вихованців організувати їх якісне навчання».

О.Я. Савченко

Підготуватись до бесіди з вчителем початкових класів, скласти перелік запитань типу: Який склад класу? Скільки в ньому хлопчиків і дівчаток? Як розподіляються молодші школярі за успішністю? Який рівень вихованості учнів початкових класів? тощо.

За результатами проведеної бесіди занотувати загальні відомості про клас, учнів класу на стор. 6 (пункти 10 – 13).

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Узгодити з вчителем початкових класів індивідуальний план-графік на період педагогічної практики.

 

Завдання №№ 5-6 .Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення провідних методів вивчення особистості молодших школярів. Визначення методів педагогічного дослідження, які використовує вчитель початкових класів.

 

МЕТА ЗАВДАННЯ: розширення знань студентів-практикантів про методи педагогічного дослідження і вивчення особистості школяра, формування уміння спостерігати за педагогічною діяльністю вчителя початкових класів.

 

Виконання завдання. Для виконання завдання необхідно проаналізувати навчально-методичну літературу та визначити провідні методи педагогічного дослідження і вивчення особистості молодшого школяра (1. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручн. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – С. 47 – 49. 2. Ушинський К. Д. Про користь педагогічної літератури // Вибр. пед. тв. : у 2 т. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. шк., 1983. – Т. 1. – С. 9 – 25. 3. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібн. для студ. вищ. пед. закладів освіти / М. М. Фіцула. – К.: Академія, 2000. – С.31 – 39.); зробити тезові записи у щоденнику психолого-педагогічних спостережень.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

«Методи педагогічного дослідження для вивчення особистості молодшого школяра» (М.М. Фіцула)

Метод науково-педагогічного дослідження – це

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Метод педагогічного спостереження – це
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод бесіди – це

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод анкетування – це

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод експерименту – це

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Метод вивчення шкільної документації і учнівських робіт – це

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

Організувати спостереження за навчально-виховною діяльністю вчителя початкових класів і провести з ним бесіду з метою з’ясування конкретних питань. Відповіді доцільно занотувати. Після виконання завдання необхідно зробити висновок стосовно проведення вчителем початкових класів вивчення молодших школярів та використання ним для цього різних методів педагогічного дослідження.

 

РЕЗУЛЬТАТИ БЕСІДИ (запитання − відповідь)

1. Чи здійснює вчитель вивчення молодших школярів у процесі педагогічної діяльності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які методи педагогічного дослідження використовує вчитель початкових класів для вивчення особистості учнів?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Де і як фіксує вчитель результати вивчення молодших школярів?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи враховує вчитель початкових класів отримані результати вивчення школярів в процесі організації і проведення з ними навчально-виховної роботи? (Навести конкретний приклад).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Й тиждень

Дата ______________

 

Завдання № 7. Знайомство з навчально-виховною роботою вчителя зі всебічного розвитку особистості учня початкових класів.

 

Мета завдання: розширення знань практикантів про роботу вчителя зі всебічного розвитку молодших школярів; формування уміння спостерігати за педагогічною діяльністю вчителя, аналізувати її результати.

 

Виконання завдання. Ознайомитись зі змістом періодичної літератури (журнали «Початкова школа», №8, №9, №122010р.) щодо визначення переліку компетенцій, яких мають набути молодші школярі за період навчання у початковій школі, результати аналізу відобразити у щоденнику у вигляді тезових записів.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Відвідати декілька уроків, що проводить вчитель початкових класів з різних навчальних предметів, поспостерігати і описати його діяльність зі всебічного формування особистості молодших школярів. В щоденнику психолого-педагогічних спостережень висвітлити відповіді на такі запитання:

1. Чи здійснює вчитель роботу з розумового виховання молодших школярів, формування їх пізнавальних процесів? (Навести приклади)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи проводить вчитель початкових класів формування в учнів моральних якостей? (Навести приклади)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. На яких уроках здійснює вчитель естетичне виховання молодших школярів? (Навести конкретні приклади)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Чи здійснює вчитель початкових класів на уроках фізичне виховання учнів? (Навести приклади)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Народна педагогіка про розумове виховання · Розум – найбільша цінність. · Розумний всякому дає лад. · Не лінися рано вставати та змолоду більше знати.   Народна педагогіка про фізичне виховання · Здоров’я людини – багатство країни. · Найбільше багатство – здоров’я.  
Народна педагогіка про моральне виховання · Мораль чиста – краще всякого намиста. · Правда світліша за сонце. · Дисципліна – мати перемоги. · Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает (рос. мова).   В.О.Сухомлинський про естетичне виховання …Культура естетичних почуттів вимагає високої загальної культури шкільного життя, особливо – моральної культури – ставлення до людини як до найвищої цінності. Естетичні цінності виявляються безсилими в обстановці, де панують грубість, байдужість, непорядність у «дрібницях» повсякденних взаємовідносин.  

Визначити особливості позаурочної роботи вчителя зі всебічного формування особистості молодших школярів. Для виконання завдання доцільно ознайомитись з планом виховної роботи вчителя з учнями конкретного класу та внести до щоденника результати аналізу документа. Необхідно звернути увагу на слідуючі змістовні компоненти плану:

1) виховні задачі, що визначені у плані виховної роботи, їх спрямованість на всебічне формування особистості молодших школярів;

2) основні розділи плану і напрямки роботи вчителя початкових класів з виховання учнів;

3) основні виховні заходи і види діяльності, які планує вчитель початкових класів з розумового, морального, естетичного і фізичного виховання учнів.

 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

ПЛАНУ ВИХОВНОЇ РОБОТИ у _____ класі

1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1 Розумове виховання

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.2.Моральне виховання

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.3.Естетичне виховання

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4. Фізичне виховання

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання № 8. Знайомство зі змістом і порядком ведення особових справ молодших школярів, класного журналу, журналу групи подовженого дня тощо.

 

Мета завдання: ознайомлення студентів-практикантів зі структурою, змістом і порядком ведення шкільної документації вчителем початкових класів.

 

Виконання завдання. Вивчити особові справи учнів класу, класний журнал, журнал групи подовженого дня, щоденники учнів тощо. За результатами бесіди з вчителем початкових класів в щоденнику психолого-педагогічних спостережень відобразити (у вигляді тезових записів) сутність, структуру, зміст цих документів, порядок їх ведення.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Особова справа учня –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Класний журнал –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Журнал групи подовженого дня –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Щоденник учня –

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Й тиждень

Дата __________.

Завдання №9.Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо визначення стилів спілкування вчителя початкових класів з учнями. Проведення спостереження і визначення стилю спілкування вчителя початкових класів з молодшими школярами.

 

Мета завдання: закріплення знань студентів про стилі спілкування вчителя з молодшими школярами; формування уміння спостерігати за педагогічною діяльністю вчителя, здійснювати аналіз.

 

Виконання завдання. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу щодо визначення стилів спілкування вчителя початкових класів з учнями (Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручн. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – С. 320 – 325). Зробити тезові записи (стор. 34).

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Стилі спілкування вчителя з учнями (А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко)

 

 

Авторитарний стиль

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Демократичний стиль

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ліберальний стиль

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Під час відвідування уроків і виховних заходів (протягом 2-х тижнів) необхідно звернути увагу на особливості взаємовідносин вчителя початкових класів і учнів, особливості їх спілкування на перервах. Відобразити у щоденнику психолого-педагогічних спостережень відповіді на запитання:

1. Які вимоги висуває вчитель до молодших школярів? У якій формі? (Навести 1-2 приклади)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В якій формі вчитель початкових класів робить зауваження учням при порушені дисципліни, невиконанні навчальних завдань, проявах неуваги до навчальних дій?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які способи покарання застосовує вчитель до неуважних учнів? (Навести приклади)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Як саме вчитель початкових класів у спілкуванні зі школярами проявляє емоційну стійкість, педагогічний такт, повагу і доброзичливість? (Навести конкретні приклади)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отже, на підставі отриманих результатів спостереження щодо стилю спілкування вчителя початкових класів з учнями, можна стверджувати, що

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Й тиждень

Дата _________

Завдання № 10. Відвідування уроків і позаурочних виховних заходів з метою визначення функцій учителя у освітньому процесі та якостей учителя-вихователя.

 

МЕТА ЗАВДАННЯ: на підставі аналізу педагогічного процесу у реальних умовах початкової школи сформувати у студентів ціннісне особистісно-смислове ставлення до майбутньої професійної діяльності.

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з питань: функції вчителя та професійно-особистісні якості учителя (1. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручн.. – 3-тє вид, випр. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання – Прес, 2008. – С.14 – 20. 2. Педагогіка : хрестоматія. Вид. 2-е, стер. / упоряд.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 13 – 31). Зробити тезові записи.

ТЕЗОВІ ЗАПИСИ

Функції вчителя (А. І. Кузьминський, В. Л. Омельяненко)

Якості учителя-вихователя (А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко):любов до дітей, почуття національної гідності, чесність, справедливість,__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Визначити якості конкретного вчителя початкових класів, у якого Ви проходите практику.

Результати аналізу та спостереження відобразити у таблиці 1.1. (стор. 30), ураховуючи сформованість вище вказаних якостей (достовірний рівень сформованості якості позначити символом «+»).

Таблиця 1.1.

    №     Назви якостей Ступні сформованості якостей  
Високий рівень (5 балів) Достатній рівень (4 бали) Середній рівень (3 бали) Нижче середнього (2 бали) Низький рівень (1 бал)
1. Любов до дітей            
2. Почуття національної гідності          
3. Чесність, совісність, справедливість, об’єктивність          
4. Витримка, стриманість, терпеливість          
5. Організаторські здібності, вміння працювати з дитячим колективом          
6. Всебічний розвиток            
7. Принциповість і вимогливість          
8. Оптимізм, любов до життя          
9. Чуйність, гуманне ставлення до людей          
10. Творчий склад мислення            
11. Тактовність            

 

Разом з методистом проаналізувати отримані результати, порівняти їх з результатами інших студентів-практикантів та зробити висновок щодо сформованості професійно-особистісних якостей педагога на стор. 43.

 

ВИСНОВОК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Видатні педагоги про особистість учителя

…Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудилися в ній. Жалюгідна кожна людина, що відстала від свого часу; поява ж учителя молоді, який сам живе у минулому, викликає лише співчуття всіх людей, які живуть у ногу із своїм часом і мислять суголосно зі своїми сучасниками.

А. Дістервег

…Хоч які, здавалося б, великі вимоги, що їх ми ставимо перед вихователем, але ці вимоги цілком відповідають обширності і важливості самої справи.

К.Д. Ушинський

Вихователь! – яка висока потрібна тут душа! Воістину, щоб створити людину, треба самому бути або батьком, або більше, ніж людиною.

Ж.-Ж. Руссо

…Я повинен бути естетично виразним, тому я жодного разу не вийшов з непочищеними чобітьми або без пояса. Я теж повинен мати якийсь блиск, в міру сили та змоги, звичайно. Я теж повинен бути таким радісним, як колектив. Я ніколи не дозволяв собі мати сумне обличчя. Навіть, коли в мене були неприємності, коли я був хворий, я не виявляв цього перед дітьми.

А.С. Макаренко

Майстерність вихователя не є якоюсь спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчити лікаря його майстерності, як треба навчати музиканта.

А.С. Макаренко

 

 

Й тиждень

Дата _________

Завдання № 11. Відвідування уроків і позаурочних виховних заходів з метою вивчення структури педагогічної діяльності вчителя початкових класів.

 

Мета завдання: вивчення студентами структури педагогічної діяльності вчителя початкових класів; формування умінь спостерігати за педагогічною діяльністю педагога, аналізувати результати.

 

Виконання завдання. На підставі результатів спостережень за педагогічною діяльністю вчителя початкових класів та їх аналізу, необхідно відобразити у щоденнику психолого-педагогічних спостережень відповіді на такі запитання:

1.Чи проводить вчитель початкових класів діагностику розвитку і вихованості молодших школярів? Чи ураховує її результати при плануванні навчально-виховної роботи з учнями?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які види навчально-виховної роботи планує вчитель початкових класів? (Вказати перелік роботи вчителя)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Які види діяльності молодших школярів організовує та проводить вчитель?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. В чому полягає комунікативно-інформаційна діяльність вчителя початкових класів?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Чи здійснює вчитель самоаналіз з педагогічної діяльності? Як саме?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Чи проводить вчитель науково-дослідницьку роботу? В чому вона полягає?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Які проблеми навчання і виховання молодших школярів він досліджує? Над вирішенням якої проблеми працює зараз?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зробити висновок щодо структури педагогічної діяльності вчителя початкових класів.

 

ВИСНОВОК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 12. Відвідування уроків з метою ознайомлення студентів-практикантів з типами уроків, їх структурою, способами реалізації вчителем початкових класів освітньої, розвиваючої й виховної мети.

 

Мета завдання: відвідування практикантами уроків і позаурочних заходів, вивчення способів реалізації вчителем початкових класів освітньої, розвиваючої та виховної мети.

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ. Необхідно відвідати декілька уроків з різних навчальних дисциплін (бажано з різних предметних методик) та один виховний захід. Перед переглядом доцільно дізнатись у вчителя тему, мету й завдання уроку (позаурочного заходу). Хід уроку слід докладно заПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.035 с.)