Предмет і об'єкти аудиторського контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Предмет і об'єкти аудиторського контролюПредметна область аудиту –це вся інформація, яка досліджується аудитором з метою формування ним думки щодо повноти, достовірності й законності відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських фактів.До неї входять такі розділи:1)засновницькі й інші загальні документи підприємства;2)облікова політика підприємства;3)док-ти по всіх рахунках та розділах б/о;4)фін.звітність;5)інші джерела інформації.при вивченні засновницьких та інших загальних документів замовника аудитор одержує загальну інформацію про дане підприємство, його діяльність, особливості технології та організації виробництва. Аналіз облікової політики дає змогу виявити загальні тенденції в організації обліку, а також його методичні, технічні й організаційні особливості, провести експрес- наліз ведення бух.обліку у клієнта. Для раціональної організації аудит.перевірки бажано виділити комплекси робіт, що підлягають аудиту.Такі комплекси формують відповідно до плану рахунків бух.обліку, окремо слід виділити :”розрахунки з оплати праці”, в рез.чого буде 11 комплексів.В окремі розділи можна виділити засновницькі та загальні документи, облікову політику, бух.звітність.

За О – ми аудит у м/народній практиці поділяють на: 1)Аудит фін.звітності виконується для визначення того, чи узгоджена зведена фін.звітність із певними критер-ми.Критер-ми є загальноприйняті бух.принц. Аудит фін.звітності базується на тому, що вона буде використана різними групами для різних цілей. Більш ефективним є варіант, коли один аудитор виконує аудит і робить висновок, на який можуть покластися всі користувачі, ніж той, при якому кожний користувач проводив би власний аудит. Якщо користувач вважає, що заг.аудит не забезпечує достатньої для його цілей інформації, то в нього є можливість отримати додаткові дані. 2)Аудит на відповідність має на меті визначити, чи дотримуються в господарський системі тих специфічних процедур або правил, які приписані персоналу адміністрацією.Згідно з відповідними нормами чинного зак-ва цей аудит для приватного бізнесу міг би включати з’ясування того, чи виконує бух.персонал ті процедури, які приписані керуючим, перевірку відповідності рівня з/п мінім.рівня, який гарантується з-ном; перевірку контрактів із банками і ін.кредиторами для гарантування дотримання другою стороною юр.норм. Аудит на відповідність є досить доцільним для перевірки тих чи інших структурних підрозділів, об’єднань. При аудиті адміністративно – функціональних формувань роль аудита на відповідність підвищена завдяки широкому регулюванню їх діяльності керівництвом. Практично кожній приватній і неприбутковій організації приписані види діяльності, контрактні угоди і юр.норми, для перевірки дотримання яких може бути потрібний аудит на відповідність. Рез-ти аудиту на відповідність зазвичай повідомляються керівникові підрозділу, який перевірявся аудитором, а не широкому колу користувачів. Операційний аудит –це перевірка будь – якої частини процедур і методів функціонування господарської сиситеми з метою оцінки продуктивності й ефективності.По закінченні цього аудиту менеджеру зазавичай видаються рекомендації з удосконалення операцій. Через те, що операційна ефективність може бути оцінена у більшості найрізноманітніших областей, охаректиризовати типовий операційний аудит неможливо.В одній організації аудитор міг би оцінити придатність і достатність інформації, яка використовується керівництвом при прийнятті рішення щодо придбання нової нерухомості, в інший орг-ції аудитор міг би оцінити ефективність руху док-тів при обробці даних із товарообігу.В операційному аудиті перевірки крім бух.обліку може включати оцінку організаційної струк-ри, компютерних операцій, методів виробництва, маркетингу і будь – якої іншої галузі, в якій аудитор має відповідні знання. Повідомлення про рез-ти операц.аудиту визначаються не так легко, як при аудиті інших видів.Еф-ть операцій складніше обєктивно оцінити, ніж їх відповідність інструкціям або подання фін.звітності, які не суперечать загальноприйнятим бух принципам.Встановлені ж критерії для оцінки інформації при кожному конкретному аудиті досить субєктивні.В цьому розумінні аудит схожий на консалтинг адміністрації, ніж на те, що звичайно вважається аудитом.Значення операційного аудиту має тенденцію до зростання. Операц.аудит трактується як дослідження господар.сис-ми з т.з.її ефект-ті й продуктивності.Мета такого аудиту-встановити еф-ть і продуктивність тієї чи іншої підсистеми будь-якої господарської системи.

 

Зміст і форми робочої документації аудиту

Документальне оформлення аудиторських послуг складається з робочої і підсумкової документації. Робочі документи – це записи, в яких аудитор фіксує використані процедури, тести, одержану інформацію і відповідні висновки, які зроблені в ході аудиту. Аудиторські документи аудитора повинні включати в себе всю інформацію, яку він визнає важливою для правильного виконання перевірки, яка має підтвердити ті підсумки, які зроблені у висновках. Робочий документ має функції: 1) забезпечити обґрунтування аудиторського висновку та відповідати загальноприйнятим нормам у професійній практиці; 2) забезпечити реєстрацію планування та виконання аудиту; 3) сприяти методичному підходу до аудиту; 4) надавати допомогу аудитору в його роботі. Робочі документи аудитора мають бути професійно складені. Їхнє оформлення повинно забезпечувати доступність для читання. Проте конкретні форми використання робочих документів визначаються аудиторською фірмою, аудиторами з урахуванням специфіки окремих питань аудиту. Робочі документи повинні включати: 1) інформацію, що стосується юр. та організаційної структури підприємства; 2) необхідні витяги або копії юр. документів, угоди, протоколи; 3) вивчення та оцінка система обліку і внутрішнього контролю; 4) документація про планування аудиту; 5) аналіз операцій та залишків за рахунками. Проте робочі документи аудитора не можуть розглядатись як частина фінансової документації клієнта і після завершення аудиту робочі документи залишаються в аудитора і є його власністю. Проте його право власності обмежується етичними нормативами та умовами конфіденційності. Робочі документи не можна вивчати або вилучати в аудитора за винятком тих випадків, коли це передбачається рішенням судово-слідчих органів. Термін зберігання їх визначається як практикою аудиторської діяльності, так і юридичнимиумовами.

 

Аудиторські докази

Поняття аудиторських доказів й основні шляхи їх отримання наводяться в МСА 500 «Аудиторські докази», згідно якого аудиторські докази(АД) – вся інформація, яку отримують аудитори з метою формування аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність. Джерелами отримання АД є: - система обліку, - матеріали контролю, - адміністрація та персонал, - внутрішні аудитори, - треті особи. Напрямками отримання АД є: 1. Тести системи контролю, що виконуються з метою отримання АД щодо ефективності: * структури системи БО і внутрішнього контролю; * функціонування засобів внутрішнього контролю протягом звітного періоду. 2. Процедури перевірки по суті – це тести, що виконуються з метою отримання АД для виявлення суттєвих викривлень у фінансовій звітності ( детальні тести госп. операцій і сальдо рахунків, аналітичні процедури).

Щоб скласти висновок про фінансово-майновий стан клієнта, аудитор має визначити конкретні цілі проведення аудиту, досягнення яких дозволить йому підтвердити фінансові документи клієнта або спростувати дані (виявити неузгодженість), наведені в них.

Встановивши конкретні цілі аудиту, аудитор прагне одержати докази на користь кожного конкретного пункту перевірки або всупереч йому. Таким чином, аудитор визначає процедури, які дають йому можливість підтвердити конкретні цілі перевірки і підготувати позитивний висновок або виявити неузгодженість фінансових документів.

Аудит являє собою сукупність дій аудитора. Такі дії аудитора називають аудиторськими процедурами. Основна мета аудиторських процедур - зібрати достатню кількість підтверджень (аудиторських доказів) на користь формування того чи іншого типу аудиторського висновку.

Отже, термін аудиторські докази означає інформацію, одержану аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту. Аудиторські докази - це первинні документи та облікові записи, які кладуться в основу фінансової звітності, а також підтверджуючої інформації з інших джерел.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.008 с.)