Облік розрахунків з оплати праці (порядок нарахування погодинної та відрядної оплати праці, види утримань із заробітної плати, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік розрахунків з оплати праці (порядок нарахування погодинної та відрядної оплати праці, види утримань із заробітної плати, документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік)При почасовій оплаті праці (при якій згідно з тарифною сіткою за годину роботи або оклада оплачується затрачений час на підприємстві.) основним документом ,що слугує для нарахування з\п, є табель. Форми первинних док-тів і порядок їх викор-ня для обліку залежать ві орг-ції, але в них має бути зафіксовано: в якому в-ві, що вироблено, скільки і якої якості, розцінка за од., належна ЗП, час за нормою і фактично витрачений. В цьому випадку для розрахунку заробтіку роб-ка треба знати його разряд, годинну тарифну ставку даного розряду та кільк-сть відпрацьованих годин по табелю. При розрах-і з\п по посадовому окладу останній зберігається при відпрацюванні всіх робочих днів місяця.При відрядній оплаті (в основу розрахунку береться кількість виконаної роботи.) та індивідуальному виконанні робіт зарплата розрах-ся шляхом помноження кількості виготовлених деталей (об”єма виконаних робіт, послуг), вказаних у відповідних первинних документах. на встановлену розцінку за одиницю праці. Кожна з цих форм має свої різновиди (системи). Так відрядна має системи: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна.При прямій відрядній сист. Оплата провод-ся за кожну одиницю виробленої прод-ї при незмінній відрядній розцінці. Відрядно-преміальна сист. –робітникам нарах-ся певна премія. Відрядно-прогерсивна- виконані роботи оплачуються у межах норми –за твердими розцінками, зверх норми- за підвищеними прогресивно-зростаючими розцінками. Почасова має 2 системи: проста почасова (віходячи лише з кільк-ті відпрацьованого часу та тарифної ставки у відповідності з кваліфікацією) та почасово-преміальна (за досягнення встановлених показників виплачується премія). Форми первинних док-тів і порядок їх викор-ня для обліку залежать ві орг-ції, але в них має бути зафіксовано: в якому в-ві,

Синтетичний облік розрахунків з працівниками по оплаті праці ведеться на пасивному р-ку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” по субр-ках 661 “Розрахунки по ЗП”, 662 “Розрахунки з депонентами”. По Кт 661 відображ нарахування робітникам осн і додатк ЗП, премій, пособій по непрацездатності, а по Дт – утримання із ЗП, суми виплаченої ЗП, депонована ЗП. Нарахована ЗП відноситься на витрати тих ділянок в-ва, де зайняті робітники (Дт 23, 91, 92, 93 – Кт 661). Розр-ки по соц страх (Дт 652 – Кт 661). Суми утримань із ЗП: Дт 661 – Кт 641, 651 “Пенсійне забезп”, 653 “Страх на випадок безробіття”, 685 “Роз-ки з різними кредиторами” (на суму утримань). Суми ЗП та премій сплачених з каси п-ва: Дт 661 – Кт 30. Депонована ЗП (своєчасно не сплачена): Дт 661 – Кт662. В подальшому при виплаті депонованої ЗП робиться запис: Дт 662 – Кт30. Аналітичний облік розр-ків з робітниками і службовцями по оплаті праці ведеться в картках – лицевих рахунках, в яких міститься інформація про нараховану ЗП, утриманнях, виплатах. Аналітичний облік депонованої ЗП ведеться по кожній сумі, що не отримано, окремо безпосередньо в реєстрі або в книзі депонованої ЗП.

 

 

40.Облік нарахування виплат, що проводяться на основі середнього заробітку: нарахування відпускних, лікарняних та інших виплатКодекс законів про працю, Закон Украіни “Про відпустки” та “Порядок обчислення середньоі заробітноі плати” Сума відпускних розраховується шляхом множення середньоденноі заробітноі плати за розрахунковий період на кількість календарних днів, що припадають на відпустку. Цю формулу можна представити у вигляді:В = З.П.ср. * Ккд,
Отже, до розрахунку середньої заробітної плати включаються виплати:- основна заробітна плата;- доплати і надбавки- виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;- винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років. До розрахунку середньої заробітної плати не включаються виплати:- виплати за виконання окремих доручень;- одноразові виплати;- компенсаційні виплати на відрядження і переведення; пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
Зарплата за червень Дт 92 Кт 66 Нараховано грошову компенсацію за 10 к. д. невикористаної відпустки Дт92 Кт 66Утримано внески до фондів Дт661Кт65Утримано податок з доходів фізичних осіб Дт661Кт641/ПДФО Нараховано внески до фондів на зарплату і компенсацію Дт92Кт65Підставою для нарахування лікарняних є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок та умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі визначено Інструкцією №455. Для нарахування лікарняних має значення: 1)строк хвороби, зазначений у листку непрацездатності, а також її причини; 2) заробіток за 6 місяців перед настанням хвороби; 3) графік роботи підприємства; 4)страховий стаж працівника. Перші п’ять днів хвороби незалежно від її причини оплачуються за рахунок коштів працедавця, а всі наступні дні хвороби — за рахунок коштів ФСС з ТВП. Лікарняні по догляду за хворими членами сім’ї, на час карантину повністю оп лачуються ФСС з ТВП .Нараховано лікарняні (перші 5 календарних днів) за рахунок коштів підприємства Дт93 Кт663 2.Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП Дт652 Кт663. Нараховано внески до ПФУ (33,2%)
Дт93 Кт651 .Утримано внески до ПФУ (2%)
Дт663 Кт651 Утримано ПДФО
Дт663 Кт641
Щоб визначити розмір допомоги, необхідно знати: середній заробіток працівника за розрахунковий період;страховий стаж.Страховий стаж Розмір допомоги, відсотківДо 5 років 60 Від 5 до 8 років 80 Понад 8 років 100

 

Облік податку на доходи з фізичних осіб (сутність податку, об’єкт оподаткування, соціальні податкові пільги, ставка податку, відображення в обліку податку на доходи з фізичних осіб, порядок звітування перед податковими органами)

Платниками податку є:

резидент – фізична особа, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

нерезидент – фізична особа, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

податковий агент

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

Об’єктом оподаткування резидента є:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Базою оподаткування є: загальний оподатковуваний дохід — будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: S доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту); S суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору; S доходи від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди,
дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування); дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна;
Податковим кодексом України встановлено помірно- прогресивну шкалу ставок податку з доходів фізичних осіб: для сум доходу, що не перевущує 10-кратний розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного податкового року -15 % від бази оподаткування; для сум доходу, що перевищує зазначену межу — 17 % (в 2011 р. понад 9400 грн). Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як: S процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок; S процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом; S процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; S дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
Ставка податку становить 30 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз (крім у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри) на користь резидентів або нерезидентів; Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у формі заробітної плати шахтарів

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 305; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.238.28 (0.005 с.)