Склад та структура фонду заробітної плати підприємства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад та структура фонду заробітної плати підприємстваПоказник 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013/2012 2013/2012 2013/2012
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %% тис. грн. %% тис. грн. %%
Фонд оплати праці штатних працівників                        
в тому числі: Фонд основної зарплати                        
Фонд додаткової зарплати                        
з нього: - надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів                        
- премії за виробничі результати                        
Заохочувальні та компенсаційні виплати                        

Таблиця 4.7

Розрахунок факторів, які впливають на відхилення

Фонду заробітної плати

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.            
2. Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.            
3. Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.            
4. Середньомісячна оплата праці одного працівника, грн.            
5. Відхилення по фонду оплати праці штатних працівників, тис. грн.: у тому числі: - - за рахунок зміни середньооблікової чисельності штатних працівників - - за рахунок зміни середньорічної оплати праці одного працівника X     X   X X     Х   X X     Х   X      

 


Інформаційною базою для проведення аналізу виступають:

1) Звіт з праці – форма № 1-ПВ (місячна, квартальна)

2) Звіт про кількість працівників, їхній кісний склад та професійне навчання – форма № ПВ (річна)

3) Звіт про витрати на утримання робочої сили – форма № 1-РС (один раз на чотири роки)

 

Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

За час проходження практики студент повинен:

5.1. Провести аналіз стану і динаміки оборотних запасів на підприємстві. Розрахувати оборотність запасів, середню величину запасів, строк зберігання запасів. Зробити відповідні висновки. Скласти таблицю 5.1 та 5.2

Таблиця 5.1

Склад та структура запасів

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %% тис. грн. %% тис. грн. %%
1. Сировина і матеріали                        
Продовження таблиці 5.1
2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби                        
3. Паливо                        
4. Тара і тарні матеріали                        
5. Будівельні матеріали                        
6. Запасні частини                        
7. Матеріали сільсько-господарського призначення                        
8. Поточні біологічні активи                        
9. Малоцінні та швидкозношувані предмети                        
10. Незавершене виробництво                        
11. Готова продукція                        
12. Товари                        
Разом                        

 


Таблиця 5.2

Динаміка оборотності виробничих запасів

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Матеріальні затрати в складі собівартості реалізованої продукції, тис. грн.            
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.            
3. Середньорічний залишок виробничих запасів, тис. грн.            
4. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів            
5. Тривалість обороту виробничих запасів, днів            
6. Коефіцієнт закріплення виробничих запасів            

5.2. Проаналізувати ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства. Скласти таблицю 5.3.

Таблиця 5.3

Динаміка показників використання матеріальних ресурсів

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Обсяг виробленої продукції, тис. грн.            
2. Собівартість виготовленої продукції, тис. грн.            
3. Матеріальні витрати на виробництво продукції, тис. грн.            
4. Матеріаломісткість продукції, грн./ грн.            
5. Матеріаловіддача продукції, грн./ грн.            
6. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції, %            

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають наступні форми статистичної та фінансової звітності:

- Структурне обстеження підприємства – форма № 1-підприємництво (річна), форма № 1-підприємництво (коротка) (річна);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма №2;

- Примітки до фінансової звітності (розділ VІІІ) – форма №5.

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції

За час проходження практики студент повинен:

6.1. Проаналізувати витрати операційної діяльності на одну гривню вартості виробленої (реалізованої) продукції (товарів, робіт, послуг) та їх динаміку. Розрахувати вплив зміни факторів: структури продукції, витрат на виробництво (виробничої собівартості) та цін на вироблену продукцію (вироби) на рівень витрат на одну гривню продукції.

Таблиця 6.1

Динаміка витрат на одну гривню реалізованої продукції

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. (р.2000 Ф№2)            
Витрати операційної діяльності, тис. грн. (р.2050 + р.2130+р.2150+р.2180) Ф№2            
Продовження таблиці 6.1
Витрати на одну гривню реалізованої продукції, грн.            
Зміна витрат на одну гривню продукції у звітному році у % до попереднього року ×          

 

6.2. Охарактеризувати структуру витрат на виробництво продукції. Дати оцінку витрат на виробництво продукції за економічними елементами.

 

Таблиця 6.2

Дані для аналізу витрат за елементами

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %% тис. грн. %% тис. грн. %%
1. Матеріальні витрати                        
2. Витрати на оплату праці                        
3. Відрахування на соціальні заходи                        
4. Амортизація                        
5. Інші операційні витрати                        
Операційні витрати, разом                        

6.3. За даними калькуляції проаналізувати собівартість одиниці одного з видів продукції, який займає найбільшу питому вагу в обсязі реалізації продукції, за статтями витрат.

 

Таблиця 6.3

Дані для аналізу собівартості одиниці продукції за статтями калькуляції

№ з/п Стаття витрат На одиницю продукції, грн. Відхилення, грн.
рік 2013 рік рік 2013/ 2014/ 2014/
Сировина та матеріали            
Паливо й енергія на технологічні потреби            
Заробітна плата основних робітників            
Відрахування на соціальні заходи            
Продовження таблиці 6.3
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання            
Змінні загальновиробничі витрати            
Разом прямих витрат            
Постійні розподілені загальновиробничі витрати            
Разом загальновиробничих витрат (р.6 + р.8)            
Виробнича собівартість виробу (р. 7 + р. 8)            

 

Інформаційною базою для проведення аналізу виступають наступні форми статистичної та фінансової звітності:

- Структурне обстеження підприємства – форма № 1-підприємництво (річна), форма № 1-підприємництво (коротка) (річна);

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма №2;

- Калькуляції.

 

Аналіз фінансового стану підприємства

За час проходження практики студент повинен:

7.1. Дати загальну характеристику фінансово-майнового стану на основі порівняльного аналітичного балансу підприємства. Розрахувати показники, які характеризують стан основних засобів підприємства: частка основних засобів у валюті балансу, співвідношення необоротних і оборотних активів, частку активної частини основних засобів, коефіцієнти зносу, придатності, вводу, вибуття. Дати їм характеристику. Скласти таблиці 7.1.-7.2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану наведено у таблиці 7.3.

Таблиця 7.2

Динаміка показників майнового стану

Показники рік рік рік Відхилення
2013/ 2014/ 2014/
1. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів            
2. Коефіцієнт зносу основних засобів            
3. Коефіцієнт придатності основних засобів            
4. Коефіцієнт вводу основних засобів            
5. Коефіцієнт вибуття основних засобів            

Таблиця 7.1

Структура майна підприємства та джерел його формування за 2012-2014 роки

Показники Значення показника Відхилення
рік Питома вага, % рік Питома вага, % рік Питома вага, % 2013/2012 2014/2013 2014/2012
тис. грн. %% тис. грн. %% тис. грн. %%  
 
Актив
1. Необоротні активи у тому числі                          
…………………...                          
2. Оборотні активи у тому числі                          
…………………..                          
Валюта балансу                          
Пасив
1. Власний капітал, у тому числі                          
…………………                          
2. Поточні зобов’язання і забезпечення у тому числі                          
…………………                          
…………………..                          
Валюта балансу                          
                               

Таблиця 7.3
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.018 с.)